REPLA - Tramitació d'instruments de planejament urbanístic i territorial, d'aprovació autonòmica.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2084718
|
Codi GVA: 20208
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Tramitació d'instruments de planejament urbanístic i territorial, conforme al que disposa el títol III de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, l'aprovació dels quals corresponga a l'Administració autonòmica perquè afecta l'ordenació estructural del planejament urbanístic municipal.

En concret, afectarà els instruments següents:

· Pla d'acció territorial (PAT) i les modificacions que se'n facen.

· Projecte d'inversió econòmica sostenible (PIE) i les modificacions que se'n facen.

· Pla general estructural mancomunat (PGM) i les modificacions que se'n facen.

· Pla general (PGE) i les modificacions que se'n facen.

· Pla d'ordenació detallada (PGP) i les modificacions que se'n facen.

· Pla parcial (PP) i les modificacions que se'n facen.

· Pla de reforma interior (PRI) i les modificacions que se'n facen.

· Pla especial (PE) i les modificacions que se'n facen.

· Catàleg (CAT) i les modificacions que se'n facen.

· Estudi de detall (ED) i les modificacions que se'n facen.

· Modificacions de plans generals, normes subsidiàries o projectes de delimitació de sòl, o altres, que afecten l'ordenació estructural.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de...
 • Decret 8/2016, de 5 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament dels òrgans territorials i urbanístics de la Generalitat (DOGV núm....
 • Decret 74/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es determinen la referenciació cartogràfica i els formats de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Administracions competents per a tramitar els instruments de planejament urbanístic i territorial, conforme al que preveu l'article 44 de la LOTUP.

Requisits

Ser administració competent per a la tramitació d'instruments de planejament urbanístic.

Com es tramita

Procés de tramitació
La tramitació es regeix conforme al que preveu el títol III de la LOTUP, "Procediment d'elaboració i aprovació de plans i programes"
Òrgans de tramitació
Servei Territorial d'Urbanisme de la província corresponent.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
S'ha d'aportar la documentació requerida segons l'instrument de planejament urbanístic i territorial, i segons el moment del procediment en què ens trobem, conforme al que preveuen els títols II i III de la LOTUP, respectivament. La documentació s'ha de remetre amb les diligències oportunes que...
Saber més
Taxa o pagament

No és procedent.

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Conforme al que preveu el títol III del llibre I, la LOTUP, "Procediment d'elaboració i aprovació de plans i programes".
Observacions

Contra l'instrument de planejament urbanístic aprovat, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de DOS MESOS a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de...

Saber més
Òrgans resolució
· Servei Territorial d'Urbanisme de la província corresponent, en general. · En el cas en què els òrgans de la Generalitat assumisquen la redacció de plans i programes d'àmbit municipal per a l'exercici de les seues competències sectorials, aquests seran els òrgans substantius. · El Consell, en...
Saber més