• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Autorització per a transport públic de viatgers amb autobús.

  Objecte del tràmit

  Autorització per a transport públic de viatgers amb autobús.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que pretenguen la realització de transport públic de viatgers amb autobús.

  Requeriments

  Els titulars de les autoritzacions de transport públic discrecional amb autobús han de complir en tot moment els requisits següents:

  Nacionalitat i personalitat jurídica:
  - Ser persona física i no es poden atorgar les autoritzacions de forma conjunta a més d'una persona ni a comunitats de béns, o bé persona jurídica, per a la qual cosa han de revestir la forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat.
  - Tindre la nacionalitat espanyola, la d'un altre estat de la Unió Europea o d'un altre país estranger al qual, en virtut del que es disposa en els tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit esmentat.

  Compliment de les obligacions de caràcter fiscal:
  - Estar donat d'alta en el cens de tributaris obligats en l'activitat que corresponga.
  - No tindre deutes amb l'Estat o la comunitat autònoma. Es considera que se n'està al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent.

  Compliment d'obligacions de caràcter laboral i social:
  - Estar inscrit en el règim que corresponga de la Seguretat Social.
  - Estar al corrent del pagament de les quotes o d'altres deutes amb la Seguretat Social. Es considera que se n'està al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent.

  Característiques dels vehicles:
  - Han de tindre capacitat de tracció pròpia i estar matriculats a Espanya.
  - El seu titular ha de tindre'ls en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.
  - Disposar, almenys, d'un vehicle amb una antiguitat que no supere els dos anys des de la data de 1a matriculació.

  Competència professional/gestor del transport:
  El gestor del transport és la persona que té la competència professional per al transport de mercaderies, realitza les funcions enumerades en l'article 112 del ROTT i compleix el requisit d'honorabilitat.

  a) Quan el titular de l'autorització siga una persona física, aquesta pot ser el gestor de transport si està d'alta en el règim de seguretat social corresponent. En cas contrari, una altra persona física pot ser el gestor del transport sempre que es trobe d'alta pel titular de l'autorització en el règim general de la Seguretat Social a temps complet i en un grup de cotització no inferior al que corresponga als caps administratius o de taller. En cas de parentiu, s'admet que el gestor puga estar d'alta en el règim de treballadors autònoms.

  b) Quan el titular de l'autorització siga una persona jurídica, el gestor de transport ha de tindre una participació en el capital social igual o superior al 15 % i estar d'alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga. En qualsevol altre cas, el gestor del transport ha d'estar donat d'alta pel titular de l'autorització a temps complet en un grup de cotització no inferior al que corresponga a cap administratiu o de taller.

  c) Una mateixa persona pot ser el gestor de transport de diverses persones jurídiques quan el capital d'aquestes pertanga en més d'un 50 % a un mateix titular. En aquest cas, el gestor és suficient que tinga el 15 % del capital social d'una de tals persones jurídiques, però les funcions del gestor les ha de realitzar en totes.

  Honorabilitat:
  El gestor del transport i l'empresa titular incompleixen l'honorabilitat si són condemnats per la comissió de delictes o faltes penals, o sancionats per la comissió d'infraccions que donen lloc a la pèrdua d'aquest requisit d'acord amb el que disposa la LOTT i la reglamentació de la Unió Europea.

  Capacitat financera:
  Quan el titular siga una persona jurídica, haurà de disposar d'un capital i reserves per import mínim de 9.000 euros quan utilitze un sol vehicle, i de 5.000 euros més per cada vehicle addicional.
  Quan el titular siga una persona jurídica, haurà de disposar d'un capital i reserves per import mínim de 9.000 euros quan utilitze un sol vehicle, i de 5.000 euros més per cada vehicle addicional.

  Quan no complisca aquest requisit, la persona física titular ha d'aportar alguna d'aquestes condicions:
  - Una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, que es convertirà en garant solidari davant dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats.
  - Que una entitat financera acredite que l'empresa té accés al crèdit fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  - A 04 EMPRESA: 27,40 euros
  - A 06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros
  - I 04 CERTIFICAT: 2,04 euros

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  Mitjançant el pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en "Informació complementària": Manual de pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": "Pagament telemàtic genèric"


  DE MANERA PRESENCIAL:

  En les oficines i els caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.


  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/generacion-de-tasas-por-internet.-mod.-046

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL

  Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament.

  Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta.

  A) NOVA AUTORITZACIÓ

  Competència professional:
  La participació del gestor del transport en el capital social de l'empresa s'ha d'acreditar documentalment.
  Si el gestor capacita diverses persones jurídiques, haurà d'acreditar documentalment que el capital social pertany en més del 50 % a un mateix titular.

  Capacitat financera:
  Si el titular és una persona jurídica, ha d'aportar la documentació que acredite la capacitat financera (capital més reserves) en el cas que no resulte acreditat amb les dades que consten en el registre mercantil.
  Si el titular és una persona física i ha d'acreditar la seua capacitat financera, ha de fonamentar documentalment que disposa d'algun d'aquests documents:
  - Una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, que es convertirà en garant solidari davant dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats.
  - Acreditació per una entitat financera que l'empresa té accés al crèdit fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicle utilitzats.

  Vehicle:
  - Factura de compra del vehicle.
  - Contracte d'arrendament amb una empresa arrendadora, en cas d'arrendament ordinari.

  B) ALTA DE CÒPIES (ampliació de flota):

  - Factura de compra del vehicle.
  - Contracte d'arrendament amb una empresa arrendadora, en cas d'arrendament ordinari.
  - Acreditació de la capacitat financera.

  C) SUBSTITUCIÓ de vehicle en l'autorització:

  - Factura de compra del vehicle
  - Contracte d'arrendament amb una empresa arrendadora, en cas d'arrendament ordinari.

  D) TRANSMISSIÓ
  - Document de cessió de l'autorització.
  - Acreditació del fet que l'adquirent compleix els requisits exigits per a obtindre l'autorització excepte l'antiguitat del vehicle.

  E) CANVI DE RESIDÈNCIA
  - Justificant de domicili fiscal. Alta de l'activitat en el nou domicili.

  ESTABLIMENT:
  La disponibilitat del local es considerarà acreditada quan el titular de l'activitat aporte qualsevol títol jurídicament vàlid en dret (propietat, arrendament, usdefruit, etc.).

  Impresos associats

  PRESTACIÓ DE CONSENTIMENT (PERSONES FÍSIQUES)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent.

  Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es compleixen els requisits exigits, resoldrà en un termini de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document.
  La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'empreses i activitats del transport. No s'expedeix la targeta de transports.
  - Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs: alçada.

  Termini: un mes.

  Òrgan davant del qual s'interposa i que resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

  Presentació del recurs: s'ha de presentar al corresponent servei territorial de transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/dgtc/

  Tramitació

  Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic:

  viajeros_stv@gva.es, per a València
  autorizaciones_sta@gva.es, per a Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es, per a Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  NOTA INFORMATIVA SOBRE JUSTIFICACIÓ DE L'ESTABLIMENT
  El 4 de desembre de 2011, va entrar en vigor el Reglament 1071/2009, pel qual s'estableixen les normes comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a l'exercici de la professió de transportista per carretera. En aquest, s'introdueixen noves exigències per a l'atorgament de les autoritzacions de transport i se'n modifiquen algunes de les existents.

  Les disposicions són aplicables directament en tots els estats membres de la UE.

  En l'article 3, disposa que les empreses que exerceixen la professió de transportista per carretera han de tindre, entre altres requisits, un establiment efectiu i fix a Espanya, amb locals en els quals es conserven els documents principals de l'empresa.

  Per això, es considerarà que les empreses compleixen el requisit d'establiment quan designen, a aquest efecte, el seu propi domicili o altres locals dels quals dispose en nom propi, mitjançant:

  Títol jurídicament vàlid en dret.
  1. Propietat: en el cas d'autònoms en què coincidisca el requisit d'establiment amb el seu propi domicili, aquest podrà acompanyar l'acreditació amb la prestació de consentiment.
  2. Arrendament
  3. Usdefruit

  Acreditació adequada d'aquest
  1. Escriptura de propietat
  2. IBI
  3. Contracte d'arrendament legalitzat
  4. Escriptura notarial

  Les autoritzacions d'àmbit nacional habilitaran per a realitzar serveis en tot el territori nacional.

  Sancions

  Segons normativa de transports. (Llei 16/1987, de 30 de juliol, BOE de 31.07.1987)

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, Reglament de la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre (BOE núm. 241, de 08/10/1990), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019)
  - Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301, de 14/12/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol.

  Vegeu el Decret 1211/1990, de 28 de setembre.

  Vegeu la Resolució de 3 de desembre de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.