Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (documents mercantils). Actes Jurídics Documentats. Pagament en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comporten acció canviària

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV

Codi SIA: 211453
|
Codi GVA: 14942
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El pagament en metàl·lic, en substitució dels efectes timbratges, de l'impost que grava l'emissió de documents que comporten acció canviària. En virtut de l'autorització prevista en l'article 37.3 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, totes aquelles entitats i persones que es...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* RECÀRRECS APLICABLES PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI

 

Aplicació de l'art. 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:

- Fins als tres mesos següents al terme del termini voluntari: 5%

- Fins als sis mesos següents al terme del període voluntari: 10%

- Fins als dotze mesos següents al terme del període voluntari: 15%

- Passat un any des que va acabar el període voluntari: 20% i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà al terme dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació o declaració s'haja presentat.

 

 

* REDUCCIÓ DEL RECÀRREC

 

L'import del recàrrec es reduirà en el 25 % sempre que es complisquen les dos condicions establides en l'article 27 de la Llei General Tributària:

1a Que es realitze l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat.

2a Que es realitze l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània, al temps de la seua presentació o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es realitze l'ingrés en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament d'este deute que l'Administració tributària haguera concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat al pagament haguera sol·licitat al temps de presentar l'autoliquidació extemporània.

Normativa
 • Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 251, de 20/10/93)
 • Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 148, de 22/6/95).
 • Llei 7/1996, de 15 de Gener, d'Ordenació del Comerç Detallista.
 • Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE núm. 302 de 18/12/03).
 • Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV núm. 4971 de 22/03/05).
 • Orden de 12 de noviembre de 2001, del Ministerio de Hacienda ("Boletín Oficial del Estado" número 275, de 16 de noviembre) que aprueba los modelos 610 y 615 del impuesto.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

És subjecte passiu la persona o entitat emissora dels documents mercantils, ja siguen rebuts, pagarés, xecs o altres, als quals siga d'aplicació el que establix l'article 17.4 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista.

 

Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, sempre que la seua representació quede prou acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'Autorització de representació davant de l'Administració Tributària per a presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

Com es tramita

Procés de tramitació

1r Ompliment del model 615.

 

2n Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora.

 

3r Presentació de l'exemplar del model per a l'Administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés corresponent, en la direcció territorial de la conselleria competent en matèria d'hisenda que corresponga al lloc de lliurament o emissió del document mercantil (o la residència habitual o domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de documents emesos en l'estranger).

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La declaració i l'ingrés hauran d'efectuar-se fins al dia 20 del mes següent a la liquidació. Els venciments que coincidisquen en dissabte o dia inhàbil es consideraran traslladats al primer dia hàbil següent.

Documentació
-Imprés model 615. A través del sistema Sar@ vosté pot: -Obtindre el model 615, sense cost ni desplaçaments. - Omplir-lo. -Efectuar el pagament de la quantia resultant de l'autoliquidació en les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat Valenciana en la recaptació dels tributs a...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

- Per al pagament:

 

. Entitats col·laboradores (Vegeu l'enllaç en l'apartat Informació Complementària)

 

- Presentació de l'exemplar per a l'Administració

 

L'exemplar per a l'Administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés corresponent, haurà de presentar-se en la seu de l'ATV a València o en les seues delegacions a Alacant i Castelló segons corresponga al lloc del lliurament o emissió del document mercantil (o la residència habitual o domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de documents emesos en l'estranger).

On dirigir-se

Normativa
 • Orden de 12 de noviembre de 2001, del Ministerio de Hacienda ("Boletín Oficial del Estado" número 275, de 16 de noviembre) que aprueba los modelos 610 y 615 del impuesto.
 • Vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre

Resolució