Detall de Procediment

Subvencions del Programa Santiago Grisolía. GRISOLÍA

Codi SIA: 211300
Codi GUC: 13700
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2023
20-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta convocatòria és la contractació, per part dels centres d'investigació, de personal investigador predoctoral que haja obtingut una titulació universitària de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o diplomatura, o l'equivalent al seu país, expedida per una universitat o institució no pertanyent a la Unió Europea, la regulació específica de la qual es detalla en els articles 40 a 47 de l'Ordre de bases. Al seu torn, les subvencions tenen per objecte finançar un període d'orientació postdoctoral (d'ara en avant, POP) d'un any de duració, dels contractats predoctorals que obtinguen el títol de doctor, anteriorment a l'inici de l'últim any.

Requisits

Requisits

Podrà sol·licitar la subvenció, la persona investigadora que dirigirà la tesi doctoral sempre que reunisca els següents requisits: a) Formar part d'un grup d'investigació que compte amb un projecte d'investigació vigent, finançat per Programes Estatals de R+D, per programes marc de la Unió Europea o per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i societat Digital de la Generalitat per a grups d'investigació Consolidables o Consolidats (*AICO). b) Tindre vinculació funcionarial, estatutària o laboral amb l'entitat on es desenvoluparà el projecte al qual es vincularà la contractació del personal objecte d'esta subvenció, en el moment de la sol·licitud i que comprenga almenys el període d'execució de la subvenció. Estos extrems hauran d'acreditar-se per la unitat responsable en matèria d'investigació de l'entitat. No podrà proposar projectes als quals vincular la contractació del personal objecte d'estes subvencions, el personal investigador doctor que haja tingut personal contractat del programa Santiago Grisolía en alguna de les dues convocatòries precedents a esta. Els centres d'investigació els projectes de la qual hagen sigut aprovats, seleccionaran a les persones per a la seua contractació com a personal investigador de caràcter predoctoral i, si és el cas, reserves, els quals hauran de reunir els següents requisits en el moment de la seua selecció: a) Posseir una titulació universitària de grau, llicenciat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic o diplomat, o l'equivalent al seu país, expedida per una Universitat o institució no pertanyent a la Unió Europea, en l'àmbit científic que corresponga al projecte d'investigació al qual es vincularà el seu contracte, i haver finalitzat aquests estudis amb posterioritat a l'1 de gener de 2019. b) Estar admés en un programa de doctorat d'una universitat de la Comunitat Valenciana en el moment de la seua contractació. c) Posseir un coneixement d'espanyol, valencià o anglés, a nivell de conversa, adequat per al desenvolupament del treball de recerca. d) No estar en possessió del títol de doctor. e) No haver gaudit d'una beca o ajuda del Programa Santiago Grisolía.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. 2. Podrà sol·licitar la subvenció, la persona investigadora que dirigirà la tesi doctoral.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2022. (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Formularis i documentació

La sol·licitud anirà acompanyada dels següents documents: a) Un resum del projecte, indicant les activitats que realitzarà la persona contractada. b) Historial científic del grup al qual es vincularà la contractació del personal objecte d'esta subvenció, obtinguts en els últims cinc anys. c) Certificat de la unitat responsable en matèria d'investigació de l'entitat que acredite el compliment dels requisits de la persona investigadora. d) Si és el cas, declaració pertinença al grup consolidable o consolidat (*AICO)

Presentació

Presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) Mèrits del grup al qual es vincularà la contractació del personal objecte d'aquesta subvenció, obtinguts en els últims cinc anys (70 %). 1. Fins a 35 punts: publicacions del grup, projecció internacional, contractes d'investigació d'especial rellevància, patents i altres mèrits de l'activitat investigadora del grup. 2. Fins a 35 punts: tesis doctorals dirigides pels membres del grup i projecció dels doctors formats en el grup (lloc de treball actual i publicacions derivades de les seues tesis). b) Qualitat del projecte (30 %). 1. Fins a 20 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte. 2. Fins a 10 punts: metodologia, disseny de la investigació i pla de treball de la investigació que durà a terme la persona que s'ha de contractar. 2. Es concedirà una puntuació addicional del 10 % de la puntuació total obtinguda quan el sol·licitant forme part d'un grup d'investigació consolidable o consolidat (AICO) amb finançament vigent a càrrec de les convocatòries de les subvencions a aquests grups de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Obligacions

Obligacions

1. Són obligacions del centre d'investigació: a) Formalitzar un contracte predoctoral d'acord amb l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i remetre'n una còpia a l'òrgan instructor. En aquest contracte haurà de constar expressament la seua vinculació amb el projecte aprovat. b) Rescindir el contracte de la persona contractada l'endemà de la lectura i defensa de la tesi doctoral i comunicar aquesta circumstància a l'òrgan instructor en el termini màxim d'un mes. c) Proporcionar al personal contractat el suport necessari i facilitar-li la utilització dels mitjans, instruments o equips que calga per al desenvolupament normal de la seua activitat. d) Donar suport a la formació del personal contractat i facilitar qualsevol activitat que siga necessària per a una millor formació o orientació professional i d'ocupació, assistència i participació en congressos i altres activitats relacionades amb la seua investigació. e) Vigilar que la persona investigadora contractada desenvolupe amb aprofitament l'activitat investigadora, ajustant-se a les normes de treball i les disposicions reglamentàries del centre on la duga a terme. f) Vetlar perquè la persona investigadora contractada es quede en el centre d'aplicació del contracte amb la mateixa persona directora del projecte. Qualsevol alteració o incidència que afecte les condicions sota les quals s'haja concedit la subvenció, haurà de ser autoritzada per l'òrgan concedent i necessitarà la conformitat dels centres i dels investigadors implicats. g) Comunicar a l'òrgan instructor les renúncies, les interrupcions i altres incidències dels contractes finançats, en el termini màxim d'un mes des de la data en què es produïsquen. Així mateix, comunicar la lectura i la defensa de la tesi doctoral del personal contractat en el termini d'un mes des que es produïsca. h) La persona directora de la tesi doctoral serà l'encarregada de supervisar el treball de la persona investigadora contractada, així com d'emetre els informes anuals o finals del contracte, o sobre qualsevol possible incidència que sorgisca durant el període de duració del contracte. 2. Són obligacions del personal contractat: a) Incorporar-se al centre d'investigació en la data establida. b) Ajustar-se a les normes de funcionament del centre. c) Sol·licitar una autorització al centre d'adscripció per a qualsevol absència temporal. d) Comunicar qualsevol incidència al seu centre d'adscripció perquè, si és procedent, es comunique a l'òrgan instructor. e) En cas de renúncia al contracte, comunicar-ho al seu centre amb quinze dies d'antelació. f) Presentar la documentació que li requerisca l'òrgan instructor, o el seu centre d'adscripció, en relació amb el gaudi de la subvenció. g) Fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat en les publicacions, ponències i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció. h) Presentar en termini el seguiment científic de la subvenció.

Observacions

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La subvenció anual per a cada un dels contractes predoctorals serà de 22.192,80 euros per als tres primers anys i de 27.300 euros per al quart any, i es destinarà, obligatòriament, a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cada una de les anualitats, considerades independentment. La retribució salarial mínima que hauran de rebre els investigadors en formació durant aquest període, que s'haurà d'indicar en cada contracte, s'ajustarà al que s'estableix en l'article 7 del Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació. L'ajuda inclou una dotació addicional de 1.600 euros en la primera anualitat, destinada a les despeses de viatge i d'establiment a la Comunitat Valenciana de la persona contractada, a càrrec de l'organisme d'investigació al qual s'adscriga.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa