Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Autorització a persones físiques o jurídiques que vulguen impartir els ensenyaments de patró costaner polivalent o de patró local de pesca.

  Objecte del tràmit

  L'autorització de la conselleria competent en matèria de pesca marítima a les persones físiques o jurídiques que vulguen impartir els ensenyaments per a l'obtenció d'alguna de les titulacions següents:
  - Patró local de pesca (d'acord amb el programa establit en l'annex II del Decret 169/2016, d'11 de novembre).
  - Patró costaner polivalent (d'acord amb el programa establit en l'annex I del Decret 169/2016, d'11 de novembre).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que complisquen els requisits establits en l'annex IV del Decret 169/2016, d'11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valenciana, i que disposen de les instal·lacions i dels mitjans personals i materials necessaris per a impartir aquests ensenyaments.

  Requeriments

  1. Requisits del professorat.
  El professorat dels cursos ha de tindre la titulació necessària de manera que es garantisca el nivell de coneixement adequat a cada formació. A aquests efectes, es considera com a titulació mínima la de patró d'altura i la de mecànic major naval o equivalents, d'acord amb el tipus de curs o de la secció a impartir.

  2. Requisits d'accés de l'alumnat.
  - Ser major de 16 anys.
  - Tindre l'aptitud física que permeta el desenvolupament de l'activitat d'acord amb la legislació vigent.

  3. Mitjans materials mínims.
  Els equips de salvament i de lluita contra incendis han d'estar homologats d'acord amb la normativa en vigor.

  3.1. Patró local de pesca.

  a) Material per a les seccions de pont i comuns a pont i màquines:
  - Temari desenvolupat.
  - 1 bassa salvavides de huit o més places.
  - 1 contenidor de bassa amb alliberador hidroestàtic, fleix i cadireta.
  - 1 equip SOLAS A complet de bassa salvavides.
  - 3 jupetins salvavides homologats, diversos models, amb llums d'encesa automàtica de diferents models i xiulet.
  - 1 cércol salvavides amb llum d'encesa automàtica.
  - 1 llança de 45 mm de doble efecte amb ràcord de 45 mm tipus Barcelona.
  - 1 mànega de 15 m i 45 mm de diàmetre amb ràcords tipus Barcelona.
  - 1 bifurcació de 70/45 mm amb ràcords tipus Barcelona i claus de tall.
  - 4 extintors portàtils amb les característiques següents:
  - Pols seca (ABC) de pressió adossada.
  - Pols seca de pressió incorporada.
  - Aigua polvoritzada.
  - Anhídrid carbònic de 5 kg.
  - 1 tira d'almenys 25 mm de diàmetre i d'una longitud suficient per a prendre voltes a la bita o cornamusa.
  - 4 fuets de diàmetres compresos entre 8 i 10 mm, i 3 m de longitud.
  - 1 aparell de combés guarnit.
  - 1 bossell, 1 quadernal i 1 pasteca.
  - Bita i cornamusa adequades al cap, per a prendre voltes.

  b) Material per a la secció de màquines:
  - Temari desenvolupat.
  Quadern de treball.
  Esquemes, fotos i catàlegs sobre vaixells de pesca i instal·lacions típiques a bord.
  - Motor dièsel marí semblant als utilitzats per a embarcacions.
  - Elements solts: injectors, pistons, bieles, cércols, arbre de partides, culata, filtres, bombes, refrigeradors i vàlvules.
  - Joc de galgues per a comprovació de folgances i realització de reglatge de vàlvules.
  - Motor d'arrancada, dinamo i alternador.
  - Tauler per al muntatge de simulació de distints circuits elèctrics.
  - Elements per a muntatge de circuits elèctrics.
  - Bateries, bornes, mànegues de connexió, desconnectador, commutador de serveis, carregador de bateries, densímetre, equip de mesura.
  - Joc d'eines per a la realització d'exercicis pràctics.
  - Pòsters i cartells de senyalització de seguretat (Prevenció de riscos laborals).
  - Equips de protecció individual (EPI) d'acord amb les pràctiques que s'han d'efectuar.

  c) Material de primers auxilis:
  - Equips i material fungibles per a dur a terme pràctiques de primers auxilis.
  - Farmaciola tipus C.
  - 2 exemplars de la Guia Sanitària de bord de l'ISM.

  d) Material específic de la titulació de patró local de pesca:
  - Piola per a nugar, burins, navalles, etc.
  - Cap de quatre cordons per a confeccionar encapelladures.

  3.2. Patró costaner polivalent.

  A més del que s'ha indicat per a patró local de pesca, el material que hi ha a continuació:
  - Guardacaps apropiats al cap per a confeccionar encapelladures.
  - Agulles i fil per a apanyar xarxes.
  - Trossos de drap de xarxa per a reparacions.
  - 1 jupetí o dispositiu salvavides d'unflament automàtic equipat amb una radiobalisa personal de 121,5 Mhz, semblant a la que han d'utilitzar els tripulants dels vaixells pesquers, l'activitat dels quals es duga a terme a coberta.
  - Roba d'immersió no intrínsecament aïllant, per a ser usada sense jupetí salvavides, amb llum d'encesa automàtica i xiulet.
  - Maniquí de reanimació cardiopulmonar amb dispositiu electrònic de senyals lluminosos.
  - Generador hidràulic i pneumàtic.
  - Quadre elèctric general amb elements de protecció, maniobra i força.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - El nombre d'alumnes per curs per al desplaçament del tribunal examinador serà de 12, i la localitat de realització de l'examen haurà de trobar-se en un port del litoral de la Comunitat Valenciana situat a més de 30 quilòmetres de l'Institut Politècnic Maritimopesquer de la Mediterrània d'Alacant.

  - El professorat del curs haurà de tenir titulació nauticopesquera de superior nivell al curs que s'impartesca.

  - Les dates per a la realització dels exàmens en el litoral de la Comunitat Valenciana seran les següents:
  · Patró costaner polivalent durant els mesos de juliol i desembre de cada any.
  · La resta de titulacions, durant els mesos de març, juliol i novembre de cada any.

  - Mitjans materials per a la realització de les proves pràctiques:
  1. Competència de mariner i patró de trànsit interior:
  · Una barca salvavides homologada de vuit o més places.
  · Un contenidor de bassa amb safa hidrostàtica, fleix i cadireta.
  · Un equip SOLAS A complet de barca salvavides.
  · Tres jaquetes salvavides homologades diversos models.
  · Un anell salvavides amb llum d'encesa automàtica.
  · Una llança de 45 mm de doble efecte amb raccord de 45 mm tipus Barcelona (UNE 23.400).
  · Una mànega de 15 m i 45 mm de diàmetre amb raccords tipus Barcelona (UNE 23.400).
  · Una bifurcació de 70/45 mm amb raccords tipus Barcelona (UNE 23.400) i claus de tall.
  · Quatre extintors portàtils amb les característiques següents:
  Pols seca de pressió adossada.
  Pols seca de pressió incorporada.
  Aigua polvoritzada.
  Anhídric carbònic de 5 kg.
  · Una tira d'almenys 25 mm de diàmetre i longitud suficient per a prendre voltes a la bita o cornamusa.
  · Quatre frenells de diàmetres compresos entre 8 i 10 mm, i 3 m de longitud.
  · Un aparell de combés guarnit.
  · Un bossell, un quadernal i una pasteca.
  · Bita i cornamussa adequades al cap per a prendre voltes.

  2. Patró local de pesca:
  L'equip relacionat en el Decret 268/1997, de 21 d'octubre, del Govern Valencià.

  3. Patró costaner polivalent:
  L'equip relacionat en el Decret 268/1997, de 21 d'octubre, del Govern Valencià.

  4. Mecànic naval 2a classe:
  A més de l'indicat per a patró costaner polivalent (secció de màquines) i de l'indicat per a competència de mariner, el següent:
  · Dos equips de soldadura elèctrica de més de 200 ampers.
  · Caragol de banc en nombre suficient.
  · Ferramentes i material per a exercicis d'ajustatge.
  · Dos testers.
  · Un quadre amb els elements adients per a exercicis d'electricitat per cada dos candidats.
  · Material i equips de protecció personal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar electrònicament.
  En cas que es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene i la presente electrònicament.
  A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'efectue l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1155

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que s'ha de presentar per a l'autorització a persones físiques o jurídiques per a impartir els ensenyaments de patró costaner polivalent o de patró local de pesca és la següent:

  a) Imprés normalitzat: sol·licitud d'autorització per a impartir els ensenyaments de patró costaner polivalent o de patró local de pesca, que contindrà, com a mínim, el següent:

  - Dades de la persona física o jurídica sol·licitant (nom i cognoms o denominació social, núm. NIF, domicili, telèfon, adreça electrònica).
  - Dades del representant legal, si escau (nom i cognoms, núm. DNI, telèfon, adreça electrònica).
  - Direcció a efectes de notificació, si és diferent de la indicada en dades del sol·licitant.
  - Ensenyaments que pretenga impartir.
  - Llista de la documentació que adjunta.
  - Data i signatura.
  S'ha de presentar una sol·licitud diferent per cada un dels ensenyaments que es pretenga impartir.

  b) En el cas que el sol·licitant siga una persona física:
  Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si escau, del seu representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que en la sol·licitud s'autoritze l'Administració a consultar les seues dades d'identitat.
  Poder suficient en dret que acredite les facultats de representació de qui signa la sol·licitud per a actuar en nom de la persona sol·licitant.

  c) En el cas que el sol·licitant siga una persona jurídica:
  Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i del seu representant legal.
  Poder suficient en dret que acredite les facultats de representació del signatari de la sol·licitud per a actuar en nom de l'entitat sol·licitant, llevat que aquesta representació quede acreditada en algun dels documents presentats.
  Escriptura de constitució i modificacions posteriors si n'hi ha, amb diligència d'inscripció en el registre corresponent.

  d) Declaració responsable de la persona sol·licitant de l'autorització que disposa de les autoritzacions necessàries per a dur a terme la seua activitat, d'acord amb el que es disposa en les respectives ordenances municipals i altra normativa aplicable.

  e) Declaració responsable del sol·licitant de l'autorització que disposa de les instal·lacions i dels mitjans materials necessaris per a impartir els ensenyaments objecte de la sol·licitud, que aquestes instal·lacions compleixen amb els requisits establits en la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a la disposició de la conselleria competent en matèria de pesca quan li siga requerida, i que es compromet a mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el període de temps inherent a aquesta autorització.

  f) Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil referent a les instal·lacions en què s'efectuaran les activitats de formació, i pòlissa d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil que cobrisca l'alumnat que participe en el curs, durant tot el període teoricopràctic d'aquest, així com durant la realització de l'examen corresponent, i havent de cobrir les despeses d'accident en el trajecte. Les pòlisses han d'incloure la Generalitat com a assegurada.
  Si s'estableixen franquícies, aniran a càrrec de la persona que contracte l'assegurança.
  La pòlissa ha de tindre com a mínim les cobertures següents:
  - Defunció per accident: 12.000 euros.
  - Invalidesa absoluta i permanent per accident: 12.000 euros.
  - Invalidesa permanent parcial per accident: 12.000 euros.
  - Assistència sanitària per accident: il·limitada
  - Dieta diària per incapacitat: 6 euros/dia
  Així mateix, s'ha d'acreditar per mitjà d'un certificat de l'entitat asseguradora que les pòlisses estan vigents durant el període d'impartició de l'activitat formativa i de la realització de l'examen o dels exàmens corresponents.
  g) Memòria descriptiva: ubicació i característiques de les instal·lacions on s'han de desenvolupar els cursos (superfície mínima de les aules, m2/alumne; descripció de les instal·lacions comunes; descripció del mobiliari docent i elements auxiliars; etc.).

  h) Llista nominal del professorat que impartirà el curs, acompanyada del currículum d'aquest, així com la documentació que acredite la titulació que tenen.

  i) Pla formatiu que, com a mínim, ha d'incloure:

  Dates d'inici i finalització del curs o secció, si escau.
  Coordinador responsable del curs.
  Programa del curs, cal indicar clarament els continguts teòrics i pràctics, les activitats que s'han de desenvolupar i la distribució horària setmanal al llarg d'aquest, i que s'ha d'ajustar als continguts establits en l'annex I (patró costaner polivalent) o en l'annex II (patró local de pesca), del Decret 169/2016, d'11 de novembre, segons el cas.
  Descripció de mitjans audiovisuals destinats a l'activitat formativa.
  Descripció del material de suport docent.
  Temari desenvolupat d'acord amb el programa per a l'obtenció del títol de patró costaner polivalent, establit en l'annex I del Decret 169/2016, d'11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valenciana, si escau.
  Temari desenvolupat d'acord amb el programa per a l'obtenció del títol de patró local de pesca, establit en l'annex II del Decret 169/2016, d'11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valenciana, si escau.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A IMPARTIR LES ENSENYANCES DE PATRÓ COSTANER POLIVALENT O PATRÓ LOCAL DE PESCA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La instrucció del procediment correspon a la Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de pesca marítima de la província en la qual estiguen situades les instal·lacions en les quals s'impartiran els ensenyaments de patró costaner polivalent o de patró local de pesca.

  - Els serveis tècnics de la direcció territorial competent duran a terme un control de les instal·lacions i dels mitjans materials de què disposa el sol·licitant, amb caràcter previ a l'autorització.

  - A la vista de la documentació presentada i de l'informe emés per la secció de pesca marítima corresponent, la conselleria competent en matèria de pesca marítima acordarà l'autorització per a impartir els ensenyaments de patró costaner polivalent o de patró local de pesca, segons el cas.

  - La secció de pesca marítima competent podrà, en qualsevol moment, comprovar que el grau d'assistència i desenvolupament dels cursos impartits per la persona autoritzada compleixen el nivell, la qualitat i la professionalitat adequats.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1155

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encara que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc1155.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació". Entre aquests es troben els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema Cl@ve de signatura per a les persones físiques.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la documentació la presenten de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene i la presente electrònicament.

  Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  1. Amb una antelació mínima de quinze dies a la data de començament de l'activitat formativa, la persona física o jurídica autoritzada ha de presentar, en la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima de la província en la qual s'ha d'impartir, una relació de l'alumnat admés al curs (núm. DNI o NIE, nom i cognoms), amb indicació expressa que han comprovat que aquests alumnes compleixen els requisits exigits per a participar-hi.

  2. L'assistència als cursos per part de l'alumnat és obligatòria, i l'assistència mínima és el 85 % de les hores lectives.
  Quan el percentatge d'assistència d'un alumne al curs siga inferior al mínim establit serà motiu de baixa, i també perdrà el dret a participar en l'examen corresponent.

  3. En cada curs que s'impartisca s'ha d'omplir una fitxa personal per a cada alumne, en la qual s'han de fer constar com a mínim els requisits necessaris per a accedir al curs, la seua assistència a les classes teòriques i pràctiques, així com qualsevol altre aspecte relacionat amb la seua participació en aquest curs i que puga ser d'interés.
  Aquestes fitxes podran ser consultades en qualsevol moment per la secció de pesca marítima corresponent.

  5. El nombre màxim d'alumnes per curs estarà en funció de la capacitat de les instal·lacions i dels mitjans que tinga la persona autoritzada.

  6. En un termini no superior a set dies des de la finalització del curs corresponent, la persona física o jurídica autoritzada haurà de remetre a la direcció territorial competent l'acta oficial del curs, que contindrà com a mínim: la llista d'alumnes que han participat en el curs (núm. DNI o NIE, nom i cognoms, % d'assistència al curs, nacionalitat), lloc i dates de realització del curs, i hores de durada d'aquest. L'acta estarà datada i signada pel responsable del curs i per la persona física o jurídica autoritzada per a la impartició d'aquest. Així mateix, han de lliurar als alumnes una certificació acreditativa d'haver efectuat el curs corresponent, i cal indicar si ha superat el % mínim d'assistència.

  7. A la vista de l'acta, si hi ha alguna discrepància, s'efectuarà el tràmit d'audiència corresponent, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 4107/1982, de 29 de desembre, de la Presidència del Govern, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana (BOE núm. 49, de 26/2/1983).
  - Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7978 de 13/02/2017).
  - Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer (BOE núm. 41, de 17/02/14).
  - Decret 169/2016, d'11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7921 de 21/11/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 4107/1982, de 29 de desembre.

  Vegeu la Llei 5/2017, de 10 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 36/2014, de 24 de gener.

  Vegeu el Reial decret 169/2016, d'11 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.