Detall de Procediment

Expedició, renovació i revalidació de les targetes i dels títols professionals del sector pesquer (excepte mariner pescador).

Codi SIA: 210861
Codi GUC: 1171
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'expedició, renovació i revalidació dels títols professionals de pesca, excepte mariner pescador, que està recollit en un altre tràmit. NOTES: - Segons l’article 2 del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, es defineix títol com un títol professional nauticopesquer i s’entén aquest últim com qualsevol document vàlid, siga quin siga el nom amb què es conega, expedit o reconegut d’acord amb les disposicions del Conveni STCW-F 1995, per l’administració d’un estat part d’aquest, que faculte la persona titular per a l’exercici del càrrec que s’hi indica, segons ho autoritzen les reglamentacions nacionals. - Els títols i les ratificacions que permeten exercir com a capità o oficial en vaixells pesquers de navegació marítima s’han de revalidar cada cinc anys. D'acord amb el que estableix l'article 19 del Reial decret 36/2014, l'interessat haurà d'acreditar que ha realitzat un període d'embarcament com a patró o oficial d'almenys un any en els últims cinc o de tres mesos en l'últim any; o superar una prova o un curs, el contingut del qual determina l'Ordre APM/243/2018, de 7 de març, per la qual es desplega el Reial decret 36/2014. - El títol de patró local de pesca i les targetes d’identitat professional nauticopesquera expedides amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 36/2014 s’han de renovar als 50 anys d’edat de la persona interessada i, a partir d’aleshores, cada cinc anys. - Per a la renovació de patró local de pesca, patró de pesca local i mecànic de litoral, l'interessat està exempt d'acreditar l'exercici professional que indica l’article 19 del Reial decret 36/2014.

Requisits

Complir els requisits que estableix el Reial decret 36/2014 per a cada un dels títols professionals de pesca, entre aquests: - Haver complit 18 anys (en el cas de patró de litoral, patró costaner polivalent, patró local de pesca i mecànic naval). - Haver complit 20 anys (en el cas de capità de pesca, patró d’altura i mecànic major naval). - Haver superat els exàmens corresponents a la seua titulació en un centre autoritzat.

Qui pot sol·licitar-ho?

1) Totes les persones que vulguen tindre la capacitació necessària per a l’exercici de les activitats professionals següents: a) Capità de pesca b) Patró d’altura c) Patró de litoral d) Patró costaner polivalent e) Patró local de pesca f) Mecànic major naval g) Mecànic naval 2) Totes les persones que vulguen renovar les targetes d’identitat professional nauticopesquera expedides amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 36/2014, excepte mariner pescador. 3) Totes les persones que posseïsquen títols professionals de la Marina Mercant i que vulguen inscriure'ls en el Registre de professionals del sector pesquer per a poder exercir funcions en vaixells de pesca o auxiliars d'aqüicultura, d'acord amb la legislació vigent.

Normativa del procediment

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

1. SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DE TÍTOL I TARGETA PROFESSIONAL: a) Documents comuns a totes les titulacions: - Sol·licitud d'expedició de la targeta o el títol en imprés normalitzat. - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s’autoritze l’Administració a consultar les vostres dades d’identitat. - Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas. - Permís de residència i treball, en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu. - Dues fotografies recents en color i de mida de carnet. - Resguard/comprovant de l’ingrés de la taxa corresponent. - Fotocòpia de la llibreta d’inscripció marítima (1r full). - Certificat d’aptitud psicofísica expedit per un centre de reconeixement de conductors (d’acord amb el model que estableix la Resolució d’11 de gener de 2010, de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre l’acreditació de l’aptitud psicofísica per al maneig d’embarcacions de recreació) o certificat mèdic d’embarcament expedit per l’Institut Social de la Marina. - Acreditació dels períodes d’embarcament, d’acord amb l’article 16 del Reial decret 36/2014. - Títol acadèmic o certificat d’estudis de pesca, segons el cas. b) Documents específics per a capità de pesca: - Fotocòpia del títol de patró d’altura o del títol de patró de pesca d’altura. c) Documents específics per a mecànic major naval i mecànic naval. - Certificat d'haver participat i superat un curs de lluita contra incendis. 2. SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA TARGETA O REVALIDACIÓ DEL TÍTOL PER CADUCITAT: - Sol·licitud d'expedició de la targeta o el títol en imprés normalitzat. - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s’autoritze l’Administració a consultar les vostres dades d’identitat. - Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas. - Permís de residència i treball, en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu. - Dues fotografies recents en color i de grandària carnet (no fan falta en el cas de revalidació de títol per caducitat). - Resguard/comprovant de l’ingrés de la taxa corresponent. - Fotocòpia de la llibreta d’inscripció marítima (1r full). - Certificat d’aptitud psicofísica expedit per un centre de reconeixement de conductors (d’acord amb el model establit en la Resolució d’11 de gener de 2010, de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre l’acreditació de l’aptitud psicofísica per al maneig d’embarcacions de recreació) o certificat mèdic d’embarcament expedit per l’Institut Social de la Marina. - Fotocòpia de la targeta caducada o, si és el cas, el títol original corresponent perquè siga degudament signat i segellat. - Acreditació dels períodes d’embarcament, d’acord amb els articles 16 i 19 del Reial decret 36/2014. (Per a la renovació de les targetes professionals de patró local de pesca, patró de pesca local, mecànic de litoral i radiotelefonista naval restringit no és necessari acreditar embarcaments). 3. SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA TARGETA O TÍTOL PER DETERIORACIÓ, ROBATORI, FURT O EXTRAVIAMENT: - Sol·licitud d'expedició de la targeta o el títol en imprés normalitzat. - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s’autoritze l’Administració a consultar les vostres dades d’identitat. - Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas. - Permís de residència i treball, en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu. - Dues fotografies recents en color i de mida de carnet. - Resguard/comprovant de l’ingrés de la taxa corresponent. - Fotocòpia de la llibreta d’inscripció marítima (1r full). - Certificat d’aptitud psicofísica expedit per un centre de reconeixement de conductors (d’acord amb el model establit en la Resolució d’11 de gener de 2010, de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre l’acreditació de l’aptitud psicofísica per al maneig d’embarcacions de recreació) o certificat mèdic d’embarcament expedit per l’Institut Social de la Marina. - Denúncia per robatori, furt o pèrdua de la targeta/títol o targeta/títol deteriorat, segons el cas. 4. CONVALIDACIÓ: - Sol·licitud d'expedició de la targeta o el títol en imprés normalitzat. - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s’autoritze l’Administració a consultar les vostres dades d’identitat. - Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas. - Permís de residència i treball, en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu. - Dues fotografies recents en color i de mida de carnet. - Resguard/comprovant de l’ingrés de la taxa corresponent. - Fotocòpia de la llibreta d’inscripció marítima (1r full). - Certificat d’aptitud psicofísica expedit per un centre de reconeixement de conductors (d’acord amb el model establit en la Resolució d’11 de gener de 2010, de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre l’acreditació de l’aptitud psicofísica per al maneig d’embarcacions de recreació) o certificat mèdic d’embarcament expedit per l’Institut Social de la Marina. - Fotocòpia de les targetes o títols que motiven la convalidació. - Certificat d’estudis, si és el cas. 5. ALÇAMENT DE RESTRICCIÓ: - Sol·licitud d'expedició de la targeta o el títol en imprés normalitzat. - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s’autoritze l’Administració a consultar les vostres dades d’identitat. - Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas. - Permís de residència i treball, en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu. - Dues fotografies recents en color i de mida de carnet. - Resguard/comprovant de l’ingrés de la taxa corresponent. - Fotocòpia de la llibreta d’inscripció marítima (1r full). - Certificat d’aptitud psicofísica expedit per un centre de reconeixement de conductors (d’acord amb el model establit en la Resolució d’11 de gener de 2010, de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre l’acreditació de l’aptitud psicofísica per al maneig d’embarcacions de recreació) o certificat mèdic d’embarcament expedit per l’Institut Social de la Marina. - Fotocòpia de la targeta o títol anterior. - Acreditació dels períodes d’embarcament, d’acord amb l’article 16 del Reial decret 36/2014. 6. INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PROFESSIONALS DEL SECTOR PESQUER: - Sol·licitud en imprés normalitzat. - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s’autoritze l’Administració a consultar les vostres dades d’identitat. - Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas. - Permís de residència i treball, en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu. - Resguard/comprovant de l’ingrés de la taxa corresponent. - Fotocòpia de la llibreta d’inscripció marítima (1r full). - Títol professional que es vulga inscriure. - Acreditació dels períodes d'embarcament d'acord amb l'article 16 de l’RD 36/2014, de 24 de gener, si és el cas.

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9793 - Taxa per expedició de títols professionals marítims LEGISLACIÓ APLICABLE: Art. 3.4-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. - Targeta d’identitat professional nauticopesquera: 10,78 euros. https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9793

Presentació

Presencial
D’acord amb l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques poden presentar-se: a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en les direccions territorials d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. En la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA es pot sol·licitar informació a través del telèfon 963426380 o el correu electrònic pesca_maritima@gva.es.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- La persona sol·licitant ha de presentar la sol·licitud i la documentació requerida en qualsevol dels òrgans de les administracions públiques indicats anteriorment, i ha de dirigir-se a la secció de pesca marítima d’una de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de pesca marítima. - La secció de pesca marítima corresponent, una vegada haja comprovat que la documentació presentada és correcta, certificarà aquest fet i elevarà la corresponent proposta a la Subdirecció General de Pesca. - Les targetes d'identificació les expedirà la direcció competent en matèria de pesca marítima, i es procedirà a la seua inscripció en un cens, únicament als efectes de control i trasllat de les dades al registre de professionals del sector pesquer del ministeri competent en matèria de pesca marítima.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Esgota via administrativa