Formulació de queixes davant de l'òrgan competent en matèria d'Inspecció General de Serveis, per incompliment del deure de resposta dels serveis administratius de la Generalitat.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 210903
|
Codi GVA: 1324
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es podrà formular nova queixa, esta vegada davant de la Inspecció General de Servicis, quan s'haja incomplit el deure de resposta a la queixa inicial plantejada.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

La ciutadania

Com es tramita

Procés de tramitació

- Els ciutadans formularan la seua queixa, davant de la Inspecció General de Servicis, per escrit, en les oficines i registres esmentats.

 

- Sempre que siga possible utilitzaran el formulari normalitzat, sense perjuí de la plena validesa de les queixes cursades sense subjecció a cap imprés. En tot cas, serà sempre necessari acompanyar fotocòpia de la queixa inicial.

 

- Els ciutadans podran ser auxiliats pel personal de les oficines de registre i informació en la formulació i constància de la seua queixa. En tot cas, esta haurà de ser firmada pel ciutadà com a mostra de conformitat.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

1.- En la queixa inicial la contestació haurà de notificar-se en un termini no superior a un mes des que va tindre entrada en el registre general de la respectiva conselleria afectada.

 

2.- Davant de l'incompliment del deure de resposta, en el termini esmentat anteriorment, el ciutadà podrà formular la queixa davant de l'òrgan indicat anteriorment.

Documentació
- Imprés de sol·licitud - Còpia o fotocòpia de la queixa inicial.
Forma de presentació
Telemàtica
Per mitjà de l'ompliment de l'imprés normalitzat de queixa a través del seu ordinador polsant la icona "tramitar telemàticament". Requisits: Disposar de firma electrònica digital emesa per l'Autoritat de Certificació de la Generalitat Valenciana o el carnet d'identitat electrònic. Pot obtindre...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en totes les unitats de registre i d'assistència al ciutadà de la Generalitat Valenciana.

On dirigir-se