Detall de Procediment

TECE - Declaració responsable per a exercici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo.

Codi SIA:: 211479
Codi GVA:: 15088
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Control administratiu de l'exercici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo i de qualsevol artefacte aquàtic amb capacitat motora que haja de conceptuar-se com a embarcació, en els ports o llocs de domini públic maritimo-terrestre que es troben dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

* REQUISITS I CONDICIONS DE LES EMBARCACIONS Els requisits i les condicions que han de complir les embarcacions per a l'inici de l'activitat són els següents: a) Estar matriculades o inscrites en la llista 6a del Registre marítim espanyol a què es refereixen l'article 4.1.f, del Reial decret 1027/1989, de 28 de juliol, pel qual es regula l'abanderament, la matriculació de vaixells i el registre marítim, i l'article 8 del Reial decret 1345/ 2010, de 5 de novembre, pel qual es regula l'abanderament i la matriculació de les embarcacions d'esbarjo en les llistes sisena i setena del Registre de matrícula de vaixells. En cas d'inscripció, podran ser llogades sense tripulació professional. b) Complir les normes de seguretat aplicables a l'activitat d'arrendament d'embarcacions establides per la normativa vigent en cada moment. c) El nombre de persones a bord no podrà ser superior al permés pel certificat de navegabilitat de l'embarcació. En el cas d'embarcacions inscrites, no podrà superar el que figure en el certificat d'inscripció. d) El port base de l'embarcació ha de ser en una instal·lació portuària dins del territori de la Comunitat Valenciana i l'activitat no es podrà dur a terme si no es compleix aquest requisit. S'entén per port base el port en què l'embarcació està durant més temps al llarg de l'any. El reconeixement del dret a exercir l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo en altres comunitats autònomes no habilita per a fer aquesta activitat en aquesta comunitat autònoma, encara que sí que habilita la navegació pels diversos ports. e) L'embarcació ha de disposar d'assegurança de responsabilitat civil en els termes exigits pel Reial decret 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives. f) L'embarcació ha de disposar d'una assegurança d'accidents que cobrisca tots els ocupants, almenys, per les contingències i amb les indemnitzacions previstes en l'annex del Reglament de l'assegurança obligatòria de viatgers, aprovat pel Reial decret 1575/1989, de 22 de desembre. g) L'embarcació ha de disposar del certificat de navegabilitat en vigor. h) D'acord amb l'article 6 del Decret 114/2015, de 24 de juliol, del Consell, pel qual es regula el control administratiu de l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo, la falta de documentació o la presentació defectuosa impedeix exercir l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo. Una vegada la documentació presentada siga revisada i correcta, l'embarcació serà inclosa en el Registre de lloguer d'embarcacions, que es podrà consultar en l'àrea d'activitats nàutiques de la pàgina web d'aquesta Conselleria. En l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit es troba aquesta informació.

Requisits

Requisits

- Ser persona física o jurídica. - Acreditar la capacitat d'obrar del sol·licitant: . DNI, si és persona física; si es tracta d'estrangers no comunitaris passaport o document d'identificació d'estranger (NIE) o qualsevol altre document que legalment acredite la seua identitat. Estar en possessió de número d'identificació fiscal. . Si és persona jurídica, NIF. Estar en possessió del número d'identificació fiscal. Acreditar que l'objecte de la societat és l'arrendament d'embarcacions d'esbarjo. - El titular ha d'estar d'alta en l'epígraf que corresponga en l'impost sobre activitats econòmiques: epígraf 855.2 Activitat de lloguer d'embarcacions. - L'explotador de l'activitat i el propietari, en el cas que siga diferent a l'explotador, haurà d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb les Administracions de l'Estat i autonòmica i de seguretat social.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques i jurídiques que complisquen els requisits legals establits a aquest efecte.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat (DOCV núm. 7298, de 18/06/2014)
  • Decret 114/2015, del Consell, pel qual es regula el control administratiu de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació (DOCV núm. 7580, de 28/07/2015).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les declaracions responsables es poden formular al llarg de tot l'any perquè es tracta d'un tipus de declaració que no està subjecta a termini o terme.

