Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Expedició, renovació i revalidació de les targetes i dels títols professionals del sector pesquer (excepte mariner pescador).

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud de l'expedició de títols i targetes d'identitat professional relatives a totes les titulacions professionals nauticopesqueres, excepte mariner pescador, que està recollida en un altre tràmit.


  NOTES:
  - Segons l'article 2 del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, es defineix títol com un títol professional nauticopesquer i s'entén aquest últim com qualsevol document vàlid, siga quin siga el nom amb què es conega, expedit o reconegut d'acord amb les disposicions del Conveni STCW-F 1995, per l'administració d'un estat part d'aquest, que faculte la persona titular per a l'exercici del càrrec que s'hi indica, segons l'autoritzen les reglamentacions nacionals.

  - Els títols i les ratificacions que permeten exercir com a capità o oficial en vaixells pesquers de navegació marítima s'han de revalidar cada cinc anys.

  - El títol de patró local de pesca i les targetes d'identitat professional nauticopesquera expedides amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 36/2014 s'han de renovar als 50 anys d'edat de la persona interessada i a partir de llavors, cada cinc anys.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1) Totes les persones que vulguen posseir la capacitació necessària per a l'exercici de les activitats professionals següents:
  a) Capità de pesca
  b) Patró d'altura
  c) Patró de litoral
  d) Patró costaner polivalent
  e) Patró local de pesca
  f) Mecànic major naval
  g) Mecànic naval

  2) Totes les persones que vulguen renovar les targetes d'identitat professional nauticopesquera expedides amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 36/2014, excepte mariner pescador.

  Requeriments

  Complir els requisits establits en el Reial decret 36/2014 per a cada un dels títols professionals de pesca, entre aquests:
  - Haver complit 18 anys (en el cas de patró de litoral, patró costaner polivalent, patró local de pesca i mecànic naval).
  - Haver complit 20 anys (en el cas de capità de pesca, patró d'altura i mecànic major naval).
  - Haver superat els exàmens corresponents a la seua titulació en un centre autoritzat.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  Model 046-9793 - Taxa per expedició de títols professionals marítims
  LEGISLACIÓ APLICABLE: art. 3.4-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

  - Targeta d'identitat professional nauticopesquera: 11,75 euros cada una

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9793

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  D'acord amb l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques poden presentar-se:

  a) En el registre electrònic de l'administració o l'organisme a què es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Els subjectes a què es refereix l'article 2.1 indicat anteriorment són els següents:
  - L'Administració general de l'Estat.
  - Les administracions de les comunitats autònomes.
  - Les entitats que integren l'Administració local.
  - El sector públic institucional.

  En la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA es pot sol·licitar informació a través del telèfon 963426380 o del correu electrònic pesca_maritima@gva.es.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1171

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ DE TÍTOL I TARGETA PROFESSIONAL:

  a) Documents comuns a totes les titulacions:

  - Sol·licitud d'expedició de la targeta o títol en imprés normalitzat.
  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les vostres dades d'identitat.
  - Documentació acreditativa de la representació legal, si escau.
  - Permís de residència i treball (en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu).
  - Dues fotografies recents en color i de mida de carnet.
  - Resguard/comprovant de l'ingrés de la taxa corresponent.
  - Fotocòpia de la llibreta d'inscripció marítima (1r full).
  - Certificat d'aptitud psicofísica expedit per un centre de reconeixement de conductors (d'acord amb el model establit en la Resolució d'11 de gener de 2010, de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre l'acreditació de l'aptitud psicofísica per al maneig d'embarcacions de recreació) o certificat mèdic d'embarcament expedit per l'Institut Social de la Marina.
  - Acreditació dels períodes d'embarcament, d'acord amb l'article 16 del Reial decret 36/2014.
  - Títol acadèmic o certificat d'estudis de pesca, segons el cas.

  b) Documents específics per a capità de pesca:
  - Fotocòpia del títol de patró d'altura o del títol de patró de pesca d'altura.

  c) Documents específics per a mecànic major naval i mecànic naval.
  - Certificat d'haver participat i superat un curs de lluita contra incendis.

  2. SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA TARGETA O REVALIDACIÓ DEL TÍTOL PER CADUCITAT:

  - Sol·licitud d'expedició de la targeta o títol en imprés normalitzat.
  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les seues dades d'identitat.
  - Documentació acreditativa de la representació legal, si escau.
  - Permís de residència i treball (en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu).
  - Dues fotografies recents en color i de mida de carnet.(No són necessaris en cas de revalidació de títols per caducitat)
  - Resguard/comprovant de l'ingrés de la taxa corresponent.
  - Fotocòpia de la llibreta d'inscripció marítima (1r full).
  - Certificat d'aptitud psicofísica expedit per un centre de reconeixement de conductors (d'acord amb el model establit en la Resolució d'11 de gener de 2010, de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre l'acreditació de l'aptitud psicofísica per al maneig d'embarcacions de recreació) o certificat mèdic d'embarcament expedit per l'Institut Social de la Marina.
  - Fotocòpia de la targeta caducada (la nova targeta es facilitarà amb la prèvia entrega de la targeta caducada)o, si escau,el títol original corresponent perquè siga degudament signat i segellat.
  - Acreditació dels períodes d'embarcament, d'acord amb els articles 16 i 19 del Reial decret 36/2014. (Per a la renovació de les targetes professionals de patró local de pesca, patró de pesca local, mecànic de litoral i *radiotelefónista naval restringit no és necessari acreditar embarques).

  3. SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA TARGETA O TÍTOL PER DETERIORAMENT, ROBATORI, FURT O PÈRDUA:

  - Sol·licitud d'expedició de la targeta o títol en imprés normalitzat.
  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les seues dades d'identitat.
  - Documentació acreditativa de la representació legal, si escau.
  - Permís de residència i treball (en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu).
  - Dues fotografies recents en color i de mida de carnet.
  - Resguard/comprovant de l'ingrés de la taxa corrresponent.
  - Fotocòpia de la llibreta d'inscripció marítima (1r full).
  - Certificat d'aptitud psicofísica expedit per un centre de reconeixement de conductors (d'acord amb el model establit en la Resolució d'11 de gener de 2010, de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre l'acreditació de l'aptitud psicofísica per al maneig d'embarcacions de recreació) o certificat mèdic d'embarcament expedit per l'Institut Social de la Marina.
  - Denúncia per robatori, furt o pèrdua de la targeta/títol, o targeta/títol deteriorat, segons el cas.

  4. CONVALIDACIÓ:

  - Sol·licitud d'expedició de la targeta en imprés normalitzat.
  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les seues dades d'identitat.
  - Documentació acreditativa de la representació legal, si escau.
  - Permís de residència i treball (en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu).
  - Dues fotografies recents en color i de mida de carnet.
  - Resguard/comprovant de l'ingrés de la taxa corresponent.
  - Fotocòpia de la llibreta d'inscripció marítima (1r full).
  - Certificat d'aptitud psicofísica expedit per un centre de reconeixement de conductors (d'acord amb el model establit en la Resolució d'11 de gener de 2010, de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre l'acreditació de l'aptitud psicofísica per al maneig d'embarcacions de recreació) o certificat mèdic d'embarcament expedit per l'Institut Social de la Marina.
  - Fotocòpia de les targetes o títols que motiven la convalidació.
  - Certificat d'estudis, si és el cas.

  5. ALÇAMENT DE RESTRICCIÓ:

  - Sol·licitud d'expedició de la targeta en imprés normalitzat.
  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. No serà necessari presentar el DNI sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les seues dades d'identitat.
  - Documentació acreditativa de la representació legal, si escau.
  - Permís de residència i treball (en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu).
  - Dues fotografies recents en color i de mida de carnet.
  - Resguard/comprovant de l'ingrés de la taxa corresponent.
  - Fotocòpia de la llibreta d'inscripció marítima (1r full).
  - Certificat d'aptitud psicofísica expedit per un centre de reconeixement de conductors d'acord amb el model establit en la Resolució d'11 de gener de 2010, de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre l'acreditació de l'aptitud psicofísica per al maneig d'embarcacions de recreació) o certificat metge d'embarcament expedit per l'Institut Social de la Marina.
  - Fotocòpia de la targeta o títol anterior (la nova targeta o títol es facilitarà prèvia entrega de la targeta o títol anterior).
  - Acreditació dels períodes d'embarcament, d'acord amb l'article 16 del Reial decret 36/2014.

  Impresos associats

  EXPEDICIÓ, RENOVACIÓ I REVALIDACIÓ DE LES TARGETES I DELS TÍTOLS PROFESSIONALS DEL SECTOR PESQUER (excepte mariner pescador)

  [ANNEX IV] MODEL DE DECLARACIÓ PER A ACREDITAR PERÍODES D'EMBARQUE

  [ANNEX V] MODEL DE DECLARACIÓ DE L'EMPRESA NAVILIERA, PER A ACREDITAR ELS PERÍODES D'EMBARQUE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La persona sol·licitant ha de presentar la sol·licitud i la documentació requerida en qualsevol dels òrgans de les administracions públiques indicats anteriorment, i ha de dirigir-se a la secció de pesca marítima d'una de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de pesca marítima.
  - La secció de pesca marítima corresponent, una vegada haja comprovat que la documentació presentada és correcta, certificarà aquest fet i elevarà la corresponent proposta a la Subdirecció General de Pesca.
  - Les targetes d'identificació les expedirà la direcció competent en matèria de pesca marítima, i procedirà a la seua inscripció en un cens, només als efectes de control i trasllat de les dades al Registre de Professionals del Sector Pesquer del ministeri competent en matèria de pesca marítima.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1171

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1171.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.
  A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
  Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer (BOE núm. 41, de 17/02/14).
  - Decret 169/2016, d'11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7921, de 21/11/2016).
  - Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7978, de 13/02/17).
  - Ordre APM/243/2018, de 7 de març, per la qual es desplega el Reial decret
  36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector
  pesquer.
  - null

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 36/2014, de 24 de gener.

  Vegeu el Decret 169/2016, d'11 de novembre

  Veure Llei 5/2017, de 10 de febrer, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana

  Veure Ordre APM/243/2018, de 7 de març, per la qual es desplega el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

  Vegeu Reial Decret 449/2020, de 10 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.