Detall Departament

OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), VALL D'AYORA - AYORA

DIR3 A10041274
46620 - Ayora
Telèfon: 961898900 - Fax: 961898908
agp_ayora@gva.es
Rang: Secció
Funcions:
  • 1. Les oficines comarcals són unitats administratives territorialment desconcentrades, d'atenció directa a la ciutadania, orgànicament adscrites a la Subsecretaria de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i funcionalment dependents de la Subsecretaria i de les direccions generals en l'àmbit de les seues competències respectives, en funció de la matèria a la qual, en cada cas, es referisca l'actuació administrativa corresponent.
  • 2. Les oficines comarcals han d'exercir les funcions següents: informar i assistir la ciutadania; gestionar, inspeccionar i tramitar expedients d'ajudes i subvencions; subministrar dades i informació als centres superiors i directius de la Conselleria; col·laborar en la formació dels professionals dels sectors productius del seu àmbit material d'actuació; qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.
  • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres