Detall Departament

PARC NATURAL DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ

12599 - Pobla de Benifassà, la
Telèfon: 964715720
parque_tinenbenifassa@gva.es
Rang: Unitat funcional
Funcions:
 • El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural de la Tinença de Benifassà té les finalitats següents:
 • a) Protegir i conservar el patrimoni natural i el paisatge, que promou la gestió racional dels recursos naturals en el marc d'una estratègia global d'avançament cap al desenrotllament sostenible.
 • b) Protegir i conservar el patrimoni cultural associat als valors ambientals i paisatgístics, amb especial atenció als elements historicoartístics, arquitectònics i etnològics i, en general, a aquells trets, estructures o béns que resulten del poblament humà en els últims segles.
 • c) Corregir i minimitzar els impactes que l'activitat humana ha pogut ocasionar sobre els recursos naturals, paisatgístics i culturals.
 • d) Regular específicament els usos, els aprofitaments i les activitats en relació amb la conservació activa d'estos recursos, per evitar aquelles actuacions que resulten perjudicials per a la preservació i la gestió racional d'estos.
 • e) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
 • f) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, incloent l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'estos.
 • g) Potenciar i regular l'ús públic del medi natural, la qual cosa ja compta amb una notable tradició en estes comarques, siendo objecte d'atenció especial la recreació ordenada en la natura, el senderisme, l'escalada clàssica, l'escalada curta, les carreres terrestres i el turisme rural en les seues diverses modalitats.
 • h) Facilitar i fomentar la participació de municipis, propietaris, usuaris i col·lectius socioeconòmics en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
 • i) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració autonòmica, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.
 • Àmbit territorial: inclou part dels termes municipals de Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà, Rossell i Vallibona.
 • DECRET 70/2006, de 19 de maig, del Consell, de declaraciódel Parc Natural de la Tinença de Benifassà (DOGV 5265 - 24/05/06)
Horaris:
Horari d'atenció: Dilluns a diumenge de 9:00 a 14:00 h.