Sol·licitud per a la inscripció, modificació, renovació o baixa en el Registre de transportistes, mitjans de transport i contenidors d'animals vius de la Comunitat Valenciana (SIRENTRA)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211508
|
Codi GVA: 15304
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els transportistes, mitjans de transport i contenidors d'animals vius hauran de ser autoritzats i registrats per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca amb caràcter previ a l'exercici de la seua activitat. La validesa de les autoritzacions serà de, com a màxim, cinc anys a partir de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Guia per a l'ompliment de la sol·licitud

De la sol·licitud s'ompliran els apartats següents:

· Oficina comarcal segons domicili del sol·licitant: sempre (https://agroambient.gva.es/es/ocapas)

· A. Dades de la persona sol·licitant: sempre

· B. Dades de la persona representant: en cas necessari (per a persones jurídiques: sempre)

· C. Notificacions: si és diferent de l'apartat A.

· D. Consulta interactiva de documentació: en cas d'oposició

· E. Documentació que cal aportar

· F. Declaracions responsables de la persona sol·licitant, segons el cas

· G. Sol·licitud (especificar què se sol·licita, segons el cas)

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

- Transportistes i propietaris de mitjans de transport d'animals vius per carretera.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud juntament amb la documentació requerida.

 

2. Revisió de la documentació en l'OCA incloent-hi, si és el cas, inspecció del vehicle pels serveis veterinaris oficials per a comprovar que s’adequa a la normativa vigent (sempre en casos de mitjans de transport per a viatges llargs).

 

3. Després de l'estudi i anàlisi en l'OCA, remissió de l'expedient juntament amb la proposta d'inscripció a la Direcció Territorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l'assignació del número d'autorització (si és el cas) i gravació en SIRENTRA.

 

4. Emissió de la resolució que corresponga per part de la Direcció Territorial, que s'enviarà a l'OCA per a la seua notificació a l'interessat.

 

Òrgans de tramitació
L'OCAPA a la qual pertany el municipi on el titular del mitjà de transport es troba domiciliat.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. Imprés de sol·licitud SIRENTRA (sol·licitud per a la inscripció, modificació, renovació o baixa en el registre de transportistes, mitjans de transport i contenidors d'animals vius de la Comunitat Valenciana) acompanyat de: 1.1. Si és procedent, documentació acreditativa i identificativa del...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9792 - Taxa per serveis administratius relatius a ramaderia

 

LEGISLACIÓ APLICABLE: Article 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

4.4. Per inscripció o renovació en el Registre de transportistes i expedició del llibre de transportista 15,29 euros

(una taxa per a la inscripció/renovació del transportista i una per cada mitjà de transport o contenidor).

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I, preferentment, en les oficines comarcals agràries: https://agricultura.gva.es/va/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria

 

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
D’acord amb l'article 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, serà de tres mesos des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre electrònic de l'administració o l’organisme competent per a la seua...
Saber més
Obligacions
Els transportistes notificaran qualsevol canvi en relació amb la informació i documentació de la seua autorització, en el termini màxim de quinze dies a partir de la data en què s'haja produït. Hauran de renovar les autoritzacions al cap de cinc anys a partir de la data d'expedició. Tot...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/ 2015).

Sancions
En cas d'incompliment del que es disposa en aquest reial decret, serà aplicable el règim d'infraccions i sancions establit en la següent normativa: Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal. Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seua explotació, transport,...
Saber més