Targeta professional de mariner pescador

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211309
|
Codi GVA: 13852
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Establir els requisits exigibles per a obtindre la targeta professional de mariner pescador, que acredite la capacitació professional dels mariners que exercisquen la seua activitat en vaixells pesquers.

 

A aquest efecte, s’entendrà com a mariner tot tripulant d’un vaixell pesquer que no siga capità o patró, cap de màquines, oficial o alumne.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* TARGETES PROFESSIONALS

 

La targeta professional tindrà validesa fins que el seu titular complisca l’edat de cinquanta anys. A partir d’aquesta data, caldrà renovar-la cada cinc anys; una targeta que ha d’expedir la comunitat autònoma. L’interessat ha d’acreditar, en la sol·licitud de renovació, que disposa del reconeixement mèdic d’aptitud per a l’embarcament marítim realitzat per l’Institut Social de la Marina (ISM), o de l’imprés oficial, expedit per un centre de reconeixement de conductors (CRC), en el qual se certifique la seua aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir.

 

Les persones que hagen superat la formació acadèmica necessària per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, tindran dret a obtindre el títol de mariner pescador. En el cas dels títols professionals per a l’obtenció dels quals siga necessari disposar d’un títol acadèmic del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, només caldrà haver aprovat el primer curs d’aquesta formació acadèmica per a tindre dret a obtindre el títol de mariner pescador.

 

 

* BESCANVI DEL CERTIFICAT DE COMPETÈNCIA DE MARINER

 

Els posseïdors del certificat de competència de mariner podran obtindre el títol professional de mariner pescador sol·licitant el bescanvi a la comunitat autònoma que corresponga. A l’hora d’efectuar el bescanvi, per a exercir el comandament, seran computables els períodes d’embarcament realitzats a l’empara del certificat de competència de mariner.

 

 

* CONEIXEMENTS TEORICOPRÀCTICS MÍNIMS REQUERITS

 

1. Concepte, coneixement i denominació dels diferents elements i equips del vaixell.

- Definició de vaixell, dimensions principals, lleugera descripció de l’estructura d’aquest. Cobertes i cellers. Obra viva i obra morta. Calats. Elements fixos i mòbils. Cordam: eixàrcia ferma i de labor. Àncores, ruixons, cadenes i cables. Operacions amb caps i filferros: nusos, gasses, entulladures i costures.

 

2. Govern del vaixell, serveis de guaita i guàrdia.

- Utilització de compassos magnètics i girocompàs. Ordres al timoner. Deures del guaita. Nocions sobre el Reglament internacional de senyals (senyals acústics, llums i altres objectes).

 

3. Operacions de càrrega i descàrrega.

- Moviment de pesos a bord. Embarcament, desembarcament i estiba: del peix, de l’art de pesca i de pertrets i provisions.

 

4. Maniobres del vaixell en port.

- Maneig de gigres i maquinetes. Donar i deixar anar les amarres. Abossar caps i calabrots. Encapellar i desencapellar caps i calabrots en norais o bites. Maniobres bàsiques d’atracada, desatracada, fondeig i remolc. Expressions comunes utilitzades durant les maniobres.

 

5. Maneig i manteniment.

- Manteniment del vaixell: rascada i pintada de superestructures. Maneig i manteniment d’equips de coberta (maquinetes, grues, plomes, corrioles, cadenes/cigales,..)

 

6. Seguretat i salut en les faenes de pesca: Classes de vaixells de pesca, tipus d’arts i aparells de pesca i operacions que es realitzen amb aquests. Perills per moviments i acceleracions, superfícies relliscoses, risc d’incendis, ús de mitjans de protecció personal, estanquitat en pesquers, portes de desguàs i tancament de portes i altres obertures.

 

7. Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l’aqüicultura. S’eximirà d’aquest apartat, referent a la ‘manipulació’, a qui posseïsca el certificat de manipulador d’aliments expedit per la comunitat autònoma competent.

 

8. Protecció del medi marí i dels seus recursos.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Requisits

- Haver complit setze anys.

 

- Certificat, expedit pel centre docent autoritzat o per l’autoritat pesquera, d’haver superat satisfactòriament el curs de mariner pescador o d’haver superat una prova d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics, el contingut dels quals es desenvolupa en l’annex III del Reial decret 36/2014.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Els serveis territorials de la conselleria competent en matèria de pesca, una vegada hagen comprovat que la documentació presentada és correcta, certificaran aquest aspecte i elevaran la proposta corresponent a la Direcció General de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l’any.

Documentació
- Presentació de la sol·licitud en imprés normalitzat juntament amb la documentació que s’indica a continuació. * PER A TOTS ELS CASOS: a) Dues fotografies recents de tipus carnet i en color. b) Resguard/comprovant d’ingrés de la taxa. c) Llibreta d’inscripció marítima (1r full), excepte per a...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9793 - Taxa per expedició de títols professionals marítims

 

Import de la taxa: 11,98 euros.

https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9793

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.

 

En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

En la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA es pot sol·licitar informació a través del telèfon 963426380 o el correu electrònic pesca_maritima@gva.es.

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).