Procediment per a la concessió d'ajudes incloses en sol·licitud única PAC

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210704
|
Codi GVA: 600
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. La concessió i el pagament de l'ajuda bàsica a la renda.

 

2. La concessió i el pagament de l'ajuda redistributiva complementària a la renda per a la sostenibilitat.

 

3. La concessió i el pagament de l'ajuda complementària a la renda per a joves agricultors i joves agricultores.

 

4. La concessió i el pagament de les ajudes corresponents als règims voluntaris en favor del clima i el medi ambient:

- Ecorègims d’agricultura de carboni i agroecologia: pastura extensiva, segada i biodiversitat en les superfícies de pastures.

- Ecorègims d’agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu.

- Ecorègims d’agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos.

- Ecorègims d’agroecologia: espais de biodiversitat.

 

5. Pagaments directes associats a les persones agricultores.

- Ajuda associada a la producció sostenible de proteïnes d’origen vegetal. Pla proteic.

-Ajuda associada a la producció sostenible d’arròs.

- Ajuda associada a la producció sostenible de remolatxa sucrera.

- Ajuda associada a la producció sostenible de tomaca per a transformació.

- Ajuda associada a productors de fruita seca en àrees amb el risc de desertificació.

- Ajuda associada a la producció tradicional de pansa.

- Pagament específic al cultiu del cotó.

- Ajuda associada a l'olivar amb dificultats específiques i alt valor ambiental.

6. Pagaments directes associats a les persones ramaderes.

- Ajuda associada per als ramaders extensius de boví de carn.

- Ajuda associada per a l’engreix de jònecs en l’explotació de naixement.

- Ajuda associada a la producció sostenible de llet de vaca.

- Ajuda associada per a les persones ramaderes extensives i semiextensives d’oví i caprí de carn.

- Ajuda associada per a la producció sostenible de llet d’ovella i cabra.

- Ajuda associada per a les persones ramaderes extensives i semiextensives d’oví i caprí sense pastures a la seua disposició i que pasturen superfícies de restollades, guarets i restes hortofructícoles.

 

7. Pagament anual per les ajudes relatives a intervencions per al desenvolupament rural assimilades al SIGC a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i en el PEPAC:

- Compromisos agroambientals en superfícies agràries: apicultura per a la biodiversitat.

- Compromisos agroambientals en superfícies agràries: protecció avifauna (aus estepàries).

- Compromisos agroambientals en superfícies agràries: manteniment o millora d’hàbitats i d’activitats agràries tradicionals (cultiu d’arròs) que preserven la biodiversitat.

- Compromisos agroambientals en agricultura ecològica.

- Compromisos de conservació de recursos genètics: conservació ovella guirra.

 

8. Pagament anual per les ajudes relatives a intervencions per al desenvolupament rural assimilades al SIGC a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2022, en els termes que estableix l'Ordre 6/2015, 27 de febrer de 2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua:

- Ajudes a zones de muntanya.

- Ajudes amb limitacions naturals diferents de les de muntanya.

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
31-05-2024 al 30-06-2025
JustificacióTermini obert
Observacions

SOL·LICITUDS DE MODIFICACIÓ DEL SIGPAC

 

- A l'efecte de les declaracions de superfície de les ajudes, es podrà sol·licitar modificació de la informació que conté el SIGPAC, segons es regula en l'article 112 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, i l'article 21 del Reial decret 1047/2022, de 27 de desembre, pel qual es regula el sistema de gestió i control de les intervencions del Pla estratègic i altres ajudes de la política agrícola comuna.

 

- Perquè la modificació faça efecte en una convocatòria determinada, la sol·licitud de modificació s'efectuarà com a màxim abans que finalitze el termini de presentació de la sol·licitud única, segons el que preveu la convocatòria anual de l'ajuda.

 

- La presentació de la sol·licitud única d'ajuda, sense realitzar sol·licitud de cap modificació sobre SIGPAC, suposa acceptar la informació relativa als recintes que conté aquesta base de dades.

 

- Quan es declare un coeficient de subvencionalitat de pastura (CSP) inferior a la dada que figura en SIGPAC, no serà obligatori presentar cap sol·licitud de modificació a aquesta base de dades, sempre que aquesta disminució siga temporal.

 

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Titulars d'una explotació agrària en la qual la majoria de la superfície estiga situada en el territori en la Comunitat Valenciana o, en cas de no disposar de superfícies, que l'explotació ramadera estiga situada en territori de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Cal ajustar-se al que disposa el títol II del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l'aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l'establiment de requisits comuns en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna, i la regulació de la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Els agricultors titulars d'una explotació agrària que vulguen obtindre durant l'any alguna de les ajudes que recull aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud única en els termes que es preveuen en la resolució de convocatòria de l'ajuda, així com en l'article 104 i el següent del...
Saber més
Criteris de valoració
Cal ajustar-se al que disposa cada un dels compromisos agroambientals recollits en el títol II. Ajudes al desenvolupament rural.
Òrgans de tramitació
Per delegació: Acord de 13 de setembre de 2011, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i l'Acord de 26 d'abril de 2012, pel qual es...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de la sol·licitud única per a l'any 2024, segons el que es disposa en l'article 108 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, s'iniciarà el dia 1 de febrer de 2024 i finalitzarà el dia 30 d'abril.

 

Després de la publicació del Reial decret 408/2024, del 23 d'abril, la disposició final primera del qual indica que el termini finalitzarà el 31 de maig, s'amplia el termini de sol·licituds fins a esta data (BOE núm. 100, de 24.04.2024).

 

 

Documentació
Els impresos preomplits sobre la sol·licitud única, juntament amb la declaració gràfica obligatòria de l'explotació agrària, s'obtenen a través de l'aplicació informàtica SGA-SINAPA disponible en oficines comarcals d'agricultura, direccions territorials d'agricultura i entitats col·laboradores...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 108 del Reial decret 1048/2022 i en aplicació del que es preveu en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, les persones sol·licitants hauran de presentar les sol·licituds telemàticament.

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 31-05-2024 a 30-06-2025
  Descripció

  Les persones sol·licitants que hi vulguen fer al·legacions o aportar documentació addicional, o reben requeriments per a l'esmena d'informació o documentació de la sol·licitud única, o per a la realització de tràmits d'audiència relacionats amb aquesta, podran contestar a través de l'aplicació...

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar o publicar la concessió d’ajudes serà el 30 de juny de l’any següent al de la sol·licitud d’ajuda.
  Quantia i cobrament
  La quantia d'aquestes ajudes és la que preveu l'apartat 2 de la convocatòria per a l'any 2024.
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Tot beneficiari que presente la sol·licitud única haurà de complir el que estableix el títol III del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre.
  Observacions

  Per a les ajudes que recull el títol II, de concurrència competitiva, la proposta de concessió es formularà a l’òrgan competent per a resoldre sobre la concessió o la denegació de la incorporació a les ajudes agroambientals per un òrgan col·legiat a través l’òrgan instructor. L’òrgan col·legiat...

  Saber més
  Òrgans resolució
  L'òrgan competent per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de les ajudes regulades en el títol I de l'Ordre 5/2023, de 8 de març, és la Direcció General de la Política Agrària Comuna, per Acord de delegació de 26 d'abril de 2012.
  Sancions
  PENALITZACIONS: Als pagaments directes li resultarà d'aplicació les penalitzacions establides en el Reial decret 147/2023, de 28 de febrer, pel qual s'establixen les normes per a l'aplicació de penalitzacions en les intervencions contemplades en el Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna,...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  1. Amb caràcter general, els pagaments del saldo corresponents als pagaments directes que regula el títol III i les intervencions de desenvolupament rural assimilades al SIGC s'efectuaran entre l'1 de desembre de l'any de presentació de la sol·licitud única i el 30 de juny de l'any natural...

  Saber més