Autorització i registre d'establiments del sector de l'alimentació animal (pinsos)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211448
|
Codi GVA: 14912
Descarregar informació
Termini obert

Des de 19-12-2017

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Tots els operadors que participen en la gestió de productes per a alimentació animal en qualsevol de les seues fases (producció, transport, emmagatzematge i comercialització) han d'estar registrats en el REGISTRE GENERAL D'ESTABLIMENTS EN EL SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ ANIMAL adscrit a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

 

Aquest registre es constitueix en la base de dades dins de l'aplicació informàtica denominada SILUM (Sistema informàtic de registre d'establiments en l'alimentació animal) dependent del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i que tot ciutadà pot consultar a través de l'accés públic:

 

https://servicio.mapa.gob.es/silumpublico/empresassrv

 

La inscripció en el registre la realitza l'autoritat competent de la comunitat autònoma en la qual estiguen situats els establiments.

 

Per a inscriure a un operador en aquest registre existeixen dues formes diferents: AUTORITZACIÓ o NOTIFICACIÓ. L'elecció d'un tràmit o un altre dependrà del tipus d'activitat que es duga a terme.

 

L'AUTORITZACIÓ té per objecte facultar a l'explotador d'empresa de pinsos per a l'exercici de l'activitat de què es tracte prèvia verificació per part de l'autoritat competent, del compliment de la normativa vigent.

 

No obstant això existeixen altres activitats per a les quals la normativa només requereix que consten en el registre i bastarà amb la seua NOTIFICACIÓ a través d'un formulari. Igual que en el cas de l'autorització, aquesta notificació serà prèvia a l'inici de l'activitat. Aquests establiments, una vegada registrats, també podran ser objecte de control per part de l'autoritat competent.

 

El registre (ja siga mitjançant autorització com a notificació) té per objecte inscriure les dades, exigits per la normativa vigent, dels establiments dels explotadors d'empreses de pinsos, per raons derivades de la protecció de la salut pública, la sanitat animal o l'interés públic, així com gestionar les modificacions o la baixa en alguna de les activitats desenvolupades.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
19-12-2017

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Depenent de l'activitat que es pretenga realitzar, es realitzarà una sol·licitud d'autorització o una notificació.

 

EN EL CAS DE L'AUTORITZACIÓ

 

Titulars d'establiments que realitzen alguna de les següents activitats dins de les etapes de producció, transformació, emmagatzematge, comercialització, transport o distribució de pinsos:

• Fabricació d'additius que necessiten autorització

• Emmagatzematge i/o comercialització d'additius que necessiten autorització

• Fabricació de premescles amb additius que necessiten autorització

• Emmagatzematge i/o comercialització de premescles amb additius que necessiten autorització

• Fabricació de pinsos compostos (amb coccidiostàtics i histomonostatos, amb farina de peix, amb fosfat dicàlcic o tricàlcic d'origen animal, amb hemoderivats de no remugants, amb proteïna animal transformada de no remugants o d'insectes de granja, amb substituts de la llet destinats a remugants o pinsos medicamentosos).

• Detoxificació o processament de productes destinats a l'alimentació animal

• Transformació, fabricació o mescla per a comercialitzar , de productes d'ús en pinsos, procedents d'olis vegetals i greixos.

• Transformació i/o elaboració d'hemoderivats per a no remugants o de proteïnes animals transformades de no remugants per a animals d'aqüicultura

• Plantes per a les quals es requereix autorització conforme a l'annex IV del reglament (CE) 999/2001

• Emmagatzematge i/o comercialització de pinsos medicamentosos

• Transport de pinsos medicamentosos

 

EN EL CAS DE LA NOTIFICACIÓ

 

Titulars d'establiments que realitzen alguna de les següents activitats dins de les etapes de producció, transformació, emmagatzematge, comercialització, transport o distribució de pinsos:

• Fabricació d'additius que no necessiten autorització

• Fabricació de premescles amb additius que no necessiten autorització

• Fabricació de pinsos compostos (sense/amb additius i premescles, aliments per a animals de companyia segons el Reglament (UE) 1069/2009 o fabricació exclusiva per a les necessitats de la pròpia explotació ramadera, excepte ensitjaments i medicamentosos)

• Fabricació de matèries primeres per a alimentació animal (d'origen animal o altres orígens)

• Assecat per convecció

• Emmagatzematge i/o comercialització dels productes relacionats anteriorment, de subproductes d'origen animal de categoria 3 per a alimentació d'animals de granja i de pinsos medicamentosos o intermedis que són: per a ús exclusiu en la seua explotació, comerciants que no conserven els pinsos medicaments en les seues instal·lacions o que els emmagatzemen en envasos o en recipients segellats.

• Reenvasat i etiquetatge de pinsos

• Transport

• Altres activitats no incloses en els apartats anteriors

Com es tramita

Procés de tramitació

Depenent del tipus d'activitat que es desenvolupe, caldrà presentar bé un formulari de notificació, o bé una sol·licitud d'autorització. La llista de les activitats està en cadascun dels models de formulari.

A) AUTORITZACIÓ

 

Per a les activitats que requereixen autorització prèvia serà necessari presentar el FORMULARI de SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER Al REGISTRE GENERAL D'ESTABLIMENTS EN EL SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ ANIMAL acompanyat de la documentació relacionada en l'apartat DOCUMENTACIÓ.

 

Una vegada presentada aquesta documentació, el departament corresponent la sotmetrà a revisió i efectuarà una inspecció de les instal·lacions per a comprovar el compliment dels requisits necessaris. L'òrgan encarregat de l'autorització del Registre de productors i intermediaris del sector de l'alimentació animal és la Direcció General competent en matèria de ramaderia, que emetrà resolució favorable si la documentació és correcta i les instal·lacions compleixen els requisits exigits, procedint a continuació a la seua inclusió en el registre. En cas que documentació i/o instal·lacions no reunisquen els requisits que estableix la normativa, s'emetrà resolució desfavorable previ el tràmit d'audiència.

 

B) NOTIFICACIÓ

 

Per a les activitats que requereixen notificació prèvia serà necessari presentar el FORMULARI de NOTIFICACIÓ PER Al REGISTRE GENERAL D'ESTABLIMENTS EN EL SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ ANIMAL acompanyat de la documentació relacionada en l'apartat DOCUMENTACIÓ.

 

Una vegada presentada aquesta documentació, el departament corresponent la sotmetrà a revisió i si està completa i correcta es procedirà a l'anotació en el registre; l'interessat rebrà posteriorment una comunicació amb el número de registre assignat.

Sol·licitud

Termini
Des de 19-12-2017

Durant tot l'any.

Documentació
A) AUTORITZACIÓ - Per a les activitats que requereixen autorització prèvia, serà necessari presentar el formulari de sol·licitud d'autorització acompanyada de la següent documentació: • Còpia del NIF del sol·licitant (quan no s'autoritze la seua consulta per part de l'administració) •...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

És obligatori el pagament d´una taxa per a l´inscripció en el registre, no per a la baixa o modificació de dades.

 

Model 46-9792 - Taxa per serveis administratius relatius a la ramaderia

 

Import: 30,88 euros

 

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Resolució

Obligacions
La inscripció en el registre compromet als titulars dels establiments registrats al compliment dels preceptes regulats en l'apartat NORMATIVA. A més de les obligacions establides en el Reglament (CE) núm. 183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener de 2005, els explotadors de...
Saber més
Sancions
En cas d'incompliment del que disposa la normativa, es podrà aplicar el règim d'infraccions i sancions aplicable d'acord amb el que estableix la Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia, i la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, sense perjudici de les responsabilitats...
Saber més