Detall de Procediment

Procediment per a la concessió d'ajudes incloses en la sol·licitud única - PAC 2023

Codi SIA: 210704
Codi GUC: 600
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud:
01-03-2023
-
31-05-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

1. La concessió i el pagament de l'ajuda bàsica a la renda. 2. La concessió i el pagament de l'ajuda redistributiva complementària a la renda per a la sostenibilitat. 3. La concessió i el pagament de l'ajuda complementària a la renda per a joves agricultors i joves agricultores. 4. La concessió i el pagament de les ajudes corresponents als règims voluntaris en favor del clima i el medi ambient: - Ecorègims d’agricultura de carboni i agroecologia: pastura extensiva, segada i biodiversitat en les superfícies de pastures. - Ecorègims d’agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu. - Ecorègims d’agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos. - Ecorègims d’agroecologia: espais de biodiversitat. 5. Pagaments directes associats a les persones agricultores. - Ajuda associada a la producció sostenible de proteïnes d’origen vegetal. Pla proteic. - Ajuda associada a la producció sostenible d’arròs. - Ajuda associada a la producció sostenible de remolatxa sucrera. - Ajuda associada a la producció sostenible de tomaca per a transformació. - Ajuda associada a productors de fruita seca en àrees amb el risc de desertificació. - Ajuda associada a la producció tradicional de pansa. - Pagament específic al cultiu del cotó. - Ajuda associada a l'olivar amb dificultats específiques i alt valor ambiental. 6. Pagaments directes associats a les persones ramaderes. - Ajuda associada per als ramaders extensius de boví de carn. - Ajuda associada per a l’engreix de jònecs en l’explotació de naixement. - Ajuda associada a la producció sostenible de llet de vaca. - Ajuda associada per a les persones ramaderes extensives i semiextensives d’oví i caprí de carn. - Ajuda associada per a la producció sostenible de llet d’ovella i cabra. - Ajuda associada per a les persones ramaderes extensives i semiextensives d’oví i caprí sense pastures a la seua disposició i que pasturen superfícies de restollades, guarets i restes hortofructícoles. 7. Pagament anual per les ajudes relatives a intervencions per al desenvolupament rural assimilades al SIGC a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i en el PEPAC: - Compromisos agroambientals en superfícies agràries: apicultura per a la biodiversitat. - Compromisos agroambientals en superfícies agràries: protecció avifauna (aus estepàries). - Compromisos agroambientals en superfícies agràries: manteniment o millora d’hàbitats i d’activitats agràries tradicionals (cultiu d’arròs) que preserven la biodiversitat. - Compromisos agroambientals en agricultura ecològica. - Compromisos de conservació de recursos genètics: conservació ovella guirra. 8. Pagament anual per les ajudes relatives a intervencions per al desenvolupament rural assimilades al SIGC a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2022, en els termes que estableix l'Ordre 6/2015, 27 de febrer de 2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua: - Ajudes a zones de muntanya. - Ajudes amb limitacions naturals diferents de les de muntanya.

Observacions

SOL·LICITUDS DE MODIFICACIÓ DEL SIGPAC - A l'efecte de les declaracions de superfície de les ajudes, es podrà sol·licitar modificació de la informació que conté el SIGPAC, segons es regula en l'article 112 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, i l'article 21 del Reial decret 1047/2022, de 27 de desembre, pel qual es regula el sistema de gestió i control de les intervencions del Pla estratègic i altres ajudes de la política agrícola comuna. - Perquè la modificació faça efecte en una convocatòria determinada, la sol·licitud de modificació s'efectuarà com a màxim abans que finalitze el termini de presentació de la sol·licitud única, segons el que preveu la convocatòria anual de l'ajuda. - La presentació de la sol·licitud única d'ajuda, sense realitzar sol·licitud de cap modificació sobre SIGPAC, suposa acceptar la informació relativa als recintes que conté aquesta base de dades. - Quan es declare un coeficient de subvencionalitat de pastura (CSP) inferior a la dada que figura en SIGPAC, no serà obligatori presentar cap sol·licitud de modificació a aquesta base de dades, sempre que aquesta disminució siga temporal.

Requisits

Cal ajustar-se al que disposa el títol II del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l'aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l'establiment de requisits comuns en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna, i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i control, així com al que indica l'article 4 de l'Ordre 5/2023, de 8 de març de 2023, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Interessats

Titulars d'una explotació agrària en la qual la majoria de la superfície estiga situada en el territori en la Comunitat Valenciana o, en cas de no disposar de superfícies, que l'explotació ramadera estiga situada en territori de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de la sol·licitud única per a l'any 2023, segons el que disposa l'article 108 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, s'iniciarà el dia 1 de març i finalitzarà el dia 31 de maig, els dos inclusivament.

Documentació

Els impresos preomplits sobre la sol·licitud única, juntament amb la declaració gràfica obligatòria de l'explotació agrària, s'obtenen a través de l'aplicació informàtica SGA-SINAPA disponible en oficines comarcals d'agricultura, direccions territorials d'agricultura i entitats col·laboradores (Federació de Cooperatives Agroalimentàries, sindicats agraris i entitats bancàries conveniades). 1. Model de sol·licitud, que contindrà necessàriament la informació mínima que preveu l'article 105 i següents, i l'annex VI del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre. A l'efecte d'identificació i localització, segons el que estableix l'article 106 del Reial decret 1048/2022, tots els sol·licitants tenen l'obligatorietat de delimitar gràficament i en format digital les parcel·les agrícoles de la seua explotació. Quan es declaren recintes de pastures, l'agricultor haurà de comprovar que el coeficient de subvencionalitat de pastures assignat a les seues parcel·les agràries és conforme amb la realitat del terreny. Hauran de justificar que disposen de la càrrega ramadera suficient o realitzen una activitat del manteniment de pastura adequada. Així mateix, en el cas de superfícies d’utilitat pública, hauran de presentar documentació acreditativa de l’aprofitament ramader emés per l’entitat competent. En cas que es declare un coeficient d'admissibilitat de pastures (CSP) superior a la dada que figura en SIGPAC, serà obligatori presentar la sol·licitud de modificació a aquesta base de dades. Si el CSP que es declara és inferior, sempre que aquesta disminució siga temporal, no és necessari fer una al·legació a SIGPAC. Quan es declare una superfície agrària que en Sigpac figure amb incidència 117, 158, 177 o 186, s'ha d’acompanyar de la corresponent al·legació amb fotos georreferenciades que siguen representatives de tota la superfície declarada, o informe tècnic emés per personal competent amb una validesa no superior a sis mesos. De conformitat amb el que estableix l'article 107 del Reial decret 1048/2022, el beneficiari sol·licitarà que li siga concedida l'ajuda pel màxim nombre d'animals que complisquen els requisits per a poder percebre-la. El beneficiari declararà que totes les unitats de producció que constitueixen l'explotació i en les quals mantindran animals objecte de sol·licituds d'ajuda o que hagen de ser tingudes en compte per a la percepció d'aquestes es corresponen amb les incloses en la base de dades informatitzada. El beneficiari declararà que les dades de la seua explotació i dels seus animals es corresponen a les que conté la base de dades informatitzada. 2. A la sol·licitud s'ha d’adjuntar, a més de la documentació indicada en l'annex VI del Reial decret 1048/2022, la següent: a) Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas que no s’autoritze la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. b) Acreditació, quan siga procedent, de la identitat del representant legal, si aquest és una persona jurídica, en cas que no autoritze la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. c) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas que no autoritze o s’opose a la seua consulta per l’òrgan gestor del procediment. d) Model de domiciliació bancària, en cas d'alta o modificació del compte bancari, quan la persona sol·licitant no opte per realitzar aquest tràmit de manera telemàtica. e) Quan s’actue a través de representant legal, s’ha de presentar el document acreditatiu de l’existència de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la seua existència. f) Document d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, en el qual conste necessàriament el contingut que preveu l'article 4 de l'Ordre 5/2023, de 8 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. En cas de persones jurídiques, estatuts o escriptura de constitució de l'entitat titular de l'explotació. A més, les persones jurídiques (excepte cooperatives) han de declarar el nom, el CIF i la relació de socis, amb la indicació del % de la seua participació en el capital social. 3. Les persones jurídiques i grups de persones físiques i jurídiques a les quals es refereix l'apartat 4 de l'article 5 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, hauran de declarar i acreditar fefaentment el total d'ingressos agraris percebuts en el període impositiu més recent. L'autoritat competent pot determinar que siga obligatori fer també la declaració corresponent als dos exercicis fiscals anteriors. 4. Les autoritzacions que els titulars d'una sol·licitud emeten al personal d'entitats col·laboradores de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a presentar aquestes sol·licituds en el seu nom seran vàlides exclusivament per a l'any de la sol·licitud en qüestió, excepte en el cas que el document d'autorització explicite un període diferent.

Forma presentació

Telemàtica
De conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Real Decreto 1048/2022 y en aplicación de lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, las personas solicitantes deberán presentar las solicitudes telemáticamente.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. Els agricultors titulars d'una explotació agrària que vulguen obtindre durant l'any alguna de les ajudes que recull aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud única en els termes que es preveuen en la resolució de convocatòria de l'ajuda, així com en l'article 104 i el següent del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre. Aquesta sol·licitud única ha de contindre totes les ajudes que un agricultor vulga sol·licitar. 2. Les sol·licituds d'ajuda s’han de presentar a través de l'aplicació informàtica SINAPA, disponible en les oficines de la Conselleria, en les seus de les entitats col·laboradores i accessible també als ciutadans. 3. Quan estiga disponible el servei de notificació telemàtica, els impresos de sol·licitud hauran d'especificar la possibilitat d'optar per la notificació telemàtica. 4. El contingut de la sol·licitud ha de complir el contingut mínim que es preveu en l'article 108 i següents i l'annex VI del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre. 5. Les modificacions admissibles respecte de la sol·licitud han de ser les que es recullen en l'article 112 del Reial decret 1048/2014, de 19 de desembre. 6. Les sol·licituds d'ajuda s’han de dirigir a la conselleria que siga competent en matèria d'agricultura i ramaderia quan l'explotació o la major part de la superfície d'aquesta es trobe en el territori de la Comunitat Valenciana, en cas que no dispose de superfície agrària on es trobe el nombre més alt d'animals.

Criteris de valoració

Cal ajustar-se al que disposa cada un dels compromisos agroambientals recollits en el títol II. Ajudes al desenvolupament rural.

òrgans de tramitació

Per delegació: Acord de 13 de setembre de 2011, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i l'Acord de 26 d'abril de 2012, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i de la Conselleria de Governació, la competència per a resoldre els expedients d'ajudes correspon a la directora general de Política Agrària Comuna.

Organismes

Termini

Los solicitantes que reciban requerimientos para la subsanación de información o documentación de la Solicitud Única, o trámites de audiencia relacionados con la misma podrán contestar a través de la aplicación informática SGA-SINAPA a la cual se puede acceder a través del enlace: https://sinapa.gva.es/SgaGpi/portal/seleccionar.action

Obligacions

Tot beneficiari que presente la sol·licitud única haurà de complir el que estableix el títol III del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar o publicar la concessió d’ajudes serà el 30 de juny de l’any següent al de la sol·licitud d’ajuda.

Observacions

Per a les ajudes que recull el títol II, de concurrència competitiva, la proposta de concessió es formularà a l’òrgan competent per a resoldre sobre la concessió o la denegació de la incorporació a les ajudes agroambientals per un òrgan col·legiat a través l’òrgan instructor. L’òrgan col·legiat es compondrà del titular del servei amb competència en gestió d’ajudes de la PAC, un cap de secció i un tècnic. L'acte pel qual es resol el procediment de concessió de les ajudes posarà fi a la via administrativa i contra aquesta resolució es podrà interposar: - Recurs potestatiu de reposició davant del titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució (art. 124 de la Llei 39/2015); - o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos (art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

Efecte silenci

Desestimatori

Òrgans resolució

L'òrgan competent per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de les ajudes regulades en el títol I de l'Ordre 5/2023, de 8 de març, és la Direcció General de la Política Agrària Comuna, per Acord de delegació de 26 d'abril de 2012.

Organismes

Quantia i cobrament

La quantia d'aquestes ajudes és la que preveu l'apartat 2 de la convocatòria per a l'any 2023.

Recurs que procedeix contra la resolució

Reposició

Termini

1. Con carácter general, los pagos del saldo correspondientes a los pagos directos regulados en el título III y las intervenciones de desarrollo rural asimiladas al SIGC se efectuarán entre el 1 de diciembre del año de presentación de la solicitud única y el 30 de junio del año natural siguiente. 2. Entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre la autoridad competente podrá pagar anticipos de hasta un 50 % en el caso de las intervenciones en forma de pagos directos y de hasta un 75 % en el caso de las intervenciones para el desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado de gestión y control. REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS Para los casos de recuperación de los pagos indebidos como consecuencia de concesión de las ayudas previstas en esta convocatoria, será de aplicación el procedimiento de reintegro previsto por la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, además de lo establecido con carácter de norma básica por la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y el Decreto 75/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se dictan normas para el cobro en periodo ejecutivo de los créditos del organismo pagador del FEOGA-Garantía en la Comunidad Valenciana, En el caso de pagos indebidos, los beneficiarios procederán al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente de conformidad con el artículo 10 de Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.