Detall de Procediment

Instal·lacions petrolíferes TEMPORALS (IP02, IP03, IP04): Comunicació: Alta . Baixa en el supòsit d'Instal·lacions Autònomes Provisionals d'IP04. Indústria

Codi SIA:: 211313
Codi GVA:: 13878
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicació ALTA d'instal·lacions petrolíferes temporals: - IP02 (campanyes d'incendi, proves esportives)* - IP03 (obres, grups electrògens) - IP04 (subministrament a vehicles): a - Instal·lacions autònomes provisionals (instal·lacions sense canvi de depositari): obres/proves tècniques. b - Instal·lacions de subministrament a vehicles en proves esportives Comunicació de BAIXA , únicament de les "instal·lacions autònomes provisionals" d'IP04, apartat a). La duració d'esta mena d'instal·lacions no superarà els 12 mesos des de la seua posada en funcionament, podent-se prorrogar per motius justificats. * Estes unitats es comunicaran ÚNICAMENT en la seua primera instal·lació, bastant per a la seua posada en marxa, a través del tràmit corresponent (veure apartat procediments relacionats) Els desplaçaments successius es comunicaran a través del procediment d'instal·lacions petrolíferes temporals.

Observacions

Observacions

A) INSTAL·LACIONS AUTÒNOMES PROVISIONALS , IP02 (article 33 RD 1562/1998) : - Es defineixen UNITATS AUTÒNOMES PROVISIONALS aquells equips d'instal·lació temporal per a aeronaus i embarcacions, compostos per un depòsit d'emmagatzematge, podent tindre adossat a ell un equip de subministrament. Es podran instal·lar per a consums ocasionals, amb motiu de campanyes contra incendi, proves esportives o altres motius degudament justificats. No serà necessària cubeta. - Els depòsits de cos cilíndric i eix horitzontal, hauran de tindre suports fixos i incorporats a aquest, podent tindre elements d'accés incorporats. - Els depòsits que es destinen a subministrament a aeronaus s'instal·laran amb un pendent mínim del 1,5 per 100 cap a la zona de porga o on estiga situat el vaset decantador de la porga. - Aquestes unitats s'hauran de transportar sempre buides de producte. - No es permet la instal·lació d'aquestes unitats a l'interior d'edificació, amb combustible de la classe B. - Els dos últims metres de l'escomesa o en defecte d'això des de l'últim born de connexió de l'equip es realitzarà amb el mateix tipus de protecció que la de l'equip instal·lat. B) INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES TEMPORALS (IP03): Art. 28 del Reial decret 1523/1999) - Es defineixen unitats autònomes provisionals, aquells equips d'instal·lació temporal, compostos per un tanc d'emmagatzematge i adossat un equip de subministrament a màquines, motors. - Els tancs de cos cilíndric i eix horitzontal hauran de tindre suports fixos i podran tindre elements d'accés incorporats. - Es podran instal·lar per a consums ocasionals, amb motiu d'obres o altres motius degudament justificats. No serà necessària cubeta. Disposaran d'una safata de recollida de vessaments de, almenys, una capacitat del 10 per 100 de la del tanc. - Les unitats s'hauran de transportar sempre buides de producte. - No es permet la instal·lació d'aquestes unitats a l'interior d'edificació, amb combustible de la classe B. - Els dos últims metres de l'escomesa, o en defecte d'això, des de l'última borna de connexió de l'equip, es realitzarà amb el mateix tipus de protecció que la de l'equip instal·lat. - El conjunt recipient d'emmagatzematge-equipe de subministrament haurà de comptar amb certificat de conformitat a normes, expedit per un organisme de control autoritzat. La seua instal·lació i període de duració es comunicarà a l'òrgan competent de la corresponent Comunitat Autònoma. C) INSTAL·LACIONS TEMPORALS IP04: 1- INSTAL·LACIONS AUTÒNOMES PROVISIONALS (article 12.1 RD 706/2017) : - Es consideren com a instal·lacions autònomes provisionals aquelles de caràcter temporal, compostes per un o més tancs d'emmagatzematge amb els seus equips de subministrament per a proveir als vehicles. - La instal·lació autònoma provisional només podrà instal·lar-se amb motiu d'obres, proves tècniques o altres motius degudament justificats i la seua utilització estarà limitada a aquells casos en els quals no es produeix canvi de depositari. - Podran emprar-se, com a tanc d'emmagatzematge, recipients mòbils autoritzats per al transport de mercaderies perilloses, els quals hauran de col·locar-se sobre una safata de recollida amb, almenys, una capacitat del 10% de la dels recipients. - Per a l'emmagatzematge en tancs, es requeriran tancs aeris de simple paret amb safata de recollida amb, almenys, una capacitat del 10% de la capacitat del tanc, o bé, tancs aeris de doble paret i safata de recollida d'abocaments accidentals. - Per a la realització de proves tècniques amb productes de la classe B s'admetrà l'emmagatzematge en superfície fora d'edificació sempre que siga en instal·lacions ateses situades en recintes protegits. - La duració d'aquesta mena d'instal·lacions no superarà els 12 mesos des de la seua posada en funcionament, podent-se prorrogar per motius justificats. - En els casos en què se supere el període establit, aquestes instal·lacions, excepte les que estiguen formades per equips mòbils, passaran a considerar-se instal·lacions fixes, per a això serà necessària la comunicació de la instal·lació d'acord amb el que s'estableix en el punt 14.1. - Aquestes instal·lacions temporals no requereixen projecte. - Quan coexistisquen en el mateix emplaçament instal·lacions que subministren a vehicles i instal·lacions que subministren a màquines i/o motors, objecte de la ITC MI IP03, aquestes hauran d'ajustar-se a les prescripcions de la present ITC, si totes dues instal·lacions donen servei a un mateix titular. - Una vegada finalitzada l'activitat en la instal·lació, el titular de la mateixa procedirà a comunicar la seua baixa. 2. INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT A VEHICLES EN PROVES ESPORTIVES (article 12.2 RD 706/2017) - Es defineixen aquestes instal·lacions com el conjunt compost per un o més tancs d'emmagatzematge amb el seu equip de subministrament per a proveir a vehicles participants en proves esportives. - Es podran instal·lar temporalment amb motiu de proves esportives degudament autoritzades. No es permetrà la instal·lació d'aquestes unitats a l'interior d'edificació amb combustible classe B. La càrrega i descàrrega es realitzarà amb equips de bombament amb la protecció adequada al tipus de producte. - Podran emprar-se, com a tanc d'emmagatzematge, cisternes autoritzades per al transport de mercaderies perilloses de líquids inflamables o bé recipients mòbils homologats per al transport de mercaderies perilloses, els quals hauran de col·locar-se sobre una safata de recollida amb, almenys, una capacitat del 10% de la dels recipients. - Aquestes instal·lacions compliran amb les prescripcions de seguretat establides en la present ITC per a instal·lacions sense canvi de depositari. Per a productes de la classe B s'admetrà la instal·lació de tancs en superfície.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada titular de la instal·lació o el seu representant legal.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Amb anterioritat a l'inici de l'activitat .

Formularis documentació

1. ALTA D'INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES TEMPORALS: A) COMUNICACIÓ D'INSTAL·LACIONS AUTÒNOMES PROVISIONALS IP02: - Formulari web de dades generals de la instal·lació - Comunicació d'instal·lacions petrolíferes temporals (COMIPETE) - Còpia del registre de primera instal·lació d'unitat autònoma B) COMUNICACIÓ D'INSTAL·LACIONS AUTÒNOMES PROVISIONALS IP03: - Formulari web de dades generals de la instal·lació - Comunicació d'instal·lacions petrolíferes temporals (COMIPETE) - Certificat de conformitat a normes del conjunt recipient d'emmagatzematge/equipe subministrament per OCH C) COMUNICACIÓ D'INSTAL·LACIONS AUTÒNOMES PROVISIONALS IP04: - Formulari web de dades generals de la instal·lació - Comunicació d'instal·lacions petrolíferes temporals (COMIPETE) - Certificat de fabricació de tancs i equips - Documentació acreditativa de l'autorització, en cas de recipients mòbils autoritzats, per al transport de mercaderies perilloses: aprovació de tipus, per als bidons i certificat d'inspecció inicial o periòdica si es tracta de GRG (IBC) - Certificat de conformitat a aquesta ITC per organisme de control habilitat (OCH) D) COMUNICACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT EN PROVES ESPORTIVES IP04: - Formulari web de dades generals de la instal·lació - Comunicació d'instal·lacions petrolíferes temporals (COMIPETE) - Certificat de fabricació de tancs i equips - Documentació acreditativa de l'autorització, en cas de recipients mòbils autoritzats, per al transport de mercaderies perilloses: aprovació de tipus, per als bidons i certificat d'inspecció inicial o periòdica si es tracta de GRG (IBC) - Certificat de conformitat a normes del conjunt de recipient d'emmagatzematge/equipe de subministrament, expedit per OCH 2. BAIXA D'INSTAL·LACIONS AUTÒNOMES PROVISIONALS D'IP04: - Formulari web de dades generals de la instal·lació - Comunicació d'instal·lacions petrolíferes temporals (COMIPETE)

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en el BOTÓ "Sol·licitud_Presentació autenticada" (en color roig , accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "DOCUMENTACIÓ" apareix el llistat de documents a presentar, (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents, segons el cas. Si existeix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Revise aqueixa informació i si, malgrat això, continua necessitant ajuda, per favor, notifique-ho a través de: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es,

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de LA COMUNICACIÓ i documentació (de forma exclusivament telemàtica) . - Visita d'inspecció, en el seu cas - Requeriment de documentació, en el seu cas - Obertura d'expedient sancionador, en el seu cas.