Declaració responsable referent a l'activitat (inici, cessament i modificacions) d'empreses gestores de vivendes d'ús turístic. NO UTILITZAR per a inscriure vivendes, una vegada estiga inscrita l'empresa gestora.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211420
|
Codi GVA: 14754
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El procediment té per objecte posar en coneixement de l'administració turística l'inici d'activitat d'una empresa gestora de vivendes d'ús turístic així com el cessament, els canvis de titularitat i denominació de la seua activitat gestora.

 

Tràmit a utilitzar només per a donar-se d'alta com a empresa gestora, NO per a inscriure vivendes una vegada ja està registrada com a tal.

 

Si el NIF del titular ja compta amb 4 vivendes inscrites en el Registre i inscriurà la 5a, amb caràcter previ

haurà d'inscriure's com a empresa gestora a través d'este procediment.

 

Per a altres procediments relacionats amb la gestió de les vivendes turístiques veure l'apartat d'informació complementària d'este mateix tràmit.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

*CANVIS DE TITULAR DE VIVENDES D'ÚS TURÍSTIC GESTIONADES PER L'EMPRESA

Els canvis de titular de les vivendes d'ús turístic gestionades per l'empresa a través del tràmit disponible en l'enllaç:

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14752

 

*PUBLICITAT

 

1. La publicitat, l'oferta i la gestió dels allotjaments turístics s'ajustarà a les exigències de veracitat, objectivitat i bona fe, proporcionant a les persones usuàries informació suficient sobre les característiques d'aquelles, les condicions d'accessibilitat, ús i les prestacions que comprenen els servicis contractats; tot això sense perjuí del que es disposa per les normes vigents sobre publicitat i defensa de les persones consumidores i de les usuàries.

2. La publicitat que s'efectue de les vivendes d'ús turístic inscrites haurà d'incloure obligatòriament el seu número de registre. Quan es tracte d'empreses gestores que publiciten conjuntament diferents unitats de vivendes d'ús turístic situades en el mateix edifici, sense que este tinga la consideració de bloc i així figure inscrit en el corresponent Registre, esta obligació s'entendrà complida amb la inclusió del número de registre de l'empresa gestora, que serà responsable davant l'administració que totes i cadascuna de les vivendes publicitades de l'edifici compten amb el seu corresponent número d'inscripció en el Registre i de disposar d'una relació degudament actualitzada on s'identifique cada vivenda publicitada amb el seu número d'inscripció.

3. El compliment del que es disposa en els anteriors apartats serà objecte d'especial vigilància en el cas que la publicitat s'efectue a través dels servicis de la societat de la informació, sent responsables solidaris de la inclusió del número de registre els titulars dels canals de publicitat o comercialització.

 

*ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

 

Les empreses gestores de vivendes d'ús turístic hauran de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent per a cobrir els danys i perjuís que puguen provocar-se en el desenvolupament de l'activitat, atés el nombre de places que gestionen.

Així mateix,

1.- La persona titular de la vivenda d'ús turístic està obligada a contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys i perjuís a la salut o a la integritat física de les persones usuàries de l'allotjament o de terceres persones que puguen ocasionar-se a conseqüència de l'activitat alojativa, així com els relatius a la seguretat financera.

2.- La quantia mínima del capital assegurat es determinarà en funció de les places màximes admissibles en l'allotjament contemplat en la declaració responsable, i serà:

a) Fins a 25 places: 150.000 euros

b) Fins a 50 places: 300.000 euros

c) Fins a 100 places: 400.000 euros

d) Fins a 200 places: 500.000 euros

e) Fins a 300 places: 600.000 euros

f) Fins a 500 places: 750.000 euros

g) Fins a 700 places: 900.000 euros

h) Fins a 1000 places: 1.000.000 euros

i) Fins a 1.500 places: 1.200.000 euros

j) Fins a 5.000 places: 1.800.000 euros

k) A partir de 5.000 places: 2.000.000 euros

3. La suma màxima d'indemnització per anualitat i sinistre, així com les franquícies, si és el cas i qualssevol altres condicions, es fixaran de comú acord entre el titular de l'activitat i la companyia asseguradora.

4. La persona titular de l'allotjament turístic haurà de tindre en el seu poder, durant tot el desenvolupament de la seua activitat, la justificació documental de la seua subscripció, a fi de posar-la a la disposició de l'administració turística competent, quan esta li la requerisca.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les empreses gestores d'habitatges d'ús turístic (persones físiques o jurídiques) l'activitat professional de les quals, principal o no, consistisca en la cessió a títol onerós de l'ús i gaudi de, com a mínim, cinc habitatges d'ús turístic, amb independència de la seua ubicació en un mateix...

Saber més
Requisits

La declaració és obligatòria per a les empreses gestores de vivendes d'ús turístic.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. El Servici Territorial de Turisme de la Província corresponent, com a òrgan competent, atesa la declaració responsable efectuada per la persona interessada, classificarà turísticament l'establiment i l'inscriurà d'ofici en el Registre, llevat que s'hagueren omés dades o no s'hagueren aportat documents de caràcter essencial. Practicada la inscripció, es comunicarà al titular el número d'inscripció assignat.

2. Realitzada la declaració responsable d'inici d'activitat, esta haurà de començar de manera efectiva en el termini màxim de dos mesos. En cas contrari, aquella quedarà sense efecte i es procedirà, prèvia instrucció de l'oportú expedient en el qual es donarà audiència a la persona interessada, a la baixa i cancel·lació de la inscripció en el Registre.

3. Posteriorment, este òrgan podrà revisar:

a) Si, segons el declarat per la persona interessada, es disposa de la totalitat de la documentació a què es referixen els articles anteriors i la seua validesa formal.

b) Si en l'establiment es complixen els requisits generals i específics exigits per la norma per a ostentar la classificació amb la qual ha quedat inscrit.

4. En el cas que no s'haguera pogut practicar la inscripció per detectar-se l'omissió de dades o la no aportació de documents de caràcter essencial, o si com a resultat de les comprovacions de l'apartat anterior s'observaren deficiències de qualsevol índole, se seguiran els tràmits procedents de conformitat amb el que s'establix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administració Comuna de les Administracions Públiques, o norma que la substituïsca.

5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una comunicació o declaració responsable, o la no presentació de la documentació que siga, si és el cas, requerida per a acreditar el compliment del declarat o comunicat, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat i la prestació del servici des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.

Així mateix, la resolució administrativa que declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de la persona interessada de restituir la situació jurídica al moment previ a l'exercici de l'activitat o del servici corresponent. Igualment, podrà determinar la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període màxim de quatre anys.

La resolució d'esta mena de procediments administratius haurà de notificar-se en el termini màxim de sis mesos des del seu inici.

6. Fins transcorreguts tres mesos des de la notificació de la denegació o la cancel·lació i baixa de la inscripció en el Registre, no podrà presentar-se una nova declaració d'inici d'activitat que, en tot cas, haurà d'anar acompanyada de la documentació que acredite el compliment dels requisits establits en la normativa vigent, podent ser objecte d'inspecció prèvia a la inscripció en el Registre.

7. La inscripció i, si és el cas, classificació dels allotjaments turístics, no suposaran l'autorització d'altres instal·lacions i servicis existents en el seu recinte per als quals existisca normativa específica pròpia.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any:

 

Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.

Modificacions: una vegada realitzades les modificacions.

Tancament: quan es produïsca.

 

Els titulars de les empreses gestores d'habitatges d'ús turístic han de posar en coneixement de l'Administració turística les variacions que es produïsquen en relació amb la seua activitat i també respecte dels habitatges d'ús turístic que gestionen, per tal que puga facilitar-se als usuaris turístics informació concreta i veraç sobre la disponibilitat dels serveis oferits, de conformitat amb l'article 29.3 del Decret 10/2021, d'allotjament a la Comunitat Valenciana.

Documentació
IMPORTANT. Recordeu signar electrònicament la vostra sol·licitud. Per a qualsevol mena de comunicació a l'Administració turística, s'ha de presentar telemàticament, degudament omplit i signat electrònicament, el formulari de DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT D'EMPRESES GESTORES...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La llista amb les persones o entitats interessades es farà, tant per a les persones físiques com jurídiques, per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i article 21.2...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert

L'aportació de documentació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, sempre que l'expedient no este arxivat. Si l'administració li haguera requerit documentació, esta s'aportarà en el termini que s'haja establit en el requeriment.

Descripció

Este tràmit referent a l'activitat d'empreses gestores de vivendes d'ús turístic, permet l'aportació de documents a un expedient ja obert (no resolt ni arxivat), a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18340 L'aportació es pot realitzar per iniciativa de...

Saber més
Documentació
Quan la presentació de documentació es realitze per iniciativa de l'interessat, este aportarà els documents que considere pertinents. Si es tracta d'un requeriment de l'administració, s'aportaran els documents que se sol·liciten en este.

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Obligacions
- Qualsevol modificació que afecte l'empresa o els habitatges que es gestionen s'ha de comunicar a l'Administració turística. - Totes les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments o centres que comercialitzen béns o presten serveis a la Comunitat Valenciana, inclosos els prestadors...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Sancions
Serà aplicable el que disposa la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, i el Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística a la Comunitat Valenciana.