Detall de Procediment

Premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 211521
Codi GVA: 15414
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-07-2021
31-07-2021)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Els centres docents podran atorgar la menció honorífica a l'alumnat que haja superat el cinqué i sisé curs de l'etapa i l'esforç del qual meresca ser reconegut ateses les seues característiques personals o socials, així com els resultats obtinguts per l'alumne o alumna.

Observacions

Observacions

* REQUISITS DELS CANDIDATS ALS PREMIS Podrà optar als premis extraordinaris d'Educació Primària al rendiment acadèmic l'alumnat que reunisca les condicions següents: a) Haver cursat i superat durant el curs acadèmic el cinqué i sisé curs d'Educació Primària en centres tant públics com privats de la Comunitat Valenciana. b) Haver obtingut en el tercer cicle de l'etapa en totes les àrees una mitjana igual o superior a 9,25 punts, seguint el següent barem per al càlcul de la nota mitjana: - Excel·lent: 10 - Notable: 8 - Bé: 6 - Suficient: 5 - Insuficient: 4 c) Haver sigut proposat per la direcció del centre, després d'escoltar l'equip docent del tercer cicle d'Educació Primària, com a candidat o candidata a l'obtenció de Premi Extraordinari d'Educació Primària. * CARACTERÍSTIQUES DELS PREMIS EXTRAORDINARIS - L'alumnat que resulte premiat en l'etapa d'Educació Primària rebrà un diploma a l'excel·lència en el rendiment acadèmic expedit per la conselleria competent en matèria d'educació, que serà entregat en un acte acadèmic organitzat a este efecte. - Així mateix, l'obtenció del Premi Extraordinari d'Educació Primària per part d'un alumne o alumna es consignarà en el seu informe d'aprenentatge i expedient acadèmic per mitjà d'una diligència específica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La direcció de cada centre docent podrà proposar un màxim de tres candidats per a l'obtenció del Premi Extraordinari d'Educació Primària.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Orde 59/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010 (DOCV nº6287, de 11/06/10).
  • Correcció d'errades de la Resolució de 19 de gener de 2022, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es modifica la Resolució d'1 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2020-2021.(DOGV nº 9268, de 01/02/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini perqué els centres docents realitzen les seues sol·licituds finalitzarà el 31 de juliol de l'any en curs. Les sol·licituds fora de termini no seran tingudes en compte per a la concessió dels premis.

Formularis documentació

Els centres realitzaran la seua sol·licitud corresponent a travès de la pàgina web https://oficinavirtual.edu.gva.es/oficina_edu/index.jsp A este efecte utilitzaran l'usuari i la contrasenya d'accés a ITACA En la següent pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport es troba disponible un manual d'ajuda per a la formalització de la sol·licitud: https://ceice.gva.es/ocd/areaord/es/primaria_premios.htm A més de la introducció de les dades de l'alumnat proposat en l'aplicació esmenada, així com de les qualificacions de les matèries o àrees corresponents, s'hi adjuntarà la documentació següent: - Una certificació acadèmica escanejada amb les qualificacions obtingudes per cada alumne o alumna proposat, firmada per la secretària o secretari del centre, amb el vistiplau de la direcció. Estes qualificacions faran referència a totes les àrees del tercer cicle d'Educació Primària computables en convocatòries en què hagen d'entrar en concurrència els expedients acadèmics. Una vegada introduïda la sol·licitud en l'aplicació telemàtica, el centre podrà imprimir el comprovant de l'enviament d'esta.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Utilitzaran l'usuari i la contrasenya d'accés a ITACA.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Conclosa l'avaluació final, la direcció de cada centre docent, a proposta dels equips docents de cinqué i sisé curs d'Educació Primària i informat el consell escolar, confeccionarà la llista d'aquells alumnes que reunixen els requisits i en seleccionarà un nombre màxim de tres. - Els secretaris dels centres públics, o els qui exercisquen les seues funcions en els centres privats, remetran a la direcció general competent en matèria d'ordenació i centres docents la relació de l'alumnat seleccionat com a candidat a l'obtenció del premi únic d'esta orde. En la relació d'alumnat, s'indicarà la nota mitjana de cada alumne o alumna en les àrees de cinqué i sisé curs d'Educació Primària, calculada segons el barem establit en l'apartat Informació complementària. També es remetrà, junt amb la relació d'alumnat proposat, un certificat acadèmic amb les qualificacions obtingudes per cada alumne o alumna proposat en totes les àrees del tercer cicle d'Educació Primària. - La direcció general competent en matèria d'ordenació confeccionarà la relació d'alumnat que ha obtingut el Premi Extraordinari d'Educació Primària, ordenada per les qualificacions mitjanes de l'alumnat, de major a menor. - En cas de produir-se empats per a l'adjudicació de premis, es podrà incrementar el nombre establit, amb caràcter general, quant als premis que s'atorgaran. - La direcció general competent en matèria d'ordenació dictarà una resolució de concessió dels premis, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana abans del 30 de novembre.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució d'adjudicació, que no esgotarà la via administrativa, els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació.

Termini màxim

Termini màxim

- La direcció general competent en matèria d'ordenació i centres docents dictarà una resolució de concessió dels premis, que serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana abans del 30 de novembre.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa