Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Targeta professional de mariner pescador

  Objecte del tràmit

  Establir els requisits exigibles per a obtindre la targeta professional de mariner pescador, que acredite la capacitació professional dels mariners que exercisquen la seua activitat en vaixells pesquers.

  A aquest efecte, s'entendrà com a mariner tot tripulant d'un vaixell pesquer que no siga capità o patró, cap de màquines, oficial o alumne.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  - Haver complit els setze anys d'edat.

  - Certificat, expedit pel centre docent autoritzat o per l'autoritat pesquera, d'haver superat satisfactòriament el curs de Mariner Pescador o d'haver superat una prova d'aptitud sobre els coneixements teoricopràctics, el contingut dels quals es desenvolupa en l'apartat 'Informació complementària'.

  Inici
 • Taxes

  Per a 2021:

  Model 046-9793 - Taxa per expedició de títols professionals marítims

  Import de la taxa: 11,75 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9793

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  En la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA es pot sol·licitar informació a través del telèfon 963426380 o del correu electrònic pesca_maritima@gva.es.

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13852

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Presentació de la sol·licitud en imprés normalitzat i de la documentació requerida.

  * PER A TOTS ELS CASOS:
  a) Dos fotografies recents de tipus carnet i en color.
  b) Resguard/comprovant d'ingrés de la taxa.
  c) Llibreta d'inscripció marítima (1r full), excepte per a l'alta.
  d) Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si escau, del seu representant legal. Per a les persones físiques no serà necessari presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les dades.
  e) Si escau, document que acredite la representació legal.
  f) Permís de residència i treball, en el cas de ciutadans de països no pertanyents a l'espai econòmic europeu.
  g) En cas de ser major de 50 anys, certificat mèdic conforme al que es preveu en l'article 19.1. del RD 36/2014.

  * ALTA:
  a) Certificat que acredite haver superat l'examen de mariner pescador.

  * BESCANVI
  a) Certificat de competència de mariner (targeta professional).
  b) Per a exercir el comandament, acreditació dels períodes d'embarcament, d'acord amb l'article 16 del Reial decret 36/2014.
  c) Per a exercir el comandament, certificat mèdic d'aptitud en vigor, expedit per l'Institut Social de la Marina.

  * RENOVACIÓ:
  a) Targeta caducada.
  b) Targeta deteriorada.
  c) Denúncia per robatori o pèrdua de la targeta.

  * CONVALIDACIÓ:
  a) Targeta o targetes que cal convalidar.
  b) Títol que cal convalidar i traducció jurada, si escau.
  c) Programa d'estudis i traducció jurada, si escau
  d) Certificat de les atribucions que el títol li confereix i traducció jurada, si escau.

  * ALÇAMENT DE RESTRICCIÓ:
  a) Targeta anterior.
  b) Acreditació dels períodes d'embarcament, d'acord amb l'article 16 del Reial decret 36/2014.
  c) Certificat mèdic d'aptitud en vigor, expedit per l'Institut Social de la Marina.

  Impresos associats

  TARGETA PROFESSIONAL DE MARINER PESCADOR

  [ANNEX IV] MODEL DE DECLARACIÓ PER A ACREDITAR PERÍODES D'EMBARQUE

  [ANNEX V] MODEL DE DECLARACIÓ DE L'EMPRESA NAVILIERA, PER A ACREDITAR ELS PERÍODES D'EMBARQUE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Els serveis territorials de la conselleria competent en matèria de pesca, una vegada haja comprovat que la documentació presentada és correcta, certificaran aquest extrem i elevaran la corresponent proposta a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13852

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=13852.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.
  A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
  Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * TARGETES PROFESSIONALS

  La targeta professional tindrà validesa fins que el titular complisca l'edat de cinquanta anys. A partir d'aquesta data, caldrà renovar-la cada cinc anys i serà la comunitat autònoma la responsable d'expedir-la. L'interessat haurà d'acreditar en la sol·licitud de renovació la vigència del reconeixement mèdic previ a l'embarcament realitzat per l'Institut Social de la Marina.


  * CONEIXEMENTS TEORICOPRÀCTICS MÍNIMS REQUERITS

  Mòdul formatiu de Pesca:

  1. Concepte, coneixement i denominació dels diferents elements i equips del vaixell.
  - Definició de vaixell, dimensions principals, lleugera descripció de l'estructura d'aquest. Cobertes i cellers. Obra viva i obra morta. Calats. Elements fixos i mòbils. Cordam: eixàrcia ferma i de treball. Àncores, ruixons, cadenes i cables. Operacions amb caps i filferros: nusos, gasses, entulladures i costures.

  2. Govern del vaixell, serveis de guaita i guàrdia.
  - Utilització de compassos magnètics i del girocompàs. Ordres al timoner. Deures del guaita. Nocions sobre el reglament internacional de senyals (senyals acústics, llums i altres objectes).

  3. Operacions de càrrega i descàrrega.
  - Moviment de pesos a bord. Embarcament, desembarcament i estiba: del peix, de l'art de pesca i de pertrets i provisions.

  4. Maniobres del vaixell en port.
  - Maneig de gigres i maquinetes. Donar i deixar anar les amarres. Abossar caps i calabrots. Encapellar i desencapellar caps i calabrots en norais o bites. Maniobres bàsiques d'atracada, desatracada, fondeig i remolc. Expressions comunes utilitzades durant les maniobres.

  5. Maneig i manteniment.
  - Manteniment del vaixell: rascada i pintada de superestructures. Maneig i manteniment d'equips de coberta (maquinetes, grues, plomes, corrioles, cadenes/cigales...)

  6. Seguretat i salut en les tasques de la pesca: classes de vaixells pesquers, perills per moviments i acceleracions, superfícies relliscoses, risc d'incendis, ús de mitjans de protecció personal, estanquitat en pesquers, portes de desguàs i tancament de portes i altres obertures.

  7. Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l'aqüicultura. S'eximirà d'aquest apartat, referent a la 'manipulació', a qui posseïsca el certificat de manipulador d'aliments expedit per la comunitat autònoma competent.

  8. Protecció del medi marí i dels seus recursos.


  * TARGETES PROFESSIONALS EN VIGOR. BESCANVIS


  Els posseïdors del certificat de competència de mariner en vigor podran obtindre la targeta professional de mariner pescador sol·licitant el bescanvi a la comunitat autònoma que corresponga. A l'hora d'efectuar el bescanvi, per a exercir el comandament, seran computables els períodes d'embarcament realitzats a l'empara del certificat de competència de mariner.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols profesionals del sector pesquer (BOE núm 41, de 17/02/2014).
  - Ordre APM/243/2018, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer (BOE núm. 63, de 13/03/2018)
  - Decret 169/2016, del Consell, d'11 de novembre pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats titols professionals del sector pequer a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7921, de 21/11/2016).
  - null

  Llista de normativa

  Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer (BOE *núm 41, de 17/02/2014).

  Ordre APM/243/2018, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer (BOE núm. 63, de 13/03/2018)

  Decret 169/2016, del Consell, d'11 de novembre, pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats titols professionals del sector pequer a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7921, de 21/11/2016).

  Vegeu Reial Decret 449/2020, de 10 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.