Detall de Procediment

MIN - Atorgament de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi).

Codi SIA: 210535
Codi GUC: 146
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Obtenció de l'autorització corresponent per a la prestació del servei de taxi atorgada per l'òrgan competent.

Observacions

Observacions

a) Amb caràcter general, cada persona serà titular d'una única autorització. b) L'antiguitat màxima dels vehicles, amb caràcter general, no podrà excedir 12 anys; vehicles elèctrics i adaptats fins a 14 anys. En àrees o municipis de més de 200.000 habitants o amb més de 200 taxis, l'antiguitat màxima serà de 10 anys, i 12 anys si són elèctrics o adaptats.

Requisits

Requisits

1. Ser persona física. 2. Tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'un altre Estat amb el qual, en virtut del que es disposa en els acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de nacionalitat, o comptar amb les autoritzacions o permisos de treball que, conformement al que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, resulten suficients per a emparar la realització de l'activitat. 3. Amb caràcter general cada persona serà titular d'una única autorització. 4. Capacitació per a l'exercici de l'activitat, entenent-se la mateixa com la certificació dels coneixements necessaris per a l'exercici de l'activitat, atorgada per l'òrgan administratiu que corresponga. 5. Complir el requisit d'honarabilidad en els termes establits en la legislació estatal i europea per a l'exercici de la professió de transportista per carretera, i mancar d'antecedents penals per delictes relacionats amb la seguretat viària, la integritat de les persones, violència de gènere o delictes d'odi, sempre que les penes imposades siguen superiors a dos anys. 6. Complir les obligacions de caràcter fiscal establides en la legislació vigent. 7. Complir les obligacions laborals i socials establides en la legislació corresponent. 8. Comptar amb l'assegurança preceptiva que cobrisca els casos de responsabilitat civil que la normativa específica contemple. 9. Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, arrendament financer, rènting o un altre règim admés per la normativa vigent. 10. Amb caràcter general, el transport públic de taxi es realitzarà amb vehicles d'entre cinc i set places inclòs el conductor, si bé podrà ser ampliable fins a nou places en supòsits excepcionals. Tant en municipis com en àrees de prestació conjunta, situats en zones rurals de l'interior, podran autoritzar-se vehicles de fins a nou places, sempre que concórreguen raons d'interés públic per a això. Així mateix, s'autoritzaran vehicles de fins a nou places, inclòs conductor i plaça o places adaptades, en un municipi o àrea de prestació conjunta. Aquests vehicles adaptats hauran d'anar identificats mitjançant els distintius o anagrames en la forma que la conselleria o els ajuntaments competents regulen a aquest efecte. L'autorització administrativa per a disposar de vehicles adaptats de nou places adscrits a una determinada autorització de taxi comportarà l'obligada adaptació de, almenys, una plaça per a persones amb mobilitat reduïda per a viatjar en la seua pròpia cadira de rodes. Tots els vehicles adaptats han de complir la norma UNEIX 26494. 11. Tindre l'autorització per a conduir prevista per la normativa de circulació, trànsit i seguretat viària per a conduir vehicles de turisme amb antiguitat mínima d'un any. La suspensió temporal d'aquesta autorització no significarà incompliment d'aquest requisit. 12. Amb caràcter general el vehicle no podrà tindre una antiguitat inicial superior a QUATRE anys des de la seua primera matriculació. 13. Disposar d'adreça i signatura electrònica 14. Resolució d'adjudicació de l'autorització de taxi atorgada per l'ajuntament rere procediment de lliure concurrència. 15. Es requereix l'informe favorable de l'òrgan competent per a expedir l'autorització (Art. 7.2 Llei 13/2017 del Taxi).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques que pretenguen realitzar el transport públic interurbà en automòbils de turisme.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31/07/87).
  • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990).
  • Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8167, de 10.11.2017).
  • Llei 9/2009, de 20 novembre, de la Generalitat, d'accessibilitat universal del sistema de transports de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6152, de 25/11/2009).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb el que estableix l'adjudicació del preceptiu concurs de lliure concurrència per al seu atorgament.

Formularis i documentació

- Fitxa d'inspecció tècnica del vehicle. - Capacitació professional per a l'exercici de l'activitat del taxi. - Pòlissa de l'assegurança preceptiva i rebut pagat. - Justificant del pagament de la taxa. - Certificat de manca d'antecedents penals o autorització per a la seua consulta. - Butlletí metrològic del taxímetre (en Àrees de Prestació Conjunta)

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: A 04 - Expedició autorització d'empreses: 27,40 euros. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Feu clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Si teniu dubtes, podeu enviar un correu al suport tècnic: viajeros_stv@gva.es si es de Valencia autorizaciones_sta@gva.es si es de Alicante autorizaciones_stc@gva.es si es de Castellón

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Prèviament, ha d'haver-hi expedient de creació de nova autorització de taxi autoritzat per l'ajuntament en cas de municipis no integrats en una àrea de prestació conjunta. - Presentació de la sol·licitud telemàtica i documentació corresponent. - La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció en el Registre d'Empresa i Activitats del Transport. - No s'expedeix targeta de transports.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs: alçada. Termini: un mes. Òrgan davant el qual s'interposa i resol: Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat. Presentació del recurs: cal presentar-lo telemàticament.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Excepte informe previ autovinculant a la creació de noves llicències, que l'emet la Direcció General de Transports, resol:

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les previstes en la Llei orgànica 16/1987, de 30 de juliol (BOE de 31/07/1987) i en la Llei 12/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8167, de 10.11.2017).