Detall de Procediment

Denúncia en matèria de defensa de la competència.

Codi SIA: 211368
Codi GUC: 14400
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Denunciar alguna infracció de la Llei de defensa de la competència.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica, interessada o no.

Termini

Durant tot l'any, si bé les infraccions molt greus prescriuran als quatre anys, les greus als dos anys i les lleus a l'any.

Documentació

Escrit de denúncia, amb plena identificació del denunciant i dels fets.

Presentació

Presencial
- En els registres administratius dels òrgans administratius als quals s'adrecen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, com també en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'escrit de denúncia i en la còpia. - I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. 1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/ 2. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. 3. Respecte als documents que cal annexar: - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot complimentar i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar. - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas. 4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: defensacompetencia_cv@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de denúncia. - Designació d'òrgan competent. Si és competència de la Comissió Nacional de la Competència, es remetrà a aquesta. - Pràctica d'informació reservada, si és el cas. Es coneixeran aquelles denúncies amb afectació a la lliure competència conforme al que es disposa en la llei. - Obertura d'expedient, procediment sancionador, si és el cas. - Resolució sancionadora.

Observacions

Només podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu, d'acord amb el previst en l'article 48.1 i la disposició addicional huitena de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, en relació amb l'article 9.2 del Decret 50/2012, de 23 de març del Consell, pel qual es crea la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana i s'aprova el seu reglament.

Esgota via administrativa