Detall Departament

PARC NATURAL DEL MONTGÓ

Telèfon: 966467155 - Fax: 966467160
parque_montgo@gva.es
Rang: Unitat funcional
Funcions:
  • Els parcs naturals són arees naturals que, atenent la representativitat deIs seus ecosistemes o la singularitat de la flora, la fauna o les formacions geomorfológiques que tenen, o per la bellesa del paisatge, tenen un valor ecológic, científic, educatiu, cultural o estetic, la conservació deIs quals mereix una atenció preferent, i es consideren adequats per integrar-los en xarxes nacionals o internacional s d' espais protegits.
  • Les activitats que s 'hi podran fer s' orientaran cap als usos tradicionals agrícoles, ramaders i silvícoles, i a l'aprofitament
  • de les produccions compatibles amb les finalitats que van motivar la declaració, com també a visitar-los i gaudirlos amb les limitacions necessaries per a garantir-ne la protecció i les activitats própies de la gestió de l' espai protegit. La resta d'usos podran ser objecte d'exclusió en la mesura en que entren en conflicte amb els valors que es pretenga protegiro
  • ---
Horaris:
Atenció al públic: De 09.00 a 14.00 h. dilluns, dimecres i divendres; la resta de dies prèvia cita telefònica. Diumenges tancat.
Responsable del departament: JOSE ANTONIO HERNANDEZ MUÑOZ