Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de catalogació de vehicles històrics. Indústria.

  Objecte del tràmit

  Obtindre la catalogació d'un vehicle com a històric i facilitar la circulació dels vehicles històrics, en les condicions i amb les limitacions aconsellables, i protegir i tutelar els automòbils d'interés històric, d'acord amb les previsions de la Llei de patrimoni històric espanyol.


  Poden ser considerats vehicles històrics:

  - Els que tinguen una antiguitat mínima de trenta anys comptats a partir de la data de la fabricació, la primera matriculació o la data en què es va deixar de fabricar.
  - Els vehicles inclosos en l'Inventari general de béns mobles del patrimoni històric espanyol o declarats béns d'interés cultural i els que tinguen un interés especial per haver pertangut a alguna personalitat rellevant o intervingut en algun esdeveniment de transcendència històrica.
  - Els anomenats vehicles de col·lecció (aquells que per la seua singularitat, escassetat manifesta o una altra circumstància especial molt excel·lent meresquen acollir-se al règim dels vehicles històrics).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona (física o jurídica) titular del vehicle, o el seu representant.*


  * Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Requeriments

  En tot cas, perquè un vehicule puga, per la seua antiguitat, ser qualificat d'històric, les peces constitutives han d'haver sigut fabricades en el període de producció normal del tipus o variant de què es tracte i dels seus recanvis, amb excepció dels elements fungibles substituïts per reproduccions o equivalències efectuades amb posterioritat al període de producció normal, que hauran d'estar identificades inequívocament.

  Si hi ha hagut modificacions en l'estructura o els components, la consideració de vehicle històric es determinarà en el moment de la catalogació.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  4.9 - Vehicle històric. Certificació com a vehicle històric. Import: 66,40 euros.  * Nota:

  1) En l'enllaç relacionat amb el pagament de taxes que figura a continuació:

  - Heu de dirigir-vos a l'apartat "9800 - Taxa per activitats industrials", fer clic sobre "Confecció en línia i descàrrega del model" i, en la pantalla següent, seleccionar el tipus de taxa i la taxa corresponents.

  - Disposeu d'informació sobre la generació de l'autoliquidació (model 046) i el pagament (telemàtic o presencial) de les taxes de la Generalitat Valenciana. Us recomanem que consulteu, en concret, la informació relativa als passos per a la correcta obtenció dels models 046 PMF (mireu-la a la part superior dreta de la pàgina web).

  2) Podeu accedir a aquest mateix enllaç des del pas "Pagar" del tràmit telemàtic, o bé simplement annexar en aquest pas el justificant del pagament de la taxa efectuat prèviament.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  * IMPORTANT: opció vàlida únicament per a persones físiques (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre).


  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://cindi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://cindi.gva.es/va/cita-previa

  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965937820
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 964333650

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14694

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a la catalogació del vehicle haurà de presentar-se la següent documentació:

  1. Sol·licitud de catalogació com a vehicle històric, segons el model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat SOLVEHIS.

  2. Justificant del pagament de la taxa:

  3. Acreditació de la propietat del vehicle, amb aportació, per a això, de:
  - bé el permís de circulació a nom de la persona titular del vehicle,
  - bé una altra prova documental que en justifique prou la propietat.

  4. Informe original del laboratori oficial de catalogació de vehicles històrics, juntament amb tota la documentació presentada al laboratori per a emetre aquest informe.

  5. Fitxa tècnica reduïda.

  6. Document acreditatiu de la identitat de la persona titular del vehicle, quan s'haja oposat expressament al fet que la conselleria competent en la matèria ho comprove directament, d'acord amb el que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  7. Document d'autorització a persones diferents de la sol·licitant a l'efecte de tramitació o de recepció de notificacions (segons el model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat AUTNOV). * Nota: només admissible en la modalitat presencial d'aquest tràmit.


  IMPORTANT: la sol·licitud s'ha de presentar en la província en què corresponga matricular el vehicle. No es tramitaran sol·licituds de catalogació de vehicles històrics que s'hagen de matricular en una altra comunitat autònoma diferent de la Comunitat Valenciana.

  Impresos associats

  [SOLVEHIS] SOL·LICITUD DE CATALOGACIÓ D'UN VEHICLE COM HISTÒRIC

  [AUTNOV] DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ (VEHICLES HISTÒRICS)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Perquè un vehicle obtinga la catalogació com a històric es requereix:

  1) ACTUACIONS PRÈVIES

  És imprescindible la inspecció prèvia en un laboratori oficial acreditat per la conselleria competent en matèria d'Indústria (consultar enllaç a laboratoris oficials).


  2) TRAMITACIÓ

  2,1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA (modalitat obligatòria per a les persones que comprén l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions), o bé presencial (modalitat vàlida només per a persones físiques), de la sol·licitud i de la resta de la documentació requerida (inclòs el justificant de pagament de la taxa), davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana en què corresponga matricular el vehicle.
  * IMPORTANT: NO es tramitaran sol·licituds de catalogació de vehicles històrics que s'hagen de matricular en una altra comunitat autònoma diferent de la Comunitat Valenciana.

  2,2. A continuació es remet tot això a la direcció general competent en matèria d'indústria, on, després d'un informe tècnic especialitzat, pot produir-se una d'aquestes situacions:

  a) Si la sol·licitud i la documentació restant estan completes i són correctes i es compleixen els requisits per a la catalogació, la direcció general competent en matèria d'indústria dicta RESOLUCIÓ DE CATALOGACIÓ, la notifica a la persona sol·licitant i dona l'alta corresponent en el Catàleg de vehicles històrics.

  Aquesta resolució:
  - Ha d'incloure el número del vehicle històric, les limitacions que, per raons de construcció, s'imposen a la circulació del vehicle i les condicions tècniques que no s'hi exigiran amb motiu de la inspecció tècnica, la periodicitat de la qual també es fixarà en la resolució.
  - Manté la validesa sempre que no s'alteren les condicions en què va ser atorgada.
  - I CADUCA EN EL TERMINI D'UN ANY si, una vegada notificada, no es fa la inspecció tècnica prèvia a la matriculació. En aquest cas, la persona titular HAURÀ D'INICIAR UN NOU PROCEDIMENT DE CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC.

  b) En cas contrari:

  b.1. Si la documentació està incompleta o no és correcta, la direcció general competent en matèria d'indústria en requerirà l'esmena a la persona sol·licitant.

  * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també s'ha de fer per aquesta via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop d'"Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  - Si s'esmena correctament, s'actua segons el que s'indica en el punt 2.2.a.
  - Si NO s'esmena, s'arxiva la sol·licitud per desistiment.

  b.2. Si la documentació està completa però NO es justifica prou el compliment dels requisits per a la catalogació del vehicle com a històric, la direcció general competent en matèria d'indústria emet una RESOLUCIÓ DENEGATÒRIA i la notifica a la persona sol·licitant.


  3) ACTUACIONS POSTERIORS

  Després de la notificació de la resolució de catalogació del vehicle com a històric, han de fer-se les següents actuacions:

  1r - Inspecció tècnica del vehicle, prèvia a la matriculació, efectuada en una estació d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) de la província del domicili de la persona titular.

  2n - I, després d'això, matriculació del vehicle com a històric en la prefectura provincial de trànsit del domicili de la persona titular del vehicle.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la secretaria autonòmica competent en matèria d'indústria, en el termini d'UN MES, comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14694

  Tramitació

  1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat Valenciana a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com les que no hi estan obligades però opten per aquesta via, han de presentar les seues sol·licituds i la resta de documentació MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC CORRESPONENT, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial (on es pot seleccionar l'opció ALTA en l'apartat G - Tipus de petició), annexar la sol·licitud i la resta de documentació omplides i signades digitalment, i presentar-ho tot telemàticament, i obtindreu el justificant de registre corresponent .
  5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha una model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. Els documents per als quals no hi haja model normalitzat, els haurà de crear o recaptar la persona sol·licitant.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los.
  6. Per a MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  Si continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Per a circular per les vies o terrenys objecte de la legislació sobre el trànsit, la circulació de vehicles a motor i la seguretat viària, els vehicles històrics hauran d'estar dotats de permís de circulació, targeta d'inspecció tècnica, plaques de matrícula i, si és el cas, distintiu.

  Enllaços

  Laboratoris oficials de catalogació vehicles històrics.

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de vehicles històrics (BOE núm. 189, de 09/08/1995).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.