Premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211521
|
Codi GVA: 15414
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els centres docents podran atorgar la menció honorífica a l'alumnat que haja superat el cinqué i sisé curs de l'etapa i l'esforç del qual meresca ser reconegut ateses les seues característiques personals o socials, així com els resultats obtinguts per l'alumne o alumna.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* REQUISITS DELS CANDIDATS ALS PREMIS Podrà optar als premis extraordinaris d'Educació Primària al rendiment acadèmic l'alumnat que reunisca les condicions següents: a) Haver cursat i superat durant el curs acadèmic el cinqué i sisé curs d'Educació Primària en centres tant públics com privats de...

Saber més
Normativa
 • Orde 59/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris...
 • Correcció d'errades de la Resolució de 19 de gener de 2022, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es modifica la...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

La direcció de cada centre docent podrà proposar un màxim de tres candidats per a l'obtenció del Premi Extraordinari d'Educació Primària.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Conclosa l'avaluació final, la direcció de cada centre docent, a proposta dels equips docents de cinqué i sisé curs d'Educació Primària i informat el consell escolar, confeccionarà la llista d'aquells alumnes que reunixen els requisits...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini perqué els centres docents realitzen les seues sol·licituds finalitzarà el 31 de juliol de l'any en curs. Les sol·licituds fora de termini no seran tingudes en compte per a la concessió dels premis.

Documentació
Els centres realitzaran la seua sol·licitud corresponent a travès de la pàgina web https://oficinavirtual.edu.gva.es/oficina_edu/index.jsp A este efecte utilitzaran l'usuari i la contrasenya d'accés a ITACA En la següent pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport es...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Utilitzaran l'usuari i la contrasenya d'accés a ITACA.

  Resolució

  Termini màxim
  - La direcció general competent en matèria d'ordenació i centres docents dictarà una resolució de concessió dels premis, que serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana abans del 30 de novembre.
  Observacions

  Contra la resolució d'adjudicació, que no esgotarà la via administrativa, els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació.

  Òrgans resolució