• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Avaluació d'impacte ambiental de projectes

  Objecte del tràmit

  Hi ha tres procediments d'avaluació d'impacte ambiental de projectes:

  - Avaluació d'impacte ambiental ordinària (EIAO): projectes assenyalats en l'article 7.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.
  - Avaluació d'impacte ambiental simplificada (EIAS): projectes assenyalats en l'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.
  - Estimació d'impacte ambiental (ESIA): projectes assenyalats en l'article 29 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre.

  Tenen per objecte la integració dels aspectes ambientals en l'elaboració i aprovació o autorització de projectes, per mitjà de la tramitació de l'avaluació ambiental davant de l'òrgan ambiental, el qual emetrà la declaració d'impacte ambiental (DIA), Informe d'Impacte Ambiental (IIA) o Estimació d'Impacte Ambiental (ESIA).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El promotor del projecte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, hauran de sotmetre's al dit procediment amb caràcter previ a la seua aprovació o autorització. En cas contrari, els dits actes no tindran validesa. La sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental es presentarà:

  - EIAO: La sol·licitud d'inici es presentarà, dins del procediment substantiu d'autorització del projecte, davant de l'òrgan substantiu, una vegada realitzada per este la informació pública del projecte i conegut el resultat d'esta. Cal assenyalar que la vigència dels tràmits d'informació pública i de consultes, serà d'un any.

  -EIAS i ESIA: La sol·licitud d'inici es presentarà davant de l'òrgan substantiu, dins del procediment substantiu d'autorització del projecte, junt amb la documentació exigida per la legislació sectorial.

  En el cas de projectes que únicament requerisquen declaració responsable o comunicació prèvia, es presentarà amb antelació la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental davant de l'òrgan ambiental, haurà de disposar del pronunciament ambiental amb caràcter previ a la presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud d'impacte ambiental es presentarà davant de l'ÒRGAN SUBSTANTIU, excepte en el cas de projectes subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia, que es presentarà davant de l'ÒRGAN AMBIENTAL.

  - Òrgan substantiu: òrgan de l'Administració pública que ostenta la competència per a autoritzar un projecte o per a controlar l'activitat dels projectes subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia.

  - Òrgan ambiental: òrgan de l'Administració pública que realitza l'anàlisi tècnica dels expedients d'avaluació ambiental i formula les declaracions d'impacte ambiental, els informes d'impacte ambiental i les estimacions d'impacte ambiental.

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El contingut mínim de l'expedient d'avaluació d'impacte ambiental, en el cas de projectes sotmesos a EIAO (avaluació d'impacte ambiental ordinària), serà:
  - Document tècnic del projecte (projecte bàsic, avantprojecte, o una altra documentació tècnica exigida per la legislació sectorial)
  - Estudi d'impacte ambiental del projecte
  - Còpia de les al·legacions i informes rebuts en els tràmits d'informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades
  - Si és el cas, les observacions que l'òrgan substantiu crega oportunes.

  En el cas de projectes sotmesos a EIAS (avaluació d'impacte ambiental simplificada), haurà de presentar-se:
  - Document tècnic del projecte (projecte bàsic, avantprojecte, o una altra documentació tècnica exigida per la legislació sectorial)
  - Document ambiental del projecte

  En cas de projectes sotmesos a ESIA (estimació d'impacte ambiental), haurà de presentar-se:
  - Document tècnic del projecte (projecte bàsic, avantprojecte, o una altra documentació tècnica exigida per la legislació sectorial)
  - Estudi d'impacte ambiental del projecte

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'EIAO (avaluació d'impacte ambiental ordinària) es realitza en els tràmits següents:

  1. Actuacions prèvies:
  - Potestativament, el promotor pot sol·licitar a l'òrgan ambiental que elabore un document d'abast de l'estudi d'impacte ambiental. Per a això, és necessari presentar davant de l'òrgan substantiu la sol·licitud acompanyada del document inicial del projecte.

  - Informació pública i consultes. L'òrgan substantiu sotmetrà a informació pública el projecte i l'estudi d'impacte ambiental per un termini no inferior a 30 dies per mitjà d'un anunci en el diari oficial. Simultàniament, es formularà consulta a les administracions públiques afectades i a les persones interessades. En cas de projectes sotmesos a declaració responsable o comunicació prèvia, serà realitzat per l'òrgan ambiental.

  - Remissió al promotor del resultat. En el termini de 30 dies des de la finalització del tràmit d'informació pública i consultes, es remetrà al promotor els informes i les al·legacions rebuts per a la seua consideració en la redacció, si és el cas, de la nova versió del projecte i en l'estudi d'impacte ambiental.

  2. Tramitació de l'avaluació ambiental:
  a) Sol·licitud d'inici *
  b) Anàlisi tècnica de l'expedient d'avaluació d'impacte ambiental
  c) declaració d'impacte ambiental.

  L'EIAS (avaluació d'impacte ambiental simplificada) es realitza de la manera següent:
  a) Sol·licitud d'inici*
  b) Consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades
  c) Anàlisi tècnica de l'expedient
  d) Emissió de l'informe d'impacte ambiental

  * Nota: L'òrgan ambiental podrà resoldre la inadmissió de la sol·licitud en el termini de 20 dies, si concorren les circumstàncies regulades en la llei.

  El procediment d'ESIA (estimació d'impacte ambiental), consta de:

  a) Sol·licitud d'inici.
  b) Informació pública i consultes del projecte, si així ho preveu el procediment substantiu aplicable.
  c) Remissió del projecte a l'òrgan ambiental, junt amb estudi d'impacte ambiental, les observacions pertinents i si és el cas els informes i al·legacions rebuts.
  d) Anàlisi tècnica i emissió de l'estimació d'impacte ambiental.

  Posteriorment, la DIA (declaració d'impacte ambiental) i l'IIA (informe d'impacte ambiental) es remetran per a la seua publicació en el diari oficial. Quant a les ESIA (estimacions d'impacte ambiental), es publicarà una relació en extracte de totes les resoltes.

  De conformitat amb l'article 10 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, "la falta d'emissió de la (...) declaració d'impacte ambiental o de l'informe d'impacte ambiental, en els terminis legalment establits, en cap cas podrà entendre's que equival a una avaluació ambiental favorable".

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La declaració d'impacte ambiental, l'informe d'impacte ambiental i l'estimació d'impacte ambiental no seran objecte de recurs, sense perjuí que, si és el cas siguen procedentes en via administrativa i judicial davant de l'acte pel qual s'autoritza el projecte.

  Si l'òrgan ambiental resol la inadmissió de la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental ordinària o avaluació d'impacte ambiental simplificada, contra la resolució podran interposar-se els recursos legalment procedents en via administrativa i judicial si és el cas.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a açò, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=14984.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  El règim sancionador en matèria d'avaluació d'impacte ambiental, està regulat en el títol III, capítol II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Guies i directrius per a l'avaluació ambiental (Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LEGISLACIÓ AUTONÒMICA (VIGENT EN ALLÒ NO REGULAT PER L'ESTATAL I QUAN SUPOSE MAJOR NIVELL DE PROTECCIÓ AMBIENTAL)
  - Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'Impacte Ambiental (DOCV núm. 1021, de 08/03/89).
  - Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989 (DOCV núm. 1412, de 30/10/90).
  - Orde de 3 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la qual s'establix el contingut mínim dels estudis d'impacte ambiental que s'hagen de tramitar davant d'esta conselleria (DOCV núm. 4922, de 12/01/05).
  - Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental (DOCV núm. 5218, de 14/03/06).
  - LEGISLACIÓ BÀSICA
  - Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296, d'11/12/13).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 2/1989, de 3 de març

  Vegeu el Decret 162/1990, de 15 d'octubre (Reglament d'execució de la Llei 2/1989)

  Vegeu l'Orde de 3 de gener de 2005

  Vegeu el Decret 32/2006, de 10 de març, (modifica el Decret 162/1990)

  Vegeu la Llei 21/2013, de 9 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.