Detall de Procediment

Ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts per a l'exercici 2024

Codi SIA: 211390
Codi GVA: 14522
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-04-2024
15-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat escolaritzat en centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, de manera complementària respecte als imports que amb esta mateixa finalitat perceben com a beca, subsidi o subvenció, durant el curs 2023/2024, per part del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports o de qualsevol altra entitat pública o privada.

Observacions

Observacions

RÈGIM DE COMPATIBILITATS 1. Esta subvenció té caràcter complementari respecte als imports que per a atendre les despeses relacionades amb els servicis de transport i de menjador perceben les famílies en concepte de beca, subsidi o subvenció i de manera especial amb les concedides pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports. Segons la citada convocatòria d'este Ministeri, les famílies queden obligades a destinar l'import percebut a la finalitat per a la qual es concedix: cobrir les despeses de transport i menjador de l'alumne. La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació recaptarà dels centres la confirmació de l'import que corresponga a les beques i subsidis concedits al seu alumnat per estos conceptes. 2. La percepció de qualsevol altra beca, ajuda o subvenció per a atendre les despeses relacionades amb els servicis complementaris de transport i de menjador de l'alumnat, per part de les famílies, serà compatible amb la subvenció prevista en esta convocatòria sempre que sumades a la resta de subvencions percebudes no superen el cost de la prestació del servici, de conformitat amb l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els pares, mares, tutors o representants legals de l'alumnat, sempre que es tracte d'alumnat escolaritzat en un centre específic d'Educació Especial de titularitat privada concertat i de titularitat d'una corporació local convingut, i que siga usuari dels servicis complementaris de transport i de menjador. Els centres tramitaran telemàticament estes sol·licituds davant la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació aportaran la documentació que s'assenyala en la convocatòria. Les instruccions per a realitzar la tramitació de l'ajuda per part dels centres, es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació en el següent enllaç: https://ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones Disposa de l'accés directe al mateix en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà: - ALUMNAT: 10 dies hàbils des del dia següent al de la publicació, és a dir des del 17 d'abril al 30 d'abril de 2024. - CENTRES: 10 dies hàbils des del primer dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, és a dir des del 02 de maig al 15 de maig de 2024. (DOGV núm. 9829, de 16.04.2024).

Formularis documentació

D'acord amb l'article 9 de l'Orde 52/2016, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de l'alumnat, els centres presentaran la següent documentació: - Annex I SOL·LICITUD AJUDA DE L'ALUMNAT - Annex II IMPRÉS DE PARTICIPACIÓ - Annex III RELACIÓ DE L'ALUMNAT USUARI QUE SOL·LICITA AJUDA - Annex IV ACREDITACIÓ D'ÚS Per a la justificació presentaran: - Annex V RELACIÓ DE FACTURES - Annex VI RELACIÓ DEL PERSONAL

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La tramitació es realitzarà seguint els següents passos: 1.Els pares, mares, tutors o representants legals de l'alumnat formalitzaran la sol·licitud segons el model que s'acompanya com a annex I a esta convocatòria. La sol·licitud s'entregarà en el centre on l'alumne es trobe escolaritzat. 2.Els centres i entitats rebran les sol·licituds del seu alumnat i comprovaran que les mateixes han sigut emplenades correctament. 3.la persona que represente al centre, serà l'encarregada de remetre les sol·licituds de l'alumnat matriculat en el seu centre i la documentació necessària per a la tramitació de l'ajuda. La presentació telemàtica requerirà que la persona representant del centre dispose de sistemes d'identificació i firma electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat. Disposa de més informació sobre això en el següent enllaç que trobarà també disponible en l'apartat "Enllaços"d'este procediment. https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats 4.Esmena: Si després de la recepció de les sol·licituds i la documentació adjunta s'observa que falten documents o dades essencials per a la resolució de l'expedient, la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació els reclamarà al centre que ha tramitat la sol·licitud i ha aportat la documentació corresponent, i li concedirà un termini de deu dies perquè puga esmenar la falta o adjuntar els documents

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import de l'ajuda corresponent a l'alumnat beneficiari, s'abonarà al compte del centre, autoritzat pels representants legals de l'alumnat en la sol·licitud. L'import de la subvenció a abonar, es determinarà d'acord amb la documentació justificativa presentada pel centre, tenint en compte la totalitat de les despeses de la prestació d'estos servicis, sense que supere l'import assignat en la resolució. Una vegada resolta la convocatòria es podrà fer un pagament fins al 50% de l'import establit en la resolució. Els centres presentaran la documentació justificativa en els terminis següents: - Despeses realitzades de gener a agost de 2024: fins al 30 de setembre de 2024. - Despeses realitzades amb posterioritat el mes d'agost: fins a l'11 de desembre de 2024. La justificació es farà a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa