Detall de Procediment

Ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2023.

Codi SIA: 211390
Codi GUC: 14522
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-02-2023
03-03-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat escolaritzat en centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, de manera complementària respecte als imports que amb aquesta mateixa finalitat perceben com a beca, subsidi o subvenció, durant el curs 2022/2023, per part del Ministeri d'Educació i Formació Professional o de qualsevol altra entitat pública o privada.

Observacions

RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS 1. Aquesta subvenció té caràcter complementari respecte dels imports que, per a atendre les despeses relacionades amb els serveis de transport i de menjador, perceben les famílies en concepte de beca, subsidi o subvenció, i de manera especial amb les concedides pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Segons la convocatòria d'aquest Ministeri esmentada, les famílies queden obligades a destinar l'import percebut a la finalitat per a la qual es concedeix: cobrir les despeses de transport i menjador de l'alumne. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport recaptarà dels centres la confirmació de l'import que corresponga a les beques i subsidis concedits al seu alumnat per aquests conceptes. 2. La percepció de qualsevol altra beca, ajuda o subvenció per a atendre les despeses relacionades amb els serveis complementaris de transport i de menjador de l'alumnat, per part de les famílies, serà compatible amb la subvenció que preveu aquesta convocatòria sempre que sumades a la resta de subvencions percebudes no superen el cost de la prestació del servei, de conformitat amb l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els pares, les mares, els tutors o representants legals de l'alumnat, sempre que es tracte d'alumnat escolaritzat en un centre específic d'educació especial de titularitat privada concertat i de titularitat d'una corporació local convingut, i que siga usuari dels serveis complementaris de transport i de menjador. Els centres tramitaran telemàticament aquestes sol·licituds davant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i aportaran la documentació que s'assenyala en la convocatòria. Les instruccions per a fer la tramitació de l'ajuda per part dels centres es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en l'enllaç següent: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones

Normativa del procediment

 • Decret 39/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, d'ordenació de l'educació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials (DOCV núm. 3224, de 17/04/98).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03 2003).
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106, de 04/05/06).
 • Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/15).
 • Ordre 52/2016, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals conveniats.
 • RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2023. (DOGV nº 9529, 08/02/2023)

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà: - Alumnat: 10 dies hàbils des del dia següent al de la publicació, és a dir des del 9 de febrer al 22 de febrer de 2023. - Centres: 10 dies hàbils des del primer dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, és a dir des del 23 de febrer al 3 de març de 2023. (DOGV núm 9529, de 08.02.2023).

Documentació

D'acord amb l'article 9 de l'Ordre 52/2016, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de l'alumnat, els centres han de presentar la documentació següent: - Annex I. SOL·LICITUD AJUDA DE L'ALUMNAT - Annex II. IMPRÉS DE PARTICIPACIÓ - Annex III. RELACIÓ DE L'ALUMNAT USUARI QUE SOL.LICITA AJUDA - Annex IV. ACREDITACIÓ D'ÚS DE L'ALUMNAT BENEFICIARI Per a la justificació han de presentar: - Annex V. RELACIÓ DE FACTURES - Annex VI. RELACIÓ DEL PERSONAL

Presentació

Presencial
Famílies Els pares, les mares, els tutors o representants legals de l'alumnat han de formalitzar la sol·licitud segons el model que s'acompanya com a annex I a aquesta convocatòria. S'entregarà en el centre on l'alumne es trobe escolaritzat en el curs 2021/2022. Centres Els centres i les entitats rebran les sol·licituds del seu alumnat i comprovaran que s'han omplit correctament. La persona representant del centre serà l'encarregada d'enviar, de manera telemàtica, les sol·licituds de l'alumnat matriculat en el centre i la documentació que es detalla en l'article cinqué.2 de la convocatòria, digitalitzat, en format PDF. Per a això, el centre accedirà a través de la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça https://sede.gva.es. El termini per a aquest tràmit és de 10 dies hàbils a comptar del primer dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. No s'admetran les sol·licituds presentades per altres mitjans.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Els centres ho tramitaran telemàticament.

òrgans de tramitació

Quantia i cobrament

L 'import de l'ajuda corresponent a l'alumnat beneficiari, s'abonarà al compte del centre, autoritzat pels representants legals de l'alumnat en la sol.licitud. L'import de la subvenció a abonar, es determinarà d'acord amb la documentació justificativa presentada pel centre, tenint en compte la totalitat de les despeses de la prestació d'aquests serveis, sense que supere l'import asignat en la resolució. Una vegada resolta la convocatòria es podrà fer un pagament fins al 50% del import establert en la resolució. Els centres presentaran la documentació justificativa en els terminis següents: - Despeses realitzades de gener a agost de 2023: fins al 30 de setembre de 2023. - Despeses realitzades amb posterioritat al mes d'agost: fins a l'11 de desembre de 2023. La justificació es farà a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

Òrgans resolució

Esgota via administrativa