Sol·licitud d'inscripció d'una associació en el Registre d'associacions.

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 210511
|
Codi GVA: 83
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- Segons estableixen la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d'associacions de la Comunitat Valenciana, en cada comunitat autònoma hi haurà un registre d'associacions que tindrà com a objecte la inscripció de les associacions...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* ASSOCIACIONS ESTRANGERES Sense perjudici del que disposa l'ordenament comunitari europeu, les associacions estrangeres vàlidament constituïdes d'acord amb la seua llei personal i la Llei orgànica 1/2002 que pretenguen exercir activitats a Espanya de manera estable o duradora, han de fixar una...

Saber més
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/02).
 • Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm....
 • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Qualsevol dels promotors de l'associació. Este tràmit telemàtic, obligatori per a les persones jurídiques (com les associacions), podrà ser sol·licitat amb certificat digital de la pròpia associació o bé de qualsevol persona física o jurídica que actue en nom de l'associació. Per a iniciar el...

Saber més
Requisits

- Les associacions es constitueixen mitjançant acord de tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes. - Els membres fundadors de l'associació han de ser majors d'edat i tindre capacitat legal d'obrar. - En el cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, s'haurà...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerides. 1. El termini d'inscripció en el corresponent registre serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent. Transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment sense que s'haja notificat...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
Qualsevol dels promotors de l'associació dirigirà un sol·licitud, al Registre d'Associacions, en què sol·licite la inscripció registral de l'associació que s'ha acordat constituir, acompanyada dels següents documents: 1. ACTA FUNDACIONAL en la qual es farà constar: a) El nom i cognoms dels...
Saber més
Taxa o pagament

No subjecte a pagament de taxa.

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
- El termini d'inscripció en el registre corresponent serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent. - Una vegada transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment, sense que s'haja notificat cap resolució expressa, es podrà entendre...
Saber més