Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment per a l'obtenció del reconeixement a l'assistència jurídica gratuïta

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar l'assistència jurídica gratuïta totes aquelles persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a litigar en un procés judicial de manera que puguen fer efectius els seus drets personals legítims, en l'orde civil, penal, laboral, contenciós administratiu i mercantil.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tindran dret a l'assistència jurídica gratuïta:
  a) Els ciutadans i ciutadanes espanyoles, els nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea i els estrangers i estrangeres que es troben a Espanya, quan acrediten insuficiència de recursos per a litigar.
  b) Les entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social, en tot cas.
  c) Les següents persones jurídiques quan acrediten insuficiència de recursos per a litigar:
  1r Associacions d'utilitat pública, previstes en l'article 32 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació
  2n Fundacions inscrites en el Registre Públic corresponent.
  d) En l'orde jurisdiccional social, a més, els treballadors i treballadores i beneficiàries del sistema de Seguretat Social, tant per a la defensa en juí com per a l'exercici d'accions per a l'efectivitat dels drets laborals en els procediments concursals.
  Així mateix, el dret a l'assistència jurídica gratuïta es reconeix els treballadors i treballadores beneficiàries de la Seguretat Social per als litigis que sobre esta matèria se substancien davant de l'orde contenciós administratiu.
  e) En l'orde contenciós administratiu, així com en la via administrativa prèvia, els ciutadans i les ciutadanes estrangeres que acrediten insuficiència de recursos per a litigar tindran dret a l'assistència lletrada i a la defensa i representació gratuïta en els procediments que puguen portar a la denegació de la seua entrada a Espanya, a la seua devolució o expulsió del territori espanyol, i en tots els procediments en matèria d'asil.
  f) En els litigis transfronterers en matèria civil i mercantil, les persones físiques previstes en el Capítol VIII de la llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta, en els termes que s'hi establixen.
  g) Amb independència de l'existència de recursos per a litigar, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta, que se'ls prestarà immediatament, a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme i de tràfic d'éssers humans en aquells processos que tinguen vinculació, deriven o siguen conseqüència de la seua condició de víctimes, així com als menors d'edat i les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental quan siguen víctimes de situacions d'abús o maltractament.
  Este dret assistirà també als drethavents en cas de defunció de la víctima, sempre que no siguen partícips en els fets.
  Als efectes de la concessió del benefici de justícia gratuïta, la condició de víctima s'adquirirà quan es formule denúncia o querella, o s'inicie un procediment penal, per algun dels delictes a què es referix esta lletra, i es mantindrà mentres romanga en vigor el procediment penal o quan, després de la seua finalització, s'haja dictat sentència condemnatòria. El benefici de justifica gratuïta es perdrà després de la fermesa de la sentència absolutòria, o del sobreseïment definitiu o provisional per no resultar acreditats els fets delictius, sense l'obligació d'abonar el cost de les prestacions gaudides gratuïtament fins a eixe moment.
  En els distints processos que puguen iniciar-se com a conseqüència de la condició de víctima dels delictes a què es referix esta lletra i, en especial, en els de violència de gènere, haurà de ser el mateix advocat qui assistisca a aquella, sempre que amb això es garantisca degudament el seu dret de defensa.
  h) Amb independència de l'existència de recursos per a litigar, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta als qui a causa d'un accident acrediten seqüeles permanents que els impedisquen totalment la realització de les tasques de la seua ocupació laboral o professional habitual i requerisquen l'ajuda d'altres persones per a realitzar les activitats més essencials de la vida diària, quan l'objecte del litigi siga la reclamació d'indemnització pels danys personals i morals patits.
  i) Amb independència de l'existència de recursos per a litigar, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta a les associacions que tinguen com a fi la promoció i defensa dels drets de les víctimes del terrorisme, assenyalades en la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.

  Requeriments

  Es reconeixerà el dret d'assistència jurídica gratuïta:

  1. A aquelles persones físiques que no tenint patrimoni suficient compten amb uns recursos i ingressos econòmics bruts, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, que no superen els llindars següents:
  a) Dos vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracte de persones no integrades en cap unitat familiar.
  b) Dos vegades i mitja l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracte de persones integrades en alguna de les modalitats d'unitat familiar amb menys de quatre membres.
  c) El triple del dit indicador quan es tracte d'unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguen reconeguda la seua condició de família nombrosa d'acord amb la normativa vigent.
  Per a la determinació del concepte d'unitat familiar en les seues diverses modalitats caldrà ajustar-se al que establix la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, equiparant-se als cònjuges no separats legalment les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els foren exigibles.
  Els mitjans econòmics seran valorats individualment quan el sol·licitant acredite l'existència d'interessos familiars contraposats en el litigi per al qual se sol·licita l'assistència.
  El dret a l'assistència jurídica gratuïta només podrà reconéixer-se als que litiguen en defensa de drets o interessos propis, o aliens quan tinguen fonament en una representació legal. En este últim cas, els requisits per a l'obtenció del benefici vindran referits al representat.

  2. Es reconeixerà el dret d'assistència jurídica gratuïta a les persones jurídiques abans mencionades, quan no tenint patrimoni suficient el resultat comptable de l'entitat en còmput anual siga inferior a la quantitat equivalent al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.
  ANY 2016 (Vigent fins a l'aprovació de la llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017)
  IPREM ANUAL: 6390.13 euros
  IPREM MENSUAL: 532.51 euros
  IPREM DIARI: 17.75 euros
  Segons Disposició Addicional huitanta-quatrena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.
  a) Unitat familiar: Una persona
  Llindar: 2 vegades l'IPREM
  Anual: 12.780,26 euros
  Mensual: 1.065,02 euros
  b) Unitat familiar: Dos - tres membres
  Llindar: 2,5 vegades l'IPREM
  Anual: 15.975,33 euros
  Mensual: 1.331,28 euros
  c) Unitat familiar: Quatre membres
  Llindar: 3 vegades l'IPREM
  Anual: 19.170,39 euros
  Mensual: 1.597,53 euros
  d) Unitat familiar: Circumstàncies especials
  Llindar: 5 vegades l'IPREM
  Anual: 31.950,65 euros
  Mensual: 2.662,55 euros

  3. Es reconeixerà el dret d'assistència jurídica gratuïta a les persones amb diversitat funcional, persones amb capacitat modificada judicialment, persones presumptament incapaces i persones dependents, sempre que les persones mencionades requerisquen de l'ajuda d'altres per a realitzar les activitats més essencials de la vida diària, així com a les persones que les tinguen a càrrec seu, quan actuen en un procés o procediment en nom seu o interés, sempre que els seus recursos i ingressos econòmics superant els límits previstos en la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, no excedisquen del quíntuple de l'indicador públic de renda a efectes múltiples, o indicador que el substituïsca i no tinguen patrimoni suficient.

  Inici
 • Taxes

  Per a sol·licitar l'assistència jurídica gratuïta no cal fer cap pagament.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El dret a l'assistència jurídica gratuïta comprén les prestacions següents:
  1. Assessorament i orientació gratuïts previs al procés als quals pretenguen reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos, així com informació sobre la possibilitat de recórrer a la mediació o altres mitjans extrajudicials de solució de conflictes, en els casos no prohibits expressament per la llei, quan tinguen per objecte evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.
  Quan es tracte de víctimes de violència de gènere, de terrorisme i de tràfic d'éssers humans, així com de menors d'edat i les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, en els termes establits en la Llei d'Assistència jurídica gratuïta comprendrà assessorament i orientació gratuïts en el moment immediatament previ a la interposició de denúncia o querella.
  2. Assistència d'advocat o advocada a la persona detinguda, presa o imputada que no l'haja designat, per a qualsevol diligència policial que no siga conseqüència d'un procediment penal en curs o en la seua primera compareixença davant d'un òrgan jurisdiccional, o quan esta es duga a terme per mitjà d'auxili judicial i la persona detinguda, presa o imputada no haja designat advocat o advocada en el lloc on es preste. Igualment serà aplicable la dita assistència lletrada a la persona reclamada i detinguda com a conseqüència d'una orde de detenció europea que no haja designat advocat o advocada.
  No serà necessari que la persona detinguda, presa o imputada acredite prèviament no tindre recursos, sense perjuí que si no se li reconeix amb posterioritat el dret a l'assistència jurídica gratuïta, haja d'abonar a l'advocat o advocada els honoraris meritats per la seua intervenció.
  3. Defensa i representació gratuïtes per advocat o advocada i procurador o procuradora en el procediment judicial, quan la intervenció d'estos professionals siga legalment preceptiva o, quan no sent-ho, siga expressament requerida pel Jutjat o Tribunal per mitjà d'interlocutòria motivada per a garantir la igualtat de les parts en el procés.
  4. Inserció gratuïta d'anuncis o edictes, en el curs del procés, que preceptivament hagen de publicar-se en periòdics oficials.
  5. Exempció del pagament de taxes judicials, així com del pagament de depòsits necessaris per a la interposició de recursos.
  6. Assistència pericial gratuïta en el procés a càrrec del personal tècnic adscrit als òrgans jurisdiccionals, o, a falta d'això, a càrrec de funcionaris, organismes o servicis tècnics dependents de les administracions públiques.
  Excepcionalment i quan per inexistència de tècnics en la matèria de què es tracte, no fóra possible l'assistència pericial de pèrits dependents dels òrgans jurisdiccionals o de les administracions públiques, esta es durà a terme, si l'òrgan judicial ho estima pertinent, en resolució motivada, a càrrec de pèrits designats d'acord amb el que s'establix en les lleis processals, entre els tècnics privats que corresponguen.
  L'òrgan judicial podrà acordar en resolució motivada que l'assistència pericial especialitzada gratuïta es duga a terme per professionals tècnics privats quan haja de prestar-se a menors i persones amb discapacitat psíquica que siguen víctimes d'abús o maltractament, ateses les circumstàncies del cas i l'interés superior del menor o de la persona amb discapacitat. L'assistència es podrà prestar de forma immediata.
  7. Obtenció gratuïta de còpies, testimonis, instruments i actes notarials, en els termes que preveu l'article 130 del Reglament Notarial.
  8. Reducció del 80 per 100 dels drets aranzelaris que corresponguen per l'atorgament d'escriptures públiques i per l'obtenció de còpies i testimonis notarials no previstos en el número anterior, quan tinguen relació directa amb el procés i siguen requerits per l'òrgan judicial en el curs d'este, o servisquen per a la fonamentació de la pretensió del beneficiari de la justícia gratuïta.
  9. Reducció del 80 per 100 dels drets aranzelaris que corresponguen per l'obtenció de notes, certificacions, anotacions, seients i inscripcions en els Registres de la Propietat i Mercantil, quan tinguen relació directa amb el procés i siguen requerits per l'òrgan judicial en el curs d'este, o servisquen per a la fonamentació de la pretensió del beneficiari de la justícia gratuïta.
  10. Els drets aranzelaris a què es referixen els apartats 8 i 9 no es percebran quan l'interessat acredite ingressos per sota de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds hauran de ser presentades davant dels Servicis d'Orientació Jurídica del Col·legi d'Advocats del lloc en què es trobe l'òrgan judicial que conega o haja de conéixer del procés principal per al que se sol·licita, o davant del Jutjat del domicili de la persona sol·licitant.

  En este últim cas, l'òrgan judicial remetrà la petició al Servici d'Orientació Jurídica territorialment competent.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14140

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els models normalitzats de sol·licitud es facilitaran en les oficines judicials, en els servicis d'orientació jurídica dels col·legis d'advocats i en les seus de les comissions d'assistència jurídica gratuïta. També podran obtindre's per via telemàtica a través de la web de la Generalitat.

  Les dades de caràcter patrimonial, econòmic i tributari necessaris per a justificar la condició de persona beneficiària del dret a l'assistència jurídica gratuïta, així com els del seu cònjuge o parella de fet i de la resta de membres integrants de la seua unitat familiar, hauran de presentar-se junt amb la sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta, excepte en aquells casos en què les persones sol·licitants presten consentiment exprés i per escrit perquè els Col·legis d'Advocats accedisquen directament a la dita informació, sense perjuí del dret que assistix la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta en virtut del que disposa l'article 17 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta.

  Dades requerits:
  1. Nom i cognoms.
  2. Número DNI.
  3. Domicili als efectes de notificacions.
  4. Data de la sol·licitud.
  5. Dades personals del cònjuge o parella de fet.
  6. Identificació dels familiars que convivien amb la persona sol·licitant.
  7. Dades acreditatives de la situació econòmica de la persona interessada i la seua unitat familiar (ingressos, propietats…)
  8. Pretensió que es vulga fer valdre davant dels tribunals i fase processal en què es troba.
  9. Identificació de la part o parts contràries en el litigi, si les hi ha.
  10. Prestacions que se sol·liciten.

  No tots els documents que s'indiquen a continuació són necessaris en tots els casos, sinó que caldrà atendre a cada cas, en funció de la situació de cada persona sol·licitant i de les circumstàncies que haja al·legat en la seua sol·licitud, que seran les que haurà d'acreditar documentalment.

  A continuació es facilita una llista aproximada de quina documentació pot ser necessària aportar:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport de la persona sol·licitant; en cas de nacionalitat estrangera, de la targeta o permís de residència.
  - Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant i de la resta de persones amb què convisca.
  - Fotocòpia de les tres últimes nòmines.
  - Fotocòpia de les tres últimes declaracions trimestrals d'IRPF (model 130) o, si és el cas, model 036 o 037, o certificat de situació censal emés per Hisenda.
  - Fotocòpia de la sentència de separació o divorci i si és el cas, del conveni regulador.
  - Fotocòpia de la citació del jutjat, o si és el cas, de la sentència, document o títol que es pretén executar o modificar.
  - Fotocòpia de la denúncia o denúncies quan la sol·licitud es formule basant-se en qualsevol supòsit de violència domèstica.
  - Altres (qualsevol document que servisca per a acreditar les dades al·legades)

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- Una vegada presentada la sol·licitud, els Servicis d'Orientació Jurídica dels Col·legis d'Advocats, examinaran la documentació presentada, i si aprecien que hi ha deficiències o que la documentació presentada resulta insuficient, ho comunicarà a la persona interessada, fixaran amb precisió els defectes o carències advertides i les conseqüències de la falta d'esmena, el requeriran perquè la complete en el termini de deu dies hàbils. Transcorregut este termini sense que s'haja aportat la documentació requerida, el Col·legi d'Advocats arxivarà la petició.
  2. Analitzada la sol·licitud i els documents justificatius, i esmenats, si és el cas els defectes advertits, si el Col·legi d'Advocats estimara que la persona peticionària complix els requisits legalment establits per a obtindre el dret a l'assistència jurídica gratuïta, procedirà a la designació provisional d'advocada o advocat en el termini màxim de quinze dies, comptat a partir de la recepció de la sol·licitud pel dit col·legi o de l'esmena dels defectes.
  3. Efectuada la designació provisional pel Col·legi d'Advocats, este ho comunicarà immediatament al Col·legi de Procuradors perquè, dins dels tres dies següents, en el cas de ser preceptiva la intervenció de procuradora o procurador, designe el professional que assumisca la representació.
  En este cas, el Col·legi de Procuradors comunicarà en els tres dies següents al Col·legi d'Advocats la designació efectuada per a la seua constància en l'expedient i, així mateix, la notificarà a la persona sol·licitant.
  4. Realitzades les designacions provisionals, els Col·legis tindran un termini màxim de deu dies per a traslladar a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta l'expedient complet, als efectes de verificació i resolució de la sol·licitud.
  5. En el cas que el Col·legi d'Advocats no efectue el nomenament provisional pels motius previstos en el Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta, comunicarà en el termini de 10 dies la seua decisió a la persona interessada o òrgan sol·licitant amb expressió dels motius i dins d'eixe mateix termini, traslladarà la sol·licitud a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta.
  6. La Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, una vegada rebut l'expedient i després de les comprovacions i informacions que estime necessàries per a verificar l'exactitud i realitat de les dades declarades, disposarà d'un termini de 30 dies per a dictar una resolució que reconega o denegue El dret a l'assistència jurídica gratuïta. Esta resolució es notificarà en el termini comú de tres dies hàbils a la persona sol·licitant, al Col·legi d'Advocats, i si és el cas al Col·legi de Procuradors, així com a les parts interessades i es comunicarà a l'òrgan administratiu o al Jutjat o Tribunal que estiga coneixent del procés o si este no s'haguera iniciat, al Jutge degà de la localitat.
  6. Si estima la sol·licitud, establirà en la resolució quines de les prestacions que integren el dret s'apliquen a la persona sol·licitant. La resolució estimatòria del reconeixement del dret implicarà la confirmació de les designacions efectuades provisionalment pel corresponent Col·legi d'Advocats i/o Procuradors. En el cas que les dites designacions no s'hagen produït, la Comissió requerirà immediatament dels Col·legis el nomenament dels professionals, que defenguen i, si és el cas, representen el titular del dret en un termini màxim de 5 dies.
  7. Si desestima la sol·licitud, les designacions realitzades quedaran sense efecte i, per tant, la persona sol·licitant podrà designar una altra defensa i representació legals de lliure elecció o bé continuar amb els que tenia prèviament designats si estos accepten. El que preveu el paràgraf anterior no resultarà d'aplicació en l'orde jurisdiccional penal, en el qual la preceptiva defensa lletrada serà obligatòria per a qui es designe d'ofici. Qui veja desestimat el seu dret a l'assistència jurídica gratuïta haurà d'abonar els lliures honoraris i drets econòmics meritats pels servicis efectivament prestats pels professionals designats d'ofici.
  8. Transcorregut el termini de trenta dies sense que la Comissió haja dictat una resolució, quedaran ratificades les decisions prèviament adoptades pels Col·legis d'Advocats i de Procuradors, amb els efectes que en cada cas corresponguen. Si els Col·legis Professionals no hagueren adoptat cap decisió en el termini previst, el silenci de la Comissió serà positiu. En este cas, a petició de la persona interessada, l'òrgan judicial que conega del procés o, si la sol·licitud es va realitzar abans de la iniciació d'aquell, el jutge o degà/degana competent, declararà el dret en la seua integritat i requerirà dels col·legis professionals la designació de defensa lletrada i, si fóra preceptiu, de representació processal.
   
  Revocació:
  -La declaració errònia, el falsejament o ocultació de dades pels sol·licitants d'assistència jurídica gratuïta, que hagen sigut determinants per al reconeixement del dret, donaran lloc, en tot cas, amb audiència prèvia de la persona interessada, a la revocació per part de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, mitjançant una resolució motivada, que, a estos fins, tindrà potestats de revisió d'ofici.
  - La revocació portarà amb si l'obligació del pagament de tots els honoraris o drets meritats pels professionals intervinents des de la concessió del dret, així com de la quantitat equivalent al cost de les altres prestacions obtingudes quant a la dita concessió, sense perjuí de les responsabilitats d'un altre orde que, si és el cas, corresponguen.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  1. Els que siguen titulars d'un dret o d'un interés legítim podran impugnar les resolucions que, de manera definitiva, reconeguen, revoquen o deneguen el dret a l'assistència jurídica gratuïta.
  Tal impugnació, per a la qual no serà preceptiva la intervenció d'advocat o advocada, haurà de realitzar-se per escrit i de forma motivada, en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució o des que haja sigut coneguda per qualsevol dels legitimats per a interposar-la, davant del secretari o secretària de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, qui remetrà l'escrit d'impugnació, junt amb l'expedient corresponent a la resolució impugnada i una certificació d'esta, al jutjat o tribunal competent o al jutge degà/degana per al seu repartiment, si el procediment no s'haguera iniciat.
  2. El lletrat o lletrada de l'Administració de Justícia requerirà les parts i l'advocat o advocada de la Generalitat, perquè en el termini de cinc dies presenten per escrit les al·legacions i proves que estimen oportunes.
  L'òrgan judicial podrà acordar per mitjà de providència, d'ofici o a instància de part, la celebració d'una compareixença si la impugnació no poguera resoldre's amb els documents i proves aportats. El lletrat o lletrada de l'Administració de Justícia assenyalarà dia i hora perquè tinga lloc dins dels deu dies següents.
  3. Rebudes les al·legacions o finalitzada la compareixença, si és el cas, l'òrgan judicial resoldrà sense més tràmits per mitjà d'interlocutòria en el termini de cinc dies, mantenint o revocant la resolució impugnada, amb imposició d'una sanció pecuniària de 30 a 300 euros a qui haguera promogut la impugnació de manera temerària o amb abús de dret.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14140

  Inici
 • Informació complementària

  No obstant el que s'ha exposat, són possibles també estes dos situacions:

  1. Denegació del dret per entendre que concorren les circumstàncies de l'article 4 de la Llei 1/1996.

  Als efectes de comprovar la insuficiència de recursos per a litigar, es tindrà en compte a més de les rendes i altres béns patrimonials o circumstàncies que declare la persona sol·licitant, els signes externs que manifesten la seua real capacitat econòmica. Es negarà el dret a l'assistència jurídica gratuïta si els dits signes, desmentint la declaració de la persona sol·licitant, revelen amb evidència que este disposa de mitjans econòmics que superen el límit fixat per la llei.
  Per a valorar l'existència de patrimoni suficient es tindrà en compte la titularitat de béns immobles sempre que no constituïsquen la vivenda habitual de la persona sol·licitant, així com els rendiments del capital mobiliari.

  2. Reconeixement excepcional del dret per aplicació de l'article 5 de la Llei 1/1996.

  En atenció a les circumstàncies de família de la persona sol·licitant, nombre de fills o familiars a càrrec seu, les taxes judicials i altres costos derivats de la iniciació del procés, o altres d'anàloga naturalesa, objectivament avaluades i, en tot cas, quan la persona sol·licitant ostente la condició d'ascendent d'una família nombrosa de categoria especial, la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta davant de la qual es presente la sol·licitud podrà concedir excepcionalment, mitjançant una resolució motivada, el reconeixement del dret a les persones els recursos d'ingressos de les quals, inclús superant els límits previstos en l'article 3, no excedisquen del quíntuple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, tenint en compte a més la carència de patrimoni suficient.
  En tals casos, la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta corresponent determinarà expressament quines prestacions de les previstes en l'article 6 s'apliquen a la persona sol·licitant.

  Enllaços

  Justícia gratuïta

  JusticiaOberta: tràmits en els Jutjats

  Consell Valencià de Col·legis d'Advocats

  Llistat de Serveis d'Orientació Jurídica, dades de contacte i cita prèvia

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - La legislació vigent en matèria d'assistència jurídica gratuïta està constituïda fonamentalment per les disposicions normatives que s'indica a continuació:
  - 1) Normativa Estatal
  - Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta (BOE» núm. 11, de 12/01/1996).
  - Reial Decret 996/2003, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta (BOE núm. 188, de 07/08/2003).
  - Reial Decret Llei 3/2013, de 22 de febrer, pel qual es modifica el règim de les taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i el sistema d'assistència jurídica gratuïta (BOE núm. 47, de 23/02/2013).
  - 2) Normativa Autonòmica:
  - Orde de 23 de juliol de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre organització i funcionament del sistema de peritatges judicials (DOGV núm. 4068 de 21/08/2001).
  - Decret 17/ 2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta (DOGV núm. 7990, de 01/03/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 1/1996, de 10 de gener

  Vegeu el Decret 17/2017, de 10 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.