Formularis documentació

La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria competent en matèria de Ports obtinga directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries enfront de l'Administració i obligacions enfront de la Seguretat Social, d'identificació personal i de residència, així com l'IAE, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: - Identificació de la persona física o jurídica. - Certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la seguretat social i l'IAE. A. Haurà de formular-se una declaració responsable acompanyada de la següent documentació quan es tracte de l'INICI d'ACTIVITAT: 1. Si la sol·licitud no la signatura el propietari o es tracta d'una persona jurídica, acreditació de la representació, en els termes establits per l'article 5.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 2. Escriptura de constitució de la societat titular de l'embarcació, en el seu cas. 3. Còpia certificada actualitzada de la Fulla de seient o certificat d'inscripció de l'embarcació. 4. Acreditació del port base de l'embarcació en una instal·lació portuària dins del territori de la Comunitat Valenciana. 5. Acreditació d'estar d'alta en l'epígraf corresponent en l'impost sobre activitats econòmiques: epígraf 855.2 Activitat de lloguer d'embarcacions. 6. Certificat de companyia asseguradora que l'embarcació disposa d'assegurança de responsabilitat civil, en els termes exigits pel Reial decret 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives. 7. Certificat de companyia asseguradora que l'embarcació disposa d'assegurança d'accidents, que cobrisca a tots els ocupants, almenys, per les contingències i amb les indemnitzacions previstes en l'annex del Reglament de l'assegurança obligatòria de viatgers, aprovat per Reial decret 1575/1989, de 22 de desembre. 8. Certificat de navegabilitat en vigor. B. En cas de RENOVACIÓ de l'exercici de l'activitat la documentació que ha d'aportar-se serà la següent: 1. Còpia certificada actualitzada de la Fulla de seient o certificat d'inscripció de l'embarcació. 2. Acreditació del port base de l'embarcació en una instal·lació portuària de la Comunitat Valenciana. 3. Certificat de la companyia asseguradora actualitzat que l'embarcació disposa d'assegurança de responsabilitat civil en els termes exigits pel Reial decret 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives. 4. Certificat de la companyia asseguradora actualitzat que l'embarcació disposa d'una assegurança d'accidents que cobrisca a tots els ocupants, almenys, per les contingències i amb les indemnitzacions previstes en l'annex del Reglament de l'assegurança obligatòria de viatgers, aprovat per Reial decret 1575/1989, de 22 de desembre. 5. Certificat de navegabilitat en vigor.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - Expedició d'autorització de lloguer d'embarcacions llesta sisena fins a 10 metres d'eslora: 41,58 euros. - Expedició d'autorització de lloguer d'embarcacions llesta sisena entre 10 i 15 metres d'eslora: 83,15 euros. - Expedició d'autorització de lloguer d'embarcacions llesta sisena superiors a 15 metres d'eslora: 124,73 euros. - Renovacions de l'autorització inicial atorgada: 20,79 euros. EL PAGAMENT DE LA TAXA ES REALITZARÀ DINS DEL TRÀMIT

Presentació

Presentació

Presencial

Aquesta opció de tramitació és NOMÉS vàlida per a persones físiques. Les persones jurídiques hauran de realitzar la tramitació per via telemàtica.

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: https://www.gva.es/es/proc17168 https://regrep.accv.es/accv_repr/login.html 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana : https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es 3. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa adreça per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció de la mena de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la declaració responsable acompanyada de la documentació necessària. Una vegada presentada la declaració responsable amb tota la documentació exigida, l'interessat podrà exercir l'activitat de lloguer. L'Administració no expedeix document addicional d'autorització; sinó que la declaració responsable és el document que habilita per a exercir l'activitat, i l'interessat haurà de portar-la en l'embarcació. - Comprovació de la documentació i requeriment d'esmena, en el seu cas. - Inscripció en el Registre d'embarcacions de l'òrgan competent en transport marítim, en el seu cas. - La presentació de la declaració responsable produeix efectes des de la data de la presentació, no existint, per tant, termini màxim de resolució i efectes del silenci administratiu. - La renovació de la declaració responsable ha de sol·licitar-se amb una antelació mínima de quinze dies a la finalització dels dos anys de l'eficàcia de la declaració responsable prèvia formulada.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini màxim

Termini màxim

- La presentació de la declaració responsable produeix efectes des de la data de la presentació; per tant, no hi ha un termini màxim de resolució ni efectes del silenci administratiu. - La renovació de la declaració responsable s'ha de sol·licitar amb quinze dies d'antelació a la finalització del període declarat durant el qual es pretén exercir l'activitat, sense que en cap cas aquest termini puga superar els dos anys.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador està regulat en el títol VII de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat.