Detall de Procediment

Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

Codi SIA:: 211529
Codi GVA:: 15449
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit té com a objecte possibilitar l'aportació per via telemàtica de documentació a un expedient ja obert en l'òrgan corresponent (serveis centrals o territorials) de la direcció general competent en matèria d'indústria i/o energia i/o mines, i permet a la ciutadania relacionar-se electrònicament amb la Generalitat Valenciana per a accedir als serveis públics i a la tramitació dels procediments administratius en matèria d'indústria, energia i mines. En concret, aquest tràmit permet: A) Aportar per via telemàtica la documentació que MITJANÇANT UN REQUERIMENT (d'esmena, de formulació d'al·legacions o d'un altre tipus) li haja sigut sol·licitada per l'òrgan corresponent (serveis centrals o territorials) de la direcció general competent en matèria d'indústria i/o energia i/o mines amb relació a un expedient obert (no resolt, ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions. B) Aportar de forma telemàtica A INSTÀNCIES DE LA PERSONA INTERESSADA documentació a un expedient de les característiques descrites. Això inclou també la possibilitat de formular al·legacions i presentar renúncies o desistiments, si és procedent.

Observacions

Observacions

L'aportació de documentació a un expedient d'AJUDES o SUBVENCIONS NO ha de dur-se a terme a través d'aquest tràmit, sinó a través del tràmit de la Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", l'enllaç directe del qual és el que figura a continuació.

Requisits

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic, s'han de complir els requisits següents: 1.- En primer lloc, s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de l'òrgan corresponent (serveis centrals o territorials) de la direcció general competenten matèria d'indústria i/o energia i/o mines, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions. b) Existir un expedient obert d'aquestes característiques en l'òrgan corresponent (serveis centrals o territorials) de l'esmentada direcció general, al qual la persona interessada vullga VOLUNTÀRIAMENT (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent. 2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació respecte d'això en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados Recomanem que es comprove la validesa del certificat en l'adreça següent: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html Si no se supera la validació del certificat, cal posar-se en contacte amb l'organisme que l'ha emés. 3.- En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica. La informació relativa a aquest registre està disponible: . en http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp . i en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones (físiques y jurídiques) que tinguen la condició d'interessades en l'expedient obert que es tracte o les seues persones representants.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

a) Si s'ha rebut un REQUERIMENT, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que l'òrgan corresponent (serveis centrals o territorials) de la direcció general competent en matèria d'indústria i/o energia i/o mines haja establit en aquest requeriment. b) Si la documentació la presenta VOLUNTÀRIAMENT la persona interessada, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Formularis documentació

1. SOL·LICITUD d'aportació de documentació, SEGONS EL FORMULARIO WEB disponible en el mateix tràmit telemàtic. En aquesta sol·licitud, haurà de fer-se constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient obert al qual es fa l'aportació, i s'ha d'indicar el tipus d'expedient a què correspon i el seu número o la seua referència concrets. Esta informació ha d'incloure obligatòriament la de l'àmbit o província de l'òrgan que gestiona l'expedient obert (bé un dels servicis territorials, o bé la pròpia Direcció General, competents en matèria d'indústria i/o energia i/o mines) i que, per tant, serà el que rebrà la sol·licitud d'aportació de documentació. 2. A continuació, en el pas DOCUMENTAR del tràmite telemàtic, haurà d'annexar-se la DOCUMENTACIÓ que s'aporta a l'expedient de que es tracte, bé a requeriment de l'administració, bé a instància de la persona interessada. Respecte a aquesta documentació: -És recomanable que, en primer lloc, es reunisquen tots els documents que cal presentar (omplits i signats digitalment) i es guarden electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament s'hauran d'enviar en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o les entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de firma de documents pdf. Cal entrar en http://www.accv.es per a obtindre'n més informació. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents PDF que es poden utilitzar. - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert al qual es realitza l'aportació, apareixerà la llista de documents que cal presentar. - Si hi ha un model normalitzat, el document haurà de presentar-se en aquest (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert). Si no hi ha aquest model, els documents els haurà de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans de realitzar l'aportació. Si la grandària màxima admesa per este tràmit telemàtic no li permet annexar tots els documents que ha d'aportar a l'expedient, pot presentar els que falten realitzant una nova aportació a eixe expedient utilitzant una altra vegada este tràmit telemàtic. Açò és possible fer-ho tantes vegades com necessite.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. 2. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), s'accedeix al tràmit telemàtic, que permet emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta, realitzar la presentació telemàtica de tot això i obtindre el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en la Carpeta Ciutadana de la persona sol·licitant, a la qual es pot accedir des de la pàgina principal del web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Carpeta Ciutadana) o des de la seua Seu electrònica (Web de la Generalitat > Seu electrònica > Carpeta Ciutadana)]. 3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça. Si teniu algun problema en la tramitació telemàtica, comproveu si hi ha alguna indicació en aquestes per a solucionar-lo. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La direcció general competent en matèria d'indústria i/o energia o els seus Serveis Territorials.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé en la normativa específica aplicable a l'expedient administratiu del qual es tracte.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La direcció general competent en matèria d'indústria i/o energia o els seus Serveis Territorials.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No