Detall de Procediment

Sol·licitud de concessió en forests de domini públic

Codi SIA:: 210855
Codi GVA:: 1150
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquest tràmit són les sol·licituds de concessió de l'ús privatiu del domini públic forestal (forests declarades d'utilitat pública i forests de la Generalitat). Ús privatiu: és aquell ús que suposa una utilització individualitzada i excloent del domini públic forestal, que limita o exclou la seua utilització pels altres.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona, física o jurídica, interessada en què se li autoritze la concessió demanial.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

- Concessions demanials per raons d'interés públic L'interessat haurà de presentar: 1. Imprés de sol·licitud en formulari normalitzat, degudament emplenat. 2. Memòria descriptiva. 3. Plans necessaris que definisquen la concessió pretesa. 4. Informe de l'organisme que execute el projecte de l'obra o servei públic, o que autoritze la concessió administrativa d'aigües, mines o una altra classe que done lloc a la concessió o servitud. En l'informe es farà constar l'interés públic del mateix i s'haurà d'adjuntar, si escau, la resolució de la concessió i el programa de treballs corresponent. 5. Quan l'actuació que donara lloc a la concessió estiguera subjecta al procediment d'avaluació d'impacte ambiental segons la legislació específica, haurà d'adjuntar-se la declaració o estimació d'Impacte Ambiental corresponent. 6. Qualsevol element que el sol·licitant estime convenient per a precisar o completar les dades exigides. -Concessions demanials per raons d'interés particular Excepcional i restrictivament es podrà autoritzar per raons d'interés particular, l'establiment de concessions en forests demanials, sempre que es justifique la seua compatibilitat amb l'afectació a l'ús o servei públic de la muntanya demanial afectat i siga impossible la seua substitució fora d'aquest. L'interessat haurà de presentar: 1. Imprés de sol·licitud en formulari normalitzat degudament emplenat. 2. Memòria descriptiva. 3. Plans necessaris que definisquen la concessió pretesa. 4. Quan l'actuació que donara lloc a la concessió estiguera subjecta al procediment d'avaluació d'impacte ambiental segons la legislació específica, haurà d'adjuntar-se la declaració o estimació d'Impacte Ambiental corresponent. 5. Qualsevol element que el sol·licitant estime convenient per a precisar o completar les dades exigides.

Presentació

Presentació

Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud en model normalitzat i la documentació exigida. - Nomenament de l'instructor. - Comprovació de la documentació i justificant de recepció de la sol·licitud (en el seu cas, requeriment a l'interessat d'esmena i millora de la sol·licitud). - Consentiment previ de l'entitat propietària. En el cas de concessions per interés particular sense aquest consentiment es donarà per conclús l'expedient. - Informació pública per un mes, anunciant-lo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. - Informe del servei territorial de la conselleria competent en matèria forestal: - En el cas de concessions per raons d'interés públic s'indicaran les circumstàncies que poden determinar la prevalença de l'interés públic o de la utilitat pública de la muntanya. En el cas que en aquest informe es considerara la prevalença del primer, hauran d'incloure's les condicions tècnic-facultatives a les quals haurà d'ajustar-se la concessió i la corresponent contraprestació. - En el cas de concessions d'interés particular es determinarà la compatibilitat de la concessió amb l'afectació a l'ús o servei públic de la muntanya demanial afectat, l'extensió purament indispensable al fet que s'ha d'ajustar, així com la justificació de la seua impossible substitució fora de la muntanya. Així mateix, hauran d'incloure's les condicions tècnic-facultatives a les quals haurà d'ajustar-se la concessió i la corresponent contraprestació. - L'import corresponent a les concessions demanials tant per raons d'interés públic com per raons d'interés particular, s'abonarà en forma de cànon anual revisable cada 5 anys, o mitjançant l'execució pel beneficiari d'un projecte de millora del mitjà forestal en els termes previstos en l'article 38.4. del Decret 91/2023, del Consell. Més informació en l'Annex III del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

La duració de les concessions demanials serà com a màxim de setanta-cinc anys. La concessió atorgada no podrà ser objecte de pròrroga ni de renovació automàtica. En el seu atorgament no podrà reconéixer-se cap mena d'avantatge o preferència en favor de l'anterior titular de la concessió o pel fet d'haver sigut anteriorment titular de la concessió. La concessió demanial s'efectuarà en règim de concurrència quan es tracte d'activitats econòmiques promogudes per l'administració gestora o administració titular de la muntanya. No obstant això, podrà acordar-se el seu atorgament directe quan concórreguen les circumstàncies de l'article 61.2. de la llei 14/2003 de Patrimoni de la Generalitat Valenciana i segons l'indicat en el seu article 66. La utilització privativa dels forests demanials generarà una contraprestació equivalent a favor de l'administració propietària de la muntanya, que podrà fer-se efectiva mitjançant l'execució pel beneficiari d'un projecte de millora del mitjà forestal, que es desenvoluparà durant tot el període d'afecció a la muntanya de domini públic. Aquest projecte comptarà amb la conformitat de l'entitat titular de la muntanya, fixarà la quantia anual de l'actuació i les seues actualitzacions, i s'executarà sota la direcció de l'òrgan competent en matèria forestal, que fixarà la quantia anual de l'actuació i les seues actualitzacions. En el cas que la contraprestació es realitze mitjançant un ingrés, aquest tindrà la consideració d'aprofitament a l'efecte del que es disposa per al Fons de Millores. La contraprestació mínima fixada es calcularà en funció del valor dels terrenys afectats, dels danys i perjudicis causats i, en el seu cas, del benefici esperat per la utilització, d'acord amb el que es disposa en l'ANNEX III del Decret 91/2023. Els criteris en què es basarà la concessió per a la realització d'activitats de serveis estaran directament vinculats al que es disposa en els instruments o directrius de planificació i gestió.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients és de nou mesos. Transcorreguts nou mesos sense que es dicte una resolució, els efectes del silenci administratiu són desestimatoris (de conformitat amb l'annex de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

- Quan les ocupacions són en muntanyes gestionades per la Generalitat que no són de la seua propietat, resol la persona titular de la direcció general competent en matèria forestal. - Quan les ocupacions són en muntanyes propietat de la Generalitat, resol la persona titular de la conselleria competent en matèria forestal, a proposta de la direcció general competent per raó de la matèria. (Articles 16.6 i 18.5 del Decret 98/1995).

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Regulades en: - el títol VII de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes - el títol VIII de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.