Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  TECG - Avaluació d'impacte ambiental de projectes

  Objecte del servici

  Hi ha tres procediments d'avaluació d'impacte ambiental de projectes:

  A. Avaluació d'impacte ambiental ordinària (AIAO): projectes assenyalats en l'article 7.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.
  B. Avaluació d'impacte ambiental simplificada (AIAS): projectes assenyalats en l'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.
  C. Estimació d'impacte ambiental (ESIA): projectes assenyalats en l'article 29 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, recollits en l'annex II del decret esmentat.

  Aquests procediments tenen com a objectiu la integració dels aspectes ambientals en l'elaboració i l'aprovació o l'autorització de projectes, mitjançant la tramitació de l'avaluació ambiental davant de l'ÒRGAN AMBIENTAL, el qual emetrà:

  1. La declaració d'impacte ambiental (DIA), com a finalització del procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària (AIAO).
  2. L'informe d'impacte ambiental (IIA), com a finalització del procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada (AIIS).
  3. L'estimació d'impacte ambiental (ESIA), com a finalització del procediment establit en els articles 29 i següents del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, respecte dels projectes establits en l'annex II del decret esmentat.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  A. L'AIAO (avaluació d'impacte ambiental ordinària) es desenvolupa en els tràmits següents:

  A.1. Actuacions prèvies:
  - Potestativament, el promotor pot sol·licitar a l'òrgan ambiental que elabore un document d'abast de l'estudi d'impacte ambiental. Per a fer-ho, cal presentar davant de l'òrgan substantiu la sol·licitud acompanyada del document inicial del projecte.

  - Informació pública i consultes. L'òrgan substantiu sotmetrà a informació pública el projecte i l'estudi d'impacte ambiental per un termini no inferior a 30 dies mitjançant un anunci en diari oficial. Simultàniament, es formularà la consulta a les administracions públiques afectades i a les persones interessades. En el cas de projectes sotmesos a declaració responsable o comunicació prèvia, es farà per l'òrgan ambiental.

  - Remissió al promotor del resultat. En el termini de 30 dies des de la finalització del tràmit d'informació pública i consultes, es remetrà al promotor els informes i les al·legacions que s'han rebut per a considerar-los en la redacció, si és el cas, de la nova versió del projecte i en l'estudi d'impacte ambiental.

  A.2. Tramitació de l'avaluació ambienta ordinària:
  a) Sol·licitud d'inici *
  b) Anàlisi tècnica de l'expedient d'avaluació d'impacte ambiental
  c) Declaració d'impacte ambiental

  B. L'AIAS (avaluació d'impacte ambiental simplificada) es desenvolupa de la manera següent:
  a) Sol·licitud d'inici*
  b) Consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades
  c) Anàlisi tècnica de l'expedient
  d) Emissió de l'informe d'impacte ambiental

  * NOTA: L'òrgan ambiental podrà resoldre la inadmissió de la sol·licitud en el termini de 20 dies, si concorren les circumstàncies regulades en la llei.

  C. L'ESIA (estimació d'impacte ambiental), consta de les fases següents:

  a) Sol·licitud d'inici.
  b) Informació pública i consultes del projecte, si així ho preveu el procediment substantiu aplicable.
  c) Remissió del projecte a l'òrgan ambiental, juntament amb l'estudi d'impacte ambiental, les observacions pertinents i, en el seu cas, els informes i les al·legacions rebuts.
  d) Anàlisi tècnica i emissió de l'estimació d'impacte ambiental.

  D. Tràmits comuns: una vegada s'hagen emés per l'òrgan ambiental, la DIA (declaració d'impacte ambiental) i l'IIA (informe d'impacte ambiental) es remetran perquè es publiquen en el diari oficial. Quant a les ESIA (estimacions d'impacte ambiental), es publicarà una relació en l'extracte de totes les resoltes.

  De conformitat amb l'article 10 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, "la falta d'emissió de la (...) declaració d'impacte ambiental o de l'informe d'impacte ambiental, en els terminis legalment establits, en cap cas podrà considerar-se que equival a una avaluació ambiental favorable".

