Reconeixement i registre d'organitzacions o associacions de criadors d'animals de raça en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211407
|
Codi GVA: 14672
Descarregar informació
Termini obert

Des de 10-06-2009

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El reconeixement oficial de tota organització o associació de criadors d'animals de raça que porte o cree un llibre genealògic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana l'efectuarà la conselleria competent en matèria de ramaderia i animals de companyia.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
10-06-2009
Observacions

* LLIBRES GENEALÒGICS - Gestió del llibre genealògic.- Les organitzacions o associacions de criadors hauran de crear o portar un llibre genealògic en què s'inscriuran els animals. El reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors habilita per a la gestió del llibre...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La sol·licitud l'ha de realitzar la persona que tinga aquesta competència, d'acord amb el reglament intern de l'organització o associació, mitjançant un escrit dirigit a la conselleria competent en matèria de ramaderia i animals de companyia.

Requisits

Sense perjudici d'altres requisits exigibles per les diferents administracions públiques, per a obtindre el reconeixement oficial, les organitzacions o associacions d'animals de raça en l'àmbit de la Comunitat Valenciana han d'acreditar el compliment dels requisits establits en la normativa...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Una vegada rebuda la sol·licitud, es comprovarà que aquesta conté les dades i s'acompanyen els documents enumerats en l'article anterior. Si es detectara alguna falta o omissió en relació amb els requisits de la sol·licitud o la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 10-06-2009

Durant tot l'any.

Documentació
La sol·licitud ha d'anar acompanyada, en qualsevol cas, de la documentació següent: a) Còpia del NIF de l'organització o associació. b) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l'associació o organització sol·licitant. Ha d'aportar-se, en el cas de les associacions, el...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini per a resoldre és de tres mesos comptats des de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la sol·licitud de reconeixement es podrà entendre estimada.
Observacions

Contra les resolucions denegatòries del reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors d'animals de raça en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, podran interposar-se els recursos administratius que siguen procedents davant dels òrgans corresponents, d'acord amb el que...

Saber més