Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable referent a l'activitat d'empreses gestores de vivendes d'ús turístic.

  Objecte del tràmit

  El procediment té per objecte posar en coneixement de l'administració turística l'inici d'activitat d'una empresa gestora de vivendes d'ús turístic així com el cessament de la seua activitat gestora, els canvis de titularitat i denominació. També té per objecte la comunicació, en aqueix moment inicial, de les vivendes que l'empresa dedicarà a l'ús turístic (posteriorment, per a comunicar successives altes i baixes de vivendes o altres circumstàncies respecte dels immobles gestionats, s'utilitzarà el formulari de declaració responsable referent a vivendes d'ús turístic).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses gestores de vivendes d'ús turístic (persones físiques o jurídiques) l'activitat professional de les quals, principal o no, consistisca en la cessió a títol onerós de l'ús i gaudi almenys de cinc vivendes d'ús turístic en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb independència de la seua ubicació o no en un mateix edifici o complex i de quin siga el títol que els habilite per a fer-ho.

  Requeriments

  La declaració és obligatòria per a les empreses gestores de vivendes d'ús turístic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any:

  Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.
  Modificacions: una vegada realitzades les modificacions.
  Tancament: en els quinze dies següents a produir-se.

  Una vegada efectuada la comunicació l'establiment haurà de començar la seua activitat segons allò que s'ha expressat en el termini màxim de dos mesos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la copia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14754

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En cas de :

  - Inici d'activitat
  - Cessament d'activitat
  - Canvi de titular

  1- Presentació del formulari de declaració responsable normalitzat degudament emplenat.

  2- Documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica del sol·licitant (veure apartat B.1 del formulari de declaració responsable).

  Les persones físiques podran substituir la presentació del document nacional d'identitat o targeta equivalent dels estrangers en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles, per l'autorització perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les seues dades d'identitat (DNI) i, si escau, de residència, de conformitat amb els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Vegen-se els apartats B.1) i E) del formulari de declaració responsable.

  3- Declaració responsable de l'empresa gestora sobre:

  a) En el cas d'inici d'activitat:

  - Que disposa d'un local o oficina d'atenció al públic.

  - Que ostenta la disponibilitat de les vivendes d'ús turístic que es gestionen i la documentació que ho acredita (escriptura de propietat de l'immoble, contracte d'arrendament, autorització per a la gestió entre propietari i empresa o un altre títol vàlid a aquests efectes).

  - Que la/les vivenda/es disposa/en de llicència d'ocupació.

  - Que la/les vivenda/es disposa/en de l'informe favorable municipal de compatibilitat urbanística que permet l'ús turístic.

  - Que adjunta la relació de la/s vivenda/es d'ús turístic degudament emplenada (veure fulla adjunta)

  - Que disposa d'una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent, per a cobrir els danys i perjudicis que puguen provocar-se en el desenvolupament de la seua activitat.

  - Que les vivendes disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i capacitat indicada en la relació que s'adjunta i que tals requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat.

  - Que, en cas de pretendre ostentar la modalitat de rural les vivendes d'ús turístic compleixen amb els requisits exigits en els articles 2,2 i 32 del Decret 184/2014, de 31 d'octubre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana.

  b) Emplenar en el cas de canvi de titularitat, denominació o domicili de l'empresa gestora:

  - Que disposa d'un local o oficina d'atenció al públic.

  c) Emplenar en el cas de cessament de l'activitat a petició de l'interessat.

  - Que no té cap contracte pendent, segons l'article 7.1 a) del Decret 92/2009.

  L'omissió de dades o documentació essencial, sense perjudici que es requerisca a l'interessat per a la seua esmena, privarà d'efectes a la comunicació efectuada des del moment en què es comprove, no podent continuar amb l'activitat

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT D'EMPRESES GESTORES DE VIVENDES D'ÙS TURÍSTIC

  SOL·LICITUD DE CREDENCIALS D'USUARI DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA EEAT-I PER A EMPRESES GESTORES D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - S'emplenarà el formulari normalitzat dirigit al servici territorial de Turisme de la província on s'ubiquen el nombre més gran de vivendes d'ús turístic que es gestionen, amb l'aportació de la documentació que s'hi requerix. A partir d'eixe moment podrà exercir-se l'activitat en els termes comunicats.

  - En el cas que el dit formulari i la documentació siguen conformes, el Servici Territorial de Turisme, li assignarà a l'empresa un número de registre i la inscriurà d'ofici en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

  -També inscriurà les vivendes que es gestionen, i a este efecte, entregarà a l'interessat els documents que acrediten la inscripció, acompanyats de les credencials d'usuari i contrasenya de la plataforma tecnològica a què podrà accedir a través de l'enllaç:

  http://www.turisme.gva.es/eeat-i

  per a facilitar la comunicació a l'administració turística de les altes, baixes i altres circumstàncies dels immobles gestionats per les empreses gestores de vivendes d'ús turístic.

  - Si conté alguna omissió o incorrecció, el servici territorial de Turisme requerirà a l'interessat la seua esmena. Les incorreccions o omissions de major entitat comportaran la impossibilitat de continuar amb l'activitat, sense perjuí de la resolució que es dicte declarant la cancel·lació de la inscripció registral.

  - Una vegada inscrita l'empresa gestora i els habitatges que es gestionen en el registre, el servici territorial de Turisme realitzarà les comprovacions que es consideren oportunes. Com a conseqüència d'estes comprovacions, podrà resoldre's la baixa o cancel·lació de la inscripció registral de l'empresa gestora i els habitatges d'ús turístics que es gestionen, amb la consegüent pèrdua de la seua classificació turística.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14754

  Inici
 • Informació complementària

  * MODALITAT RURAL
  - Els establiments classificats i inscrits en el registre d'acord amb els Decrets 91/2009 i 92/2009, o normes que els substituïsquen podran tindre l'especialitat "rural" quan complisquen els requisits previstos en el Decret 184/2014, de 31 d'octubre. (vegeu el decret al final de la pàgina).
  - Per a comunicar la dedicació a l'ús turístic de noves vivendes s'utilitzarà l'imprés denominat declaració responsable referent a vivendes d'ús turístic.


  * PUBLICITAT
  1. La publicitat, l'oferta i la gestió dels habitatges d'ús turístic s'ajustarà a les exigències de veracitat, objectivitat i bona fe, i proporcionaran al client o usuari informació suficient sobre les característiques d'aquests, les condicions d'ús i les prestacions que comprenen els servicis contractats; tot això sense perjuí del que disposen les normes vigents sobre publicitat i defensa del consumidor i de l'usuari.
  2. La publicitat que s'efectue del les vivendes d'ús turístic inscrits haurà d'incloure, obligatòriament, els números de registre dels esmentats habitatges i les seues categories. Quan es tracte d'empreses gestores que publiciten conjuntament distintes unitats de vivendes d'ús turístic ubicats en el mateix edifici sense que este tinga la consideració de bloc, i així figure inscrit en el corresponent registre, esta obligació s'entendrà complida amb la inclusió del número de registre de l'empresa gestora, que serà responsable davant de l'Administració que, totes i cada una de les vivendes d'ús turístic publicitats de l'edifici disposen del seu corresponent nombre d'inscripció en el registre i de disposar d'una relació degudament actualitzada on s'identifique cada vivenda publicitada amb el seu número d'inscripció.
  3. El compliment del que es disposa en els anteriors apartats serà objecte d'especial vigilància en cas que la publicitat s'efectue a través dels servicis de la societat de la informació, i seran responsables solidaris els titulars dels canals de publicitat o comercialització de la seua inclusió i de la veracitat de les dades incloses en els seus mitjans."

  Obligacions

  - Qualsevol modificació que afecte l'empresa o als habitatges que es gestionen haurà de comunicar-se a l'Administració turística.
  - Totes les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments o centres que comercialitzen béns o presten servicis a la Comunitat Valenciana, inclosos els prestadors de servicis a domicili i els espectacles públics i activitats recreatives, tindran a disposició dels consumidors i usuaris fulls de reclamacions.

  Enllaços

  Preguntes freqüents (FAQ) vivendes turístiques

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 77/1994 , de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 2249, de 20/04/94)
  - Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les Vivendes Turístiques denominades apartaments, viles, xalets, bungalous i semblants i de les seues empreses gestores, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6051, de 07/07/09).
  - Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 6175, de 30/12/09).
  - Decret 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen els decrets reguladors de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6414, de 10/12/10).
  - Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. (DOCV núm. 6376, de 14/10/10).
  - Decret 75/2015 , de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7529, de 20/05/15).
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº8313 de 08.06.2018).

  Llista de normativa

  Vegeu el text consolidat del Decret 92/2009, de 3 de juliol.

  Vegeu la Llei 12/2009, de 23 de desembre de 2009.

  Vegeu el Decret 165/2010, de 14 de octubre de 2010.

  Vegeu el Decret 206/2010, de 3 de desembre.

  Vegeu el texte consolidat del decret 184/2014, de 31 d'octubre.

  Vegeu el text consolidat del decret 75/2015, de 15 de maig

  Vegeu Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.