Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal. ACOND

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211029
|
Codi GVA: 2127
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per al cofinançament de la contractació laboral vigent en cada any del personal investigador doctor en el marc de l'ajuda Ramón y Cajal, per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
EsmenaTermini obert
Observacions

Aquestes subvencions seran compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o de centres internacionals.

L'import d'aquestes en cap cas podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar i ser beneficiàries d'aquestes subvencions els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Ser centre d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2....
Saber més
Criteris de valoració
1. La comissió avaluadora comprovarà el compliment dels requisits de les sol·licituds presentades i elaborarà una proposta de resolució amb la indicació del nombre de persones investigadores per cada centre, així com el cost que calga cofinançar dels contractes subscrits amb l'ajuda Ramón y...
Saber més
Òrgans de tramitació
L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 d'octubre del 2023 (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Documentació
La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents. a) Una declaració responsable, signada per qui exercisca la representació legal de l'entitat, en què s'enumeren les ajudes Ramón y Cajal sol·licitades i/o concedides fins al moment de la presentació de la sol·licitud, per a finançar...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import de les subvencions s'establirà en la resolució de concessió. Les subvencions es destinaran a finançar fins al 50 % del cost del contracte no finançat per l'ajuda Ramón y Cajal Aquestes subvencions seran compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol...
  Saber més
  Obligacions
  La justificació de les ajudes es farà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores.
  Observacions

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats