• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions del Programa Santiago Grisolía. GRISOLÍA

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions es dirigeixen a la contractació, pels centres d'investigació, de personal investigador de caràcter predoctoral que haja obtingut una titulació universitària per una institució no espanyola.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  2. Podran ser sol·licitants de la subvenció les persones investigadores principals d'un projecte d'investigació vigent, finançat per programes estatals d'R+D o per programes marc de la Unió Europea.

  Requeriments

  Podrà ser sol·licitant de la subvenció la persona investigadora principal d'un projecte d'investigació vigent, finançat per programes estatals d'R+D o per programes marc de la Unió Europea.
  A més, ha de tindre reconeguts o, si escau, avaluats, dos trams d'avaluació positiva de l'activitat investigadora per la CNEAI o per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) o haver finalitzat, com a investigador principal o com a beneficiari a títol individual, un projecte finançat pel European Research Council (ERC).
  En els casos en què les persones investigadores estiguen en centres d'investigació que no puguen accedir a l'avaluació de trams d'activitat investigadora, aquestes han d'haver finalitzat, com a investigadors principals, un mínim de dos projectes d'R+D+I del Pla estatal d'R+D+I o del programa marc de la Unió Europea amb una durada mínima, cada un, de dos anys.
  2. Els sol·licitants han de ser investigadors doctors, que tinguen vinculació funcionarial, estatutària o contractual en el moment de la sol·licitud i que han de mantindre durant el període d'execució de la subvenció.
  3. No poden sol·licitar aquesta subvenció les persones investigadores a les quals se'ls haja concedit aquesta ajuda i hagen tingut una persona contractada amb càrrec a aquesta en alguna de les dues convocatòries anteriors.
  b) Personal a contractar.
  1. Tindre una titulació universitària de grau, llicenciatura, arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria, enginyeria tècnica o diplomatura, o l'equivalent al seu país, per una institució no espanyola, en l'àmbit científic que corresponga al projecte d'investigació al qual es vincularà el seu contracte, i haver finalitzat aquests estudis amb posterioritat a l'1 de gener de 2016.
  En el cas de les persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat conformement a les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o per una situació de les citades que s'haja tingut amb posterioritat a l'1 de gener de 2016.
  Per a les persones que s'hagen dedicat a l'atenció i la cura de fills menors de sis anys en els quatre anteriors a l'obtenció del títol, la data de finalització d'estudis s'estendrà fins a l'1 de gener de 2013.
  2. Complir els requisits acadèmics necessaris per a la seua admissió en un programa de doctorat en el moment de la seua selecció, i estar admés en un programa de doctorat en el moment de la seua contractació.
  3. Posseir un coneixement de l'espanyol o l'anglés, a nivell de conversa, adequat per al desenvolupament del treball de recerca.
  4. No estar en possessió del títol de doctor.
  5. No haver gaudit d'una beca o un contracte del Programa Santiago Grisolía.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció anual para cada un dels contractes predoctorals serà de 22.192,80 euros i es destinarà necessàriament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cada una de les anualitats, considerades independentment. La retribució salarial mínima que hauran de rebre els investigadors en formació durant aquest període, que s'haurà d'indicar en cada contracte, s'ajustarà al que estableix l'article 7 del Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació.
  L'ajuda inclou una dotació addicional de 1.600 euros, destinada a les despeses de viatge i d'establiment a la Comunitat Valenciana de la persona contractada, a càrrec de l'organisme d'investigació a què s'adscriga.

  El pagament de la subvenció corresponent a la primera anualitat es tramitará després de la presentació dels contractes laborals subscrits. Els pagaments de les següents anualitats estarán condicionats que s'haja presentat previament la documentació de seguiment científic i s'haja valorat positivament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar del 16 al 4 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8607 de 06/08/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la firma electrònica avançada remetran telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida.La sol·licitud s'ha d'imprimir i presentar amb totes les firmes originals en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GRISOLIAP-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13700

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GRISOLIAP&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13700

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud telemàtica ha d'acompanyar-se dels documents següents:
  a) Un resum del projecte, en què s'indiquen les activitats que durà a terme la persona contractada.
  b) Curriculum vitae de la persona investigadora sol·licitant.
  c) Certificat de la unitat responsable en matèria d'investigació de l'entitat que acredite el compliment dels requisits de l'article 40.2 i 3 de les bases reguladores.

  Impresos associats

  Ajudes del Programa Santiago Grisolía

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GRISOLIAP-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13700

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GRISOLIAP&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13700

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions del programa Santiago Grisolial.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a fomentar la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral que haja obtingut una titulació universitària per una institució no espanyola, per part de centres de investigació de la Comunitat Valenciana.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposa de certificat pot accedir a la versió sense certificat.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu Demo
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents que s'han d'annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los.
  Pas 2: empleneu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu telemàticament.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  L'òrgan instructor realitzarà anualment el seguiment científic del treball desenvolupat per la persona investigadora contractada de la subvenció, per a la qual cosa l'entitat beneficiària haurà de presentar, en el mes de novembre de cada anualitat, un informe de la persona investigadora responsable del projecte que avalue el treball realitzat i la necessitat de la seua continuïtat. Al dit informe s'adjuntarà una memòria de la persona contractada que especifique la tasca realitzada, així com qualsevol altra activitat exercida; i un informe que incloga les tasques que cal realitzar durant l'anualitat següent.
  Si com resultat del seguiment assenyalat, o en el transcurs de l'anualitat de vigència de la subvenció, hi haguera una valoració negativa del rendiment de la persona investigadora contractada, previ el corresponent expedient amb audiència a la persona interessada, que determine l'incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió, de conformitat amb el que establix l'article 17.3.n de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es deixarà aquesta sense efecte i es reduirà l'import de la subvenció en la quantia corresponent a les anualitats següents. Si prèviament a la qualificació negativa de l'activitat investigadora s'haguera abonat la quantia corresponent a un any de contracte, procedirà el reintegrament d'aquesta, des de la data en què es produïsca la resolució de la revocació de l'ajuda.

  Incompatibilitats
  El gaudi d'aquesta subvenció és incompatible amb qualsevol altra beca, ajuda o salari
  finançat amb fons públics espanyols o comunitaris de qualsevol naturalesa, excepte les
  subvencions per estades predoctorals en el context del projecte d'investigació objecte de la
  tesi doctoral. També serà incompatible amb qualsevol altra percepció econòmica quan la
  normativa que la regula així ho establisca. Per a la resta d'incompatibilitats caldrà ajustar-se al que a aquest efecte dicten les normes del centre d'investigació.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barem:
  a) Mèrits de la persona investigadora responsable del projecte (40 %).
  1. Fins a 15 punts: projectes d'investigació finançats com a investigador principal; contractes d'investigació d'especial rellevància;
  patents.
  2. Fins a 15 punts: publicacions.
  3. Fins a 10 punts: tesis doctorals dirigides i sexennis reconeguts.
  b) Qualitat del projecte (30 %).
  1. Fins a 20 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte.
  2. Fins a 10 punts: metodologia, disseny de la investigació i pla de treball de la investigació que ha de realitzar la persona que es contractarà.
  c) Impacte del desenvolupament del projecte en la formació de la persona que es contractarà (30 %).
  1. Fins a 15 punts: contribució del projecte a la formació predoctoral de la persona que es
  contractarà.
  2. Fins a 15 punts: impacte del projecte en la projecció internacional de la carrera investigadora de la persona contractada.

  Obligacions

  1. Sense perjudici del que puguen disposar les respectives convocatòries, són obligacions del centre d'investigació:
  a) Formalitzar un contracte predoctoral i remetre'n una còpia a l'òrgan instructor en el termini d'un mes des de la formalització.
  b) Rescindir el contracte de la persona contractada l'endemà de la lectura i defensa de la tesi doctoral, i comunicar aquesta circumstància a l'òrgan instructor en el termini màxim d'un mes.
  c) Proporcionar al personal contractat el suport necessari i facilitar-li la utilització dels mitjans,
  instruments o equips que resulten necessaris per al normal desenvolupament de la seua
  activitat.
  d) Recolzar la formació del personal contractat, facilitant qualsevol activitat que siga necessària per a la seua millor formació o orientació professional i d'ocupació, assistència i participació en congressos i altres activitats relacionades amb la seua investigació.
  e) Vigilar que la persona investigadora contractada desenvolupe amb aprofitament l'activitat investigadora, ajustant-se a les normes de treball i a les disposicions reglamentàries del centre on la duga a terme.
  f) Vetlar perquè la persona investigadora contractada romanga en el centre d'aplicació del
  contracte amb la mateixa persona directora del projecte. Qualsevol alteració o incidència que
  afecte les condicions sota les quals es va concedir la subvenció haurà de ser autoritzada per l'òrgan concedent i necessitarà la conformitat dels centres i dels investigadors implicats.
  g) Comunicar a l'òrgan instructor les renúncies, interrupcions i la resta d'incidències dels contractes finançats, en el termini màxim d'un mes des de la data en què es produïsquen. Així mateix, comunicar la lectura i defensa de la tesi doctoral del personal contractat en el termini d'un mes des que es produïsca.
  h) La persona responsable del projecte seleccionat serà l'encarregada de supervisar el treball de la persona investigadora contractada, així com d'emetre els informes anuals o finals del contracte, o sobre qualsevol possible incidència que sorgisca durant el període de duració del contracte.
  i) Qualsevol altra que s'establixca en la corresponent convocatòria.

  2. Sense perjudci del que puguen disposar les respectives convocatòries són obligacions del
  personal contractat:
  a) Incorporar-se al centre d'investigació en la data establida.
  b) Ajustar-se a les normes de funcionament del centre.
  c) Sol·licitar autorització al centre d'adscripció per a qualsevol absència temporal.
  d) Comunicar qualsevol incidència al seu centre d'adscripció perquè, si és el cas, siga comunicada a l'òrgan instructor.
  e) En cas de renúncia al contracte, haurà de comunicar-la al seu centre amb 15 dies d'antelació.
  f) Presentar la documentació que li siga requerida per l'òrgan instructor, o el seu centre
  d'adscripció, en relació amb el gaudi de la subvenció.
  g) Fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat, en les publicacions, ponències i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció.
  h) Presentar en termini el seguiment científic de la subvenció.
  i) Qualsevol altra que s'establisca en la corresponent convocatòria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016)..
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - RESOLUCIÓ de 30 de julio de 2019, de la Conselleria de Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per al exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Veure Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la que es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.