• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions a CENTRES de servicis socials especialitzats.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions consisteix a finançar el manteniment de centres de serveis socials especialitzats dirigits a atendre necessitats socials específiques en el sector de persones majors.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques privades, que siguen titulars de centres de serveis socials especialitzats de persones majors, sempre que la seua activitat no tinga ànim lucratiu i que disposen d'autorització concedida a l'empara de l'article 47 de la vigent Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i de l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció de persones majors.

  En el cas que els aquest centres presenten deficiències que afecten la seguretat dels seus usuaris, aquest fet constituiria condició resolutòria de la subvenció atorgada.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de presentar la documentació exigida en la convocatòria i complir les obligacions previstes en l'article 3 de l'Ordre 8/2015, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquesta subvenció.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Quan es produïsquen bestretes de pagament, el beneficiari de la subvenció estarà obligat a garantir-ne l'import. A aquest efecte, s'entendran per bestretes de pagament les quantitats que siguen lliurades a favor del beneficiari abans que aquest justifique la despesa corresponent.
  2. El percentatge de l'esmentada bestreta serà l'establit en l'article 26.1.a de les bases reguladores.
  3. No obstant això, queden exceptuades del compliment d'aquesta obligació les entitats sense ànim de lucre i les persones físiques i les famílies en què concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 171.5.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  4. L'esmentada garantia podrà constituir-se en forma d'aval bancari o pòlissa d'assegurament subscrita amb qualsevol entitat oficialment reconeguda. En el cas d'aval bancari, aquest haurà de constituir-se amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d'excussió previst en l'article 1.830 del Codi Civil.
  5. Per a la constitució i tramitació de les garanties, caldrà ajustar-se al que disposa l'Ordre de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances (DOGV núm. 350, de 7 de març de 1986).
  6. Siga quina siga la forma triada per a formalitzar la garantia, aquesta haurà de depositar-se en els serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda de la província corresponent, que farà entrega al beneficiari de la carta de pagament acreditativa del depòsit. La dita carta de pagament serà sol·licitada a la conselleria competent en matèria d'Hisenda per part de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors de la província indicada.

  El pagament d'aquestes subvencions, llevat que la legislació de la Generalitat permeta un règim de lliurament de transferències corrents diferent, i en aquest cas se seguirà el mateix, s'ajustarà al que disposa l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions en els terminis i percentatges següents:
  a) S'anticiparà un 30 % de l'import de la subvenció després de la concessió, sense perjudici de la possibilitat de modificar aquest percentatge a l'alça fins a un 50 % mitjançant un acord del Consell.
  b) La resta s'abonarà després de la justificació que ha de fer el beneficiari de la totalitat de la despesa objecte de la subvenció atorgada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des del següent a la publicació de la la convocatòria en el DOGV núm. 8223, de 30.01.2018.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que han de presentar els sol·licitants de la subvenció relativa a centres de serveis socials especialitzats és la següent:

  a) Sol·licitud segons model que figura en l'annex I d'aquesta convocatòria, i que haurà de d'emplenar-se adequadament en tots els apartats, i s'hi poden afegir fulls complementaris si fóra necessari. En el cas de les persones jurídiques, la sol·licitud l'ha de subscriure qui exercisca la representació de l'entitat.

  b) Model de domiciliació bancària, segons model de l'annex III d'aquesta convocatòria, per a aquelles entitats que sol·liciten l'ingrés de la subvenció en un compte diferent al de l'exercici anterior o que la sol·liciten per primera vegada.

  c) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex IV de la sol·licitud, perquè aquesta comprove les dades relatives a la identitat i, si és el cas, residència, així com el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. No obstant això, si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades en la seua sol·licitud, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la. Si el sol·licitant denega l'esmentat consentiment, haurà d'aportar els certificats acreditatius de tals circumstàncies.

  d) Declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, 18.11.2003) i del compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit, inclosa en l'apartat «P» de la sol·licitud.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS DE PERSONES MAJORS

  [ANNEX III] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX IV] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

  En cada direcció territorial de la conselleria competent en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors, es crea una comissió tècnica instructora que tindrà com a missió avaluar totes les sol·licituds presentades, d'acord amb els criteris establits en les presents bases, i formularà la proposta ordenada segons els criteris establits en la corresponent convocatòria a la comissió de valoració de la direcció general competent en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors.

  En la direcció general competent en matèria de serveis socials especialitzats analitzarà les propostes formulades per cada direcció territorial i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions la relació prioritzada de beneficiaris de les subvencions que es regulen en les bases reguladores, amb el límit del crèdit existent.

  Es delega la facultat de resolució de les sol·licituds de subvencions relatives a serveis socials especialitzats en la directora general competent en matèria de serveis socials especialitzats.

  El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions, serà de sis mesos comptats des de la data de publicació de la convocatòria en el DOGV nº 8223, de 30/01/2018.

  Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja notificat una resolució expressa, les sol·licituds hauran d'entendre's desestimades per silenci administratiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió dictades pels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors, posaran fi a la via administrativa, i contra aquestes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictades en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1508

  Tramitació

  Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via electrònica, mitjançant la firma electrònica de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Per a l'adjudicació de les subvencions, es tindran en compte els següents criteris de valoració, i la puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 25 punts, d'acord amb la distribució següent:
  a) Programes nous i de qualitat, en els quals s'utilitzen les bones pràctiques: fins a 10 punts. Es valorarà la justificació dels programes, els objectius que tenen, els professionals responsables i la durada, i es podran atorgar fins a 2,5 punts per cada un dels quatre apartats mencionats.
  b) Projecte de gestió del centre: fins a 10 punts. Es valoraran els objectius, continguts i procediments, així com els protocols i registres implantats, i es poden atorgar fins a 2,5 punts per cada un dels quatre apartats mencionats.
  c) Continuïtat dels centres de serveis socials especialitzats que es troben en funcionament i que estaven subvencionats en anys anteriors a raó d'1 punt per any amb un màxim de 5 punts. La ponderació positiva de la continuïtat no limita la concurrència ni l'accés en condicions d'igualtat per a nous projectes.

  2. Per a determinar l'import de les subvencions relatives a centres de serveis socials especialitzats, s'utilitza el criteri de valoració del cost atenent el criteri preu/plaça/dia, segons informe motivat de la direcció general competent en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors, basant-se en una anàlisi de les despeses i del preu mitjà del sector:
  a) En les residències de tercera edat, el mòdul per a les places residencials serà de fins a 53,30 euros/persona/dia.
  b) En centres de dia per a persones majors dependents, el mòdul per a les places de centre de dia serà de fins a 38,00 euros/persona/dia.

  Obligacions

  A més de les obligacions que, amb caràcter general estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions i l'article 45.2 i 3 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, s'estableixen les següents obligacions dels beneficiaris:
  1. En tota la informació o documentació que s'oferisca sobre els centres i/o programes subvencionats, haurà de constar la col·laboració i el finançament de la Generalitat, a través de la conselleria amb competència en matèria de polítiques de serveis socials especialitzats de persones majors.
  2. No minorar ni anul·lar la consignació que s'haja previst inicialment en el seu pressupost per a aquest fi.
  3. Aquelles inherents a l'autorització administrativa dels centres.
  4. De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si el beneficiari rebera una ajuda per un import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En el cas que no disposen de pàgina web on realitzar la publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.
  El termini màxim de presentació de la justificació finalitzarà el dia 31 de gener de l'any 2019.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3028, de 4/07/97).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/15).
  - Decret 5/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. (DOGV núm. 7967 de 27.01.2017)
  - Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors (DOCV núm. 7691 de 05/01/16).
  - Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions en matèria de servicis socials especialitzats de persones majors (DOGV núm. 8223, de 30/01/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 8/2015, de 29 de desembre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 29 de desembre

  Llistat de seguiment

  Resolució de 8 de gener de 2019, de la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es publiquen les subvencions concedides l'any 2018 en matèria de serveis socials.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.