Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d'Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà (Finestreta Única).

  Objecte del tràmit

  Establir progressivament una xarxa d'espais comuns d'atenció al ciutadà que permeta la prestació de servicis integrats d'informació, orientació, atenció i tramitació sobre determinats aspectes de l'activitat administrativa coordinant per a tal fi l'exercici de les competències de les administracions intervinents: l'Administració General de l'Estat, la Generalitat i les entitats locals que s'adherisquen al conveni marc.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, en el període de vigència del conveni que finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
  PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16Ver plano
  46010 València
  Tel: 961922254

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DE FORMA PRESENCIAL:

  La sol·licitud d'adhesió, en model normalitzat per triplicat, anirà acompanyat dels documents següents:  DE FORMA TELEMÀTICA:

  Sol·licitud d'adhesió i qüestionari a fi d'aportar la informació necessària per a comprovar que l'Entitat local de què es tracte disposa dels mitjans i de la capacitat de gestió necessària per a assumir les obligacions derivades del Conveni, tot això en model normalitzat a través de la plataforma habilitada pel Ministeri.

  Impresos associats

  QÜESTIONARI PER A L'ADHESIÓ D'ENTITATS LOCALS

  PROTOCOL D'ADHESIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les entitats locals interessades hauran de remetre a l'organisme competent en matèria atenció al ciutadà de la Generalitat de la Comunitat Valenciana) la sol·licitud d'adhesió.

  2. Les sol·licituds seran acceptades o denegades per la Comissió de Seguiment en el termini de quinze dies.

  3. En el primer dels casos es procedirà a la tramitació i posterior publicació de l'adhesió amb l'entitat local en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana .

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  - Les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana que ho desitgen, podran sol·licitar l'adhesió al present conveni per via electrònica a través de la plataforma d'adhesions del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. La sol·licitud junt amb la documentació haurà de ser firmada electrònicament per l'alcalde de l'ajuntament que s'adherisca i, si és el cas, pel President de les altres Entitats Locals, o persona autoritzada a este efecte.

  -Alcaldes, secretaris, etc, en definitiva els usuaris, hauran d'estar registrats i entraran a través de la secció "Àrea d'Usuari" en l'entorn que té habilitat per a adherir-se al conveni d'Oficines Integrades. Si no estan registrats podran fer-ho des de la mateixa "Àrea d'Usuari" i sol·licitar l'alta en el portal.

  - A fi d'assegurar la identitat del sol·licitant, per a accedir a l'aplicació de la plataforma d'adhesions es requerirà estar en possessió del Document Nacional Electrònic (DNIe) o certificat digital reconegut de persona física o jurídica, d'acord amb el que establix l'article 11 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica.

  - La informació sobre els requisits i mitjans per a obtindre el certificat digital d'usuari estarà disponible en la pròpia plataforma d'adhesions: https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL

  Inici
 • Informació complementària

  * OFICINES INTEGRADES
  La col·laboració entre les Administracions firmants del Conveni Marc (AGE i Generalitat) i l'adherida, pel que fa a la prestació de servicis per mitjà presencial, s'articularà a través d'Oficines Integrades.
  Les Oficines Integrades d'atenció al ciutadà es classificaran, en funció de les seues capacitats i del nivell de servicis que presten, en les categories següents:

  - Oficines de contacte: prestació de servicis de nivell primari consistents en recepció, registre i remissió de comunicacions del ciutadà.

  - Oficines d'informació: a més dels servicis expressats per a les Oficines de contacte, desenrotllament de servicis de Nivell Intermedi consistents en l'atenció i orientació personalitzada als ciutadans sobre els servicis públics i informacions més rellevants de les Administracions intervinents.

  - Oficines de gestió: a més dels propis de les dos categories anteriors, assumixen un Nivell Avançat definit per la prestació de servicis integrals de gestió que comprenguen la tramitació conjunta de procediments i tràmits de competència de les distintes Administracions intervinents.


  * COMPROMISOS
  1.- L'Administració General de l'Estat i l'administració de la Generalitat de la Comunitat Valenciana es comprometen a emprendre actuacions conduents a:

  . La implantació coordinada de tecnologies, sistemes i aplicacions que garantisquen la compatibilitat informàtica i la coordinació dels seus respectius registres, a l'efecte de la qual hauran de comunicar-se mútuament les mesures que s'adopten.

  . Possibilitar que els ciutadans puguen accedir als servicis electrònics de les Administracions intervinents a través dels mitjans i l'assistència posats a disposició per a tal fi en les oficines de contacte.

