• Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes (subvencions) per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Incentivar determinada tipologia de projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen al seu creixement, adaptació i consolidació, i conseqüentment, impulsen el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana en el marc del canvi del model econòmic desenvolupat pel Consell.
  Els incentius autonòmics s'instrumentaran a través de tres modalitats, en forma de subvencions a fons perdut per a projectes d'inversió en actius fixos de les empreses destinats a:
  1. Promoure l'establiment, el desenvolupament i la consolidació del teixit empresarial productiu, especialment industrial, així com la creació i el manteniment de l'ocupació.
  2. Afavorir un model econòmic sostenible mediambientalment.
  3. Fomentar la investigació i el desenvolupament.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses que tinguen la seu social, l'establiment o la sucursal de producció o el desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana, que realitzen projectes d'inversió d'alguna de les tipologies previstes en les bases reguladores en el territori de la pròpia comunitat autònoma, tenint en compte la restricció per a les ajudes regionals assenyalada en l'article 28, apartat 3 de les bases esmentades.
  Queden excloses d'aquest règim d'ajudes les entitats de dret públic, les universitats públiques, els organismes autònoms, les empreses, les societats o les fundacions públiques, i les participades majoritàriament per aquestes, així com les que tinguen per activitat la gestió d'un servei públic.

  Requeriments

  a) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  b) No estar subjectes a una ordre de recuperació d'ajudes pendent com a conseqüència d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que les declara il·legals o incompatibles amb el mercat interior.
  c) No tindre la consideració d'empreses "en crisi" conforme a la definició del Reglament (UE), núm. 651/2014, de la Comissió.
  d) No haver posat fi a una activitat idèntica o similar en l'Espai Econòmic Europeu durant els dos anys anteriors a la sol·licitud de l'ajuda, o, que en el moment de la sol·licitud, tinguen plans concrets per a posar fi a aquesta activitat en el termini màxim de dos anys després que la inversió inicial per a la qual se sol·licite l'ajuda s'haja completat.
  e) No haver sigut sancionades mitjançant una resolució ferma, durant l'any anterior a la publicació de la convocatòria, per la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats, en matèria de relacionals laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
  f) Que l'activitat no estiga relacionada amb els sectors exclosos establits expressament en l'article 1 del Reglament (UE), núm. 651/2014, de la Comissió.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia individualitzada de cada ajuda es correspondrà amb la intensitat de l'ajuda establida per a cada modalitat de projecte en els articles 31, 34 i 38 de l'Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. S'entén per intensitat de l'ajuda l'import brut de l'ajuda expressat en percentatge aplicable als costos subvencionables, amb la limitació consistent que l'import màxim de concessió de la subvenció per a cada empresa i projecte no pot excedir el 25 % del crèdit total destinat inicialment a finançar la convocatòria per a cada exercici i fins a l'esgotament d'aquest crèdit. A l'efecte del càlcul de la intensitat de l'ajuda i dels costos subvencionables, totes les xifres emprades s'entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues.

  El pagament de l'ajuda es realitzarà prèvia justificació per l'empresa beneficiària de la realització del projecte, íntegrament o en les fases previstes, i comprovació de l'administració, d'acord amb la sol·licitud presentada i en els termes establits en la resolució de concessió.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 13 de febrer de 2019 i finalitzarà a les 14.00 hores del dia 30 de juny de 2019 (DOGV núm. 8484 de 12/02/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud de l'ajuda

  b) Declaracions responsables

  c) Informe sobre verificació de l'efecte incentivador

  d) Resum del Projecte d'inversió

  e) Memòria tècnica descriptiva i valorada del projecte (en el document word es troben incrustades els fulls de càlcul corresponents) :

  e1) Memòria tècnica i valorada del projecte en format pdf.

  e2) Cronograma del projecte en format full de càlcul.

  e3) Càlcul de la subvenció en format full de càlcul.

  f) Informe viabilitat tècnica, financera i organitzativa establit per a la modalitat tipus I (Promoure l'establiment, desenvolupament i consolidació del teixit empresarial productiu, especialment industrial, així com la creació i manteniment de l'ocupació).

  g) Fitxa dades bancàries

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  INFORME EFECTE INCENTIVADOR

  RESUM PROJECTE D'INVERSIÓ

  MEMÒRIA TÈCNICA, DESCRIPTIVA I VALORADA DEL PROJECTE

  CRONOGRAMA DEL PROJECTE (aquest document es troba incrustat en la Memòria)

  CALCUL D'AJUDES (aquest document es troba incrustat en la Memòria)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de l'ajuda s'ha de realitzar mitjançant un formulari d'ompliment electrònic i és obligatòria la seua presentació telemàtica davant de la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, amb signatura i registre electrònic. Amb això, s'ha de presentar la documentació requerida.
  La direcció general competent en matèria de model econòmic, com a òrgan instructor, rebrà les sol·licituds presentades, efectuarà el tràmit d'esmena, si fora el cas, i realitzarà d'ofici les actuacions necessàries per a la comprovació del compliment dels requisits exigits per a poder ser tramitades. A més, verificarà el compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiària per part de l'empresa sol·licitant i les condicions exigibles als projectes.
  Una vegada comprovades les sol·licituds, l'òrgan instructor elevarà l'informe a què fa referència l'article 164 lletra f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, amb el resultat d'aquestes, a la Comissió d'Avaluació.
  A continuació, la Comissió d'Avaluació, a la vista de l'informe esmentat, elevarà a l'òrgan competent per a la resolució del procediment de concessió una proposta de resolució de concessió o denegació, si és el cas, de les ajudes, mitjançant un informe motivat en el qual es concrete el resultat de l'avaluació de les sol·licituds, la prelació de les sol·licituds admeses, la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris d'avaluació, i la quantia de la subvenció de les que propose la concessió. En aquest informe es faran constar les sol·licituds no admeses i la seua motivació.
  La resolució motivada del procediment es notificarà a les empreses interessades.
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les empreses sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l'obligació de resolució expressa que té l'Administració.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució que es dicte posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, si fora expressa, o, si no ho fora, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, tot això, sense perjudici de la interposició, per part dels interessats, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20026

  Tramitació

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic

  Inici
 • Informació complementària

  Es consideren despeses subvencionables o elegibles els tipus de despeses que es determinen per a cada una de les modalitats d'inversió regulades en el títol III de l'Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
  La despesa subvencionable del projecte es determinarà a partir de l'import total dels costos del projecte que tinguen la consideració de despeses elegibles segons determinen les bases reguladores o la corresponent convocatòria, entre els quals es troben incloses les següents:
  a) Actius materials i immaterials amb caràcter general associats al projecte: adquisició de terrenys, obres, equipament vinculat a tecnologies de la informació i la comunicació, etc.
  b) Equipament productiu, consistent en maquinària, instal·lacions tècniques, eines o utillatge.
  c) Mobiliari, en el supòsit d'empreses no industrials, dedicades al comerç o a la prestació de serveis.
  d) Registre de marques, patents, models d'utilitat i dissenys industrials, marcat CE o altres formes d'homologació o normalització de productes.
  e) Serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vinculades a les inversions realitzades.
  f) Despeses d'auditoria del compte justificatiu de l'ajuda.

  Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al següent correu electrònic: model_economic@gva.es

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8454, de 31/12/2018).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 14/2018.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Reial decret 166/2008, de 8 de febrer, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 59, de 08/03/2008), modificat per Reial decret 309/2015, de 24 d'abril (BOE núm. 102, de 29/04/2015).
  - Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014 (DOUE núm. 187, de 26/06/2014).
  - Ajuda estatal núm. SA.38472(2014/N)-Espanya mapa d'ajudes regionals 2014-2020.

  - Resolució de 5 de febrer de 2019, del conseller, per la qual es convoca la concessió de subvencions de caràcter pluriennal per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l'empara de l'Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
  - Extracte de la Resolució del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca la concessió de subvencions de caràcter pluriennal per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l'empara Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de 2018, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre (bases reguladores)

  Vegeu la correcció d'errors de l'ordre

  Vegeu Llei 1/2015

  Vegeu Llei 38/2003

  Vegeu R.D. 166/2008

  Vegeu Resolució de 5 de febrer de 2019

  Vegeu extracte de la Resolució de 5 de febrer.

  Llistat de seguiment

  Aportació de documentació per a l'esmena d´un expedient d´ajudes per a determinats projectes d´inversió empresarial.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.