• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Atorgament de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi).

  Objecte del tràmit

  - Obtenció de l'autorització corresponent per a la prestació del servei de taxi atorgada per l'òrgan competent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques que pretenguen realitzar el transport públic interurbà en automòbils de turisme.

  Requeriments

  1. Ser persona física.
  2. Tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'un altre estat amb què, en virtut del que disposen els acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de nacionalitat, o comptar amb les autoritzacions o permisos de treball que, d'acord amb el que disposa la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, resulten suficients per a emparar la realització de l'activitat.
  3. Amb caràcter general cada persona serà titular d'una única autorització.
  4. Capacitació per a l'exercici de l'activitat, entenent-se aquesta com la certificació dels coneixements necessaris per a l'exercici de l'activitat, atorgada per l'òrgan administratiu que corresponga.
  5. Honorabilitat: s'entendrà que posseeixen el requisit d'honorabilitat les persones en què no concórrega cap de les circumstàncies següents:
  - Haver sigut condemnada per sentència ferma sempre que aquesta supose penes privatives de llibertat superiors a un any relacionades amb l'exercici de la professió. En aquest cas, els titulars podran realitzar l'efectiva prestació del servei de taxi per mitjà de conductors assalariats.
  - Haver sigut sancionades de manera reiterada per resolució ferma per infraccions molt greus en matèria de transport en els termes que reglamentàriament es determinen.
  - Incompliment molt greu i reiterat de les normes fiscals, laborals, de Seguretat Social, seguretat viària o medi ambient.
  6. Complir les obligacions de caràcter fiscal establides en la legislació vigent.
  7. Complir les obligacions laborals i socials establides en la legislació corresponent.
  8. Tindre coberta, per un import fins a 50.000.000 euros, la responsabilitat civil pels danys que es causen en ocasió del transport.
  9. Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, arrendament financer, rènting o un altre règim admés per la normativa vigent.
  10. Amb caràcter general, la prestació del servei s'efectuarà per mitjà de vehicles de turisme amb un màxim de cinc places inclòs el conductor. Excepcionalment els vehicles podran ser de fins a nou places, quan es tracte de vehicles adaptats i en els altres supòsits en què l'interés públic així ho justifique, i de set places si és adaptat. Excepcionalment, els vehicles podran ser de fins a nou places, en els supòsits en què l'interés públic així ho justifique. Tots els vehicles adaptats han de complir la norma UNE 26494 (nova redacció).
  11. Tindre l'autorització per a conduir prevista per la normativa de circulació, trànsit i seguretat vial per a conduir vehicles de turisme amb antiguitat mínima d'un any. La suspensió temporal d'aquesta autorització no significarà incompliment del requisit.
  12. Amb caràcter general el vehicle no podrà tindre una antiguitat inicial superior a DOS anys des de la seua primera matriculació.
  13. Disposar de direcció i de signatura electrònica.

  Inici
 • Taxes

  TAXES - 2019

  A 04 - Expedició autorització d'empreses: 27,40 euros.

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE MANERA TELEMÀTICA:

  Per mitjà del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que compten amb DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, després de generat la taxa per Internet per mitjà del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran fer el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en informació complementària: manual de pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en informació complementària: pagament telemàtic genèric.


  DE MANERA PRESENCIAL:

  A través de les oficines i dels caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans a través de què es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs es tenen tots habilitats.


  El model de taxa es pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/9820-transporte-por-carretera-solicitud-de-autorizacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, d'acord amb el que estableix l'adjudicació del preceptiu concurs de lliure concurrència per al seu atorgament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que s'estipule en el concurs corresponent.

  Impresos associats

  DECLARACIÓN D'HONORABILITAT - TAXI

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DELCERTIFICAT DE PENALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.

  - Estudi.

  - Tramitació prèvia de l'expedient en l'àrea de prestació conjunta o, si és el cas, en l'ajuntament per a la llicència de nova creació de municipis no integrats en l'àrea de prestació conjunta.

  - Resolució.

  - Expedició de targeta definitiva.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs: alçada.

  Termini: un mes.

  Òrgan davant el qual s'interposa i resol: Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

  Presentació del recurs: cal presentar-lo telemàticament.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/dgtc/

  Tramitació

  Les persones jurídiques que exercisquen una activitat professional que requerisca col·legiació obligatòria i els que representen els anteriors, han de presentar les sol·licituds a través de mitjans electrònics (per Internet). En tot cas, a partir de l'1 de gener 2018 no s'admetrà la presentació presencial d'aquestes sol·licituds, incloses les persones físiques.

  Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic per a qüestions tècniques o informàtiques:

  viajeros_stv@gva.es si és de València
  autorizaciones_sta@gva.es si es de Alicante
  autorizaciones_stc@gva.es si es de Castellón

  Per a altres dubtes dirigiu-vos al 012.

  Inici
 • Informació complementària

  a) Amb caràcter general, cada persona serà titular d'una única autorització.
  b) L'antiguitat màxima dels vehicles, amb caràcter general, no podrà excedir 12 anys; vehicles elèctrics i adaptats fins a 14 anys.
  En àrees o municipis de més de 200.000 habitants o amb més de 200 taxis, l'antiguitat màxima serà de 10 anys, i 12 anys si són elèctrics o adaptats.

  Sancions

  Les previstes en la Llei orgànica 16/1987, de 30 de juliol (BOE de 31/07/1987) i en la Llei 12/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8167, de 10.11.2017).

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 763/1979, de 16 de març, del Ministeri de l'Interior, pel qual s'aprova el Reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers (BOE núm. 89, de 13/04/79).
  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31/07/87).
  - Ordre ministerial de 4 de febrer de 1993, del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, per la qual es desplega el Reglament de la Llei d'ordenació del transport terrestre en matèria d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera (BOE núm. 40, de 16/02/93).
  - Correcció d'errors de l'Ordre ministerial de 4 de febrer de 1993, del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, per la qual es desplega el Reglament de la Llei d'ordenació del transport terrestre en matèria d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera (BOE núm. 60, d'11/03/93).
  - Resolució de 9 de febrer de 1996, de la Direcció General de Transports, per la qual s'estableixen regles de coordinació en matèria de tramitació d'autoritzacions de transport per carretera i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 47, de 23/02/96).
  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8167, de 10.11.2017).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 763/1979, de 16 de març.

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol.

  Vegeu l'Ordre ministerial de 4 de febrer de 1993.

  Vegeu la correcció d'errors OM 4/2/1993.

  Vegeu la Resolució de 9 de febrer de 1996.

  Vegeu Llei 13/2017, de 8 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.