Detall de Procediment

Targeta professional de mariner pescador

Codi SIA: 211309
Codi GUC: 13852
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Establir els requisits exigibles per a obtindre la targeta professional de mariner pescador, que acredite la capacitació professional dels mariners que exercisquen la seua activitat en vaixells pesquers. A aquest efecte, s’entendrà com a mariner tot tripulant d’un vaixell pesquer que no siga capità o patró, cap de màquines, oficial o alumne.

Observacions

* TARGETES PROFESSIONALS La targeta professional tindrà validesa fins que el seu titular complisca l’edat de cinquanta anys. A partir d’aquesta data, caldrà renovar-la cada cinc anys; una targeta que ha d’expedir la comunitat autònoma. L’interessat ha d’acreditar, en la sol·licitud de renovació, que disposa del reconeixement mèdic d’aptitud per a l’embarcament marítim realitzat per l’Institut Social de la Marina (ISM), o de l’imprés oficial, expedit per un centre de reconeixement de conductors (CRC), en el qual se certifique la seua aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir. Les persones que hagen superat la formació acadèmica necessària per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, tindran dret a obtindre el títol de mariner pescador. En el cas dels títols professionals per a l’obtenció dels quals siga necessari disposar d’un títol acadèmic del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, només caldrà haver aprovat el primer curs d’aquesta formació acadèmica per a tindre dret a obtindre el títol de mariner pescador. * BESCANVI DEL CERTIFICAT DE COMPETÈNCIA DE MARINER Els posseïdors del certificat de competència de mariner podran obtindre el títol professional de mariner pescador sol·licitant el bescanvi a la comunitat autònoma que corresponga. A l’hora d’efectuar el bescanvi, per a exercir el comandament, seran computables els períodes d’embarcament realitzats a l’empara del certificat de competència de mariner. * CONEIXEMENTS TEORICOPRÀCTICS MÍNIMS REQUERITS 1. Concepte, coneixement i denominació dels diferents elements i equips del vaixell. - Definició de vaixell, dimensions principals, lleugera descripció de l’estructura d’aquest. Cobertes i cellers. Obra viva i obra morta. Calats. Elements fixos i mòbils. Cordam: eixàrcia ferma i de labor. Àncores, ruixons, cadenes i cables. Operacions amb caps i filferros: nusos, gasses, entulladures i costures. 2. Govern del vaixell, serveis de guaita i guàrdia. - Utilització de compassos magnètics i girocompàs. Ordres al timoner. Deures del guaita. Nocions sobre el Reglament internacional de senyals (senyals acústics, llums i altres objectes). 3. Operacions de càrrega i descàrrega. - Moviment de pesos a bord. Embarcament, desembarcament i estiba: del peix, de l’art de pesca i de pertrets i provisions. 4. Maniobres del vaixell en port. - Maneig de gigres i maquinetes. Donar i deixar anar les amarres. Abossar caps i calabrots. Encapellar i desencapellar caps i calabrots en norais o bites. Maniobres bàsiques d’atracada, desatracada, fondeig i remolc. Expressions comunes utilitzades durant les maniobres. 5. Maneig i manteniment. - Manteniment del vaixell: rascada i pintada de superestructures. Maneig i manteniment d’equips de coberta (maquinetes, grues, plomes, corrioles, cadenes/cigales,..) 6. Seguretat i salut en les faenes de pesca: Classes de vaixells de pesca, tipus d’arts i aparells de pesca i operacions que es realitzen amb aquests. Perills per moviments i acceleracions, superfícies relliscoses, risc d’incendis, ús de mitjans de protecció personal, estanquitat en pesquers, portes de desguàs i tancament de portes i altres obertures. 7. Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l’aqüicultura. S’eximirà d’aquest apartat, referent a la ‘manipulació’, a qui posseïsca el certificat de manipulador d’aliments expedit per la comunitat autònoma competent. 8. Protecció del medi marí i dels seus recursos.

Requisits

- Haver complit setze anys. - Certificat, expedit pel centre docent autoritzat o per l’autoritat pesquera, d’haver superat satisfactòriament el curs de mariner pescador o d’haver superat una prova d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics, el contingut dels quals es desenvolupa en l’annex III del Reial decret 36/2014.

Termini

Durant tot l’any.

Documentació

- Presentació de la sol·licitud en imprés normalitzat juntament amb la documentació que s’indica a continuació. * PER A TOTS ELS CASOS: a) Dues fotografies recents de tipus carnet i en color. b) Resguard/comprovant d’ingrés de la taxa. c) Llibreta d’inscripció marítima (1r full), excepte per a l’alta. d) Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. Per a les persones físiques, no serà necessari presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s’autoritze l’Administració a consultar les dades. e) Si és el cas, document que acredite la representació legal. f) Permís de residència i treball, en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l’espai econòmic europeu. g) A partir del moment en què el sol·licitant complisca 50 anys, certificat mèdic d’acord amb el que preveu l’article 19.1 de l’RD 36/2014. * ALTA: a) Certificat que acredite haver superat l’examen de mariner pescador, la documentació que acredite haver superat la formació acadèmica necessària per a l’obtenció d’algun dels títols regulats en el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, o, en el cas dels títols professionals per a l’obtenció dels quals siga necessari disposar d’un títol acadèmic del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, certificat que acredite haver aprovat el primer curs d’aquesta formació acadèmica. * BESCANVI a) Certificat de competència de mariner (targeta professional). b) Per a exercir el comandament, acreditació dels períodes d’embarcament, d’acord amb l’article 16 del Reial decret 36/2014. c) Per a exercir el comandament, certificat mèdic d’aptitud en vigor, expedit per l’Institut Social de la Marina. * RENOVACIÓ: Segons el cas, s’ha d’aportar un dels documents següents: a) Targeta caducada. b) Targeta deteriorada. c) Denúncia per robatori o pèrdua de la targeta. * CONVALIDACIÓ: a) Targeta o targetes que cal convalidar. b) Títol que cal convalidar i traducció jurada, si escau. c) Programa d’estudis i traducció jurada, si escau d) Certificat de les atribucions que el títol li confereix i traducció jurada, si escau. * ALÇAMENT DE RESTRICCIÓ: a) Targeta anterior. b) Acreditació dels períodes d’embarcament, d’acord amb l’article 16 del Reial decret 36/2014. c) Certificat mèdic d’aptitud en vigor, expedit per l’Institut Social de la Marina.

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9793 - Taxa per expedició de títols professionals marítims Import de la taxa: 10,78 euros. https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9793

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. En la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA es pot sol·licitar informació a través del telèfon 963426380 o el correu electrònic pesca_maritima@gva.es.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Els serveis territorials de la conselleria competent en matèria de pesca, una vegada hagen comprovat que la documentació presentada és correcta, certificaran aquest aspecte i elevaran la proposta corresponent a la Direcció General de Pesca.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Esgota via administrativa