• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020 (discapacitats i superdotats). (Ministeri d'Educació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020 (discapacitats i superdotats). (Ministeri d'Educació).

  Objecte del tràmit

  Es convoquen, per al curs 2019_2010 les ajudes individualitzades següents:
  a) Ajudes directes per als alumnes, incloent-hi els afectats per TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requerisquen, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota aquesta, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.
  b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.
  c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acrediten la necessitat específica de rebre suport educatiu i que reunisquen els requisits establits.

  Requeriments

  - Generals: acreditar la necessitat específica de suport educatiu, d'acord amb el que es requereix en les bases de la convocatòria per a diferents situacions i tipus d'ajudes concedibles.

  - Econòmics.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 28 de juliol de 2019 fins al 26 de setembre de 2019.

  Només s'admetran sol·licituds formulades fora del termini a què es refereix l'apartat anterior quan no admeten demora, atenent la naturalesa que tenen i sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat amb posterioritat a l'esmentat termini. Aquestes sol·licituds s'han de presentar sempre directament en la direcció provincial del Ministeri d'Educació i Formació Professional o en l'organisme corresponent de la comunitat autònoma del domicili familiar del sol·licitant.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1. Les persones sol·licitants que no disposen de signatura electrònica i, per tant, imprimisquen el model de sol·licitud en fitxer pdf, l'han de presentar, amb la seua signatura i la dels altres membres computables de la família, acompanyada de la documentació requerida, en el centre docent en el qual vagen a continuar els estudis durant el curs acadèmic 2019-2020.

  2. Només es podran presentar directament en les direccions provincials del Ministeri d'Educació i Formació Professional o en les comunitats autònomes les sol·licituds d'aquells alumnes que no hagen pogut obtindre la reserva de plaça per al curs 2019-2020 en un centre adequat a les seues necessitats educatives.

  3. La presentació de les sol·licituds es podrà fer bé personalment, en els llocs indicats, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=908

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En el cas de presentar una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, es requerirà acreditar-la per alguna de les vies següents:
  - Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'Institut de Majors i de Serveis Socials o l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma.
  - Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació dependents de l'administració educativa corresponent.
  - Certificat de discapacitat.

  Si el sol·licitant requereix ajuda per a reeducació pedagògica o del llenguatge, es requerirà, a més de l'anterior, la documentació següent:
  - Certificació expedida per l'inspector de la zona en la qual s'acredite la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l'atenció pedagògica proporcionada pel centre en el qual està escolaritzat l'alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l'alumne sol·licitant en un centre que dispose del servei de reeducació requerit.
  - Informe específic de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació en el qual es detalle l'assistència educativa i les hores setmanals que es consideren necessàries per a la correcció, així com, si escau, les prestades pel centre, la durada previsible de la mateixa i les condicions que en garantisquen la prestació.
  - Memòria expedida pel centre o reeducador que preste el servei en la qual conste informació detallada de les característiques d'aquest, en què s'incloga el nombre d'hores setmanals i l'especialista que el presta, així com del cost mensual.
  - Declaració responsable de la persona que impartisca la reeducació pedagògica o del llenguatge que reuneix els requisits de formació establits en la convocatòria.

  Si la unitat familiar supera els límits econòmics establits en la convocatòria per a les ajudes directes, però té la condició de família nombrosa, la unitat de beques que tramite la sol·licitud podrà proposar d'ofici la concessió de subsidi; en aquest cas, es requerirà presentar la documentació que demostre la condició de família nombrosa a 31 de desembre de 2018.

  En el cas de presentar una necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:
  - Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació dependent de l'administració educativa corresponent.
  - Memòria expedida pel centre o el reeducador que preste el servei en la qual consten les característiques d'aquest servei, així com les hores setmanals, l'especialista que el presta i el cost.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.