Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA). Treball.

  Objecte del tràmit

  Es crea el Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant de la Comunitat Valenciana, dependent de la conselleria competent en matèria de treball.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses que realitzaran activitats o operacions en què els seus treballadors estiguen exposats o siguen susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o de materials que el continguen, i especialment en:

  a) Treballs de demolició de construccions on existisca amiant o materials que el continguen.
  b) Treballs de desmantellament d'elements, maquinària o utillatge on existisca amiant o materials que el continguen.
  c) Treballs i operacions destinades a la retirada d'amiant, o de materials que el continguen, d'equips, unitats (com ara barcos, vehicles, trens), instal·lacions, estructures o edificis.
  d) Treballs de manteniment i reparació dels materials amb amiant existents en equips, unitats (com ara barcos, vehicles, trens), instal·lacions, estructures o edificis.
  e) Treballs de manteniment i reparació que impliquen risc de despreniment de fibres d'amiant per l'existència i proximitat de materials d'amiant.
  f) Transport, tractament i destrucció de residus que continguen amiant.
  g) Abocadors autoritzats per a residus d'amiant.
  h) Totes aquelles altres activitats o operacions en què es manipulen materials que continguen amiant, sempre que existisca risc d'alliberament de fibres d'amiant a l'ambient de treball.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  L'empresa ha de donar-se d'alta en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) on radique les seues instal·lacions principals:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel:
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15084

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'haurà de presentar la documentació següent:
  La fitxa d'inscripció del Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA).

  Impresos associats

  [RERA III] ANNEX III. FITXA D'INSCRIPCIÓ - RERA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada presentada i comprovada la documentació s'assignarà un número d'inscripció en el registre, que serà notificat a l'empresa sol·licitant.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15084

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  2. Si feu clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de
  manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho
  podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En
  el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció
  del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  De conformitat amb l'article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l'empresari haurà de garantir una formació apropiada per a tots els treballadors que estiguen, o puguen estar, exposats a pols que continga amiant.
  Esta formació no tindrà cap cost per als treballadors i haurà d'impartir-se abans que inicien les seues activitats o operacions amb amiant i quan es produïsquen canvis en les funcions que exercisquen o s'introduïsquen noves tecnologies o canvis en els equips de treball, que es repetiran, en tot cas, a intervals regulars.

  Obligacions

  Les empreses inscrites en el Registre d'empreses amb risc per amiant hauran de comunicar a l'autoritat laboral tota variació de les dades anteriorment declarats, en el termini de quinze dies des d'aquell en què estos canvis es produïsquen.

  Les empreses estan obligades a establir i mantindre actualitzats els arxius de documentació relatius a:
  a) Fitxa d'inscripció presentada en el Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA).
  b) Plans de treball aprovats.
  c) Fitxes per al registre de dades de l'avaluació de l'exposició en els treballs amb amiant.
  d) Fitxes per al registre de dades sobre la vigilància sanitària específica dels treballadors.

  Vegeu l'enllaç: Manual Tècnic Bàsic d'Amiant

  Enllaços

  Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA)

  Manual Tècnic Bàsic d'amiant

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant (BOE núm. 86, d'11/04/2006).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret 396/2006, de 31 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.