Detall de Procediment

Ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+ pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 210842
Codi GUC: 1119
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(10-11-2022
30-11-2022)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar, per al curs 2022/2023, les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus+ pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Les persones beneficiàries hauran de reunir els següents requisits: 1.Estar matriculades en alguna de les institucions d'educació superior, en qualsevol dels ensenyaments següents: 1.1.Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Superior d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau. 1.2.Ensenyaments artístics superiors. 2. Haver sigut seleccionades per a realitzar una part dels seus estudis en l'activitat de mobilitat d'estudiants per a estudis per alguna de les institucions indicades en l'apartat 1 de l'article 1 d'aquesta Ordre que haja obtingut la Carta Erasmus d'Educació Superior del Programa Erasmus+ per al període 2021-2027, en institucions europees d'Educació Superior de qualsevol Estat membre de la UE o tercers països integrats en el Programa Erasmus+ i el Regne Unit. 3. Ser nacional d'algun dels països participants en el programa Erasmus+. També podran participar els nacionals d'altres països si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. 4. No queden incloses en aquesta Resolució les ajudes per als estudis d'especialització, ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats. 5. Únicament podrà ser objecte d'ajuda una mobilitat per sol·licitant, i en aquells casos que la persona beneficiària tinga assignades dues mobilitats, només es finançarà aquella que tinga concedida una major quantia.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les sol·licituds seran formalitzades per les entitats a les quals fa referència l'apartat segon, punt 1, de la convocatòria, en la seua qualitat de gestores de les beques Erasmus+, és a dir: -Universitats públiques de la Comunitat Valenciana -Universitats privades de la Comunitat Valenciana -Centres d'ensenyaments artístics superiors adscrits a l'ISEACV. Podrà ser persona beneficiària d'aquesta convocatòria el següent alumnat: a) Alumnat matriculat en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, a les quals fa referència l'article 2 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del Sistema Universitari Valencià, i dels centres públics adscrits a aquestes. b) Alumnat matriculat en ensenyaments artístics superiors dels centres adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • ORDRE 13/2022, de 29 de setembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les convocatòries d'ajudes complementàries a les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa «ERASMUS+», corresponents a entitats d'educació superior de la Comunitat Valenciana

Termini

Les entitats sol·licitants podran presentar les sol·licituds en el termini de 15 dies comptats a partir del següent a la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9466, de 09-11-2022).

Documentació

1. Les sol·licituds seran formalitzades per les entitats a les quals fa referència l'article segon, punt 1, de la present resolució, en la seua qualitat de gestores de les beques Erasmus+. 2. Aquestes sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació: a) Informe de l'entitat sol·licitant en el qual es faça constar el finançament de les beques Erasmus+, amb indicació dels fons percebuts per a això procedents de la Unió Europea, el Ministeri competent en matèria d'Universitats, l'entitat sol·licitant o altres institucions. b) Relació individualitzada i certificada de l'estudiantat de l'entitat sol·licitant beneficiari de les beques Erasmus+ per a la mobilitat d'estudiants per estudis, durant el curs 2022-2023. Aquesta relació haurà d'incloure a l'estudiantat que complisca els requisits establits en l'article anterior, i la següent informació addicional: b.1) Estat membre de destí i mesos d'estada. b.2) Puntuació parcial resultant de l'aplicació dels criteris continguts en l'article nové d'aquesta resolució. c) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant per la qual s'acredite que les persones beneficiàries d'aquesta subvenció compleixen amb les obligacions per reintegrament de subvencions. d) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant per la qual s'acredite que no concorren cap de les circumstàncies per a no resultar beneficiària d'una subvenció, de les previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13, i en l'apartat 5 de l'article 34, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 3. Les dades personals de l'estudiantat recollits durant la tramitació del procediment, s'inclouran en un fitxer automatitzat de l'òrgan convocant, de conformitat amb els termes i condicions recollits en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Presentació

Presencial
Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través del procediment establit en la corresponent instrucció elaborada per la direcció general competent en matèria d'universitats.

Procés de tramitació

1. L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la Subdirecció General d'Universitats el qual realitzarà d'ofici quantes actuacions considere necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals s'haja de dictar la resolució. 2. Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una comissió composta pels següents membres: Presidència: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria d'universitats o persona en qui delegue, o en defecte d'això, una persona funcionària que designe la persona titular de la direcció general competent en matèria d'universitats. Vocals: una persona en representació de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i dos funcionaris/as de la Direcció General d'Universitats, el nomenament de les quals serà realitzat per la persona titular de la Direcció General. Secretaria: la persona que designe la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'universitats. 3. La Comissió ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i procurarà una composició paritària de dones i homes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 10 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. 4. Després de la valoració de les sol·licituds, la Comissió emetrà un informe en un termini no superior a 10 dies des de la data de reunió de la Comissió, en el qual es concretarà el resultat de la valoració efectuada i la distribució del crèdit disponible entre les entitats sol·licitants, segons el que s'estableix en l'article huité. 5. Així mateix, i ajustant-se als criteris de concessió establits en l'article nové, l'informe contindrà la relació de l'estudiantat beneficiari, amb indicació de l'import de l'ajuda obtinguda, així com la relació dels estudiants que, per motiu de la puntuació total obtinguda i del crèdit disponible, no resulte beneficiari/as de les ajudes. 6. L'import de l'ajuda proposada, per mes d'estada, per a cada estudiant beneficiari/a, es determinarà segons el grup al qual estiga adscrit el país de destinació de la persona sol·licitant, d'acord amb la taula següent: Import mensual en euros per país d'estada GRUP PAÍS IMPORT 1 Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, el Regne Unit, Suècia 310 € 2 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal 260 € 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia, Turquia 210 € 7. Les ajudes es concediran per un màxim de 5 mesos. En el cas que l'estada siga de menor duració, únicament es concedirà l'ajuda per l'estada efectivament realitzada per l'estudiant. Els períodes de les estades s'ajustaran al calendari acadèmic de la institució d'acolliment.

òrgans de tramitació

Observacions

S'hi pot interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar-hi, directament, un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

L'import de l'ajuda proposada, per mes d'estada, per a cada estudiant beneficiari/a, es determinarà segons el grup al qual estiga adscrit el país de destinació de la persona sol·licitant, d'acord amb la taula següent: Import mensual en euros per país d'estada GRUP PAÍS IMPORT 1 Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, el Regne Unit, Suècia 310 € 2 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal 260 € 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia, Turquia 210 €

Termini màxim

El termini per a dictar resolució no serà superior a sis mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria, sense perjudici de l'ampliació de terminis prevista en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que no es dictara resolució per l'òrgan competent en aquest temps, es podrà considerar desestimada la sol·licitud per silenci administratiu..

Òrgans resolució

Esgota via administrativa