• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.

  Objecte del tràmit

  Es comprenen en l'objecte d'aquesta subvenció totes les subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent-hi aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones majors.

  Requeriments

  1. Podran ser beneficiàries de les prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que reunisquen els requisits següents:
  a) Tindre més de 60 anys.
  b) Que la persona sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
  c) Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, i s'exclouran els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
  d) Idoneïtat del que se sol·licita per a cobrir la necessitat que requereix el subjecte, que s'acreditarà a través dels informes mèdics i socials exigits en la convocatòria corresponent.
  2. El compliment de les condicions establides en el present article per a obtindre la condició de persona beneficiària es refereix a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Quan es produïsquen bestretes de pagament, el beneficiari de la subvenció estarà obligat a garantir-ne l'import. A aquests efectes, s'entendrà per bestretes de pagament les quantitats que s'entreguen a favor de la persona beneficiària amb anterioritat abans que aquesta justifique la despesa corresponent.
  2. El percentatge de la bestreta esmentada serà l'establit en l'article 26.1.a de les bases.
  3. No obstant això, queden exceptuades del compliment d'aquesta obligació les entitats sense ànim de lucre i les persones físiques i les famílies en les quals concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 171.5.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  4. La garantia esmentada es pot constituir en forma d'aval bancari o pòlissa d'assegurament subscrita amb qualsevol entitat oficialment reconeguda. En el cas d'aval bancari, aquest s'ha de constituir amb caràcter solidari i amb la renúncia expressa al benefici d'excussió previst en l'article 1830 del Codi Civil.
  5. Per a la constitució i tramitació de les garanties, s'atendrà el que disposa l'Ordre de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances (DOGV núm. 350, de 7 de març de 1986).
  6. Siga quina siga la forma triada per a formalitzar la garantia, aquesta s'ha de depositar en els serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda de la província corresponent, que entregaran al beneficiari la carta de pagament acreditativa del depòsit. Aquesta carta de pagament se sol·licitarà a la conselleria competent en matèria d'hisenda per part de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de serveis socials especialitzats a persones majors d'aquesta província.

  El pagament de les prestacions econòmiques individualitzades s'efectuarà contra presentació, per part de persona beneficiària, de la justificació que acredite el seu dret a la percepció de la subvenció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per a prestacions econòmiques individualitzades, el termini comprendrà des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució (DOGV núm. 8469, de 22.01.2019) fins al 31 d'octubre de 2019. No obstant això, amb caràcter extraordinari, es podran admetre i tramitar-se les sol·licituds de subvencions presentades després d'aquesta data i abans del 31 de desembre d'aquest any, sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, en la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives de la província on residisca la persona sol·licitant. Tot això, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1509

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que han d'aportar els interessats en les subvencions relatives a prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors és la següent:
  a) Sol·licitud segons el model oficial que figura en l'annex II d'aquesta convocatòria, subscrita pel beneficiari o pel seu representant, degudament omplida íntegrament.
  b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex IV de la sol·licitud, perquè aquesta comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar i, si escau, de residència. En el cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, ha de presentar-se l'annex IV indicat per cada un dels membres amb ingressos o renda.
  No obstant això:
  - Si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.
  - Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, ha d'aportar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, el passaport o el número d'identificació d'estranger, segons siga procedent.
  c) Certificat de convivència emés per l'ajuntament de residència.
  b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'apartat D de l'annex II de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, que es troben en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, als únics efectes de comprovar el compliment dels requisits exigits en aquesta convocatòria. En el cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, cada un d'ells ha de signar l'annex indicat.
  e) Declaració responsable de no trobar-se incurs/a en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, 18.11.2003) i del compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si escau, se li hagen exigit, inclosa en l'apartat C de la sol·licitud. En el cas que no es preste consentiment, haurà de presentar-se la fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) referida als ingressos de la unitat familiar, o, a falta d'això, caldrà aportar el certificat negatiu de declaració i certificat acreditatiu de la pensió rebuda per la persona sol·licitant.
  f) Informe mèdic sobre la situació de la persona sol·licitant o certificat de discapacitat.
  g) Informe social.
  h) Pressupost de les adaptacions que es volen realitzar.
  i) Justificació de la propietat de l'habitatge o l'autorització del propietari per a realitzar les reformes.
  j) Permisos municipals, si escau.
  k) Model de domiciliació bancària degudament omplit, segons el model de l'annex III d'aquesta convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA INDIVIDUAL PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A PERSONES MAJORS

  [ANNEX II] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva, regulat en l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  Una vegada s'han rebut les sol·licituds i s'ha incoat l'expedient, l'òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta ordre, resulte exigible, es notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà que, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb una resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la llei esmentada.
  En el cas de subvencions destinades a prestacions econòmiques individualitzades, la comissió tècnica instructora tindrà caràcter de comissió de valoració. A aquests efectes, els membres de l'esmentada comissió tècnica instructora i de valoració, seran:
  1r. El/la cap de servei competent en matèria de persones majors de cada direcció territorial.
  2n. Un/a cap de secció competent en matèria de persones majors, que serà designat per la direcció territorial.
  3r. Un/a tècnic/a del servei competent en matèria de persones majors, designat per la direcció territorial.
  La comissió esmentada elaborarà amb caràcter mensual una llista única prioritzada d'expedients en la referida data, conforme als criteris definits en l'article 14 i seguint l'ordre establit en aquesta, elevarà a l'òrgan competent per a la concessió de subvencions les successives propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit existent en cada moment.
  Els expedients inclosos en les successives propostes de la comissió de valoració passaran a englobar-se en la llista única prioritzada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió dictades pels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de serveis socials especialitzats a persones majors posaran fi a la via administrativa i, contra aquestes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictades, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua notificació, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1509

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. El criteri per a atorgar aquestes subvencions serà la renda per càpita de la unitat familiar del sol·licitant, ordenada de menor a major.

  2. La quantia de la subvenció estarà en funció dels ingressos totals de la unitat familiar, del nombre de membres d'aquesta, del cost de l'activitat subvencionada i del mòdul màxim determinat en el present article, i no podrà excedir, en cap cas, aquest mòdul o el cost de l'activitat subvencionada. Els ingressos totals de la unitat familiar es computaran d'acord amb el barem establit en la taula següent.

  Ingressos anuals bruts percebuts, en euros, fins a:
  % subvenció:100 - 1 membre: 5.000.00; 2 membres: 6.500.00; 3 membres: 7.750.00; 4 o més: 9.000,00
  % subvenció: 95 - 1 membre: 5.600,00; 2 membres: 7.280,00; 3 membres: 8.680,00; 4 o més: 10.080,00
  % subvenció: 90 - 1 membre: 6.000,00; 2 membres: 7.800,00; 3 membres: 9.300,00; 4 o més: 10.800,00
  % subvenció: 85 - 1 membre: 7.000,00; 2 membres: 9.100,00; 3 membres: 10,850,00; 4 o més: 12.600,00
  % subvenció: 80 - 1 membre: 8.000,00; 2 membres: 10.400,00; 3 membres: 12.400,00; 4 o més: 14.400,00
  % subvenció: 75 - 1 membre: 9.000,00; 2 membres: 11.700,00; 3 membres: 13.950,00; 4 o més: 16.200,00
  % subvenció: 70 - 1 membre: 10.000,00; 2 membres: 13.000,00; 3 membres: 15.500,00; 4 o més: 18.000,00
  % subvenció: 60 - 1 membre: 11.000,00; 2 membres: 14.300,00; 3 membres: 17.050,00; 4 o més: 19.800,00
  % subvenció: 50 - 1 membre: 12.000,00; 2 membres: 15.600,00; 3 membres: 18.600,00; 4 o més: 21.600,00
  % subvenció: 40 - 1 membre: 13.000,00; 2 membres: 16.900,00; 3 membres: 20.150,00; 4 o més: 23.400,00
  % subvenció: 30 - 1 membre: 14.000,00; 2 membres: 18.200,00; 3 membres: 21.700,00; 4 o més: 25.200,00
  % subvenció: 20 - 1 membre: 15.000,00; 2 membres: 19.500,00; 3 membres: 23.250,00; 4 o més: 27.000,00
  % subvenció: 10 - *
  * A partir de les quanties establides en la fila anterior

  3. A l'efecte de la present ordre, es considera unitat familiar la integrada per les persones que convisquen en el domicili familiar, circumstància que s'ha d'acreditar mitjançant el certificat de convivència expedit per l'ajuntament corresponent, i estiguen unides per un vincle de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

  4. El mòdul econòmic màxim pel qual es regeixen les prestacions econòmiques individualitzades per a l'eliminació de barreres arquitectòniques serà de 3.727,57 euros.

  Obligacions

  A més de les obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb el previst en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si el beneficiari rebera una subvenció per un import superior a 10.000 euros ha de donar l'adequada publicitat a aquesta, per a la qual cosa ha d'indicar, com a mínim, l'entitat pública concedent, és a dir, la Generalitat, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  El termini màxim de presentació de la justificació requerida finalitzarà el 31 de gener de l'any 2019.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3028, de 04/07/97).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/15).
  - Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors (DOCV núm. 7691, de 05/01/16).
  - Decreto 14/2018, de 23 de feberero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
  - Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors.
  - Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 subvencions de serveis socials especialitzats de persones majors (prestacions econòmiques individualitzades).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 8/2015, de 29 de desembre (bases reguladores).

  Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors.

  Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 subvencions de serveis socials especialitzats de persones majors (prestacions econòmiques individualitzades).

  Llistat de seguiment

  Resolució de 8 de gener de 2019, de la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es publiquen les subvencions concedides l'any 2018 en matèria de serveis socials.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.