  . El desenrotllament en els seus respectius àmbits de les accions que permeten la transmissió telemàtica, no sols dels assentaments registrals, sinó de les sol·licituds, escrits, comunicacions i documents depositats en qualsevol dels seus registres.

  2.- Les Entitats Locals que s'adherisquen al Conveni Marc es comprometen a:

  a) Configurar els seus registres com a oficines de contacte, admetent la presentació en les mateixes de qualssevol sol·licituds, escrits o comunicacions dirigits als òrgans de l'Administració General de l'Estat; de l'Administració de la Generalitat de la Comunitat Valenciana o a les entitats de dret públic vinculades o dependents d'aquelles, amb independència de la seua localització territorial; als òrgans de les Diputacions Provincials i als Ajuntaments dels municicipios als que es referix l'article 121 de la Llei 7/1985 de 2 d'Abril i a les entitats adherides al present Conveni Marc, totes elles de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  b) Deixar constància en els seus registres de l'entrada de les dites sol·licituds, escrits i comunicacions, amb indicació en els seus seients del seu número, epígraf expressiu de la seua naturalesa, data d'entrada, la data i hora de la seua presentació, interessat o òrgan administratiu remitent, persona o òrgan administratiu a què es dirigix, així com una referència al contingut de l'escrit o comunicació que es registra.

  c) Remetre immediatament els documents, una vegada registrats, i en tot cas dins dels tres dies següents al de la seua recepció, directament als òrgans o entitats destinataris dels mateixos.
  La dita remissió s'efectuarà pels mitjans més apropiats perquè la seua recepció es produïsca com més prompte millor possible, amb especial utilització de mitjans informàtics, electrònics i telemàtics.


  * VIGENCIAS I EXTINCIONS
  - El Conveni Marc:
  El Conveni es publicarà en el «Boletín Oficial del Estado» i en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana», produint efectes des de la data de la seua firma, extingint l'anterior Conveni Marc entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Valenciana de data 22 de maig de 2007.

  El període de Vigència del conveni finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2020, podent prorrogar-se de forma expressa, per ambdós parts per períodes de 4 anys, sempre que la seua pròrroga s'adopte amb anterioritat a la finalització del seu termini de vigència.

  També podrà extingir-se la vigència si el Conveni és denunciat, amb audiència prèvia de la Comissió de Seguiment i comunicació a les altres parts firmants, per aquella que considere que s'ha vulnerat l'esperit d¡este o s'ha incomplit alguna de les seues clàusules. La denúncia s'efectuarà per escrit, amb una antelació mínima de tres mesos a la data. En tot cas, llevat que hi haja un pacte exprés, les parts es comprometen a realitzar les actuacions necessàries dirigides a la finalització de les accions ja iniciades.

  - Adhesions al Conveni Marc:
  . Les obligacions assumides entre les Administracions intervinents i les Entitats Locals que s'adherisquen al Conveni Marc s'entendran vigents des de la publicació de cada adhesió en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» fins a l'extinció del Conveni Marc pel transcurs dels terminis o per la concurrència de les circumstàncies previstes en la clàusula anterior.

  En tot cas, l'adhesió de cada Entitat Local quedarà sense efecte per denúncia expressa realitzada per escrit, i comunicada a la Comissió de Seguiment amb una antelació mínima de tres mesos a la data en què es pretén que tinga eficàcia, per mutu acord entre la dita Entitat i les Administracions intervinents o per decisió unilateral d'alguna d'elles, quan es produïsca per una altra un incompliment greu acreditat de les obligacions assumides; si bé l'extinció de les obligacions derivades de l'adhesió de l'Entitat Local no afectarà la Vigència del conveni Marco ni a la resta d'adhesions al mateix.

  -Convenis anteriors
  Els convenis i instruments de col·laboració així com les adhesions d'Entitats Locals que han sigut formalitzades per a la progressiva implantació d'una xarxa d'Oficines Integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a l'empara de l'anterior Conveni Marc entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Valenciana de data 22 de maig de 2007, mantindran la seua vigència fins a la firma del present Conveni Marc.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 19 de juliol de 2005 , de la Secretaria General per a l'Administració Pública, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juliol de 2005 , per a la implantació d'una Xarxa d'Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà en col·laboració amb les comunitats autònomes i les Entitats que integren l'Administració Local (BOE núm. 184, de 3/8/05).
  - Resolució de 18 de juny de 2015, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni marc entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7552, de 19/06/15).
  - Resolució de 16 de juny de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica el Conveni marc amb la Comunitat Valenciana per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 154, de 29/06/15).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 18 de juny de 2015

  Vegeu la Resolució de 16 de juny de 2015

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.