Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (documents mercantils). Actes jurídics documentats. Pagament en metàl·lic de l'impost que grava els documents negociats per entitats col·laboradores.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV

Codi SIA: 210462
|
Codi GVA: 14
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El pagament en metàl·lic, en substitució de l'ocupació d'efectes timbrats, de la modalitat d'actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats que grava els rebuts, pagarés, xecs i altres documents mercantils, sempre que aquest pagament s'efectue...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* RECÀRRECS QUE ES PODEN APLICAR PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI:

 

Aplicació de l'art. 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:

- Fins als tres mesos següents al final del període voluntari: 5%

- Fins als sis mesos següents al final del període voluntari: 10%

- Fins als dotze mesos següents al final del període voluntari: 15%

- En passar un any des que va acabar el període voluntari: 20 % i els interessos de demora pel període transcorregut de l'endemà del final dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació o declaració s'haja presentat.

 

 

* REDUCCIÓ DEL RECÀRREC

 

L'import del recàrrec es reduirà el 25 % sempre que es complisquen les dues condicions establides en l'article 27 de la Llei general tributària:

1a Que s'efectue l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat.

2a Que s'efectue l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània, en el mateix moment que es presenta o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es faça l'ingrés en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament d'aquest deute que l'Administració tributària haja concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que la persona obligada a pagar haja sol·licitat alhora que haja presentat l'autoliquidació extemporània.

Normativa
 • Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes...
 • Reial decret legislatiu 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics...
 • Ordre de 12 de novembre de 2001, del Ministeri d'Hisenda (Butlletí Oficial de l'Estat núm. 275, de 16 de novembre) que
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302 de 18/12/03).
 • Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat...
 • Reglament general de recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

És declarant l'entitat autoritzada per a col·laborar en la recaptació dels tributs que siga responsable solidària del pagament de l'impost per haver intervingut en la negociació o en el pagament dels rebuts, pagarés, xecs i altres documents mercantils que s'autoliquiden amb aquest model.

 

Si l'autoliquidació no la presenta el declarant, s'han d'indicar les dades de la persona que efectua la presentació.

Com es tramita

Procés de tramitació
1r Emplenament del model 610. 2n Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora. 3r Presentació de l'exemplar del model per a l'Administració, amb l'acreditació que se n'ha efectuat l'ingrés corresponent, a la seu de l'ATV a València o a les seues delegacions a Alacant i...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La declaració i l'ingrés s'hauran d'efectuar fins al dia 20 del mes següent al de la liquidació. Els venciments que coincidisquen en dissabte o dia inhàbil es consideraran traslladats al primer dia hàbil següent.

Documentació
- Imprés model 610. Per mitjà del sistema Sar@ podeu: - Obtindre el model 610, sense cap cost ni desplaçaments. - Empleneu-lo. - Efectueu el pagament de la quantia resultant de l'autoliquidació en les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat Valenciana en la recaptació dels tributs...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

- Per al pagament

 

. Entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

 

- Presentació de l'exemplar per a l'Administració

 

. L'exemplar per a l'Administració, amb l'acreditació que se n'ha efectuat l'ingrés corresponent, s'haurà de presentar a la seu de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) a València o a les seues delegacions a Alacant i a Castelló que corresponga al lloc del deslliurament o emissió del document mercantil (o a la residència habitual o domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de documents emesos a l'estranger).

Saber més

On dirigir-se