Detall de Procediment

Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.

Codi SIA: 210941
Codi GUC: 1509
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(14-11-2022
02-12-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta subvenció és l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici on habita la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat.

Requisits

1. Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que reunisquen els següents requisits: a) Tindre 60 anys o més. b) Que la persona sol·licitant posseeix deficiències motores o sensorials que impedeixen o dificulten la seua mobilitat, o resolució de dependència en graus I, II o III, o grau de discapacitat igual o superior al 33%. c) Que les actuacions a realitzar estiguen relacionades amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, sent excloses les obres que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials. d) Idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que requereix el subjecte, que s'acreditarà a través dels informes mèdic i social exigits. e) La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge objecte de la reforma. En cas que la persona sol·licitant siga l'arrendatària o la usufructuària, haurà de disposar de l'autorització de la persona propietària de l'habitatge per a la realització de les obres d'arranjament. f) En el cas que la reforma se sol·licite per a eliminació de barreres en l'accés a una finca de propietat horitzontal, serà necessari comptar amb l'autorització de la comunitat de propietaris, registrada en la corresponent acta. g) No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. h) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat Valenciana i de les obligacions amb la Seguretat Social. 2. El compliment de les condicions establides en el present article per a posseir la condició de beneficiari vindrà referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones que tinguen 60 anys o més, i que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte de la reforma, i a les quals les obres beneficien directament

Normativa del procediment

  • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8491, de 21.02.2019)
  • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12.02.2015)
  • Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors (DOGV núm. 7691, de 05.01.2016)
  • DECRET 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. (DOGV 8959 de 24/11/20)
  • ORDRE 7/2022 de 7 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen i estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques per a 2022. (DOGV 9468, de 11/11/22)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la publicació del present Orde en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9468, de 11/11/2022)

Documentació

La documentació a aportar pels interessats en les subvencions relatives a prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors, és la següent: a) Sol·licitud segons model oficial que figura en l'annex II d'aquesta convocatòria. b) Declaració responsable de no concórrer la persona sol·licitant en cap de les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que la componen. c) Si la persona sol·licitant s'oposa al fet que l'òrgan convocant obtinga l'acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social o no presta autorització perquè s'obtinga l'acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Hisenda de la Generalitat, previstes en els article 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, haurà d'aportar certificats positius expedits per la Tresoreria General de la Seguretat Social, per l'AEAT i per l'Agència Tributària Valenciana (ATV), expressius de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social o obligacions fiscals, en el seu cas. d) En el cas que la persona sol·licitant i/o els membres integrants de la unitat familiar s'oposen al fet que l'Administració consulte les seues dades d'identitat mitjançant el sistema de verificació i consulta de dades, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, hauran d'aportar: 1. Còpia compulsada o autenticada del document nacional d'identitat, passaport o número d'identificació d'estranger de la persona sol·licitant, i en el seu cas del representant legal, segons siga procedent. 2. Pensió / Ingressos per treball i, en el seu cas, Certificat de LABORA dels membres de la unitat familiar en edat laboral. 3. Declaració de la renda de l'exercici anterior o certificat negatiu dels membres de la unitat familiar. 4. Certificat de convivència, de la unitat familiar, expedit per l'ajuntament corresponent. e) Informe social que continga la pertinent prescripció facultativa favorable. f) Informe mèdic on es faça constar que la persona sol·licitant posseeix deficiències de caràcter motor o sensorial que impedeixen o dificulten la seua mobilitat o còpia de resolució de dependència en graus I, II o III, o de reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33%. g) Titule jurídic que acredite la propietat, l'usdefruit o l'arrendament del bé en el qual es pretenen realitzar les obres. En el cas que la persona sol·licitant siga l'arrendatària o la usufructuària, haurà d'aportar l'autorització de la persona propietària de l'habitatge per a la realització de les obres d'arranjament. h) Pressupost de les adaptacions a escometre. i) Autorització de la comunitat de propietaris, en cas d'obres per a eliminació de barreres en l'accés a una finca de propietat horitzontal. j) Acta de la comunitat de propietaris/as amb la quantia que correspon pagar a la persona sol·licitant. k) Permisos municipals (llicència d'obra), en el seu cas, o bé, justificant de pagament. l) Uns altres (pensions estrangeres, sentència judicial de representació legal, ...). m) Model de domiciliació bancària signat per la persona sol·licitant o representant legal.

Presentació

Presencial
1.- La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, es presentarà preferentment en el registre d'entrada de la Direcció Territorial de la conselleria competent en matèria de serveis socials de persones majors de la província que corresponga, sense perjudici de les formes previstes en la legislació de procediment administratiu comú. 2.- Les sol·licituds podran presentar-se de manera telemàtica a través del següent enllaç de la GUIA PROP que s'habilite a aquest efecte: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509&version=amp 3.- D'acord amb el que s'estableix en l'article 45.1b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant la instrucció de l'expedient es publicaran els requeriments d'esmena i altres tràmits a emplenar en el procediment a través del següent enllaç en la web de la Direcció General de Persones Majors, establint el termini per a la corresponent presentació. https://inclusio.gva.es/es/web/mayores/ajudes-i-subvencions L'esmena haurà d'efectuar-se de la mateixa manera que es va presentar la sol·licitud.
Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es (Procediments administratius) i en el següent enllaç de la guia PROP http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509 mitjançant la signatura electrònica pròpia de la persona sol·licitant, la de la persona que la represente o, si escau, d'acord amb el que es preveu en l'article 12 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El procediment de concessió de les subvencions regulades en la present ordre es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

Criteris de valoració

La quantia de la subvenció estarà en funció dels ingressos totals de la unitat familiar, del nombre de membres d'aquesta, del cost de l'activitat subvencionada i del mòdul màxim determinat en el present article, no podent excedir, en cap cas, d'aquest mòdul o del cost de l'activitat subvencionada. Els ingressos totals de la unitat familiar es computaran conformement al barem establit en la següent taula: Núm. Membres 1 2 3 4 o més Ingressos anuals bruts percebuts, en euros, fins a: % Subvenció 100 8.000,00 10.400,00 12.400,00 14.400,00 95 9.000,00 11.700,00 13.950,00 16.200,00 90 10.000,00 13.000,00 15.500,00 18.000,00 85 11.000,00 14.300,00 17.050,00 19.800,00 80 12.000,00 15.600,00 18.600,00 21.600,00 75 13.000,00 16.900,00 20.150,00 23.400,00 70 14.000,00 18.200,00 21.700,00 25.200,00 60 15.000,00 19.500,00 23.250,00 27.000,00 A l'efecte de la present ordre es considerarà unitat familiar, la integrada per les persones que convisquen en el domicili familiar, a les quals els unisca un vincle de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, extrem que s'acreditarà mitjançant certificat de convivència expedit per l'ajuntament corresponent. L'import màxim al qual pot ascendir la present subvenció serà de 10.000,00 euros.

òrgans de tramitació

Les Direccions Territorials competents en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors.

Obligacions

1-Els beneficiaris de la subvenció tenen l'obligació de realitzar l'obra que fonamente la concessió de la subvenció en la forma i condicions establida, i en el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de desembre de 2022. 2-Els beneficiaris hauran de complir les obligacions que amb caràcter general s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 3-L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de l'ajuda, amb exigència, en el seu cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció. 4-Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud dels interessats o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies previstes en la legislació de procediment administratiu comú. La documentació justificativa haurà de presentar-se abans del 31 de desembre de 2022

Observacions

Les resolucions de concessió dictades pels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de serveis socials especialitzats a persones majors, posaran fi a la via administrativa, i contra elles, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les haja dictades en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime pertinent.

Quantia i cobrament

El pagament de les prestacions econòmiques individualitzades s'efectuarà contra presentació per part de persona beneficiària, de la justificació que acredite el seu dret a la percepció de la subvenció.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions, serà de sis mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present ordre. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licituds podran entendre's desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb el que es disposa en l'article 25 de la Llei 39/2015, i en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. Tot això, sense prejudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració, de resoldre expressament sobre la petició formulada.

Òrgans resolució

La competència per a resoldre les convocatòries correspondrà a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de persones majors per delegació de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de persones majors

Esgota via administrativa