Detall de Procediments

Prestacions econòmiques individuals (PEI) per a les persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2021. Sol·licitud d'ajudes per a l'atenció especialitzada en centres residencials
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Prestacions econòmiques individuals (PEI) per a les persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2021. Sol·licitud d'ajudes per a l'atenció especialitzada en centres residencials

  Objecte del tràmit

  Les ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial a persones amb diversitat funcional es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats d'atenció integral de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que no tenen suficients recursos econòmics i requereixen atenció assistencial i cures especials, que no es poden prestar en el medi familiar. L'atenció residencial podrà dur-se a terme en residències i habitatges tutelats. L'atenció residencial podrà dur-se a terme en residències i habitatges tutelats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.
  L'ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

  Requeriments

  Els beneficiaris d'ajudes per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional han de reunir els requisits següents:

  a) Tindre més de 16 anys i menys de 65 anys.

  b) Tindre acreditada la necessitat de cures especials, perquè està afectat/ada per una discapacitat que dificulte la seua inclusió social, no té domicili o té una situació familiar greu que impedeix l'atenció de l'individu que, per les seues característiques personals, no puga desenvolupar-se en el medi familiar.

  c) No tindre recursos econòmics individuals i familiars suficients per a fer front al preu d'un servei d'atenció residencial especialitzat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  1. L'import de l'ajuda personal, que té caràcter complementari, perquè la persona puga accedir a l'atenció residencial que requereix, es determinarà tenint en compte un cost de referència de 2.350 € mensuals com a quantia màxima d'aquestes ajudes personals.
  2. L'import de l'ajuda es determinarà tenint en compte, en cada cas, el cost de referència de la plaça residencial, menys l'aportació de la persona usuària d'acord amb els seus ingressos, de manera que no es podrà concedir cap subvenció a les sol·licituds que no obtinguen la puntuació mínima de 60 punts.
  3. Per a la determinació de l'ajuda, es tindrà en compte la totalitat dels seus ingressos i es reservarà el 65 % de l'IPREM per a les seues despeses personals.

  PAGAMENT
  El pagament de les ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional s'entregarà a mes vençut, després de la presentació de la corresponent factura justificativa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les ajudes o prestacions per a l'atenció especialitzada en centres residencials podran presentar-se al llarg de tot l'exercici, fins al dia 1 de desembre de 2021 (DOGV núm. 8986 / 30.12.2020).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds de subvenció es presentaran, juntament amb la documentació requerida, preferentment en el registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi on residisca el sol·licitant, sense perjudici del que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  AVINGUDA DE L'OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012


  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012   o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Les sol·licituds de subvenció es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://www.tramita.gva.es) mitjançant la signatura electrònica pròpia de la persona sol·licitant o la de la persona que la represente. A l'efecte de participació en la present convocatòria, es considera que la pròpia subscripció de la sol·licitud de subvenció per les persones susceptibles de ser beneficiàries, per si mateixes o per representant, implica la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a:
  - Sol·licitar l'ajuda.
  - Permetre l'accés a la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat.
  - Designar el compte bancari on es transferirà, en el seu cas, la subvenció.
  - Assumir les declaracions responsables de no concurrència de causa legal que impedisca obtindre la condició de persona beneficiària (art. 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1778

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb diversitat funcional, d'acord amb el model que consta com a annex I, s'ha de presentar amb els documents següents:
  a) Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que consta com a annex I, apartat D.
  b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex I apartat E de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, que es troben en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, als únics efectes de comprovar el compliment dels requisits exigits en aquesta convocatòria i els ingressos de la unitat familiar. En el cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, ha de signar-se l'indicat annex I apartat E per cada un dels membres amb ingressos o renda.
  En el cas que no es preste consentiment, haurà de presentar-se la fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) referida als ingressos de la unitat familiar, o, a falta d'això, caldrà aportar el certificat negatiu de declaració i certificat acreditatiu de la pensió rebuda per la persona sol·licitant.
  2. 2. En el cas de sol·licituds d'ajudes per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional, s'ha d'aportar:
  a) Informe de salut i informe social, emesos per facultatius, en els quals es determine la necessitat de l'ajuda.
  b) Certificat del titular de la residència, degudament autoritzada, en la qual vulga ingressar, en què conste l'existència de plaça i el cost mensual d'aquesta.
  En cas que estiga ja ingressat, s'ha d'aportar un certificat en què figure la data d'ingrés i el cost mensual de la plaça.
  3. Quan es tracte de persones amb capacitat modificada judicialment s'acompanyarà, en tot cas, fotocòpia de la resolució judicial de designació de tutor o curador.
  4. Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària omplida, segons el model oficial aprovat per Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOCV 6548, de 21.06.2011), que consta com a annex III, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos
  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  - La tramitació de les sol·licituds correspon a les direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives, que les verificarà, per a la qual cosa poden realitzar d'ofici les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució, en els termes que preveuen els articles 23.5 i 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Les sol·licituds les valorarà una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives i que elaborarà una llista ordenada de sol·licitants.
  - L'esmentada comissió elaborarà una llista única prioritzada d'expedients complets per a cada tipus d'acció o ajuda, seguint l'ordre de la seua puntuació, que elevarà a l'òrgan competent per a la concessió d'ajudes les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit.
  - La resolució d'aquestes ajudes i prestacions correspondrà al titular de la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives corresponent, per delegació de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió esgota la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb allò que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1778

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació.
  Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  CRITERIS DE VALORACIÓ
  1. La valoració de les sol·licituds d'ajuda per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional es realitzarà d'acord amb els criteris de valoració, que estan determinats en l'ordre que aprova les bases reguladores d'aquestes ajudes, d'acord amb el barem següent:
  a) Situació personal, familiar i social. Fins a un màxim de 50 punts.
  a.1) Situació de la persona i el seu entorn familiar: puntuació màxima 25 punts.
  - Orfandat total i situació de desemparament: 25 punts
  - Convivència amb situacions d'agressivitat, crisi i esgotament familiar: 25 punts
  - Viu a soles sense integració familiar o social i sense recursos d'atenció a la seua localitat adequats a les seues necessitats: 20 punts.
  - Viu a soles o amb una persona o persones o recursos que presten un suport parcial: 15 punts.
  - Orfandat parcial i/o amb dèficit de cures, de suport familiar o del seu entorn: 10 punts.
  - Convivència en entorn familiar complet que siga inadequada o insuficient: 5 punts.

  Es considera assimilada a l'orfandat total la situació de persona amb trastorn mental greu o discapacitat intel·lectual amb pares majors de 65 anys.

  a.2) Grau de discapacitat i afectació: puntuació màxima 10 punts.
  - Discapacitat física, intel·lectual o sensorial igual o superior al 75 % / Trastorn mental greu igual o superior al 65 % grau de discapacitat: 10 punts.
  - Discapacitat física, intel·lectual o sensorial igual o superior al 65 %: 7 punts.
  - Discapacitat física, intel·lectual o sensorial igual o superior al 33 % /Trastorn mental greu igual o superior al 33 % grau de discapacitat: 5 punts.

  a.3) Temporalitat / Condicions de l'estada: puntuació màxima 10 punts
  a) Indefinida, per situació d'incapacitat permanent i no tindre entorn familiar: 10 punts.
  b) Transitòria inferior a tres mesos amb pla de reintegració familiar: 8 punts.
  c) Transitòria inferior a sis mesos amb pla de reintegració familiar: 6 punts.
  d) Transitòria inferior a un any amb pla de reintegració familiar: 4 punts.
  e) Indefinida, amb entorn familiar i sense tindre un pla de reintegració (limitat a vacances o visites): 2 punts.

  a.4) Altres circumstàncies o factors socials que ha de valorar la Comissió de Valoració (antiguitat de la sol·licitud no atesa en anys anteriors, cures específiques, problemàtica social, edat i situació dels familiars, etc.): màxim de 5 punts.

  b) Situació econòmica. Fins a un màxim de 50 punts.
  Es valorarà la renda personal del sol·licitant, d'acord amb el barem següent:

  Renda personal Punts
  Inferior a 85 % IPREM: 50 punts.
  Inferior a 100 % IPREM: 40 punts.
  Inferior a 120 % IPREM: 35 punts.
  Inferior a 140 % IPREM: 30 punts.
  Inferior a 160 % IPREM: 25 punts.
  Inferior a 180 % IPREM: 20 punts.
  Inferior a 200 % IPREM: 15 punts.
  Inferior a 250 % IPREM: 10 punts.
  Superior a 250 % IPREM: 0 punts.

  2. Per a poder concedir la subvenció, les sol·licituds d'ajuda personal per a atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional han d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts.

  Obligacions

  1. El pagament de les ajudes d'estades en centres residencials es lliurarà quan vença el mes, després de la presentació de la corresponent factura justificativa.

  2. Se n'exceptua la liquidació corresponent al mes de desembre, que podrà lliurar-se amb la certificació de la direcció del centre en què conste atés el beneficiari de l'ajuda en data d'1 de desembre.

  3. La justificació de les ajudes efectivament prestades el mes de desembre s'efectuarà fins al dia 14 de gener de l'any següent, i en aquest moment es procedirà a liquidar-les; se'n podrà derivar una regularització que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en cas que la justificació siga insuficient.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, als subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, de manera que seran sancionats segons el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat.
  - Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional (DOGV núm. 8986, de 30/12/2020).
  - Extracte de la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, ajudes per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional (DOGV núm. 8986, de 30/12/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 1/2016, de 20 de gener (bases reguladores).

  Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.