Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

OFICINA COMARCAL DE MEDI AMBIENT (OCMA) - VALL D'ALBA

(CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA)Telèfon: 964320104 Fax: 964320376

PL. MAJOR, 1

12194 - Vall d'Alba

Funcions:
1. Les oficines comarcals són unitats administratives territorialment desconcentrades, d'atenció directa a la ciutadania, orgànicament adscrites a la Subsecretaria de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i funcionalment dependents de la Subsecretaria i de les direccions generals en l'àmbit de les seues competències respectives, en funció de la matèria a la qual, en cada cas, es referisca l'actuació administrativa corresponent.

2. Les oficines comarcals han d'exercir les funcions següents: informar i assistir la ciutadania; gestionar, inspeccionar i tramitar expedients d'ajudes i subvencions; subministrar dades i informació als centres superiors i directius de la Conselleria; col·laborar en la formació dels professionals dels sectors productius del seu àmbit material d'actuació; qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.

---

  • ORDRE 8/2021 de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual es desenvolupa el Decret 176/2020 de 30 d'octubre del Consell pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. (DOGV num. 9071 de 28.04.2021).


  • Responsable: FRANCISCO MONTESINOS FANDOS


    Horari:
    Informació administrativa i registre de documents:
    - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h.

    En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres