Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors

  Objecte del tràmit

  Subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'habitatge propi o en l'edifici de la persona major que n'obstaculitzen la mobilitat, incloses les transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones majors.

  Requeriments

  Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que reunisquen els següents requisits:
  a) Ser major de 60 anys.
  b) Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en la persona sol·licitant que li impedisquen o dificulten la mobilitat a través de mitjans normals.
  c) Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, de manera que s'exclouen els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics o sensorials.
  d) Idoneïtat del que se sol·licita per a cobrir la necessitat que es requereix, que s'ha d'acreditar a través dels informes mèdic i social exigits en la convocatòria corresponent.
  El compliment de les condicions per a tindre la condició de persona beneficiària s'ha de referir a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pagament de les subvencions s'ha d'atindre al que es disposa en l'article 26.1.b de l'Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors, és a dir, contra presentació de la persona beneficiària, de la justificació que n'acredite el dret a la percepció de la subvenció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  PENDENT DE PUBLICAR.

  El termini comprendrà des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV XXXX, de/d' XX.XX.XXXX) fins al 31 d'octubre de 2020.
  No obstant això, amb caràcter extraordinari, es podran admetre i tramitar les sol·licituds de subvencions que es presenten amb posterioritat a aquesta data i abans del 31 de desembre de l'any esmentat, sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, en la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives de la província en què estiga l'habitatge de la persona sol·licitant. Tot això sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 i 39
  03001 Alacant
  Tel.: 965938026.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81
  12003 Castelló de la Plana
  Tel.: 964726200.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  AV. BARÓ DE CÀRCER, 36
  46001 València. Tel: 961271500.

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 o en Internet: https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1509

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que han d'aportar les persones interessades en les subvencions relatives a prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors és la següent:
  a) Sol·licitud segons el model oficial que figura en l'annex II d'aquesta convocatòria, subscrita pel beneficiari o pel seu representant, degudament omplida íntegrament.
  b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex III de la sol·licitud, perquè aquesta comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar i, si és el cas, de residència. En cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, caldrà presentar l'annex III, indicat abans, subscrit per cadascun dels membres que la componen.
  No obstant això:
  - Si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades per la persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.
  - Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, ha d'aportar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, el passaport o el número d'identificació d'estranger, segons siga procedent.
  c) Certificat de convivència emés per l'ajuntament de residència.
  d) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'apartat D de l'annex I de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, que obren en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, a l'únic efecte de comprovar el compliment dels requisits que s'exigeixen en aquesta convocatòria. En el cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, cal que cada un dels membres que la componen signen l'annex indicat.
  e) Declaració responsable de no estar incursa en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, 18.11.2003), i del compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagen exigit, inclosa en l'apartat C de la sol·licitud. En cas que no es done consentiment, caldrà presentar una fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), referida als ingressos de la unitat familiar, o, en defecte d'això, cal aportar un certificat negatiu de declaració i certificat acreditatiu de la pensió que reba la persona sol·licitant.
  f) Informe mèdic sobre la situació de la persona sol·licitant o certificat de minusvalidesa.
  g) Informe social.
  h) Pressupost de les adaptacions que cal fer.
  i) Justificació de la propietat de l'habitatge o l'autorització del propietari o propietària per a dur a terme les reformes.
  j) Permisos municipals, si és el cas.
  k) Model de domiciliació bancària degudament omplit, segons el model de l'annex II d'aquesta convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA INDIVIDUAL PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A PERSONES MAJORS

  [ANNEX II] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  La comissió tècnica instructora tindrà caràcter de comissió de valoració. A aquest efecte, els membres de la comissió tècnica instructora i de valoració esmentada seran:
  1r. El/La cap de servei competent en matèria de persones majors de cada direcció territorial.
  2n. Un/a cap de secció competent en matèria de persones majors, que ha de designar el/la director/a territorial.
  3r. Un/a tècnic del servei competent en matèria de persones majors, designat pel /per la director/a territorial.
  Amb caràcter mensual, la comissió esmentada elaborarà una llista única prioritzada d'expedients en la data referida, d'acord amb els criteris definits en l'article 14 de les bases i seguint l'ordre que s'hi estableix, elevarà a l'òrgan competent per a la concessió de subvencions propostes successives de concessió a favor del nombre de persones beneficiàries que permeten les disponibilitats de crèdit existent a cada moment.
  Els expedients inclosos en les successives propostes de la comissió de valoració s'inclouran en la llista única prioritzada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió dictades pels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de serveis socials especialitzats a persones majors posaran fi a la via administrativa i contra aquestes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictades en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, sense perjudici que puga interposar-se'n qualsevol altre que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1509

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  El criteri per a l'atorgament d'aquestes subvencions serà la renda per càpita de la unitat familiar del sol·licitant, ordenada de menor a major.

  La quantia de la subvenció dependrà dels ingressos totals de la unitat familiar, del nombre de membres d'aquesta, del cost de l'activitat subvencionada i del mòdul màxim determinat en aquest article, i no podrà excedir, en cap cas, aquest mòdul o el cost de l'activitat subvencionada. Els ingressos totals de la unitat familiar es computaran d'acord amb el barem establit en la següent taula:

  Ingressos anuals bruts percebuts, en euros fins a:
  % subvenció: 100 - 1 membre: 5.000,00; 2 membres: 6.500,00; 3 membres: 7.750,00; 4 o més: 9.000,00.
  % subvenció: 95 - 1 membre: 5.600,00; 2 membres: 7.280,00; 3 membres: 8.680,00; 4 o més: 10.080,00.
  % subvenció: 90 - 1 membre: 6.000,00; 2 membres: 7.800,00; 3 membres: 9.300,00; 4 o més: 10.800,00.
  % subvenció: 85 - 1 membre: 7.000,00; 2 membres: 9.100,00; 3 membres: 10.850,00; 4 o més: 12.600,00.
  % subvenció: 80 - 1 membre: 8.000,00; 2 membres: 10.400,00; 3 membres: 12.400,00; 4 o més: 14.400,00.
  % subvenció: 75 - 1 membre: 9.000,00; 2 membres: 11.700,00; 3 membres: 13.950,00; 4 o més: 16.200,00.
  % subvenció: 70 - 1 membre: 10.000,00; 2 membres: 13.000,00; 3 membres: 15.500,00; 4 o més: 18.000,00.
  % subvenció: 60 - 1 membre: 11.000,00; 2 membres: 14.300,00; 3 membres: 17.050,00; 4 o més: 19.800,00.
  % subvenció: 50 - 1 membre: 12.000,00; 2 membres: 15.600,00; 3 membres: 18.600,00; 4 o més: 21.600,00.
  % subvenció: 40 - 1 membre: 13.000,00; 2 membres: 16.900,00; 3 membres: 20.150,00; 4 o més: 23.400,00.
  % subvenció: 30 - 1 membre: 14.000,00; 2 membres: 18.200,00; 3 membres: 21.700,00; 4 o més: 25.200,00.
  % subvenció: 20 - 1 membre: 15.000,00; 2 membres: 19.500,00; 3 membres: 23.250,00; 4 o més: 27.000,00.
  % subvenció: 10 - * * * *
  *: A partir de les quanties establides en la fila anterior.

  Es considerarà unitat familiar la que integren les persones que convisquen en el domicili familiar, aspecte que s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de convivència expedit per l'ajuntament corresponent, amb unió d'un vincle de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

  El mòdul econòmic màxim pel qual es regeixen les prestacions econòmiques individualitzades per a l'eliminació de barreres arquitectòniques serà de 3.764,88 euros.

  Obligacions

  A més de les obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb el que es preveu en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si la persona beneficiària rep una subvenció per un import de més de 10.000 euros, haurà de fer-ho públic adequadament indicant, almenys, l'entitat pública concedent, és a dir, la Generalitat, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  El termini màxim de presentació de la justificació finalitzarà el dia 31 de gener de l'any 2021.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8491, de 21.02.2019)
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12.02.2015)
  - Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV núm. 8590, de 12.07.2019)
  - Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors (DOGV núm. 7691, de 05.01.2016)

  Llista de normativa

  VEGEU la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

  VEGEU la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  VEGEU el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

  VEGEU l'Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.