• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització de menjadores per a l'alimentació d'aus rapaces necròfagues.

  Objecte del tràmit

  Autoritzar l'alimentació en menjadores o abocadors d'aus rapaces necròfagues amb subproductes animals no destinats al consum humà, quan s'haja comprovat que les necessitats alimentàries de la població d'aus rapaces necròfagues d'una determinada zona no estan cobertes, ja siga com a conseqüència de l'execució de les actuacions en matèria de prevenció, lluita, control o eradicació de les malalties dels animals, ja siga per qualsevol altra causa, o quan així es justifique dins d'un pla específic, aprovat per la conselleria competent en matèria de medi ambient, dins d'un projecte de reintroducció o recuperació d'aus necròfagues.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona, física i jurídica, que vulga ser titular d'una menjadora d'aus rapaces necròfagues.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18490&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds d'autorització de la utilització de subproductes animals no destinats a consum humà per a l'alimentació d'aus rapaces necròfagues en els abocadors, s'han de presentar davant del servei territorial de medi ambient en el territori del qual estiga l'abocador o els abocadors per als quals se sol·licita l'autorització, i en aquestes s'han de fer constar, almenys, les dades següents:

  - Localització geogràfica de l'abocador o els abocadors per als quals se sol·licita autorització.

  - Relació d'explotacions, establiments, nuclis zoològics o vedats de caça major que estiga previst que aporten productes relacionats en l'annex per a l'alimentació de les aus necròfagues.

  - Quantitat o pes estimat dels productes relacionats en l'annex que està previst aportar per a l'alimentació de les aus necròfagues.

  - La ruta o el trajecte previstos des del lloc de procedència dels productes relacionats en l'annex a l'abocador o els abocadors.

  - Compromís escrit, del responsable de l'abocador, de l'acceptació dels subproductes.

  - Pla de gestió, amb el contingut mínim següent:

  a) Dades del titular de la menjadora

  b) Espècies d'aus necròfagues objecte de la menjadora i motiu de la instal·lació d'aquesta.

  c) Relació d'explotacions pecuàries o indústries alimentàries de possible origen d'aportacions.

  d) Espècies o tipus de restes a aportar, amb la indicació de les quantitats màximes de restes a abocar, amb l'estimació de l'aportació mensual.

  e) Pla de neteja de restes i desinfecció de la menjadora, amb la indicació dels mitjans que es disposen a aquest efecte i la periodicitat del pla.

  f) Sistema d'eliminació de restes.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE MENJADORS PER A ALIMENTACIÓ D'AUS RAPAÇOS NECRÒFAGUES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida.

  - Una vegada rebuda la documentació, l'autoritat competent en matèria de medi natural remetrà una còpia d'aquesta a l'autoritat en matèria de sanitat animal. En cas que la instal·lació es promoga per la mateixa administració, també es remetrà una còpia de l'expedient en què es justifique el compliment del que s'ha estipulat en aquesta norma.

  - L'autoritat en matèria de sanitat animal examinarà la documentació en aplicació de la normativa sanitària, i executarà un informe en un termini màxim de 3 mesos, a comptar de la data de la recepció d'aquesta, el qual tindrà caràcter preceptiu i vinculant respecte de les matèries pròpies de la seua competència per a l'autoritat en medi natural.

  - La resolució d'autorització d'instal·lació i funcionament de la menjadora, que inclourà l'aprovació del pla de gestió, es farà en el termini màxim de 6 mesos des de la data de sol·licitud, i s'entendrà desestimada en absència d'un resolució expressa quan acabe aquest termini.

  - L'autorització implicarà, així mateix, el permís per a l'aportació dels subproductes animals des del lloc de procedència a l'abocador o la menjadora d'aus necròfagues. En tot cas, aquest aportació s'ajustarà al que s'ha especificat en l'article 3.2 del Reial decret 664/2007, de 25 de maig, i al que s'ha especificat pel Reglament (CE) núm. 999/2001, del
  Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001.

  - La Direcció General de Gestió del Medi Natural comunicarà a l'autoritat competent en sanitat animal les menjadores autoritzades, amb indicació de les coordenades UTM que tenen, a fi que es puga complir amb el que es disposa sobre distàncies de seguretat sanitària en l'article 54.2 de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de ramaderia de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18490&idCatGuc=PR

  Tramitació

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), i pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en què vosaltres mateixos haureu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a fer-ho, cal tindre en compte que:

  1. Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2. Heu de baixar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualsevol altre document que considereu necessari, omplir-lo, signar-lo, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, escaiga, i guardar-lo en el vostre ordinador per a tindre'l preparat per a annexar-lo en la fase "DOCUMENTA" de la tramitació telemàtica.

  3. Si escau, heu de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciareu el tràmit telemàtic clicant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos a través de l'Assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Ompliu el nom del tràmit que us heu anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu també l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us baixat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Cliqueu el botó "Registra" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * REQUISITS DE LA MENJADORA
  Per a la concessió de l'autorització, l'abocador o la menjadora d'aus necròfagues ha de tindre, almenys, les condicions següents:

  a) Estar suficientment allunyada de zones habitades, i, en qualsevol cas, a més de 500 metres de nuclis de població estables, i mai ha d'estar ubicada pròxima a cursos d'aigua superficial o a aigües subterrànies que puguen ser contaminats.

  b) Estar tancada, clarament delimitada i fora de l'abast d'animals terrestres, siguen de producció, de companyia o domèstics.

  c) Tindre una superfície suficient i estar situada en una zona espaiosa que permeta l'accés i la fugida de les rapaces necròfagues.

  d) Disposar d'un accés únic per als vehicles de transport i tindre delimitada una zona en què dipositar els subproductes animals.

  e) L'explotació d'origen dels cadàvers no ha d'estar sotmesa a cap mesura específica de restricció del moviment pecuari per motius de sanitat animal.

  Obligacions

  - El titular de la menjadora ha de mantindre un llibre de registre en què es detalle la data, la quantitat, la tipologia i la procedència de les aportacions dutes a terme, així com observacions sobre el consum per part d'aus carronyeres.
  - Anualment, el responsable de la menjadora ha d'elaborar una memòria que continga la informació següent:
  a. Data, origen, quantitat i tipus de restes aportades.
  b. Data, quantitat i destinació de les restes no consumides.
  c. Data, descripció i responsable de la neteja i el manteniment de les instal·lacions.
  - Aquesta memòria s'ha de remetre a l'autoritat competent en matèria de medi natural, la qual remetrà una còpia d'aquesta a l'autoritat en matèria de sanitat animal.

  Sancions

  Les previstes en la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, i en la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 26 de juny de 2008, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es regula la instal·lació i el funcionament de menjadores per a l'alimentació d'aus rapaces necròfagues (DOCV núm. 5800, de 07/07/08).
  - Reial decret 1632/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula l'alimentació de determinades espècies de fauna silvestre amb subproductes animals no destinats a consum humà (BOE núm. 284, de 25/11/11).
  - Resolució de 18 de juny de 2012, de la Direcció General de Medi Natural, per la qual es delimiten les zones de protecció per a l'alimentació d'aus necròfagues (DOCV núm. 6827, de 26/07/12).
  - Resolució de 28 de novembre de 2014, de la Direcció General de Medi Natural, per la qual es delimiten les zones de protecció per a l'alimentació d'aus necròfagues (DOCV núm. 7436, de 05/01/15).
  - Correcció d'errades de la Resolució de 28 de novembre de 2014, de la directora general de Medi Natural, per la qual es delimiten les zones de protecció per a l'alimentació d'aus necròfagues (DOCV núm. 7507, de 17/04/15).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 26 de juny de 2008

  Vegeu el Reial decret 1632/2011, de 14 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.