Detall de Procediments

Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d'Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà (Finestreta Única).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d'Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà (Finestreta Única).

  Objecte del tràmit

  Establir progressivament una xarxa d'espais comuns d'atenció al ciutadà que permeta la prestació de servicis integrats d'informació, orientació, atenció i tramitació sobre determinats aspectes de l'activitat administrativa coordinant per a tal fi l'exercici de les competències de les administracions intervinents: l'Administració General de l'Estat, la Generalitat i les entitats locals que s'adherisquen al conveni marc.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, en el període de vigència del conveni que finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
  PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16Ver plano
  46010 València
  Tel: 961922254

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DE FORMA PRESENCIAL:

  La sol·licitud d'adhesió, en model normalitzat per triplicat, anirà acompanyat dels documents següents:  DE FORMA TELEMÀTICA:

  Sol·licitud d'adhesió i qüestionari a fi d'aportar la informació necessària per a comprovar que l'Entitat local de què es tracte disposa dels mitjans i de la capacitat de gestió necessària per a assumir les obligacions derivades del Conveni, tot això en model normalitzat a través de la plataforma habilitada pel Ministeri.

  Impresos associats

  QÜESTIONARI PER A L'ADHESIÓ D'ENTITATS LOCALS

  PROTOCOL D'ADHESIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.