• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes en matèria de mobilitat sostenible per a l'exercici 2020

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'este programa és reduir el consum d'energia en el sector del transport per mitjà del foment de l'ús de mitjans de transport no motoritzats i l'impuls de noves tecnologies que permeten diversificar el dit consum cap a la utilització de combustibles alternatius, amb una disminució de l'impacte ambiental del transport a la Comunitat Valenciana. Tot això a través de les actuacions que s'indiquen a continuació:

  T21B - Projectes pilot de mobilitat urbana sostenible
  T21C - Promoció del transport urbà amb bicicleta
  T21E - Projectes de logística urbana sostenible
  T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà
  T27A - Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius
  T29A - Inversions en estacions de recàrrega de gas natural i hidrogen.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, depenent del que establix l'annex de la convocatòria per a cada actuació objecte de suport
  T21B - Empreses i entitats de naturalesa pública o privada.
  T21C - Tipus 1: l'administració local, entitats públiques i empreses públiques o privades adjudicatàries del servei del sistema públic de préstec de bicicletes.
  Tipus 2: l'administració local.
  Tipus 3: l'administració local, així com les entitats i empreses públiques.
  Actuació T21E Empreses o entitats de naturalesa pública o privada
  Actuació T24B L'administració pública i les empreses concessionàries del servei de transport públic
  Actuació T27A L'administració pública i les empreses concessionàries del servei públic
  Actuació T29A L'administració pública i les empreses
  T21E - Empreses i entitats de naturalesa pública o privada
  T24B - Administracions públiques i les empreses concessionàries del servici de transport públic.
  T27A - Administració pública o les empreses concessionàries de servici públic.
  T29A - Administracions públiques i les empreses

  Requeriments

  Es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE núm. L 187/1, de 26.06.2014)., tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents:
  -Que ocupe menys de 250 persones
  -Que tinga un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 d'euros.

  Així mateix, quan siga necessari distingir entre xicotetes empreses i mitjanes empreses, s'entendrà per xicoteta empresa aquella unitat econòmica que ocupe menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci anual o un balanç general no superior a 10.000.000 d'euros; microempresa es considera aquella empresa que ocupe menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els 2.000.000 d'euros.

  El còmput dels efectius i límits assenyalats, en el cas d'empreses associades o vinculades, s'efectuarà tal com disposa el citat annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els dits criteris de còmput es poden consultar en la pàgina web: http://www.ivace.es

  El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  T21B - Projectes pilot de mobilitat urbana sostenible. El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, excepte la partida corresponent a l'adquisició de vehicles que tindrà l'ajuda màxima especificada en l'actuació T27A segons la tipologia del vehicle, i es podrà incrementar en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre.
  L'ajuda màxima global del projecte serà de 200.000 euros.


  T21C -
  Per a projectes tipus 1
  El càlcul de l'ajuda es realitzarà en funció del nombre de bicicletes convencionals (N), elèctriques (BE) i del nombre d'ancoratges o compartiments del sistema automàtic destinats a l'enganxall, recepció i préstec de les bicis del sistema (A), segons la fórmula següent:
  Ajuda= 20.000 + 75 N + 300 BE + 450 A
  Sense perjuí del que disposa l'article 3.3 d'aquesta resolució, l'ajuda màxima calculada segons la formula anterior no podrà superar el 40% del cost subvencionable i podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre, amb un màxim de 100.000 euros per projecte.

  Per a projectes tipus 2:
  Sense perjudici del que es disposa en l'article 3.3. de la present resolució, el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40 % del cost subvencionable i podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb un màxim de 250.000 € per projecte.

  Per a projectes Tipus 3:
  Sense perjudici del que es disposa en l'article 3.3. de la present resolució, el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb un màxim de 50.000 € per projecte.

  T21E - Projectes de logística urbana sostenible
  el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, i es podrà incrementar en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses, o a les activitats no econòmiques d'ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre. En el cas que el projecte pilot contemple l'adquisició de bicicletes elèctriques i/o tricicles elèctrics de càrrega l'ajuda màxima serà, per a aquets conceptes, de 300 euros per bicicleta elèctrica i 1.500 euros per tricicle.
  L'ajuda màxima global del projecte serà de 100.000 euros.


  T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà
  El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, i es podrà incrementar en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses, o a les activitats no econòmiques d'ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.
  L'ajuda màxima global del projecte serà de 75.000 euros i les ajudes dins d'aquesta actuació estaran limitades a 200.000 euros per entitat beneficiària.

  T27A - Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius
  Les ajudes no podran superar el 40 % del cost subvencionable, i es podran incrementare en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes, mitjanes empreses, o a les activitats no econòmiques d'ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre, amb els següents límits màxims per tipologia de vehicle:
  - Autobusos elèctrics, de propulsió amb hidrogen o de piles de combustible: un import màxim per vehicle de 100.000 €.
  - Autobusos híbrids (doble font d'energia) amb acumulació d'energia en bateries: un import màxim per vehicle de 50.000 €.
  - Autobusos alimentats per gas natural: import màxim per vehicle de 12.000 euros
  - Turismes M1 i furgonetes N1 elèctriques, d'hidrogen i pila de combustible: import màxim de 6.000 euros per vehicle.
  - Turismes M1 i furgonetes N1 a gas natural: import màxim de 2.000 euros per vehicle.
  - Ciclomotors L1e: import màxim de 400 euros per vehicle.
  - Motocicletes L3e i L5e: import màxim de 750 euros per vehicle.
  - Quadricicles lleugers L6e: import màxim de 1.600 euros per vehicle.
  - Quadricicles pesats L7e: import màxim de 2.000 euros per vehicle.
  - Bicicletes elèctriques: import màxim 300 euros
  - Tricicles de càrrega elèctrics: import màxim 1.500 euros per vehicle.
  L'ajuda màxima global del projecte serà de 200.000 euros i les ajudes dins d'aquesta actuació estaran limitades a 400.000 euros per entitat beneficiària.


  T29A - Inversions en estacions de recàrrega de gas natural i hidrogen.
  Les ajudes no podran superar el 40 % del cost subvencionable i podran incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses, o a les activitats no econòmiques d'ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre, amb els límits següents:
  - Gas natural: fins a un màxim de 75.000 euros
  - Hidrogen: fins a un màxim de 100.000 euros
  L'ajuda màxima global del projecte serà de 100.000 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 17 de julioll de 2020. (Reial decret 537/2020, de 22 de maig)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  UNITAT DE NEGOCI D'ENERGIA - IVACE
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2Ver plano
  46018 València
  Tel: 961209600

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVENENT01&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3085

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent:

  1. Sol·licitud i memòria tècnica.
  La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'adreça web: http://www.ivace.es i la seua tramitació haurà de realitzar-se de forma telemàtica davant de el Registre electrònic de la Generalitat.

  2. Resta de documentació descrita en l'article 7 de la Resolució de convocatòria.
  La dita documentació haurà igualment de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Examinada la documentació aportada, si aquesta no té els requisits exigits es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.

  - Els requeriments als quals es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IVACE i que siguen necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de forma telemàtica, sense perjudici del que s'estableix en l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran realitzades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.

  - L'aportació de documents en contestació als requeriments esmentats, s'haurà de realitzar a través de Registre Electrònic accedint a l'adreça web
  - L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà l'Àrea d'Eficiència Energètica de l'IVACE.

  - Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració realitzats per l'òrgan instructor, la preavaluació resultant serà sotmesa a una comissió d'avaluació

  - De les reunions de la comissió s'elevarà l'acta -amb la proposta d'adjudicació en ella continguda- a la presidència de l'IVACE.

  - Vista la proposta continguda en l'acta de la Comissió, el president de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixarà expressament la quantia, i incorporarà, si és el cas, les condicions i obligacions a què haja de subjectar-se la beneficiària de l'ajuda.

  - La resolució motivada de concessió es notificarà de forma individualitzada a cada entitat interessada

  -L'adjudicació de les ajudes es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i, en compliment d'allò que s'ha establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides, en la Base de Dades Nacionals de Subvencions disponible en l'enllaç: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVENENT01&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3085

  Tramitació

  La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
  Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

  Inici
 • Informació complementària

  * DESCRIPCIÓN DE L'ACTUACIÓ

  - Actuació T21B - Projectes de foment de la mobilitat urbana sostenible
  Esta actuació està orientada al desenvolupament d'experiències pilot de mobilitat urbana sostenible amb l'objectiu de reduir el consum energètic del transport i millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats.
  A tall d'exemple s'inclourien en aquesta actuació projectes com:
  - Mesures de promoció de la mobilitat per als vianants i calmat de trafique com ara conversió en zona de vianants de zones urbanes, establiment de peatges i restriccions activa de trànsit en centres urbans, etc.
  - Implantació de sistemes de cotxe compartit per als ciutadans de zones urbanes.
  - Serveis d'autobús llançadora a polígons, àrees d'activitat o nodes de transport, transport a la demanda.
  - Camins escolars.

  - Actuació T21C - Promoció de transport urbà amb bicicleta
  Dins d'aquesta actuació es diferencien tres tipologies:
  - Tipus 1. Sistemes públics de préstec de bicicletes.
  Consisteix en el disseny i implantació de la posada en servei de sistemes de bicicletes d'ús públic en municipis i nuclis interurbans, fomentant la compatibilitat dels sistemes de bicicletes d'ús públic dels municipis de la Comunitat, creant serveis supramunicipals entre aquelles localitats pròximes de tal manera que els diferents sistemes s'integren en un únic sistema de préstec.
  Els sistemes estaran orientats a la mobilitat diària i molt especialment a la mobilitat obligada (desplaçaments per motiu de treball i estudi), per la qual cosa s'hauran de preveure dissenys i propostes que complementen l'oferta de transport públic i que faciliten els desplaçaments cap a les estacions i des de les estacions, parades i bescanviadors de transport públic.
  El servei haurà d'estar actiu per un període mínim de cinc anys a partir de la posada en marxa d'aquest. Cada sistema tindrà incorporat un sistema de control d'usuaris informatitzat que, a més, servisca per a gestionar el sistema, admetent-se la presència parcial o total de bicicletes elèctriques

  - Tipus 2. Vies ciclistes urbanes.
  Execució de noves vies ciclistes en àmbits urbans i/o periurbans, incloent la construcció, condicionament o millora de l'espai públic per a l'ús ciclista i les seues obres complementàries d'urbanització. Podrà donar-se suport, entre altres, l'execució de carrils bici, voreres bici i carrer bici.
  Només seran susceptibles de suport quan es realitzen en ciutats o àrea funcionals urbanes, és a dir, que tinguen un caràcter exclusivament urbà.

  - Tipus 3. Aparcaments segurs de bicicletes.
  S'inclouen dins d'aquesta actuació la instal·lació de sistemes d'aparcament segur de bicicletes destinats a ser utilitzats bé per usuaris particulars o com a part d'un sistema públic de préstec de bicicletes. Aquests sistemes podran estar situats en la via pública o en zones d'estacionament de vehicles, com ara pàrquings urbans, etc. La ubicació específica del sistema estarà justificada per la seua conveniència a fi de facilitar l'ús de bicicleta per a la mobilitat obligada. Només seran susceptibles de suport quan es realitzen en ciutats o àrees funcionals urbanes, és a dir, que tinguen un caràcter exclusivament urbà.

  Per a les 3 tipologies de projectes, es prioritzaran aquelles actuacions que presenten un pla director on s'haja analitzat el foment de l'ús de la bicicleta en general.
  Així mateix, per a totes les actuacions incloses en aquesta actuació, les ciutats on es desenvolupen aquests projectes han de tindre un Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible, on s'incloga l'impuls de la bicicleta i el desenvolupament d'infraestructures ciclistes.

  - Actuació T21E - Projectes de logística urbana sostenible
  Aquesta actuació va dirigida a donar suport a projectes de logística urbana sostenible que permeten gestionar la càrrega i descàrrega en les ciutats de manera més sostenible, que racionalitzen el procés de distribució de mercaderies en els nuclis urbans, l'última milla, que reduïsquen significativament el consum d'energia del procés i que milloren la qualitat de l'aire.

  - Actuació T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà
  Aquesta actuació pretén impulsar la major participació dels mitjans de transport públic i/o col·lectiu en la mobilitat urbana en ciutats i àrees metropolitanes, per mitjà de la introducció de sistemes intel·ligents que milloren l'eficiència d'aquest i la millora de la gestió de les flotes de transport públic, per a aconseguir reduir els consums d'energia en la seua operació i disminuir les emissions contaminants.

  - Actuació T27A - Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius
  El programa té la finalitat de promoure l'adquisició de vehicles destinats al transport, elèctrics, amb pila de combustible, propulsió híbrida, alimentats per gas natural o hidrogen per mitjà de l'atorgament d'ajudes econòmiques que disminuïsquen el sobrecost en els vehicles alternatius en relació amb vehicles equivalents de disseny i motorització tradicional.
  A l'efecte d'aquesta ordre s'entén com a vehicle elèctric les següents tipologies:
  - Vehicle elèctric pur o a bateries (BEV, en anglés Battery Electric Vehicle).
  - Vehicle elèctric de rang estés (EREV, en anglés Extended Range Electric Vehicle).
  - Vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV, en anglés Plug in Hybrid Electric Vehicle).

  - Actuació T29A - Estacions de recàrrega de gas natural i hidrogen.
  El programa té la finalitat de promoure la implantació d'estacions de recàrrega o d'emplenament de gas natural o d'hidrogen, destinades a servei públic en general o a una determinada flota de vehicles de servei públic.


  * INVERSIÓ ELEGIBLE

  - Actuació T21B:Les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar, obra civil directament relacionada amb el projecte pilot i els costos d'explotació estrictament necessaris per a l'execució del projecte. En els costos d'explotació es consideren subvencionables només els corresponents al primer any de funcionament. L'estudi de viabilitat no pot superar el 20 % de la inversió elegible total del projecte.
  En el cas que el projecte pilot incloga l'adquisició de vehicles, només seran subvencionables els que s'especifiquen en l'actuació T27A del present annex, i el cost subvencionable dels vehicles i l'ajuda corresponent és l'establida en aquesta actuació. Si aquests vehicles són elèctrics, només se'ls pot donar suport si van lligats a una instal·lació de recàrrega elèctrica.


  - Actuació T21C:
  Per a projectes tipus 1:
  - Les inversions en bicicletes, programari i maquinari necessari per al funcionament dels sistemes i les inversions en equips i instal·lacions de les bases de préstec de bicicletes.

  Per a projectes tipus 2:
  - Les despeses relatives al projecte i obra que de manera inequívoca responguen a la naturalesa de l'actuació subvencionada i són estrictament necessàries per a aquesta. S'inclou el cost del projecte, la direcció d'obra i l'estudi de seguretat i salut fins a un màxim del 10 % de la inversió elegible total del projecte. S'estableix així mateix una inversió elegible màxima de 150.000 €/km.

  Per a projectes tipus 3:
  - Les inversions en equips, instal·lacions, programari específic i l'obra civil directament relacionada amb el projecte pilot.

  - Actuació T21E: Les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar o si és el cas un pla de logística urbana sostenible (SULP), obra civil directament relacionada amb el projecte i els costos d'explotació estrictament necessaris per a l'execució del projecte. En els costos d'explotació es consideren subvencionables només els corresponents al primer any de funcionament. L'estudi de viabilitat no pot superar el 20 % de la inversió elegible total del projecte.
  En el cas que el projecte pilot incloga l'adquisició de vehicles per al repartiment, només són subvencionables les bicicletes i els tricicles de càrrega elèctrics que complisquen allò que s'ha especificat en l'actuació T27A de l'annex.

  - Actuación T24B: Les inversions en equips, instal·lacions, programari/maquinari específic i l'obra civil directament relacionada amb el projecte.
  El cost de l'obra civil no pot superar en cap cas el 20% de la inversió elegible total del projecte.

  - Actuación T27A: La inversió elegible dels vehicles és la base imposable del vehicle abans d'impostos.

  - Actuación T29A: Els costos subvencionables són les inversions en equips, accessoris, canonades i els sistemes de control i regulació

  Només s'acceptaran projectes iniciats a partir la data de sol·licitud de l'ajuda.

  Criteris de valoració

  Actuació T21B:
  A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts):
  A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 30 punts):
  A2. Tipus d'actuació. (màxim 20 punts)
  B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
  B1. Problemes de mobilitat urbana en el municipi (27 punts)
  B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts)
  C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts)

  Actuació T21C
  A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts).
  A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 35 punts)
  A2. Disponibilitat de carril-bici (màxim 10 punts)
  A3. Pla Director (màxim 5 punts
  B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
  B1. Problemes de mobilitat urbana en el municipi (20 punts)
  B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts)
  B3. Nombre de municipis involucrats (màxim 7 punts)
  C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts)

  Actuació T21E
  A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts).
  A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 30 punts)
  A2. Tipus d'actuació. (màxim 20 punts)
  B1. Problemes de mobilitat urbana en el municipi (27 punts)
  B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts
  C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts)

  Actuació T24B
  A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts).
  A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 30 punts)
  A2. Tipus d'actuació. (màxim 20 punts)
  B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
  B1. Problemes de mobilitat urbana en el municipi (27 punts)
  B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts)
  C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts)

  Actuació T27A
  A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts).
  A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 30 punts)
  A2. Tipus de combustible (màxim 20 punts)
  B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
  B1. Tipologia de Vehicle (27 punts)
  B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts)
  C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts)

  Actuació T29A
  A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts).
  A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 30 punts)
  A2. Tipus de combustible (màxim 20 punts)
  B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
  B1. Ús de l'estació de recarrega (27 punts)
  B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts)
  C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts)

  En totes les actuacions, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts.

  Obligacions

  Sense perjudici del que disposa l'article 12 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig, seran obligacions dels beneficiaris:

  - Realitzar l'activitat objecte de la subvenció i acreditar-ne la realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en el manual d'instruccions de justificació d'ajudes aprovat a aquest efecte per Resolució de la Direcció General de l'IVACE, que es publicarà en la pàgina web .

  - L'entitat beneficiaria haurà de realitzar el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria presentada juntament amb la sol·licitud normalitzada, i de manera que es complisca la finalitat de les ajudes, respectant els costos subvencionables indicats en la notificació de concessió i pels imports que en aquesta s'especifiquen. L'execució del projecte haurà de respectar en tot cas el calendari marcat en la memòria inicial o en les seues reformulacions posteriors.

  - Caldrà complir, a més, amb totes les obligacions arreplegades en l'article 10 de la convocatòria.

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Enllaç web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'estalvi i eficiència energètica (DOGV nº 8035 de 09/05/17).
  - Resolució de 26 de febrer de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria de mobilitat sostenible a càrrec del pressupost de l'exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (DOGV nº 8759 de l'11/03/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 9/2017, de 5 de maig (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 26 de febrer de 2020 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.