Comunicació de la celebració de fires, concursos i exposicions temporals d'animals procedents d'explotacions ramaderes a la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211462
|
Codi GVA: 14980
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Realitzar aquests esdeveniments en les condicions necessàries i exigibles des del punt de vista de la sanitat i el benestar animal, contribuir al desenvolupament i la promoció del sector ramader valencià i millorar la seua competitivitat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* DEFINICIONS 1. Fires: certàmens en els quals els animals que hi participen mostren les seues aptituds, sense que hi haja competència. 2. Concursos: certàmens en els quals es realitzen demostracions. 3. Exposicions: exhibicions en les quals participen únicament animals inscrits en els...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

La comunicació s'efectuarà pel promotor/a o organitzador/a dels esdeveniments.

Requisits

El promotor/a o organitzador/a de la concentració ha de complir amb els requisits i tindre les autoritzacions legals exigibles, incloent-hi l'informe favorable de l'ajuntament o, si escau, dels ajuntaments on se celebre el certamen, així com un número d'inscripció en el Registre General...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Una vegada rebuda la comunicació, es comprovarà que aquesta conté les dades i s'acompanya dels documents enumerats anteriorment. - Si es detectara alguna falta o omissió, l'òrgan competent requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta i presente els...
Saber més
Òrgans de tramitació
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA. En el cas de fires, concursos i exposicions: serveis territorials corresponents

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any, amb una antelació mínima de 15 dies a la data en què se celebre l'esdeveniment.

Documentació
La comunicació ha d'indicar: a) Identificació del certamen. b) Descripció del lloc de celebració. c) Dies i hores de celebració del certamen. d) Nombre aproximat d'animals, classificat per espècies, previst per a concórrer al certamen. e) Fotocòpia del NIF/NIE del promotor/a o l'organitzador/a,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. ...

Saber més

On dirigir-se