Detall de Procediment

Consolidació de la cadena de valor empresarial

Codi SIA: 1256922
Codi GUC: 19544
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ AVI
Termini de sol·licitud: TANCAT
(23-03-2023
21-04-2023)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Donar suport al desenvolupament de projectes d'I+D+I que suposen aplicació de novetat en els productes o processos, o bé en els sistemes d'organització dels sol·licitants, de manera que incidisquen o provoquen efecte en altres empreses de la cadena de valor, bé perquè provoca que incorporen al seu torn innovació en els seus productes, milloren els seus sistemes organitzatius, o incrementen la seua activitat econòmica en general. Així mateix, es pretén donar suport a aquells projectes que potencien el desenvolupament i utilització d'altres tecnologies clau per a impulsar el desenvolupament industrial i econòmic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Empreses radicades a la Comunitat Valenciana

Normativa del procediment

 • Extracte de la Resolució de 9 de març de 2023, del Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2023 a 2025, corresponents al programa de Consolidació de la cadena de valor empresarial. (DOGV núm. 9559, de 22/03/2023)
 • DECRET 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
 • Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de juny de 2021 pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives en el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests Fons i per al Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats.
 • Reglament (UE) 2021/1058 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de juny de 2021 relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió.
 • Qualsevol altra derivada de la normativa estatal i de la Unió Europea que siga directament d'aplicació.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de vint dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 9559, de 22/03/2023) Data d'Inici 23/03/2023 Data Finalització: 21/04/2023

Documentació

S'ha de presentar la documentació ressenyada en la Resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2023-2024-2025 i generada a través de tramitació telemàtica.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La tramitació del procediment serà electrònica i s'haurà d'ajustar al que s'estableix en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i al resolc quart de la Resolució de convocatòria de les citades ajudes per a 2023-2024-2025. 1) Punxant en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal del sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal). 2) Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest. Pot descarregar la documentació i el manual d'instruccions per a la Sol·licitud d'Ajuda en el portal www.innoavi.es

Criteris de valoració

Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació i desenvolupats en l'apartat corresponent a criteris d'avaluació de sol·licituds de cadascun dels annexos de la Resolució de convocatòria de les citades ajudes per a 2023-2024-2025.

òrgans de tramitació

Obligacions

Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut d'un percentatge de les despeses subvencionables segons les intensitats que s'indiquen en el DECRET 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu. L'AVI procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles al beneficiari.

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment de concessió de les ajudes serà de sis mesos a partir de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Sancions

Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.