Detall de Procediment

Denúncia en matèria de defensa de la competència.

Codi SIA:: 211368
Codi GVA:: 14400
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Denunciar alguna infracció de la Llei de defensa de la competència.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica, interessada o no.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, si bé les infraccions molt greus prescriuran als quatre anys, les greus als dos anys i les lleus a l'any.

Formularis documentació

Escrit de denúncia, amb plena identificació del denunciant i dels fets.

Presentació

Presentació

Presencial

- En els registres administratius dels òrgans administratius als quals s'adrecen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, com també en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'escrit de denúncia i en la còpia. - I, preferentment, a:

On dirigir-se

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. 1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/ 2. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. 3. Respecte als documents que cal annexar: - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot complimentar i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar. - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas. 4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: defensacompetencia_cv@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de denúncia. - Designació d'òrgan competent. Si és competència de la Comissió Nacional de la Competència, es remetrà a aquesta. - Pràctica d'informació reservada, si és el cas. Es coneixeran aquelles denúncies amb afectació a la lliure competència conforme al que es disposa en la llei. - Obertura d'expedient, procediment sancionador, si és el cas. - Resolució sancionadora.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Només podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu, d'acord amb el previst en l'article 48.1 i la disposició addicional huitena de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, en relació amb l'article 9.2 del Decret 50/2012, de 23 de març del Consell, pel qual es crea la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana i s'aprova el seu reglament.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa