Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta subvenció és l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici on habita la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones que tinguen 60 anys o més, i que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte de la reforma, i a les quals les obres beneficien directament

  Requeriments

  1. Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que reunisquen els següents requisits:
  a) Tindre 60 anys o més.
  b) Que la persona sol·licitant posseeix deficiències motores o sensorials que impedeixen o dificulten la seua mobilitat, o resolució de dependència en graus I, II o III, o grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  c) Que les actuacions a realitzar estiguen relacionades amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, sent excloses les obres que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
  d) Idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que requereix el subjecte, que s'acreditarà a través dels informes mèdic i social exigits.
  e) La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge objecte de la reforma. En cas que la persona sol·licitant siga l'arrendatària o la usufructuària, haurà de disposar de l'autorització de la persona propietària de l'habitatge per a la realització de les obres d'arranjament.
  f) En el cas que la reforma se sol·licite per a eliminació de barreres en l'accés a una finca de propietat horitzontal, serà necessari comptar amb l'autorització de la comunitat de propietaris, registrada en la corresponent acta.
  g) No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  h) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat Valenciana i de les obligacions amb la Seguretat Social.
  2. El compliment de les condicions establides en el present article per a posseir la condició de beneficiari vindrà referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pagament de les prestacions econòmiques individualitzades s'efectuarà contra presentació per part de persona beneficiària, de la justificació que acredite el seu dret a la percepció de la subvenció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la publicació del present Orde en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9468, de 11/11/2022)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1.- La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, es presentarà preferentment en el registre d'entrada de la Direcció Territorial de la conselleria competent en matèria de serveis socials de persones majors de la província que corresponga, sense perjudici de les formes previstes en la legislació de procediment administratiu comú.
  2.- Les sol·licituds podran presentar-se de manera telemàtica a través del següent enllaç de la GUIA PROP que s'habilite a aquest efecte:
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509&version=amp
  3.- D'acord amb el que s'estableix en l'article 45.1b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant la instrucció de l'expedient es publicaran els requeriments d'esmena i altres tràmits a emplenar en el procediment a través del següent enllaç en la web de la Direcció General de Persones Majors, establint el termini per a la corresponent presentació.
  https://inclusio.gva.es/es/web/mayores/ajudes-i-subvencions
  L'esmena haurà d'efectuar-se de la mateixa manera que es va presentar la sol·licitud.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1509

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació a aportar pels interessats en les subvencions relatives a prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors, és la següent:
  a) Sol·licitud segons model oficial que figura en l'annex II d'aquesta convocatòria.
  b) Declaració responsable de no concórrer la persona sol·licitant en cap de les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que la componen.
  c) Si la persona sol·licitant s'oposa al fet que l'òrgan convocant obtinga l'acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social o no presta autorització perquè s'obtinga l'acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Hisenda de la Generalitat, previstes en els article 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, haurà d'aportar certificats positius expedits per la Tresoreria General de la Seguretat Social, per l'AEAT i per l'Agència Tributària Valenciana (ATV), expressius de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social o obligacions fiscals, en el seu cas.

  d) En el cas que la persona sol·licitant i/o els membres integrants de la unitat familiar s'oposen al fet que l'Administració consulte les seues dades d'identitat mitjançant el sistema de verificació i consulta de dades, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, hauran d'aportar:
  1. Còpia compulsada o autenticada del document nacional d'identitat, passaport o número d'identificació d'estranger de la persona sol·licitant, i en el seu cas del representant legal, segons siga procedent.
  2. Pensió / Ingressos per treball i, en el seu cas, Certificat de LABORA dels membres de la unitat familiar en edat laboral.

  3. Declaració de la renda de l'exercici anterior o certificat negatiu dels membres de la unitat familiar.

  4. Certificat de convivència, de la unitat familiar, expedit per l'ajuntament corresponent.

  e) Informe social que continga la pertinent prescripció facultativa favorable.
  f) Informe mèdic on es faça constar que la persona sol·licitant posseeix deficiències de caràcter motor o sensorial que impedeixen o dificulten la seua mobilitat o còpia de resolució de dependència en graus I, II o III, o de reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  g) Titule jurídic que acredite la propietat, l'usdefruit o l'arrendament del bé en el qual es pretenen realitzar les obres. En el cas que la persona sol·licitant siga l'arrendatària o la usufructuària, haurà d'aportar l'autorització de la persona propietària de l'habitatge per a la realització de les obres d'arranjament.
  h) Pressupost de les adaptacions a escometre.
  i) Autorització de la comunitat de propietaris, en cas d'obres per a eliminació de barreres en l'accés a una finca de propietat horitzontal.
  j) Acta de la comunitat de propietaris/as amb la quantia que correspon pagar a la persona sol·licitant.
  k) Permisos municipals (llicència d'obra), en el seu cas, o bé, justificant de pagament.
  l) Uns altres (pensions estrangeres, sentència judicial de representació legal, ...).
  m) Model de domiciliació bancària signat per la persona sol·licitant o representant legal.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA INDIVIDUAL PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A PERSONES MAJORS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de concessió de les subvencions regulades en la present ordre es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió dictades pels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de serveis socials especialitzats a persones majors, posaran fi a la via administrativa, i contra elles, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les haja dictades en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1509

  Informació adicional

  Les sol·licituds de subvenció es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es (Procediments administratius) i en el següent enllaç de la guia PROP https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509 mitjançant la signatura electrònica pròpia de la persona sol·licitant, la de la persona que la represente o, si escau, d'acord amb el que es preveu en l'article 12 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La quantia de la subvenció estarà en funció dels ingressos totals de la unitat familiar, del nombre de membres d'aquesta, del cost de l'activitat subvencionada i del mòdul màxim determinat en el present article, no podent excedir, en cap cas, d'aquest mòdul o del cost de l'activitat subvencionada. Els ingressos totals de la unitat familiar es computaran conformement al barem establit en la següent taula:


  Núm. Membres 1 2 3 4 o més
  Ingressos anuals bruts percebuts, en euros, fins a:
  % Subvenció
  100 8.000,00 10.400,00 12.400,00 14.400,00
  95 9.000,00 11.700,00 13.950,00 16.200,00
  90 10.000,00 13.000,00 15.500,00 18.000,00
  85 11.000,00 14.300,00 17.050,00 19.800,00
  80 12.000,00 15.600,00 18.600,00 21.600,00
  75 13.000,00 16.900,00 20.150,00 23.400,00
  70 14.000,00 18.200,00 21.700,00 25.200,00
  60 15.000,00 19.500,00 23.250,00 27.000,00  A l'efecte de la present ordre es considerarà unitat familiar, la integrada per les persones que convisquen en el domicili familiar, a les quals els unisca un vincle de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, extrem que s'acreditarà mitjançant certificat de convivència expedit per l'ajuntament corresponent.
  L'import màxim al qual pot ascendir la present subvenció serà de 10.000,00 euros.

  Obligacions

  1-Els beneficiaris de la subvenció tenen l'obligació de realitzar l'obra que fonamente la concessió de la subvenció en la forma i condicions establida, i en el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de desembre de 2022.
  2-Els beneficiaris hauran de complir les obligacions que amb caràcter general s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  3-L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de l'ajuda, amb exigència, en el seu cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.
  4-Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud dels interessats o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies previstes en la legislació de procediment administratiu comú.

  La documentació justificativa haurà de presentar-se abans del 31 de desembre de 2022

  Enllaços

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8491, de 21.02.2019)
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12.02.2015)
  - Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors (DOGV núm. 7691, de 05.01.2016)
  - DECRET 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. (DOGV 8959 de 24/11/20)

  - ORDRE 7/2022 de 7 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen i estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques per a 2022. (DOGV 9468, de 11/11/22)

  Llista de normativa

  VEGEU la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

  VEGEU la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  VEGEU l'Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors.

  VEGEU Decret 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  VEGEU Resolució d'11 d'agost de 2021

  VEGEU Resolució de 10 de novembre de 2021, d'ampliació del termini de justificació de les ajudes

  Veure ordre 7/2022 de 7 de novembre

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'amplia el termini de justificació de les ajudes en matèria de supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.