Detall de Procediment

Equips a pressió: instal·lacions no incloses en ITC específica: alta, modificació, canvi de titularitat i baixa. Indústria

Codi SIA:: 211426
Codi GVA:: 14800
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicació de la posada en servei, modificació, baixa i canvi de titularitat d'equips a pressió, sotmesos a una pressió màxima admissible superior a 0,5 bar, en instal·lacions d'equips a pressió NO subjectes a ITC específica. En els supòsits de posada en servei, es diferencien els casos següents: a) EQUIPS NOUS: Alta d'equips a pressió en una instal·lació nova o ja existent. b) EQUIPS A PRESSIÓ USATS: - Alta d'equips a pressió usats procedents d'un estat membre de la UE, Turquia o de l'Associació Europea de Lliure Comerç subjectes a l'RD 709/2015 o a l'RD 108/2016 - Alta d'equips a pressió usats procedents d'un país no pertanyent a la UE, o assimilats. - Regularització d'equips segons la disposició transitòria huitena de l'RD 809/2021, de 21 de setembre (fins a 02/01/2025)

Observacions

Observacions

INSTAL·LACIONS QUE REQUEREIXEN PROJECTE: Amb caràcter general, requeriran projecte d'instal·lació les instal·lacions següents: a) Les que la suma dels productes de la pressió màxima de servei dels equips que componen la instal·lació en bar pel volum en litres de tots els equips a pressió connectats de manera permanent en la mateixa instal·lació siga superior a 25.000, excloses les canonades de connexió dels recipients i els equips a què es refereix l'article 4.3 del Reial decret 709/2015, de 24 de juliol. b) Les que puguen generar un augment de pressió per estar sotmeses a l'acció d'una flama, aportació de calor amb perill de sobrecalfament o per reaccions químiques (com ara autoclaus o reactors, entre altres), en les quals la suma dels productes de la pressió màxima de servei en bar pel volum en litres de cada un dels equips a pressió connectats en la mateixa instal·lació siga superior a 10.000, excloses les canonades de connexió dels recipients i els equips a què es refereix l'article 4.3 del Reial decret 709/2015, de 24 de juliol. c) Les que continguen fluids perillosos en quantitats superiors a les que s'indiquen a continuació. Haurà de considerar-se la suma de les quantitats de tots els equips a pressió connectats a la instal·lació (incloent-hi els equips a pressió transportables) que continguen fluids perillosos, inclosos els classificats en l'article 4.3 de Reial decret 709/2015, de 24 de juliol, i excloses les canonades de connexió dels recipients i els equips a pressió transportables connectats en reserva, en nombre igual o inferior als equips a pressió transportables en ús. La classificació de les substàncies i de les mescles es realitzarà atenent el que s'indica en el Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 (Reglament CLP), i posteriors modificacions d) Les canonades incloses en l'article 4.1.3 de les categories II i III de les referides en l'article 13 i l'annex II del Reial decret 709/2015, de 24 de juliol. EN AQUESTS CASOS QUE REQUEREIXEN LA PRESENTACIÓ DE PROJECTE, LA INSTAL·LACIÓ HAURÀ DE SER REALITZADA PER UNA EMPRESA DE CATEGORIA EIP-2. Malgrat el que s'indica en els apartats anteriors, les instruccions tècniques complementàries d'aquest reglament podran indicar condicions diferents per a requerir la presentació de projecte d'instal·lació o d'una altra documentació específica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de l'empresa o el seu representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

ALTA D'EQUIPS A PRESSIÓ: Tindrà la consideració d'alta: la nova instal·lació d'equips a pressió en instal·lacions noves o ja existents. A) ALTA D'EQUIPS NOUS: a.1. Instal·lacions que necessiten PROJECTE: - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE) - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). - Còpia de la declaració UE de conformitat, en compliment amb el Reial decret 709/2015 o el Reial decret 108/2016, segons siga procedent, en cada cas. a.2. Instal·lacions que NO necessiten PROJECTE: - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques (existents en el tràmit telemàtic) - Memòria descriptiva que incloga esquema de principi de la instal·lació, amb els principals paràmetres de funcionament, tant de la instal·lació (Pms, fluid contingut, nombre d'equips que la componen) com de l'equip a pressió (V, PS, PT i classificació), plànol d'emplaçament i pla de detall d'instal·lació dels equips, tot això signat per empresa instal·ladora habilitada d'equips a pressió. - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora de nivell EIP1 o nivell EIP2, segons model normalitzat (CERTENIN). - Còpia de la declaració UE de conformitat, en compliment amb el Reial decret 709/2015 o el Reial decret 108/2016, segons siga procedent, en cada cas. B) EQUIPS A PRESSIÓ USATS: b.1 Instal·lacions que necessiten PROJECTE: - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE) - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). - Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C o la més restrictiva que li corresponga, en vigor. - Declaració de conformitat de l'equip, segons normativa d'aplicació en el moment de la comercialització de l'equip i segons es descriu en la disposició addicional segona i disposició addicional tercera del Reial decret 809/2021. b.2. Instal·lacions que NO necessiten PROJECTE: - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques (existents en el tràmit telemàtic) - Memòria descriptiva que incloga esquema de principi de la instal·lació, amb els principals paràmetres de funcionament, tant de la instal·lació (Pms, fluid contingut, nombre d'equips que la componen) com de l'equip a pressió (V, PS, PT i classificació), plànol d'emplaçament i pla de detall d'instal·lació dels equips, tot això signat per empresa instal·ladora habilitada d'equips a pressió. - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora de nivell EIP1 o nivell EIP2, segons model normalitzat (CERTENIN). - Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C o la més restrictiva que li corresponga, en vigor. - Declaració de conformitat de l'equip, segons normativa d'aplicació en el moment de la comercialització de l'equip i segons es descriu en la disposició addicional segona i disposició addicional tercera del Reial decret 809/2021. C) Supòsit especial de REGULARITZACIÓ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS (disposició transitòria huitena, fins a 02/01/2025). d.1. Instal·lacions que necessiten PROJECTE: - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE) - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). - Declaració responsable de la persona titular, indicant l'any de la instal·lació i posada en servei, així com que se n'ha fet ús de manera contínua i segura, amb la descripció de les condicions d'ús. - Certificat de construcció emés per la/el fabricant, o declaració CE de conformitat per als equips venuts o posats en servei a partir del 29 de maig de 2002, data d'entrada en vigor del Reial decret 769/1999, de 7 de maig. En cas de no disposar d'aquests documents, serà necessari presentar: 1. Documentació de fabricació o, en defecte d'això, aquella que en justifique l'antiguitat. 2. Certificat emés per persona tècnica titulada competent, inclosos els plans i una memòria amb càlculs justificatius de la idoneïtat de l'equip. - Certificat d'inspecció periòdica de nivell C per un organisme de control, indicant que aquest és segur. - Certificat d'empresa instal·ladora que la instal·lació de l'equip compleix els requisits reglamentaris i que és segur. c.2 Instal·lacions que NO necessiten PROJECTE: - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques (existents en el tràmit telemàtic) - Memòria descriptiva que incloga esquema de principi de la instal·lació, amb els principals paràmetres de funcionament, tant de la instal·lació (Pms, fluid contingut, nombre d'equips que la componen) com de l'equip a pressió (V, PS, PT i classificació), plànol d'emplaçament i pla de detall d'instal·lació dels equips, tot això signat per empresa instal·ladora habilitada d'equips a pressió. - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora de nivell EIP1 o nivell EIP2, segons model normalitzat (CERTENIN). - Declaració responsable de la persona titular, indicant l'any de la instal·lació i posada en servei, així com que se n'ha fet ús de manera contínua i segura, amb la descripció de les condicions d'ús. - Certificat de construcció emés per la/el fabricant, o declaració CE de conformitat per als equips venuts o posats en servei a partir del 29 de maig de 2002, data d'entrada en vigor del Reial decret 769/1999, de 7 de maig. En cas de no disposar d'aquests documents, serà necessari presentar: 1. Documentació de fabricació o, en defecte d'això, aquella que en justifique l'antiguitat. 2. Certificat emés per persona tècnica titulada competent, inclosos els plans i una memòria amb càlculs justificatius de la idoneïtat de l'equip. - Certificat d'inspecció periòdica de nivell C per un organisme de control, indicant que aquest és segur. - Certificat d'empresa instal·ladora que la instal·lació de l'equip compleix els requisits reglamentaris i que és segur. MODIFICACIÓ D'EQUIPS A PRESSIÓ: Seran considerades MODIFICACIONS IMPORTANTS d'equips a pressió, a l'efecte de la necessitat de comunicar la posada en funcionament d'aquests equips, les que alteren les prestacions originals (augmentant el valor de la PS, modificant la temperatura de formes que puga influir en el material, modifiquen el volum o utilitzen un fluid de més risc, la funció o el tipus original, així com els canvis físics en qualsevol component que tinga implicacions de disseny que afecten la capacitat de contenció de l'equip, d'acord amb les dades de disseny originals. a.1 Instal·lacions que necessiten PROJECTE: - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE) - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). - Nova declaració UE de conformitat de l'equip, realitzada després de la modificació - Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C, o la més restrictiva que li corresponga, realitzada després de la modificació. a.2. Instal·lacions que NO necessiten PROJECTE: - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques (existents en el tràmit telemàtic) - Memòria descriptiva que incloga esquema de principi de la instal·lació, amb els principals paràmetres de funcionament, tant de la instal·lació (Pms, fluid contingut, nombre d'equips que la componen) com de l'equip a pressió (V, PS, PT i classificació), plànol d'emplaçament i pla de detall d'instal·lació dels equips, tot això signat per empresa instal·ladora habilitada d'equips a pressió. - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora de nivell EIP1 o nivell EIP2, segons model normalitzat (CERTENIN). - Nova declaració UE de conformitat de l'equip, realitzada després de la modificació - Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C, o la més restrictiva que li corresponga, realitzada després de la modificació. NOTA: _ Les modificacions que no tenen la consideració d'importants no han de comunicar-se al servei territorial. _ Si és una instal·lació d'equips a pressió, en una instal·lació ja existent, les altes d'equips a pressió es comunicaran a través de l'apartat d'alta, i les baixes d'equips a pressió a través de l'apartat de baixes. CANVI DE TITULARITAT Es tramitaran els canvis de titularitat d'equips a pressió, que no suposen canvi d'instal·lació. En cas contrari es tramitaran com una alta d'equip usat. Els documents que s'han de presentar són: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de l'equip a pressió (existent en el tràmit telemàtic) BAIXA DELS EQUIPS A PRESSIÓ: - Es realitzarà la baixa dels diferents equips a pressió. Es presentaran els següents formularis web existents en el tràmit telemàtic: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de l'equip a pressió.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). Li recomanem comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se al principi d'este apartat o en l'enllaç "Sol·licitud_Presentació autenticada" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de firmes/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen firmats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de la documentació, de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA 2. Esmena, si escau 3. Inspecció, si escau 4. Obertura d'expedient sancionador, si escau Si s'ha de realitzar alguna aportació complementària de documentació, una vegada registrada la documentació inicial, es realitzarà TELEMÀTICAMENT, a través del següent procediment (veure apartat "procediments relacionats"): "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". En el supòsit de sorgir alguna qüestió de caràcter tècnic, li recomanem es pose en contacte amb el servici territorial d'industrial, energia i mines de la província on estiga situat l'equip a pressió, a través del servici de cita prèvia (veure apartat enllaços).