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La declaració d'impacte ambiental, l'informe d'impacte ambiental i l'estimació d'impacte ambiental no seran objecte de recurs, sense perjudici dels que, si és el seu cas, procedisquen en via administrativa i judicial enfront de l'acte pel qual s'autoritza el projecte.

  Si l'òrgan ambiental resol la inadmissió de la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental ordinària o avaluació d'impacte ambiental simplificada, contra la resolució es podran interposar els recursos legalment procedents en via administrativa i judicial en el seu cas.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El PROMOTOR del projecte, el qual ha de dirigir la seua sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental (en la modalitat que corresponga) a l'ÒRGAN SUBSTANTIU, juntament amb la resta de documentació exigible per a l'obtenció de l'autorització substantiva de què es tracte (per exemple, en matèria de mines, autorització ambiental integrada, etc.).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental es presentarà:

  - Quan es tracte de projectes objecte d'AIAO: la sol·licitud s'ha de presentar, dins del procediment substantiu d'autorització del projecte, davant de l'ÒRGAN SUBSTANTIU corresponent, una vegada aquest haja fet la informació pública del projecte i siga conegut el resultat d'aquesta. Cal assenyalar que la vigència dels tràmits d'informació pública i de consultes és d'un any.

  - Quan es tracte de projectes objecte d'AIAS i ESIA: la sol·licitud s'ha de presentar davant de l'ÒRGAN SUBSTANTIU corresponent, dins del procediment substantiu d'autorització del projecte, juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial.

  Per tant, la sol·licitud d'impacte ambiental es presentarà davant de l'ÒRGAN SUBSTANTIU, d'acord amb les definicions següents:

  - Òrgan substantiu: òrgan de l'Administració pública que té les competències per a autoritzar un projecte o per a controlar l'activitat dels projectes que són subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia.

  - Òrgan ambiental: òrgan de l'Administració pública que realitza l'anàlisi tècnica dels expedients d'avaluació ambiental i formula les declaracions d'impacte ambiental, els informes d'impacte ambiental i les estimacions d'impacte ambiental.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A. En el cas de projectes sotmesos a AIAO (avaluació d'impacte ambiental ordinària), s'ha de presentar, juntament amb la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental, la documentació següent:
  - Document tècnic del projecte (projecte bàsic, avantprojecte, o una altra documentació tècnica exigida per la legislació sectorial).
  - Estudi d'impacte ambiental del projecte.
  - Còpia de les al·legacions i informes rebuts en els tràmits d'informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades.
  - En el seu cas, les observacions que l'òrgan substantiu considere oportunes.

  B. En el cas de projectes sotmesos a AIAS (avaluació d'impacte ambiental simplificada), s'ha de presentar, juntament amb la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental, la documentació següent:
  - Document tècnic del projecte (projecte bàsic, avantprojecte, o una altra documentació tècnica exigida per la legislació sectorial).
  - Document ambiental del projecte.

  C. En el cas de projectes sotmesos a ESIA (estimació d'impacte ambiental), juntament amb la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental, s'ha de presentar la documentació següent:
  - Document tècnic del projecte (projecte bàsic, avantprojecte, o una altra documentació tècnica exigida per la legislació sectorial).
  - Estudi d'impacte ambiental del projecte.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

  Inici
 • Informació complementària

  D'acord amb la normativa bàsica estatal i autonòmica aplicable en la matèria, s'han de tindre en compte les definicions següents:

  - "Òrgan substantiu": òrgan de l'administració pública que té les competències per a adoptar o aprovar un pla o programa, per a autoritzar un projecte, o per a controlar l'activitat dels projectes que són subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia, llevat que el projecte consistisca en diferents actuacions en matèries que siguen competència de distints òrgans de l'Administració pública estatal, autonòmica o local, i en aquest cas, es considerarà òrgan substantiu el que tinga les competències sobre l'activitat a la finalitat de la qual s'orienta el projecte, amb prioritat sobre els òrgans que tinguen competències sobre activitats instrumentals o complementàries respecte a aquella.

  - "Òrgan ambiental": òrgan de l'administració pública que elabora, en el seu cas, el document d'abast que realitza l'anàlisi tècnica dels expedients d'avaluació ambiental i formula les declaracions ambientals estratègiques, els informes ambientals estratègics, les declaracions d'impacte ambiental, i els informes d'impacte ambiental.

  - "Promotor": qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que pretén elaborar un projecte dels compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, independentment considerat de l'administració que siga la competent per a autoritzar-lo.

  - "Projecte": qualsevol actuació prevista que consistisca en:
  1r. L'execució, l'explotació, el desmantellament o la demolició d'una obra, una construcció, o instal·lació, o bé
  2n. Qualsevol intervenció en el medi natural o en el paisatge, incloent-hi les destinades a l'explotació o a l'aprofitament dels recursos naturals o del sòl i del subsol, així com de les aigües continentals o marines.

  - "Estudi d'impacte ambiental": document elaborat pel promotor que acompanya el projecte i identifica, descriu, quantifica i analitza els possibles efectes significatius sobre el medi ambient derivats o que es puguen derivar del projecte, així com la vulnerabilitat del projecte davant de riscos d'accidents greus o de catàstrofes, el risc del fet que es produïsquen aquests accidents greus o catàstrofes i l'obligatòria anàlisi dels probables efectes adversos significatius en el medi ambient en el cas que ocórreguen. També analitza les diverses alternatives raonables, tècnica i ambientalment viables, i determina les mesures necessàries per a previndre, corregir i, en el seu cas, compensar, els efectes adversos sobre el medi ambient.

  - "Declaració d'impacte ambiental": informe preceptiu i determinant de l'òrgan ambiental amb què conclou l'avaluació d'impacte ambiental ordinària, que avalua la integració dels aspectes ambientals en el projecte i determina les condicions que han d'establir-se per a l'adequada protecció del medi ambient i dels recursos naturals durant l'execució i l'explotació i, si és el cas, el cessament, el desmantellament o demolició del projecte.

  - "Informe d'impacte ambiental": informe preceptiu i determinant de l'òrgan ambiental amb què conclou l'avaluació d'impacte ambiental simplificada.

  - "Estimació d'impacte" (ambiental): és el pronunciament de l'òrgan ambiental de l'administració de la Generalitat Valenciana en el qual es determina, respecte als efectes ambientals previsibles, la conveniència de realitzar l'activitat projectada o de no fer-la i, en cas afirmatiu, les condicions que s'han d'establir amb vista a la protecció adequada del medi ambient i els recursos naturals, sobre la base d'un estudi d'impacte ambiental, i mitjançant el procediment abreujat que s'estableix en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, aplicable únicament als supòsits previstos en aquest i als quals, en atenció a les seues característiques, així s'establisca mitjançant ordre del conseller d'Administració Pública.

  NOTA: Sense perjudici d'això, es recomana que consulteu les altres definicions que es contenen en l'article 5 de la Llei 21/2013, així com en la normativa autonòmica aplicable, i especialment, les que es contenen en l'article 2 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre.

  Sancions

  El règim sancionador en matèria d'avaluació d'impacte ambiental, està regulat en el títol III, capítol II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  Guies i directrius per a l'avaluació ambiental (Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LEGISLACIÓ AUTONÒMICA (VIGENT EN EL QUE NO ESTÀ REGULAT PER L'ESTATAL I QUAN SUPOSE MÉS NIVELL DE PROTECCIÓ AMBIENTAL)
  - Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte ambiental (DOCV núm. 1021, de 08/03/1989).
  - Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989 (DOCV núm. 1412, de 30/10/90).
  - Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'impacte ambiental (DOCV núm. 5218, de 14/03/06).
  - LEGISLACIÓ BÀSICA
  - Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296, d'11/12/13).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 2/1989, de 3 de març

  Vegeu el Decret 162/1990, de 15 d'octubre (Reglament d'execució de la Llei 2/1989)

  Vegeu el Decret 32/2006, de 10 de març, (modifica el Decret 162/1990)

  Vegeu la Llei 21/2013, de 9 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.