• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes en matèria de mobilitat sostenible per a l'exercici 2019

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'este programa és reduir el consum d'energia en el sector del transport per mitjà del foment de l'ús de mitjans de transport no motoritzats i l'impuls de noves tecnologies que permeten diversificar el dit consum cap a la utilització de combustibles alternatius, amb una disminució de l'impacte ambiental del transport a la Comunitat Valenciana. Tot això a través de les actuacions que s'indiquen a continuació:

  T21B - Projectes pilot de mobilitat urbana sostenible
  T21C - Promoció del transport urbà amb bicicleta
  T21E - Projectes de logística urbana sostenible
  T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà
  T27A - Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius
  T29A - Inversions en estacions de recàrrega de gas natural i hidrogen.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, depenent del que establix l'annex de la convocatòria per a cada actuació objecte de suport
  T21B - Empreses i entitats de naturalesa pública o privada.
  T21C - Tipus 1: l'administració local, entitats públiques i empreses públiques o privades adjudicatàries del servei del sistema públic de préstec de bicicletes.
  Tipus 2: l'administració local.
  Tipus 3: l'administració local, així com les entitats i empreses públiques.
  Actuació T21E Empreses o entitats de naturalesa pública o privada
  Actuació T24B L'administració pública i les empreses concessionàries del servei de transport públic
  Actuació T27A L'administració pública i les empreses concessionàries del servei públic
  Actuació T29A L'administració pública i les empreses
  T21E - Empreses i entitats de naturalesa pública o privada
  T24B - Administracions públiques i les empreses concessionàries del servici de transport públic.
  T27A - Administració pública o les empreses concessionàries de servici públic.
  T29A - Administracions públiques i les empreses

  Requeriments

  Es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE núm. L 187/1, de 26.06.2014)., tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents:
  -Que ocupe menys de 250 persones
  -Que tinga un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 d'euros.

  Així mateix, quan siga necessari distingir entre xicotetes empreses i mitjanes empreses, s'entendrà per xicoteta empresa aquella unitat econòmica que ocupe menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci anual o un balanç general no superior a 10.000.000 d'euros; microempresa es considera aquella empresa que ocupe menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els 2.000.000 d'euros.

  El còmput dels efectius i límits assenyalats, en el cas d'empreses associades o vinculades, s'efectuarà tal com disposa el citat annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els dits criteris de còmput es poden consultar en la pàgina web: http://www.ivace.es

  El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 23 de maig de 2019 (DOGV núm. 8523 de 05/04/2019).
  Data d'inici: 06/04/2019
  Data de fi: 23/05/2019

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En el cas de particulars que no presenten la sol·licitud de forma telemàtica, hauran d'imprimir les pàgines preceptives resultants de l'ús del programa informàtic disponible en la web: http://www.ivace.es i les presentaran, una vegada omplides amb les corresponents firmes originals, en el següent lloc:

  UNITAT DE NEGOCI D'ENERGIA - IVACE
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 2Ver plano
  46018 València
  Tel: 961209600

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVENENT01&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3085

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent:

  1. Sol·licitud i memòria tècnica.
  La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'adreça web: http://www.ivace.es i la seua tramitació haurà de realitzar-se de forma telemàtica davant de el Registre electrònic de la Generalitat. Una vegada presentada la sol·licitud davant del Registre Electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per la persona interessada, en els termes que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.
  En el cas que el beneficiari dispose d'una auditoria energètica de l'empresa ja realitzada amb anterioritat on es detall la mesura per a la que sol·licita ajuda, i contemple tots els apartats indicats en la memòria tècnica, haurà d'aportar una còpia de la mateixa, i en este cas no serà necessària la presentació de la memòria tècnica normalitzada.

  2. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud.
  La dita documentació deurà igualment presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

  - Dades d'identificació i compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que l'IVACE obtinga directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries davant l'administració i obligacions davant la seguretat social; en cas que s'autoritze s'hauran d'aportar aquests certificats. Si el sol·licitant és una entitat o organisme públic, podrà presentar una declaració responsable sobre el compliment d'aquestes obligacions, en virtut del que estableix l'article 24.6 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, relatiu a la simplificació de l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

  a) Empreses i entitats sense ànim de lucre.
  - Quan es tracte de sol·licitants la inscripció del qual en el Registre Mercantil no siga obligatòria, hauran de presentar còpia del poder de representació registrat de la persona firmant de la sol·licitud o, si és el cas, document equivalent segons les prescripcions legals. Igualment hauran de presentar còpia del contracte/acta de constitució i estatuts vigents registrats. Quan siga una societat la inscripció en el Registre Mercantil de la qual Registre Mercantil, l'IVACE obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica de l'empresa sol·licitant, si bé podrà requerir directament a aquesta la presentació d'algun document concret.
  - Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre al sol·licitant.

  b) Entitats públiques.
  - Acreditació de la representació legal de qui firma la sol·licitud.
  - Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a la persona sol·licitant.
  - Document de l'entitat que reflectisca l'existència d'una partida pressupostària per a l'execució del projecte objecte de subvenció.

  3. Documentació complementària.
  Vegeu l'article 7.2.2. de la convocatòria.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.