TECE - Declaració responsable per a exercici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211479
|
Codi GVA: 15088
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Control administratiu de l'exercici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo i de qualsevol artefacte aquàtic amb capacitat motora que haja de conceptuar-se com a embarcació, en els ports o llocs de domini públic maritimo-terrestre que es troben dins de l'àmbit territorial de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* REQUISITS I CONDICIONS DE LES EMBARCACIONS

Els requisits i les condicions que han de complir les embarcacions per a l'inici de l'activitat són els següents:

a) Estar matriculades o inscrites en la llista 6a del Registre marítim espanyol a què es refereixen l'article 4.1.f, del Reial

decret 1027/1989, de 28 de juliol, pel qual es regula l'abanderament, la matriculació de vaixells i el registre marítim, i l'article 8 del Reial decret 1345/ 2010, de 5 de novembre, pel qual es regula l'abanderament i la matriculació de les embarcacions d'esbarjo en les llistes sisena i setena del Registre de matrícula de vaixells. En cas d'inscripció, podran ser llogades sense tripulació professional.

b) Complir les normes de seguretat aplicables a l'activitat d'arrendament d'embarcacions establides per la

normativa vigent en cada moment.

c) El nombre de persones a bord no podrà ser superior al permés pel certificat de navegabilitat de l'embarcació.

En el cas d'embarcacions inscrites, no podrà superar el que figure en el certificat d'inscripció.

d) El port base de l'embarcació ha de ser en una instal·lació portuària dins del territori de la Comunitat

Valenciana i l'activitat no es podrà dur a terme si no es compleix aquest requisit. S'entén per port base el port en

què l'embarcació està durant més temps al llarg de l'any.

El reconeixement del dret a exercir l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo en altres comunitats autònomes no habilita per a fer aquesta activitat en aquesta comunitat autònoma, encara que sí que habilita la navegació pels diversos ports.

e) L'embarcació ha de disposar d'assegurança de responsabilitat civil en els termes exigits pel Reial decret

607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció

obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives.

f) L'embarcació ha de disposar d'una assegurança d'accidents que cobrisca tots els ocupants, almenys, per les

contingències i amb les indemnitzacions previstes en l'annex del Reglament de l'assegurança obligatòria de viatgers,

aprovat pel Reial decret 1575/1989, de 22 de desembre.

g) L'embarcació ha de disposar del certificat de navegabilitat en vigor.

h) D'acord amb l'article 6 del Decret 114/2015, de 24 de juliol, del Consell, pel qual es regula el control administratiu de l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo, la falta de documentació o la presentació defectuosa impedeix exercir l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo. Una vegada la documentació presentada siga revisada i correcta, l'embarcació serà inclosa en el Registre de lloguer d'embarcacions, que es podrà consultar en l'àrea d'activitats nàutiques de la pàgina web d'aquesta Conselleria.

En l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit es troba aquesta informació.

Normativa
 • Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat (DOCV núm. 7298, de 18/06/2014)
 • Decret 114/2015, del Consell, pel qual es regula el control administratiu de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació (DOCV núm. 7580,...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques i jurídiques que complisquen els requisits legals establits a aquest efecte.

Requisits

- Ser persona física o jurídica.

- Acreditar la capacitat d'obrar del sol·licitant:

. DNI, si és persona física; si es tracta d'estrangers no comunitaris passaport o document d'identificació d'estranger (NIE) o qualsevol altre document que legalment acredite la seua identitat. Estar en possessió de número d'identificació fiscal.

. Si és persona jurídica, NIF. Estar en possessió del número d'identificació fiscal. Acreditar que l'objecte de la societat

és l'arrendament d'embarcacions d'esbarjo.

- El titular ha d'estar d'alta en l'epígraf que corresponga en l'impost sobre activitats econòmiques: epígraf 855.2 Activitat de lloguer d'embarcacions.

- L'explotador de l'activitat i el propietari, en el cas que siga diferent a l'explotador, haurà d'estar al corrent

en el compliment d'obligacions tributàries amb les Administracions de l'Estat i autonòmica i de seguretat social.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la declaració responsable acompanyada de la documentació necessària. Una vegada presentada la declaració responsable amb tota la documentació exigida, l'interessat podrà exercir l'activitat de lloguer. L'Administració no expedeix document addicional d'autorització; sinó que la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Les declaracions responsables es poden formular al llarg de tot l'any perquè es tracta d'un tipus de declaració que no està subjecta a termini o terme.

Documentació
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria competent en matèria de Ports obtinga directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries enfront de l'Administració i obligacions...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- Expedició d'autorització de lloguer d'embarcacions llesta sisena fins a 10 metres d'eslora: 41,58 euros.

- Expedició d'autorització de lloguer d'embarcacions llesta sisena entre 10 i 15 metres d'eslora: 83,15 euros.

- Expedició d'autorització de lloguer d'embarcacions llesta sisena superiors a 15 metres d'eslora: 124,73 euros.

- Renovacions de l'autorització inicial atorgada: 20,79 euros.

 

EL PAGAMENT DE LA TAXA ES REALITZARÀ DINS DEL TRÀMIT

Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible...
Saber més
Presencial

Aquesta opció de tramitació és NOMÉS vàlida per a persones físiques. Les persones jurídiques hauran de realitzar la tramitació per via telemàtica.

Resolució

Termini màxim
- La presentació de la declaració responsable produeix efectes des de la data de la presentació; per tant, no hi ha un termini màxim de resolució ni efectes del silenci administratiu. - La renovació de la declaració responsable s'ha de sol·licitar amb quinze dies d'antelació a la finalització del...
Saber més
Sancions
El règim sancionador està regulat en el títol VII de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat.