Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de Prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors

  Objecte del tràmit

  Totes aquelles subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge o en l'edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones majors.

  Requeriments

  1. Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que reunisquen els següents requisits:
  a) Ser major de 60 anys.
  b) Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
  c) Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, sent exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
  d) Idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que requereix el subjecte, que s'acreditarà a través dels informes mèdic i social exigits en la corresponent convocatòria.

  2. El compliment de les condicions establides en el present article per a posseir la condició de beneficiari vindrà referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pagament de les prestacions econòmiques individualitzades s'efectuarà contra presentació per part de persona beneficiària, de la justificació que acredite el seu dret a la percepció de la subvenció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini comprendrà des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana(DOGV 9169, de 08.09.20021 fins al 1 d'octubre de 2021.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud de subvenció podrà ser formalitzada mitjançant l'emplenament i presentació de l'imprés de sol·licitud, conforme al model d'annex I d'aquesta resolució. Així mateix, s'inclou com a Annex II el model de domiciliació bancària i com a Annex III l'autorització per a l'accés a dades de manera telemàtica.
  Aquest model de sol·licitud estarà a la disposició dels interessats en el portal de la Generalitat, https://sede.gva.es, accedint als apartats "Guia Prop", "Tràmits i serveis"

  Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, que s'assenyala en l'article següent, es podran presentar en el registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponents al municipi en el qual resideix el sol·licitant, sense perjudici de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà d'efectuar-se en sobre obert, amb la finalitat que en la capçalera de la primera fulla de la documentació presentada es facen constar clarament el nom de l'oficina, data i lloc de l'admissió.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1509

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació a aportar pels interessats en les subvencions relatives a prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors, és la següent:
  a) Sol·licitud segons model oficial que figura en l'annex I d'aquesta convocatòria, subscrita pel beneficiari o pel seu representant, degudament emplenada íntegrament.
  b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'Annex III de la sol·licitud, perquè aquesta comprove les dades d'identitat del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar i, en el seu cas, de residència. En el cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, haurà de presentar-se l'indicat Annex III subscrit per cadascun dels membres que la componen.
  No obstant això:
  - Si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel propi interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.
  - Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d'aportar fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, passaport o número d'identificació d'estranger, segons siga procedent.
  c) Certificat de convivència emés per l'Ajuntament de residència.
  d) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'apartat D de l'Annex I de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, obrants en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, als únics efectes de comprovar el compliment dels requisits exigits en la present convocatòria. En el cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, haurà de signar-se l'indicat Annex per cadascun dels membres que la componen.
  e) Declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 276, 18.11.2003) i del compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, en el seu cas, se li hagueren exigit, inclosa en l'apartat «C» de la sol·licitud. En cas que no es preste consentiment, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) referida als ingressos de la unitat familiar, o, en defecte d'això, haurà d'aportar certificat negatiu de declaració i certificat acreditatiu de la pensió rebuda pel sol·licitant.
  f) Informe metge sobre la situació del sol·licitant o certificat de minusvalidesa.
  g) Informe social
  h) Pressupost de les adaptacions a realitzar.
  i) Justificació de la propietat de l'habitatge o l'autorització del propietari per a realitzar les reformes.
  j) Permisos municipals, en el seu cas.
  k) Model de domiciliació bancària degudament emplenat, segons model de l'annex II d'aquesta convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA INDIVIDUAL PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A PERSONES MAJORS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

  Per a obtindre la condició de persones beneficiàries de les subvencions, s'hauran de complir els requisits establits en l'article 12 de l'Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió dictades pels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de serveis socials especialitzats a persones majors, posaran fi a la via administrativa, i contra elles, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les haja dictades en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1509

  Informació adicional

  Les sol·licituds de subvenció es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es (Procediments administratius) i en el següent enllaç de la guia PROP http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509 mitjançant la signatura electrònica pròpia de la persona sol·licitant, la de la persona que la represente o, si escau, d'acord amb el que es preveu en l'article 12 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. El criteri per a l'atorgament d'aquestes subvencions serà la renda per càpita de la unitat familiar del sol·licitant, ordenada de menor a major.

  2. La quantia de la subvenció estarà en funció dels ingressos totals de la unitat familiar, del nombre de membres d'aquesta, del cost de l'activitat subvencionada i del mòdul màxim determinat en el present article, no podent excedir, en cap cas, d'aquest mòdul o del cost de l'activitat subvencionada. Els ingressos totals de la unitat familiar es computaran conformement al barem establit en la següent taula.

  Ingressos anuals bruts percebuts, en euros fins a:
  % subvenció:100 - 1 membre: 5.000.00; 2 membres: 6.500.00; 3 membres: 7.750.00; 4 o més: 9.000,00%
  % subvenció: 95 - 1 membre: 5.600,00; 2 membres: 7.280,00; 3 membres: 8.680,00; 4 o més: 10.080,00%
  % subvenció: 90 - 1 membre: 6.000,00; 2 membres: 7.800,00; 3 membres: 9.300,00; 4 o més: 10.800,00%
  % subvenció: 85 - 1 membre: 7.000,00; 2 membres: 9.100,00; 3 membres: 10,850,00; 4 o més: 12.600,00%
  % subvenció: 80 - 1 membre: 8.000,00; 2 membres: 10.400,00; 3 membres: 12.400,00; 4 o més: 14.400,00%
  % subvenció: 75 - 1 membre: 9.000,00; 2 membres: 11.700,00; 3 membres: 13.950,00; 4 o més: 16.200,00%
  % subvenció: 70 - 1 membre: 10.000,00; 2 membres: 13.000,00; 3 membres: 15.500,00; 4 o més: 18.000,00%
  % subvenció: 60 - 1 membre: 11.000,00; 2 membres: 14.300,00; 3 membres: 17.050,00; 4 o més: 19.800,00%
  % subvenció: 50 - 1 membre: 12.000,00; 2 membres: 15.600,00; 3 membres: 18.600,00; 4 o més: 21.600,00%
  % subvenció: 40 - 1 membre: 13.000,00; 2 membres: 16.900,00; 3 membres: 20.150,00; 4 o més: 23.400,00%
  % subvenció: 30 - 1 membre: 14.000,00; 2 membres: 18.200,00; 3 membres: 21.700,00; 4 o més: 25.200,00%
  % subvenció: 20 - 1 membre: 15.000,00; 2 membres: 19.500,00; 3 membres: 23.250,00; 4 o més: 27.000,00%
  % subvención: 10 - * * * *
  *: A partir de les quanties establides en la fila anterior

  3. A l'efecte de la present ordre, es considerarà unitat familiar la integrada per les persones que convisquen en el domicili familiar, extrem que s'acreditarà mitjançant certificat de convivència expedit per l'ajuntament corresponent, i els unisca un vincle de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

  4. El mòdul econòmic màxim pel qual es regeixen les prestacions econòmiques individualitzades per a l'eliminació de barreres arquitectòniques serà de 3.954,30 €.

  Obligacions

  A més de les obligacions que amb caràcter general s'estableixen l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, General de Subvencions, de conformitat amb el que es preveu en l'article 3.2 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, si la persona beneficiària rebera una subvenció per import superior a 10.000 euros haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant, almenys, l'entitat pública concedent, és a dir, la Generalitat, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web.
  En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  El termini màxim de presentació de la justificació finalitzarà el dia 15 de desembre de l'any 2021.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8491, de 21.02.2019)
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12.02.2015)
  - Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors (DOGV núm. 7691, de 05.01.2016)
  - DECRET 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. (DOGV 8959 de 24/11/20)

  - RESOLUCIÓ d'11 d'agost de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors (DOGV 9169 / 08.09.2021)
  - RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'amplia el termini de justificació de les ajudes en
  matèria de supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors (DOGV 9215 / 15.11.2021)

  Llista de normativa

  VEGEU la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

  VEGEU la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  VEGEU l'Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors.

  VEGEU Decret 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  VEGEU Resolució d'11 d'agost de 2021

  VEGEU Resolució de 10 de novembre de 2021, d'ampliació del termini de justificació de les ajudes

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'amplia el termini de justificació de les ajudes en matèria de supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.