Expedició, renovació i revalidació de les targetes i dels títols professionals del sector pesquer (excepte mariner pescador).

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210861
|
Codi GVA: 1171
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'expedició, renovació i revalidació dels títols professionals de pesca, excepte mariner pescador, que està recollit en un altre tràmit.

 

 

NOTES:

 

- Segons l’article 2 del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, es defineix títol com un títol professional nauticopesquer i s’entén aquest últim com qualsevol document vàlid, siga quin siga el nom amb què es conega, expedit o reconegut d’acord amb les disposicions del Conveni STCW-F 1995, per l’administració d’un estat part d’aquest, que faculte la persona titular per a l’exercici del càrrec que s’hi indica, segons ho autoritzen les reglamentacions nacionals.

 

- Els títols i les ratificacions que permeten exercir com a capità o oficial en vaixells pesquers de navegació marítima s’han de revalidar cada cinc anys. D'acord amb el que estableix l'article 19 del Reial decret 36/2014, l'interessat haurà d'acreditar que ha realitzat un període d'embarcament com a patró o oficial d'almenys un any en els últims cinc o de tres mesos en l'últim any; o superar una prova o un curs, el contingut del qual determina l'Ordre APM/243/2018, de 7 de març, per la qual es desplega el Reial decret 36/2014.

 

- El títol de patró local de pesca i les targetes d’identitat professional nauticopesquera expedides amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 36/2014 s’han de renovar als 50 anys d’edat de la persona interessada i, a partir d’aleshores, cada cinc anys.

 

- Per a la renovació de patró local de pesca, patró de pesca local i mecànic de litoral, l'interessat està exempt d'acreditar l'exercici professional que indica l’article 19 del Reial decret 36/2014.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1) Totes les persones que vulguen tindre la capacitació necessària per a l’exercici de les activitats professionals següents:

a) Capità de pesca

b) Patró d’altura

c) Patró de litoral

d) Patró costaner polivalent

e) Patró local de pesca

f) Mecànic major naval

g) Mecànic naval

 

2) Totes les persones que vulguen renovar les targetes d’identitat professional nauticopesquera expedides amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 36/2014, excepte mariner pescador.

 

3) Totes les persones que posseïsquen títols professionals de la Marina Mercant i que vulguen inscriure'ls en el Registre de professionals del sector pesquer per a poder exercir funcions en vaixells de pesca o auxiliars d'aqüicultura, d'acord amb la legislació vigent.

 

Requisits

Complir els requisits que estableix el Reial decret 36/2014 per a cada un dels títols professionals de pesca, entre aquests:

- Haver complit 18 anys (en el cas de patró de litoral, patró costaner polivalent, patró local de pesca i mecànic naval).

- Haver complit 20 anys (en el cas de capità de pesca, patró d’altura i mecànic major naval).

- Haver superat els exàmens corresponents a la seua titulació en un centre autoritzat.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
- La persona sol·licitant ha de presentar la sol·licitud i la documentació requerida en qualsevol dels òrgans de les administracions públiques indicats anteriorment, i ha de dirigir-se a la secció de pesca marítima d’una de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DE TÍTOL I TARGETA PROFESSIONAL: a) Documents comuns a totes les titulacions: - Sol·licitud d'expedició de la targeta o el títol en imprés normalitzat. - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del representant legal. No serà...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9793 - Taxa per expedició de títols professionals marítims

LEGISLACIÓ APLICABLE: Art. 3.4-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

- Targeta d’identitat professional nauticopesquera: 11,98 euros.

 

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

D’acord amb l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques poden presentar-se:

 

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en les direccions territorials d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

 

En la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA es pot sol·licitar informació a través del telèfon 963426380 o el correu electrònic pesca_maritima@gva.es.

 

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).