Detall de Procediment

Altres incentius a la creació d'ocupació estable: ajudes a contractes de treball en el domicili (Programa de Foment de l'Ocupació Estable).

Codi SIA: 211486
Codi GUC: 15112
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(26-06-2012
28-09-2012)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'este programa és incentivar la regularització del treball en el domicili la relació laboral del qual es preveu en l'article 13 de l'Estatut dels Treballadors.

Observacions

* REQUISITS DELS TREBALLADORS Els treballadors contractats hauran d'haver romàs inscrits com a desempleats en els corresponents centres Servef d'Ocupació fins al moment de la contractació.

Requisits

a) No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. b) No haver sigut exclosos de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus, de conformitat amb el que preveu l'article 46 del Reial Decret Legislatiu 5/2000 (BOE 8/8/2000), sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social. c) Estar inscrites com a persones o entitats ocupadores en els règims de la Seguretat Social en què existisca afiliació de treballadors per compte d'altri. d) No haver realitzat extincions de contractes de treball per causes disciplinàries o objectives declarades improcedents per sentència judicial ferma, o en virtut d'acomiadament col·lectiu, en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud de l'ajuda. EXCLUSIONS En cap cas podran resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, inclús no tenint personalitat jurídica, puguen realitzar les actuacions que donarien dret a les ajudes.

Qui pot sol·licitar-ho?

En qualitat d'ocupadores podran sol·licitar les ajudes: Les empreses, qualssevol que siga la seua forma jurídica, les persones físiques i les entitats privades sense ànim de lucre, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Orde 26/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes destinades al foment de l'ocupació estable i altres mesures per a la creació d'ocupació per a l'exercici 2012 (DOCV núm. 6803, de 25/06/12).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 6803, de 25/06/12, fins al 28 de setembre de 2012. Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de l'ajuda. Per a les contractacions efectuades en el període de 2012 prèviament a la publicació de l'orde, el termini de dos mesos s'iniciarà l'endemà de la dita publicació. Les sol·licituds i documentació es presentaran per separat segons es dirigisquen a la contractació de treballadors/es menors de 30 anys, que constituiran expedients diferenciats

Documentació

- Imprés de sol·licitud normalitzat, acompanyat de: a) Documentació identificativa del sol·licitant i, en el seu cas, identificació i acreditació del representant legal. b) Declaració responsable de no estar sotmés a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003. c) Dades de domiciliació bancària segons model normalitzat. d) Contracte de treball que dóna lloc a l'ajuda i la seua comunicació. En cas de transformació en indefinit s'aportarà així mateix el contracte o contractes temporals de què porta causa. e) Alta en la Seguretat Social del treballador. En cas de transformació de contractes o que l'aplicació de les mesures de la convocatòria haja repercutit en la situació d'altres treballadors, variació de dades del treballador contractat i dels afectats. f) Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió. g) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció de la dita obligació. h) Declaració responsable relativa a les ajudes de minimis. La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el SERVEF obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, cas en què el sol·licitant no haurà d'aportar els certificats corresponents. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar o revocar este consentiment efectuant comunicació escrita al SERVEF en tal sentit. En este supòsit, hauran de presentar-se certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, la validesa dels quals haurà d'estendre's a la data d'atorgament de l'ajuda.

Presentació

Presencial
- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, com també a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia. - I, preferentment, a:
Telemàtica
A través del Registre Telemàtic: http://www.servef.gva.es/va/solicitud_telematica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de les sol·licituds i la documentació requerida. - Les ajudes s'atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible segons l'orde en què la sol·licitud haja tingut entrada en qualsevol dels registres d'entrada de l'òrgan competent per a resoldre, sempre que es complisquen els requisits exigits en la convocatòria i s'adjunte la totalitat de la documentació establida. - La competència per a resoldre correspondrà als directors territorials d'Ocupació del SERVEF, per delegació del director general del SERVEF. - Les dites unitats administratives podran demanar del sol·licitant l'aportació addicional de tota la documentació que es necessite per a resoldre sobre la sol·licitud. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos, comptats a partir de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres del SERVEF, en el cas que s'haguera publicat la resolució per la qual es fan públiques les línies de crèdit i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes previstes en esta convocatòria; en cas contrari, el termini es comptarà a partir de l'endemà d'esta publicació. Transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu. - La resolució de concessió de les ajudes en fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries.

Obligacions

a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. b) En cas de contractació indefinida, mantindre l'ocupació creada durant almenys 2 anys. En cas de contractació temporal de treballadors amb discapacitat, s'haurà de mantindre l'ocupació per un període d'un any. Durant este període, en el cas que el treballador cause baixa en l'empresa, haurà de substituir-se, en el termini d'un mes, per un altre treballador amb les mateixes característiques, i s'haurà de comunicar a l'òrgan que va concedir la subvenció en un termini de 15 dies des de la data del nou contracte. Si la baixa es produïx amb anterioritat a la resolució de concessió, decaurà el dret a la sol·licitud presentada. c) Facilitar tota la informació relacionada amb la subvenció concedida que li siga requerida pel SERVEF. d) Comunicar al SERVEF la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes, per a la mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. e) Per tractar-se d'ajudes cofinançades pel Fons Social Europeu, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que establix el Reglament (CE) número 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre del 2006, que fixa normes de desenrotllament per al Reglament (CE) número 1083/2006, del Consell, d'11 de juliol del 2006, pel qual s'establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, Fons Social Europeu i Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) número 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol del 2006, relatiu al Fons Europeu de Desenrotllament Regional. Entre estes normes cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista que es publicarà de forma electrònica o per qualsevol un altre mitjà, en què figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix haurà de comunicar al treballador contractat el cofinançament pel Fons Social Europeu de l'ajuda concedida. f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts durant almenys tres anys a partir del tancament del Programa Operatiu 2007-2013, en tant pogueren ser objecte de control. Els treballadors que resulten beneficiaris s'obliguen a allò que disposen les lletres c), d) i e) de l'apartat anterior. g) Les persones jurídiques beneficiàries de les subvencions cofinançades per FSE, hauran de disposar d'una comptabilitat separada o codi comptable adequat per a la gestió de les ajudes amb el fi de comptabilitzar la subvenció a través d'un codi comptable específic, de forma que conste identificat el registre comptable de la subvenció a efectes de control financer del Fons Social Europeu.

Observacions

Les resolucions esgotaran la via administrativa, i contra elles podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que establix els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, o, potestativament, recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, computat en els termes ja mencionats, de conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. I això, sense perjuí de la possibilitat que els interessats puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent. Davant de la desestimació per silenci administratiu podrà interposar-se idèntic recurs, en el termini de sis mesos des que haja finalitzat el termini per a dictar i notificar la resolució expressa, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa; i sense perjuí del que disposen els articles 116 i 117, abans esmentats.

Quantia i cobrament

QUANTIA: 1- La quantia de la subvenció per contractació indefinida a jornada completa ascendirà a 3.000 euros 2- Resultarà subvencionable la transformació en indefinits de contractes de duració determinada, siga quina siga la modalitat i la data de formalització d'estos, sempre que es pacte una jornada igual o superior a la del contracte transformat. 3- Els contractes a temps parcial seran subvencionables si tenen una duració d'almenys vint hores setmanals, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda. PAGAMENT: La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada complides i justificades les condicions establides, i es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, estes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

Esgota via administrativa