Comunicació per a la inscripció o modificació de dades en el Registre sanitari d'establiments alimentaris menors (REM)

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211337
|
Codi GVA: 14013
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs d'alçada
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Inscriure en el Registre Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (*REM) a les empreses i establiments alimentaris situats en la Comunitat Valenciana en els quals es manipulen, elaboren, envasen, emmagatzemen o servisquen aliments per a la seua venda o lliurament in situ a les persones consumidores finals, amb o sense repartiment a domicili, o a altres establiments de comerç al detall de la Comunitat Valenciana.

 

Seran així mateix objecte de comunicació per a inscripció en el *REM:

 

- Les empreses el domicili social de les quals es trobe en la Comunitat Valenciana que exercisquen una o diverses de les activitats anteriorment descrites en un vehicle de venda ambulant o en una embarcació d'esbarjo.

- Les empreses el domicili social de les quals es trobe en la Comunitat Valenciana l'activitat de la qual consistisca en el subministrament o servei d'aliments al consumidor final i no disposen d'instal·lacions.

 

Seran objecte de seient en el Registre:

a) L'inici de l'activitat.

b) La modificació de qualsevol de les dades de la informació obligatòria necessària per a la inscripció.

c) El cessament definitiu de l'activitat econòmica de les empreses i establiments, que donarà lloc a la cancel·lació de la inscripció.

 

En el *REM s'anotaran les següents dades:

- Raó social que exerceix la titularitat de l'activitat.

- Número d'identificació fiscal.

- Domicili social.

- Domicili de les instal·lacions on s'exerceix la/s activitat/és.

- Activitat/és inscrita/s.

- Número d'inscripció en el Registre.

 

Si una vegada inscrita una empresa alimentària es produïra qualsevol canvi que afecte les dades amb els quals es va inscriure haurà de comunicar-se aquest canvi mitjançant la instància de Comunicació d'activitat en el *REM.

 

Seran així mateix objecte de comunicació els següents canvis:

- Canvi de titularitat.

- Canvi de denominació social (mantenint el número d'identificació fiscal).

- Ampliació d'activitat.

- Canvi de domicili social.

- Canvi de denominació o numeració del domicili de l'establiment i/o del domicili social.

- Cessament d'una o diverses de les activitats anotades.

- Cancel·lació de la inscripció per cessament definitiu de l'activitat.

 

No seran objecte de comunicació les següents activitats incloses en l'Annex del Decret 134/2018, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el Registre sanitari d'establiments menors i el procediment d'autorització de determinats establiments, en quedar subjectes a autorització sanitària prèvia a l'inici de l'activitat (consultar tràmit relacionat al final del document):

 

- Xicotets elaboradors agroalimentaris (definits en l'article 2 del Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris).

- Emmagatzematge de productes d'origen animal per a venda en mercats no sedentaris de la Comunitat Valenciana.

- Locals destinats a la inspecció de peces de caça.

El *REM té caràcter autonòmic i públic i la inscripció en el mateix no exclou la plena responsabilitat de l'operador econòmic respecte del compliment de la legislació alimentària.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació / AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Recurs d'alçadaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses i establiments situats a la Comunitat Valenciana, permanents o de temporada, inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 134/2018, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el Registre sanitari d'establiments alimentaris menors i el procediment d'autorització de determinats establiments.

 

Queden excloses les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments situats a la Comunitat Valenciana, en els quals s'exercisquen una o diverses de les activitats incloses en l'annex del Decret 134/2018, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el Registre sanitari d'establiments alimentaris menors i el procediment d'autorització de determinats establiments, en quedar subjectes aquestes activitats a una autorització sanitària prèvia.

Requisits

- L'activitat ha de realitzar-se en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. En el cas de vehicles de venda ambulant podran exercir la seua activitat en altres Comunitats Autònomes sempre que complisquen els requisits reglamentaris vigents en aquestes.

 

- Els productes alimentaris objecte de l'activitat d'aquests establiments tindrà com a destí a les persones consumidores finals, o a altres establiments de comerç al detall de la Comunitat Valenciana, tal com indica el Reial decret 1021/2022 de 13 de desembre pel qual es regulen determinats requisits en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall.

 

- Els establiments inscrits en el *REM podran subministrar aliments de producció pròpia i productes d'origen animal entre establiments al detall de diferent titularitat, sempre que es complisquen els tres requisits següents:

- No subministren a establiments subjectes a inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments.

- La seua distribució es realitze dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

- Es tracte d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, entenent per marginal un màxim del 25% de la producció de l'establiment, sense perjudici de les restriccions que reglamentàriament s'establisquen.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

 

La tramitació es realitza en el centre de salut pública corresponent per raó del municipi on se situa l'empresa o l'establiment.

 

La presentació de la comunicació prèvia, mitjançant el model d'instància normalitzat, juntament amb la documentació preceptiva, serà una condició única i suficient perquè es tramite la inscripció en el REM i simultàniament es puga exercir l'activitat.

 

El número REM assignat a l'empresa o establiment es podrà consultar en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Òrgans de tramitació
Els centres de salut pública als quals, per raó de localització del domicili de l'empresa, corresponga la gestió.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- En el cas de l'inici de l'activitat, amb caràcter previ a aquest inici.

- En el cas d'una modificació de les dades identificatives d'una empresa o establiment ja inscrit en el REM, en el termini d'un mes des que es produïra la modificació.

Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9898 - Taxa per empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris

 

La quantia serà la que s'establix en l'article 29.4.5 punt 6, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022, quedant fixada la taxa per import de:

 

Per a les comunicacions d'inici d'activitat: 31,18 euros.

Per a les comunicacions de modificacions de dades següents: canvi de titularitat, canvi de denominació social, ampliació d'activitat, canvi de domicili social: 31,18 euros.

 

Les següents comunicacions no comporten el pagament de taxes:

- Canvi de denominació o numeració del domicili de l'activitat.

- Canvi de denominació o numeració del domicili social.

- Cessament d'una o diverses de les activitats anotades.

- Cancel·lació de la inscripció per cessament definitiu de l'activitat.

 

a) PASSOS PER A LA CORRECTA OBTENCIÓ DELS MODELS 046

1. Emplene el formulari 9898 (empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris) amb les dades que se li sol·liciten.

Alguns formularis s'emplenen a través de simulador. En uns altres, les dades han d'inscriure's directament sobre el model. 2. Una vegada emplenat el primer model PDF, prema el botó Acceptar.

3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model.

4. Prema, de nou, el botó Acceptar.

5. Prema el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.

Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb eixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

b) El PAGAMENT DE LA TAXA podrà realitzar-se telemàticament, bé a través de càrrec en compte, bé a través de targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç en informació complementària

Forma de presentació
Telemàtica
Abans d';iniciar la tramitació electrònica, l';usuari ha de conéixer el Centre de Salut Pública responsable d';aquesta tramitació, amb la finalitat d';indicar-lo en el formulari de dades generals de tramitació telemàtica i en el formulari de sol·licitud. El Centre de Salut Pública al qual...
Saber més
Presencial

a) En el registre electrònic de l'Administració o l'organisme al qual es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

b) En qualsevol oficina de correus. En aquest cas, la presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública siga datat i segellat abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació la que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

- I, preferentment, a:

On dirigir-se

Normativa

Esmena

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
- Per a les comunicacions d'inici d'activitat/modificació de dades registrals, no hi ha un termini màxim en què ha de notificar-se a les persones interessades el document d'inscripció/modificació de dades registrals en el REM.
Òrgans resolució
El director/a del centre de salut pública

Desistiment

Forma de presentació

Recurs d'alçada

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Recurs de reposició

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Renúncia

Forma de presentació